Invoitix

EU na 9. světovém fóru měst v Kuala Lumpur v Malajsii od 7. do 13.2

V zahajujícím projevu evropská komisařka Cretu, odpovědná za regionální politiku, zdůraznila spolupráci EU a jejích členských států s OSN, v tomto případě s útvarem Habitat. Zdůraznila, že EU se hlásí k Nové agendě měst, kterou přijala III. konference Habitat III v Quitu.  Nová agenda měst je zásadním krokem k realizaci programu Agendy pro trvale udržitelný rozvoj do roku 2030. Zahrne akce v tisících městech na 5 kontinentech.  Jak zdůraznil předchozí generální tajemník OSN, „náš boj za globální udržitelnost se vyhraje nebo prohraje ve městech „.

V EU se mimořádně na tomto poli osvědčila spolupráce konkrétních měst na řešení vybraných problémů udržitelnosti. V tomto směru může EU nabídnout využití svých letitých zkušenosti. Včetně toho, že je nutno městům a regionům v této problematice pomoci i finančními zdroji.

Evropské komise schválila Investiční balíček 98,2 mil. euro na zvýšení kvality života podporou nízkouhlíkaté a oběhové ekonomiky.

Investiční balíček pokryje 10 projektů v Belgii, Dánsku, Francii, Řecku, Lotyšsku, Maltě, Španělsku a Švédsku.  Protože členské státy využijí další investiční zdroje vlastní i unijní včetně na zemědělství, strukturální, regionální a výzkum, národní fondy a soukromé investice, půjde o celkovou částku cca 2 mld. euro.  Investice budou zaměřeny na 5 oblastí: přírodu, vodu, ovzduší, odpady a podnebí.

Na 10 projektů jde schválený balíček 182, 2 miliony euro (v nich je zvýšení o 98,2 mil. €). Z toho jde na životní prostředí celkem 155,7. včetně 80,2 milionů spolufinancování EU a cca 886 mil. € z jiných zdrojů

Podle oblastí je rozložení:

Příroda: 5 projektů v Dánsku, Francii, Řecku, Lotyšsku a švédsko k rozšíření ochrany přírodního prostředí včetně podpory manažerských plánů na využití půdy více enviromentálními postupy.

Voda: 2 projekty na Maltě a Španělsku (hospodaření s vodou, opětovné použití)

Řízení odpadů: 1 projekt v Provence-Azurovém pobřeží k prevenci vzniku a využití odpadů.

Ochrana ovzduší: 2 projekty za 29,4 mil. €.  S příspěvkem 17,9 mil.€, s doplňkovými zdroji přes 1,16 mld.€. V Belgii zateplování cca 850 domů, ve Španělsku v regionu Navarra systém včasného varování před povodněmi a hospodaření s odpadní vodou.

Antidumpingová cla na čínskou antikorozní ocel.    

Komise uložila konečné antidumpingové clo na antikorozní ocel z Číny. Šetření potvrdilo, že čínští výrobci vyvážejí dumpingové výrobky na trh EU, což po zjištění již vedlo k uložení prozatímních cel v srpnu roku 2017. Opatření, která budou zavedena na příštích 5 let, se pohybují u cla od 17,2 % do 27,9 %. Ocel odolná proti korozi se používá hlavně ve stavebnictví, strojírenství, výrobě svařovaných trubek a ve výrobě domácích spotřebičů. Hodnota trhu EU pro korozivzdornou oceli se odhaduje na 4,6 miliardy eur, z nichž 20 % bylo dodáno čínskými výrobci. Dnešní opatření budou čelit tlaku na snížení cen na prodej, který způsobuje finanční problémy výrobcům v EU, a to především v Belgii, Francii, Polsku a Nizozemsku. Ocelářské odvětví je pro hospodářství Evropské unie životně důležitým odvětvím a zaujímá ústřední postavení v celosvětových hodnotových řetězcích a poskytuje pracovní místa stovkám tisíc občanů Evropy. Celosvětový přebytek ve výrobních kapacitách ocelářského průmyslu v posledních letech snížil ceny oceli na neudržitelné úrovně a měl škodlivý dopad na ocelářský průmysl, jakož i na související odvětví a pracovní místa. EU proto využívá plného potenciálu svých nástrojů pro ochranu obchodu, aby zajistila rovné podmínky pro své producenty a jejich schopnost udržovat si pracovní místa v tomto odvětví. Na výrobcích z oceli a železa je nyní zavedeno 53 opatření, z toho na 27 výrobků pocházejících z Číny. V březnu 2016 vydala Komise sdělení, v němž uvádí řadu opatření na podporu konkurenceschopnosti ocelářského průmyslu v EU. Rozšířené využívání nástrojů na ochranu obchodu bylo jedním z pilířů strategie. Kromě toho se Komise zapojila do globálního fóra o nadměrné kapacitě oceli, které v listopadu loňsky schválilo ambiciózní balíček konkrétních politických řešení k řešení naléhavé otázky globální nadbytečné kapacity v ocelářském odvětví. Toto nařízení je k dispozici v Úředním věstníku EU.

Schválená státní podpora

Komise schvaluje polskou podporu na uzavření uhelných dolů ve výši 5 miliard PLN Evropská komise nalezla změny v plánech Polska na poskytnutí veřejné podpory ve výši 5 miliard EUR (přibližně 1,25 miliardy EUR) na zmírnění sociálního a environmentálního dopadu uzavření nekonkurenceschopných uhelných dolů do roku 2018, aby byly v souladu s pravidly EU pro státní podpory. Komise dospěla k závěru, že potenciální narušení hospodářské soutěže jsou omezena v důsledku podpory. Komise již v listopadu roku 2016 schválila polskou podporu pro uzavření nekonkurenceschopných uhelných dolů. V souladu s pravidly EU o státní podpoře a zejména s rozhodnutím Rady 2010/787 / EU o státní podpoře na usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů Komise zjistila, že podpora ulehčí proces uzavření tím, že poskytne finanční podporu pracovníkům, kteří kvůli uzavření dolů ztratí nebo ztratí svou práci. Státní podpora bude zejména financovat odstupné, kompenzační důchody a dávky sociálního zabezpečení pro tyto pracovníky do roku 2023. Dále bude sloužit k zajištění důlních šachet a vyřazení důlní infrastruktury z provozu, k opravě škod na životním prostředí způsobených těžbou a rekonstrukcí, pěstovat půdu po uzavření dolu. Více informací bude k dispozici na internetových stránkách Komise pro hospodářskou soutěž v registru státních podpor pod číslem spisu SA.46891.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP