Zdroj: Freeimages.com
Invoitix

DPH: Větší flexibilita sazeb, méně byrokracie pro malé podniky

Evropská komise navrhla 18.1. nová pravidla, která členským státům poskytnou více flexibility při stanovování sazeb DPH. Opatření by měla také vytvořit lepší daňové prostředí pro malé a střední podniky.

Dnešními návrhy Komise dovršila přepracování pravidel uplatňovaných pro DPH. Očekává se, že zavedením jednotného prostoru pro DPH se v Evropské unii výrazně sníží podvody v této oblasti, které dosahují až 50 miliard eur. Opatření zároveň podpoří podnikání a zabezpečí zdroje veřejných příjmů.

Dosavadní společná pravidla pro DPH, která přijaly všechny členské státy v roce 1992, jsou již zastaralá a mají spíše omezující účinek. Dovolují členským státům uplatňovat snížené sazby DPH pouze na několik odvětví a produktů. Země EU přitom čelí tlaku, aby s určitým zbožím při danění zacházely příznivěji než s jiným. Komise nyní plní svůj závazek a poskytuje členským státům při stanovování daňových sazeb více autonomie. Pro všechny země nyní budou platit stejná pravidla, pokud jde o odchylky od pravidel.

Komise novými pravidly rovněž řeší problém menších firem, které neúměrné náklady na dodržování předpisů o DPH svazují. Podniky, které se zapojují do přeshraničního obchodu – a zejména ty malé – mají o 11 % vyšší náklady spojené s dodržováním daňových předpisů ve srovnání s těmi, které obchodují pouze na domácím trhu. To představuje skutečnou překážku růstu ekonomiky, jelikož právě malé a střední podniky představují 98 % společností v EU. Navrhujeme proto, aby bylo více podnikům dovoleno uplatňovat zjednodušená pravidla pro DPH. V současné době tak smějí činit pouze ty nejmenší. Celkové náklady na dodržování předpisů v oblasti DPH se tak ročně sníží o 18 %.

Valdis Dombrovskis, místopředseda pro euro a sociální dialog, k tématu uvedl: „Před třemi měsíci Komise předložila největší reformu pravidel EU v oblasti DPH za poslední čtvrt století a odstartovala tak přechod na režim DPH, který je definitivní. Dnes předkládá pravidla, která zjednoduší uplatňování sazeb DPH pro malé a střední podniky, což usnadní život milionům malých evropských firem, ale i spotřebitelům.

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, k tomu podotýká:

Členské státy čelí stále většímu tlaku ze strany průmyslu a zájmových skupin, aby sazby DPH upravovaly ve prospěch jedněch nebo druhých. Avšak kvůli nedostatečné flexibilitě stávajících pravidel diskuse na toto téma sklouzává především k tomu, který výrobek nebo služba si zaslouží sníženou sazbu atp. Zaznít by mělo především to, že v našich rozpočtech chybějí kvůli podvodům s DPH obrovské částky. Díky dnešním návrhům dostanou orgány členských států při určování sazeb DPH maximální flexibilitu a my se budeme moci na problematiku podvodů plně soustředit.“

Větší pružnost

Členské státy mohou v současnosti využívat sníženou sazbu 5 % na dvě odlišné kategorie produktů. Řada členských států také uplatňuje zvláštní odchylky umožňující další snížené sazby.

Kromě základní sazby DPH ve výši 15 % členské státy nyní budou moci zavést:

  • Dvě samostatné sazby v rozmezí 5–15 %
  • Jednu sazbu v rozmezí 0–5 %
  • Sazbu 0 % pro zboží od DPH osvobozené
  • Aktuální, komplexní seznam zboží a služeb, na něž lze uplatnit snížené sazby, bude zrušen a nahrazen novým (obsahuje například o zbraně, alkoholické nápoje, hazardní hry a tabákové výrobky). Na jeho položky se bude uplatňovat paušální sazba ve výši 15 % nebo vyšší, a to protože
  • V zájmu ochrany veřejných příjmů musí členské státy zajistit, aby vážený průměr sazeb DPH činil alespoň 12 %.

Nový režim rovněž umožňuje, aby veškeré zboží, které je v současné době zdaněno podle jiných než paušální sazeb, tak bylo daněno i nadále.

Snížení nákladů spojených s DPH pro malé a střední podniky

Podle stávajících pravidel mohou členské státy osvobodit od DPH malé podniky, pokud jejich roční obrat nepřekročí určitý limit. Ten se v jednotlivých zemích liší. Tyto výjimky se však smějí uplatňovat pouze na vnitrostátní podniky a pokud se podnikání takového malého podniku rozroste, nárok na zjednodušená opatření ztrácí ve chvíli, kdy prahovou hodnotu překročí. To znamená, že podmínky pro malé podniky obchodující v rámci Evropské unie nejsou nastaveny spravedlivě. Stávající prahové hodnoty by byly podle nových návrhů zůstaly zachovány a zároveň by se zavedla:

  • Prahová hodnota 2 miliony eur Malé a střední podniky s obratem nižším by mohly využívat zjednodušených pravidel (např. zjednodušenou registraci, fakturaci a evidenční povinnosti) bez ohledu na to, zda jsou či nejsou od DPH osvobozeny.
  • Možnost, aby členské státy osvobodily malé podniky osvobozené od DHP od povinností týkajících se daňové identifikace, fakturace, účetnictví a daňových přiznání.
  • Prahová hodnota 100 000 eur obratu pro společnosti působící ve více než jednom členském státě, které by mohly být od DPH
  • Tyto legislativní návrhy budou nyní předloženy Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ke konzultaci a Radě k přijetí.

Souvislosti

Navrhovaná opatření navazují na tzv. základní zásady pro dokončení jednotného prostoru DPH v EU, které byly navrženy v říjnu 2017, a na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU, jenž byl představen v dubnu 2016.

Společný systém DPH má pro evropský jednotný trh obrovský význam. Je důležitým zdrojem rostoucích příjmů v EU a podle jeho pravidel se v roce 2015 vybral téměř 1 bilion eur, tedy 7 % unijního HDP. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU. Stávající systém pochází z roku 1993 a byl koncipován jako přechodný.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se DPH pro malé podniky a stanovování sazeb DPH Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH.

Česká republika opomenula možnost uplatnit povolované výjimky přenést spotřební daně pro malé podniky, které si myslí, že zatím nepotřebují digitalizovat své podnikání a nechávají to na své děti a vnuky, pro něž je práce s počítači zábavou a zdaňovat produkty u dodavatele. U malých venkovských hospod, které jsou častou vedle kostela základním místem shromažďování občanů, mohly pivo, jiné nápoje a vše kromě obsluhy hostů danit pivovary a jiní dodavatelé A zjednodušené formuláře s ostatními vazbami na veřejnou správu by mohly snadno zajišťovat v rámci vzdělávání k podnikání zajišťovat za minimální poplatek pro finanční správu žáci pod dozorem učitelů počítačových předmětů.

 

Hospodářská soutěž: Komise vítá nová pravidla, která mají prospěch pro spotřebitele zvýšením hospodářské soutěže při zpracování platebních karet

Evropská komise vydala 18.1.požadavky zajišťující nezávislost systémů platebních karet a podílejících se entit k zvýšení konkurence na trhu platebních karet. Maloobchodníci budou moci zvolit pro své transakce s kartami nejvhodnější procesory ve prospěch spotřebitelů.

Komisařka Margrethe Vestager, zodpovědná za politiku hospodářské soutěže, uvedla: „Mnozí spotřebitelé denně používají platební karty v obchodech nebo on-line.“ Nařízení o výměně poplatků omezilo poplatky účtované bankami za tyto platby kartou. Pravidla přinesou větší konkurenci při zpracování plateb kartou, což by mělo dále snížit náklady ve prospěch spotřebitelů a maloobchodníků. “

          Když spotřebitel zaplatí kartou v prodejně nebo on-line, musí být transakce zpracována, aby byla platba převedena na bankovní účet obchodu. Tuto službu zajišťují zpracovatelské společnosti, které řídí potřebnou komunikaci a procesy. Systémy platebních karet často poskytují své služby pro zpracování platebních transakcí, a tak soutěží s mnoha jinými nezávislými společnostmi.
Podle systému výměny poplatků z roku 2015 musí kartové systémy zajišťovat nezávislost svých vlastních operací od ostatních operací. Proto upřednostňují své vlastní zpracovatelské subjekty před konkurenčními zpracovatelskými subjekty a z balíčků zpracovávají služby s dalšími službami, které karty nabízejí.

K zajištění nezávislosti zpracovatelských procesů zavádějí nová pravidla podrobné požadavky na oddělení některých funkcí, které vstoupí v platnost dne 7. února 2018. To zahrnuje omezení výměny informací, jakož i samostatné výkazy zisku a ztrát, oddělené organizace korporací (pracovní prostory, vedení a zaměstnanci) a oddělené samostatné rozhodování.

Výsledkem tohoto rozdělení je, že maloobchodníci chtějí použít pro procesy s kartami nejlepších procesorů, proto současně spotřebitelé těží ze snížených nákladů na zpracování v denních platbách v obchodech, restauracích, on-line nebo prostřednictvím rostoucí škály mobilních karet žádostí o platbu.

Souvislosti

          Nařízení o výměně poplatků za rok 2015 (viz úplný text a informační leták) se zabýval problémem rozsáhlých a nadměrných skrytých mezibankovních poplatků za transakce založené na kartách a transakcích karet, které představují překážky na společném trhu a překážky pro inovace plateb. Zavádí maximální limity na platby spotřebitelů a platby kreditní kartou, které jsou účinné v celé EU. Zajišťuje také, aby si spotřebitelé a maloobchodníci mohli zvolit, které platební karty mají používat (např. debetní kartu, kreditní kartu, věrnostní kartu obchodu, prémiovou kartu), než aby byly zaváděny kartovými systémy a bankami vydávajícími karty, a podporovat vývoj plateb prostřednictvím mobilních telefonů a dalších zařízení.

Nařízení tedy umožňuje nezávislým zpracovatelům jednat na základě regulačního rámce Evropského orgánu pro bankovnictví. Dne 4. října 2017 Komise přijala tyto regulační technické normy.

Po schválení Radou a EP a zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie začnou platit 7. února 2018.
Více informací o nařízení o výměně poplatků a o zveřejněných regulačních technických normách je k dispozici na internetové stránce Komise pro hospodářskou soutěž.

 

 

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP