Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]Komise předložila 29. listopadu návrh opatření, která zajistí kvalitní ochranu práv duševního vlastnictví, čímž podpoří investice evropských společností, zejména malých, středních a začínajících podniků, do inovací a tvořivosti.[/quote]

Dnešní iniciativy usnadní účinnější boj proti porušování práv duševního vlastnictví a řešení přeshraničních sporů a učiní přítrž dovozu padělků a nedovolených napodobenin, které v současnosti přestavují 5 % zboží dováženého do EU (v hodnotě 85 miliard EUR) Komise rovněž podporuje jednání o licencích, která spravedlivě a vyváženě odměňují podniky za jejich inovace, a zároveň jiným umožňují vycházet z těchto technologií a vytvářet nové inovativní produkty a služby.

Místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl:

„Hospodářský růst a konkurenceschopnost Evropy z velké části závisí na tom, že mnoho našich podniků – od začínajících až po ty velké – investují do nových myšlenek a znalostí. Komplexní balíček opatření, který dnes předkládáme, zlepšuje uplatňování a prosazování práv duševního vlastnictví a vybízí k investicím do vývoje technologií a produktů v Evropě.“

Komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska, dodala:

„Dnes jsme posílili naši společnou schopnost lovit „velké ryby“, jež stojí za padělaným zbožím a pirátským obsahem, které poškozují naše podniky a ohrožují naše pracovní místa, jakož i naše zdraví a bezpečnost v oblastech, jako jsou léčivé přípravky nebo hračky. Zavedením systému udělování licencí na patenty, který napomáhá rozvoji internetu věcí, od chytrých telefonů až po propojené automobily, také zajišťujeme Evropě vedoucí postavení na celosvětové úrovni.“

Přijatý návrh opatření zahrnuje:

posílení boje proti padělání a pirátství: Komise se snaží komerční porušovatele práv duševního vlastnictví připravit o příjmy, kvůli kterým je jejich trestná činnost lukrativní – jedná se o tzv. přístup „sledování peněz“, který se spíše, než na jednotlivce zaměřuje na „velké ryby“. Rovněž zajišťuje, aby donucovací opatření byla přizpůsobena požadavkům současné digitální éry. Cílem dnešní iniciativy Komise je:

  • Zajistit stejně vysokou úroveň právní ochrany a předvídatelnost soudního rámce v celé EU.
  • Nové pokyny vyjasňují způsob provádění směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví z roku 2004. Směrnice se ukázala být důležitým nástrojem v boji proti zneužívání práv duševního vlastnictví, nicméně v průběhu let docházelo k tomu, že si jednotlivé členské státy její ustanovení vykládaly různě. Uvedené pokyny tyto problémy výkladu objasňují, což v celé EU zvýší právní jistotu pro všechny zúčastněné strany a ihned usnadní občanskoprávní vymáhání práv duševního vlastnictví, aniž by bylo nutno zavést nové právní předpisy. Komise navíc vyzývá členské státy, aby své úsilí zintenzivnily posílením justičního vzdělávání, systematickým zveřejňováním rozsudků ve věcech týkajících se duševního vlastnictví a podporováním nástrojů pro alternativní řešení sporů;
  • Mají podporovat průmysl v boji proti porušování práv duševního vlastnictví. Na základě pozitivních zkušeností získaných v rámci memoranda o porozumění týkajícího se prodeje padělaného zboží přes internet Komise pokračuje v podpoře iniciativ průmyslu zaměřených na boj proti porušování práv duševního vlastnictví, včetně dobrovolných dohod o reklamě na internetových stránkách, o platebních službách a dopravě. Tyto dohody mohou vést k rychlejšímu přijímání opatření proti padělání a pirátství než je tomu v případě soudních řízení. Doplňují nedávno vypracované pokyny Komise pro boj proti nezákonnému obsahu na internetu;
  • Mají snížit objem padělaného zboží na trhu EU. Komise navrhuje posílit programy spolupráce se třetími zeměmi (Čínou, jihovýchodní Asií a Latinskou Amerikou) a vytvořit černou listinu trhů, na kterých bylo zaznamenáno významné porušování práv duševního vlastnictví nebo které toto porušování usnadňují. Komise zveřejní aktualizovanou zprávu o vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. Posílí spolupráci mezi celními orgány EU, a to zejména tím, že posoudí provádění akčního plánu EU v celní oblasti pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví pro období let 2013 až 2017 a navrhne vnitrostátním celním orgánům cílenější pomoc;
  • vytvoření spravedlivého a vyváženého systému pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem:
  • Mnoho klíčových technologií, které jsou součástí celosvětových průmyslových standardů (např. Wi-Fi nebo 4G), jsou patenty vázané k normě (Standard Essential Patents). Evropská komise dnes nabízí pokyny a doporučení pro vyvážený a účinný systém, který slaďuje tyto dva cíle: zajistit, aby výrobci měli přístup k technologiím na základě transparentních a předvídatelných pravidel pro udělování licencí na patenty; a zároveň zajistit, aby držitelé patentů byli za své investice do výzkumu a vývoje a činnosti v oblasti normalizace odměňováni, a tudíž byli motivováni nabízet své nejlepší technologie k zahrnutí do norem. Větší transparentnost a předvídatelnost by měly dát Evropské unii – a také mnohým začínajícím podnikům v EU – náskok v globální soutěži v oblasti technologických inovací a příležitost plně využít potenciál sítě 5G a internetu věcí.

Komise bude pozorně sledovat pokrok navrhovaných opatření a posoudí, zda je zapotřebí učinit další kroky.

Souvislosti

Navržené iniciativy byly oznámeny ve strategii pro jednotný trh z roku 2015, což je plán ke splnění plnění politického závazku předsedy Evropské komise Junckera plně rozvinout potenciál jednotného trhu a využít jej jako odrazový můstek pro evropské firmy na cestě k úspěchům ve světové ekonomice. V rámci plnění strategie pro jednotný trh již Komise předložila návrhy týkající se elektronického obchodování, pokyny týkající se ekonomiky sdílení, kroky k modernizaci normalizační politiky EU, iniciativu pro začínající a rychle se rozvíjející podniky, opatření k oživení odvětví služeb a kroky k posílení dodržování předpisů a praktického fungování jednotného trhu EU.

Další informace:

MEMO/17/4943 – Časté otázky

Informativní přehled – Ochrana duševního vlastnictví

Informativní přehled – Proč jsou práva duševního vlastnictví důležitá Informativní přehled – Patenty vázané k normě

Sdělení: Vyvážený systém vymáhání práv duševního vlastnictví, který odpovídá dnešním společenským výzvám

Sdělení: Pokyny ke směrnici o vymáhání práv duševního vlastnictví

Zpráva o fungování memoranda o porozumění týkajícího se prodeje padělaného zboží přes internet Zpráva o přezkumu směrnice o vymáhání práv duševního vlastnictví Sdělení: Stanovení přístupu EU k patentům vázaným k normě