[quote]Komise 9. února na Světovém fóru měst v Malajsii bilancuje, jak se pokročilo při plnění tří závazků, které EU se svými partnery přijala před 15 měsíci. Tyto tři závazky, jež byly přijaty s cílem využít potenciálu rychlé urbanizace, byly představeny v říjnu 2016 na konferenci Habitat III. Od té doby bylo při jejich plnění dosaženo značného pokroku: rozvíjí se spolupráce mezi městy napříč kontinenty, podnikly se důležité kroky k vytvoření jednotné definice měst na celosvětové úrovni a Evropská unie v rámci realizace své městské agendy EU ukazuje světu cestu k udržitelnému rozvoji měst.[/quote]

Komisařka pro regionální politiku Corina Creţuová k tomu ze Světového fóra měst v Malajsii uvedla:

„Stejně jako v případě boje proti změně klimatu je EU připravena stát v čele snah o čistá, bezpečná a prosperující města po celé zeměkouli. Evropa spolu se svými partnery tyto tři konkrétní závazky, jež nám umožňují utvářet podobu měst v budoucnu, rychle plní.“

Závazky přispívají k naplňování Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské dohody a jsou součástí nové městské agendy, jež byla rovněž představena před 15 měsíci. Každý z těchto závazků má konkrétní oblast působnosti, očekávané výsledky a výstupy a zde je výčet toho, čeho bylo od konce roku 2016 dosaženo:

Závazek naplnění nové městské agendy městskou agendou EU

V rámci městské agendy EU byly již z dvanácti akčních plánů vypracovány tři. Týkají se chudoby ve městech, integrace migrantů a kvality ovzduší a obsahují politická doporučení, osvědčené postupy a projekty, které jsou hodné následování jak v EU, tak ve světě. Všechny akční plány by měly být hotové do konce roku 2018.

Městská agenda EU může být pro reformu způsobu řízení měst po celém světě inspirací nejen svými tematickými akčními plány, ale i samotnou metodikou. V agendě mají města, podniky, nevládní organizace a zástupci členských států a institucí EU rovnocenné postavení a k problematice udržitelného rozvoje měst se v ní přistupuje integrovaným a vyváženým způsobem.

Závazek vytvořit celosvětovou harmonizovanou definici měst

Pro snadnější monitorování, srovnávání, případně tvorbu politik je důležité používat stejnou definici měst na celém světě. EU na ni pracuje spolu s Organizací OSN pro výživu a zemědělství, Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světovou bankou. Definice bude předložena OSN v březnu 2019.

Komise zatím shromáždila odhady míry urbanizace v každé zemi na světě a poskytla k těmto údajům volný přístup, což usnadní srovnání s vnitrostátními definicemi. U příležitosti Světového fóra měst Komise prostřednictvím svého Společného výzkumného střediska zveřejňuje celosvětovou databázi městských center, která obsahuje údaje o všech 10 000 městských centrech na celém světě.

Jde o největší a nejkomplexnější soubor dat o městech v historii.

V současné době se ve 20 městech provádí průzkum s cílem získat k celosvětové definici měst zpětnou vazbu. Ve 12 zemích probíhají pilotní projekty, jež srovnávají celosvětovou definici s vnitrostátními variantami a vyhodnocují rozdíly. Během roku 2018 bude Komise se svými partnery vyvíjet bezplatný nástroj on-line, který pomůže zemím otestovat tuto definici na svých územích.

Závazek rozšířit spolupráci mezi městy v oblasti udržitelného rozvoje měst[1]

Na podporu tohoto závazku byl v roce 2016 zahájen unijní program mezinárodní spolupráce měst, jehož cílem je rozvíjet spolupráci mezi partnerskými městy na celém světě.

V současné době je do programu zapojeno 70 měst (35 v EU a 35 mimo EU), která tvoří 35 dvojic, např. Frankfurt (Německo) a Jokohama (Japonsko), Bologna (Itálie) a Austin (USA) nebo Almada (Portugalsko) a Belo Horizonte (Brazílie). Všechna tato partnerství pracují na místních akčních plánech společných městských priorit, jako je zásobování vodou, doprava nebo zdravotnictví. Při plnění společných cílů si vyměňují poznatky a osvědčené postupy.

Na Světovém fóru měst byla vyhlášena nová výzva, jejímž cílem je vytvořit nejméně 25 nových dvojic. Města se mohou hlásit online do 9. března.

Další informace: Světové fórum měst Konference Habitat III Městská politika EU

Společné výzkumné středisko – platforma pro údaje o městech Společné výzkumné středisko – územní přehled

[1] Oblast působnosti závazku se vztahuje na města v Argentině, Brazílii, Chile, Kolumbii, Mexiku, Peru, Kanadě, Číně, Indii, Japonsku, Spojených státech amerických a v Evropské unii.