Zdroj: Pixabay.com

[quote]Podle údajů Eurostatu z 16. listopadu bylo v roce 2016 v Evropské unii vydáno přibližně 3,4 miliony prvních povolení k pobytu občanům ze zemí mimo EU; to je rekordní počet, jelikož jsou k dispozici srovnatelné údaje (2008) a počet byl vyšší o 28 % (+ téměř 735 000 povolení k pobytu proti roku 2015).[/quote]

Nárůst byl způsoben především vyšším počtem prvních povolení vydaných z jiných důvodů (+ 64 %) a z pracovních důvodů (+ 2 1%). Pracovní důvody představovaly čtvrtinu (25,4 %) všech prvních povolení k pobytu vydaných v EU v roce 2016, rodina pro 23,2 % a vzdělání pro 20,7 %. Ostatní důvody včetně mezinárodní ochrany a humanitárního statutu (asi 14 % všech prvních povolení vydaných v roce 2016) představovaly 30,7 %.

Nejvyšší počet prvních povolení k pobytu vydaných ve Spojeném království, Polsku a Německu

V roce 2016 bylo ve Spojeném království vydáno jedno ze čtyř prvních povolení k pobytu (865 900 vydaných povolení k pobytu; 25,8 % celkových povolení vydaných v EU). Následovalo Polsko (586 000; 17,5%), Německo (504 800; 15,0 %), Francie (235 000; 7,0 %), Itálie (222 400; 6,6 %) Španělsko (211500; 6,3 %) a Švédsko (146700; 4,4 %).

Ve srovnání s počty obyvatel každého členského státu byla nejvyšší míra povolení k pobytu pro první žadatele vydáno v roce 2016 na Maltě (20,6 prvních povolení k pobytu na tisíc obyvatel), Kypru (19,9), Polsku (15,4) Švédsko (14,8). Spojeném království (13,2). Pro EU jako celek v roce 2016 bylo vydáno 6 000 prvních povolení k pobytu na tisíc obyvatel.

Pro zaměstnání do Polska, pro vzdělávání do Spojeného království

Polsko vydalo pro zaměstnaní 494 000 povolení; 58 % všech povolení vydaných z pracovních důvodů v EU v roce 2016), zatímco Velká Británie (365 500 povolení nebo 53 %) bylo z důvodů týkajících se vzdělávání. Německo (137 000; 18%), Španělsko (115 100; 15 %) a Itálie (101 300; 13 %) byly státy s nejvyšším počtem povolení vydaných pro rodinné důvody v roce 2016. Těsně následovala Francie (93 900, neboli 12 %) a Spojené království (89 300; 11 %).

Rodinné důvody mají tendenci v jednotlivých členských státech převažovat

V jedenácti členských státech byl největší počet povolenek vydán z rodinných důvodů, přičemž nejvyšší podíl byl ve Španělsku (54,4 % všech povolení k pobytu vydaných v členském státě), v Řecku (53, 5 %) a v Lucembursku (52,5 %). Vzdělávání bylo hlavním důvodem v Irsku (57,4 % všech povolení k pobytu vydaných v členském státě v roce 2015), Spojeném království (42,2 %), Rumunsku (39,0 %) a Maďarsku (34,5 %). V sedmi členských státech byl hlavním důvodem pro vydání povolení k pobytu zaměstnání, přičemž nejvyšší podíl byl zaznamenán v Polsku (84,3 % všech povolení k pobytu vydaných v členském státě), Litvě (60,5 %), Slovinsku (51,0 %) a Chorvatsku 49,6 %). V další šestici členských států, zejména Německu (55,9 % všech povolení k pobytu vydaných v členském státě), Švédsku (50,8 %) a Rakousku (50,6 %) převládaly důvody mezinárodní ochrany a humanitárních důvodů.

Téměř polovina povolení k pobytu udělena pěti státní příslušnosti

V roce 2016 občané Ukrajiny (588 900 příjemců, z toho 87 % v Polsku) i nadále obdrželi nejvyšší počet povolení v EU před občany Sýrie (348 100, z nichž téměř dvě třetiny bylo v Německu), Spojené státy (250 900, z nichž téměř tři čtvrtiny ve Spojeném království), Indie (198 400, z nichž více než 60 % ve Spojeném království) a Čína (195 600, z nichž většina ve Spojeném království). Asi polovina všech prvních povolení k pobytu vydaných v EU v roce 2016 byla vydána občanům těchto pěti zemí.

Ukrajinci pro zaměstnání, Číňané pro vzdělání a Maročané z rodinných důvodů

Důvody vydání povolení k pobytu se mezi státními příslušnostmi liší. Mezi 10 nejčastějšími důvody povolením k udělení občanství v EU v roce 2016, Ukrajinci měli povolení k pobytu především z pracovních důvodů (82,7 % z prvních povolení k pobytu vydávaných Ukrajincům v roce 2016). Číňané (66,9 %), občané USA (46,5%) a Brazilci (41,6 %) dostali povolení k pobytu hlavně z důvodů vzdělávání, zatímco marocké (69,8 %) měly povolení k pobytu vydané hlavně z rodinných důvodů.

Metody a definice

Údaje v této zprávě jsou poskytována Eurostatu ministerstvy vnitra nebo spravedlnosti nebo imigračními agenturami členských států. Tyto správní údaje poskytují členské státy v souladu s ustanoveními článku 6 nařízení (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany.

První povolení k pobytu znamená povolení k pobytu vydané osobě poprvé. Povolení k pobytu je považováno za první povolení i tehdy, pokud je časová prodleva mezi uplynutím doby předchozího povolení a začátkem platnosti nového povolení nejméně 6 měsíců.

Povolení k pobytu znamená každé povolení platné nejméně tři měsíce vydané orgány členského státu, které umožňuje státnímu příslušníkovi třetí země legálně pobývat na jeho území. Pokud vnitrostátní právní předpisy a správní postupy členského státu povolují udělení zvláštních kategorií dlouhodobého víza nebo imigračního statusu namísto povolení k pobytu, taková víza a udělení statusu jsou rovněž zahrnuty do těchto statistik.

Statistiky o prvních povoleních k pobytu uvedené v této zprávě se týkají pouze občanů zemí mimo EU a zahrnují osoby, které podléhají povolení k pobytu s platností nejméně 3 měsíce, a proto se tato statistika liší od statistiky migrace do vykazujících zemí (podle migrační statistika migrant je osoba, která zůstane nebo má v úmyslu zůstat v zemi po dobu nejméně 12 měsíců).

Mezi další důvody patří povolení vydaná pouze k pobytu (např. Důchodci s dostatečnými finančními prostředky), status mezinárodní ochrany (včetně postavení uprchlíka a doplňková ochrana), humanitární důvody, povolení vydávaná nezletilým osobám bez doprovodu, obětem obchodování s lidmi a jiným důvody nejsou specifikovány (např. příjemci národních regularizačních programů).

Poznámka k Spojenému království

Statistiky Spojeného království používají různé zdroje údajů než ty, které se používají v jiných členských státech. Z tohoto důvodu nemusí být statistika pro Spojené království uvedená v této zprávě zpravodajem plně srovnatelná s ostatními statistikami zde uvedenými. Statistiky pro Spojené království se nezakládají na evidenci vydaných povolení k pobytu (vzhledem k tomu, že Spojené království nepoužívá systém povolení k pobytu), ale místo toho se vztahuje k počtu přijatých občanů, kteří nejsou členy EU a kteří jsou oprávněni vstoupit do země pod vybranými imigračními kategoriemi. Podle orgánů Spojeného království jsou údaje odhadnuty z kombinace informací, které mají být zveřejněny ve Statistickém věstníku domácího úřadu „Řízení přistěhovalectví: statistika Spojeného království“ a nepublikované informace o řízení. Kategorie „Ostatní důvody“ zahrnuje: diplomat, konzulární úředník považovaný za osvobozený od kontroly; důchodci s nezávislými prostředky; všechny ostatní cestující, kterým byla udělena omezená dovolená, kteří nejsou zařazeni do žádné jiné kategorie; bez nepovoleného azylu.

A jen ještě poznámka: nemá oficiální zaměření na klesající příliv imigrantů vliv na inflaci, znehodnocující zejména nízké příjmy, důchody aj? Kdyby bylo euro, bylo by míra inflace tak vysoká?

DPP