Invoitix

[quote]Dne 8. listopadu 2018 zasedal v Praze v prostorách Ministerstva dopravy Evropský výbor pro tvorbu standardů ve vnitrozemské plavbě CESNI. Tento výbor byl zřízen v roce 2015, přičemž jeho činnost je koordinována Centrální komisí pro plavbu na Rýně a financována Evropskou komisí.[/quote]

Náplní činností výboru CESNI je vypracování technických norem pro vnitrozemské vodní cesty v různých oblastech. Zejména se jedná o standardy stanovující technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a požadavky na  vzdělávání a výcvik členů posádek.

Zasedání výboru CESNI dne 8. listopadu 2018 bylo prvním, které se konalo mimo sídlo Centrální komise pro plavbu na Rýně ve Štrasburku. Na tomto zasedání výbor schválil novou verzi standardu týkajícího se technických požadavků na plavidla vnitrozemské plavby. Současně přijal první celoevropské jednotné standardy definující profesní a zdravotní požadavky na členy posádek v oboru vnitrozemské plavby. Tyto standardy se nazývají „Pražské standardy“, a to zejména s ohledem na skutečnost, že to byla právě Česká republika, která přišla jako první s iniciativou týkající se vzájemného uznávání průkazů způsobilosti vůdců plavidel a vzájemné koordinace vzdělávacích programů školících zařízení v celé Evropě.

Přijetí „Pražských standardů“ tak v zásadě přináší unifikaci požadavků na posádky ve vnitrozemské plavbě v celé Evropě. Řeší se tak problémy, které spočívaly v existenci zvláštního, tzv. Rýnského režimu, kdy na vodní cestě Rýn a několika přilehlých vodních cestách existoval zvláštní režim. V řadě případů tak bylo nutné zajistit si pro plavbu na těchto vodních cestách zvláštní osvědčení, což významným způsobem omezovalo přístup řady pracovníků z jiných států na trh v této oblasti.

Konkrétně „Pražské standardy“ upravují následující oblasti:

  • Požadavky na zdravotní způsobilost členů posádek, stanovení četnosti a náplně zdravotních prohlídek
  • Požadavky na kompetenční znalosti členů posádek – jedná se o činnosti související s provozem plavidla, jeho technickými parametry, znalostmi pravidel provozu na vodní cestě, včetně případných specifických požadavků pro konkrétní vodní cestu
  • Stanovení technických požadavků na simulátory, které mohou být využívány v rámci výuky, výcviku a praktických zkoušek členů posádek
  • Dodatečné požadavky na členy posádek zajišťující přepravu cestujících – např. poskytování první pomoci, řešení krizových situací, pomoc cestujícím  se zdravotními komplikacemi
  • Dodatečné požadavky na členy posádek pracujících na plavidlech, jež využívají k pohonu LNG

 

Zdroj : Ministerstvo dopravy

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP