DPP

[quote]Evropská komise oznámila 28. září, že ihned po schválení Evropským parlamentem a Radou se pouští do realizace svého ambiciózního plánu vnějších investic s cílem podpořit investiční aktivity v Africe a zemích evropského sousedství.[/quote]

Evropský parlament a Rada schválily vznik Evropského fondu pro udržitelný rozvoj, který je podstatnou součástí nového unijního plánu vnějších investic (EIP). Tento plán podpoří inkluzivnější a udržitelnější rozvoj v Africe a v zemích evropského sousedství. Stimulací veřejných a soukromých investic odstraní některé překážky brzdící hospodářský růst našich partnerských zemí a napomůže řešit příčiny nelegální migrace.

Vysoká představitelka a místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogheriniová uvedla:

„Méně než 10 procent přímých zahraničních investic v Africe směřuje do nestabilních regionů, tedy těch, které tyto investice potřebují nejvíce. Chceme, aby se náš plán vnějších investic stal silným motorem inkluzivního a udržitelného růstu, aby vedl k většímu využívání ekologických zdrojů energie, přinesl podnikatelům nové příležitosti, a to i v Evropské unii, nabídl mladým lidem nové možnosti a zlepšil postavení žen ve společnosti. To je plán, který Afrika potřebuje. To je to, o co nás naši afričtí partneři žádají. Je to evropské partnerství v tom nejlepším slova smyslu.“

Evropský komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica doplnil:

„Náš plán vnějších investic zavádí nový přístup k vymýcení chudoby a dosažení inkluzivního udržitelného rozvoje. Náš příspěvek ve výši 4,1 mld. eur může díky aktivaci především soukromého financování vygenerovat investice až v hodnotě 44 mld. eur, k čemuž by jinak nedošlo. Nyní je na všech klíčových aktérech ze soukromého sektoru v Evropě a v našich partnerských zemích, aby se k nám připojili a v zájmu všech nám pomohli vytvářet udržitelný růst a důstojná pracovní místa.“

Johannes Hahn, komisař EU pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření, v této souvislosti připomněl:

„Evropa nyní u svých hranic i jinde ve světě čelí řadě výzvám, jako je vývoj demografické situace, nárůst mobility, zvýšení dopadu změn klimatu a probíhající regionální konflikty, a tyto výzvy se budou bezpochyby v budoucnu zvětšovat. Je ve vlastním zájmu Evropy, abychom se všichni snažili zajistit udržitelný a vyvážený hospodářský růst našich partnerských zemí. Naše snahy podpoří větší zapojení soukromého sektoru a zajištění příznivého prostředí pro jeho další rozvoj. Nastartováním udržitelného růstu v partnerských zemích v Evropě a Africe rovněž vytváříme nové obchodní a investiční příležitosti pro podniky a investory z EU.“

V Bruselu se dnes poprvé schází strategická rada Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), aby bylo možné začít s rychlou realizací plánu EIP. Členy strategické rady jsou jednotlivé státy Unie, Evropská investiční banka a v roli pozorovatele také Evropský parlament. Diskutovat se bude o řadě návrhů ohledně tzv. „investičních oken“, tj. konkrétních oblastí, kam by měly investice směřovat.

Tato okna vymezují prioritní odvětví pro záruku EFSD, která byla identifikována jako zásadní pro vytváření důstojných a udržitelných pracovních míst v Africe a zemích evropského sousedství.

Očekává se, že první investiční okno bude schváleno co nejdříve, aby EIP mohl začít reálně pomáhat příjemcům v cílových zemích.

Souvislosti

Plán vnějších investic (EIP) navrhl předseda Juncker v září 2016. Jen o rok později začíná plán EIP fungovat.

V zájmu podpory udržitelného rozvoje propojuje EIP novou generaci finančních nástrojů s tradičnějšími formami pomoci, jako jsou granty (především záruky), nástroje pro sdílení rizik, jakož i kombinování grantů a půjček. Díky značné technické pomoci budou moci příjemci realizovat zralejší a finančně životaschopné projekty a podnikatelské aktivity. EU rovněž zintenzivní dialog s partnerskými zeměmi, jakož i strukturovaný dialog se soukromých sektorem s cílem zlepšit investiční podmínky a podnikatelské prostředí v příslušných partnerských zemích.

Inovativní a celistvý přístup, jaký byl u EIP zvolen, se opírá o kombinované finanční nástroje Komise a shrnuje zkušenosti z deseti let jejich fungování.