DPP

[quote]Komise navrhla 18. prosince zakázat v celé Evropské unii sedm nových psychoaktivních látek (NPS), kromě devíti dalších, které byly zakázány v minulém roce. Tyto toxické látky mohou způsobit vážné poškození zdraví a mohou dokonce vést k úmrtí a představují rostoucí hrozbu pro veřejné zdraví v Evropě.[/quote]

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Nové psychoaktivní látky představují stále vážnější hrozbu pro veřejné zdraví. V Evropě usilujeme o to, abychom zůstali o krok před tímto rychle se měnícím a nebezpečným obchodem. aby se evropští občané mohli udržet v bezpečí, zejména mladší generace. Musíme zajistit nejen aby tyto nové drogy nemohly být zakoupeny, ale také, že se zatím na prvních místech neobjevují, takže je zapotřebí aby se nerozšiřovaly, aby tedy byly tyto nové léky budou z trhu rychle odstraněny. “

Sedm nových psychoaktivních látek, včetně těch, které jsou běžně známé jako „koření“, „bylinné kadidlo“ a „legální tráva“, patří do dvou kategorií: čtyři z nich jsou syntetické kanabinoidy s účinkem podobným kanabisu, ale mnohem toxičtějšímu; tři látky jsou syntetické opioidy úzce spojené s fentanylem, látkou kontrolovanou na mezinárodní úrovni. Podle Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) jsou tyto toxické látky spojeny s více než 170 úmrtími v celé EU a řadou akutních intoxikací.

V současné době se na těchto sedm nových psychoaktivních látek nevztahuje mezinárodní kontrola drog a zůstávají proto vážnou výzvou pro evropské veřejné zdraví, zejména pro mladé lidi. Komise se proto domnívá, že existují důvody k tomu, aby se všech sedm látek podrobilo kontrolním opatřením v celé EU. Návrh Komise bude nyní projednán v Radě, která po konzultaci s Evropským parlamentem rozhodne o přijetí opatření.

Souvislosti

Během posledních dvou desetiletí vytvořila Evropská unie a členské státy udržitelný evropský přístup k řešení drog. Tento přístup je zakotven v protidrogové strategii EU pro období 2013-2020, která je uvedena do provozu ve dvou po sobě jdoucích čtyřletých akčních plánech. Návrh na zakázání sedmi NPS spadá do působnosti opatření na snížení nabídky drog, jak je stanoveno v akčním plánu EU pro drogy na období 2017-2020. V roce 2016 bylo prostřednictvím systému včasného varování EU (EWS) zjištěno 66 nových psychoaktivních látek; míra přesahující jeden týden spotřeby. I když toto číslo klesá – 98 látek bylo zjištěno v roce 2015 – celkový počet dostupných látek zůstává vysoký.

Vzhledem k tomuto rychlému vzestupu nových psychoaktivních látek nebyl systém zjišťování nových látek na trhu, založený v roce 2005, považován za dostatečně účinný a dostatečně rychlý. Komise proto v roce 2013 přijala balíček legislativních návrhů, aby EU mohla jednat rychleji a účinněji k řešení nových psychoaktivních látek, který byl nakonec přijat v listopadu 2017.

Tato nová pravidla vstoupí v platnost dne 23. listopadu 2018, tedy za další rok. Dnešní návrh na zakázání sedmi nových psychoaktivních látek je stále založen na kontrolním systému zřízeném v roce 2005.

Na základě návrhu Komise bylo devět léků zakázáno již tento rok, kromě sedmi načrtnutých dnes. Cílem návrhu Komise je vyzvat členské státy, aby podrobily sedmi látkám kontrolním opatřením a trestní sankce podle svých právních předpisů, a tím plnily své závazky vyplývající z Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971 nebo z Úmluvy Organizace spojených národů z roku 1961 Úmluvy o omamných látkách v platném znění protokolem z roku 1972.

Zdroj: ČTK