Zdroj: Freeimages.com
Invoitix

[quote]S novým školním rokem započne v zúčastněných zemích znovu program EU zaměřený na dodávání ovoce, zeleniny a mléka do škol. Zdůraznila to ve svém prohlášení Evropská komise. Součástí projektu EU, který má mezi dětmi propagovat zdravé stravovací návyky, jsou nejen distribuce ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, ale také zvláštní vzdělávací programy, jež by měly žáky naučit, jak je kvalitní výživa důležitá, a vysvětlit jim, jak se jídlo vyrábí. Počet zúčastněných škol roste a iniciativa pro zdravé stravovací návyky se tak ve školním roce 2017/2018 dostala k více než 30 milionům dětí v celé Evropské unii.[/quote]

Evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan k tomu uvedl:

Je důležité vědět, kde se naše potraviny berou, a seznámit se s tvrdou prací, která s tím souvisí. Pomocí projektů EU zaměřených na školy se děti nejenom obeznámí se zemědělstvím a produkcí potravin, ale také ochutnají kvalitní produkty, jejichž výživová hodnota jim prospívá. Na zdravé stravování není nikdy příliš brzy! 

Každý školní rok se na ovoce a zeleninu vynakládá 150 milionů eur a na mléko a mléčné výrobky 100 milionů eur. Ačkoli je účast dobrovolná, zapojit se do celého programu nebo se připojit k jeho části se rozhodly všechny členské státy EU. Na školní rok 2018/19 schválila Evropská komise příděly pro všech 28 účastnících se členských států v březnu 2018. Členské státy mají také možnost v rámci financování režimu navýšit podporu EU prostřednictvím vnitrostátních finančních prostředků.

Při výběru dodávaných produktů hrají roli zdravotní a ekologická hlediska, sezónnost, rozmanitost a dostupnost. Členské státy mohou navíc podporovat lokální nebo regionální produkty, ekologickou produkci, krátké dodavatelské řetězce, přínos pro životní prostředí a jakostní produkty.

Distribuci ovoce, zeleniny a mléka doprovází řada nejrůznějších vzdělávacích aktivit pro děti školního věku. Téměř všechny země zřídily výbory za účasti orgánů a zúčastněných stran z řad zemědělců, zdravotníků i pedagogů. Mnohé z nich se v průběhu školního roku setkávaly a dohlížely na činnost.

 

Výtah z finančního ustanovení ovoce a mléka do škol.

  1. Aniž je dotčen odstavec 4 tohoto článku, nepřesáhne podpora v rámci projektu přidělená na distribuci produktů a výrobků, doprovodná vzdělávací opatření a související náklady uvedené částku 250 milionů EUR na školní rok. V rámci tohoto celkového limitu nepřesáhne tato podpora: a) v pňípadě ovoce a zeleniny 150 milionů EUR, b) v případě mléka 100 milionů EUR na školní rok.
  2.  Podpora uvedená v odstavci 1 se přidělí každému členskému státu s ohledem na tato kritéria: a) počet dětí ve věku od šesti do deseti let v dotčeném členském státu; b) míra rozvoje jednotlivých regionů v dotčeném členském státu, tak aby byla zajištěna vyšší podpora méně rozvinutým regionům a menším ostrovům v Egejském moři ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 229/2013; a c) v případě mléka do škol se kromě kritérií uvedených v písmenech a) a b) zohlední dosavadní využívání podpory Unie na dodávky mléka a mléčných výrobků dětem v minulosti. Příděly podpory pro dotčené členské státy zajistí vyšší podporu nejvzdálenějším regionům uvedeným v článku 349 Smlouvy o fungování EU tak, aby se zohlednila jejich zvláštní situace, pokud jde o zajišťování dodávek produktů a výrobků, a aby se podpořilo vzájemné zajišťování dodávek produktů a výrobků mezi nejvzdálenějšími regiony nacházejícími se ve vzájemné zeměpisné blízkosti. Příděly podpory přidělené pro mléko do škol na základě kritérií uvedených v tomto odstavci zajistí, že všechny členské státy budou oprávněny obdržet alespoň minimální výši podpory Unie na dítě ve věkové skupině uvedené v prvním pododstavci písm. a). Výše této podpory nesmí být nižší než průměrné využití podpory Unie na dítě ve všech členských státech v rámci projektu mléko do škol, jenž se uplatňoval před 1. srpnem 2017. Opatření týkající se stanovení předběžných a definitivních přídělů podpory a přerozdělení podpory Unie pro ovoce a zeleninu do škol a pro mléko do škol přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. L 135/6 CS Úřední věstník Evropské unie 24.5.2016 3. členské státy, které se chtějí účastnit školního projektu, podají každý rok žádost o podporu Unie, přičemž upřesní požadovanou výši podpory na ovoce a zeleninu do škol a požadovanou výši podpory na mléko do škol, které chtějí distribuovat. 4. Nepřekročí-li celkový limit ve výši 250 milionů EUR stanovený v odstavci 1, je možno zbylé částky přerozdělit.
Reklama v článku VLASTNÍ
DPP