[quote]Za rok 2015 se v zemích EU na dani z přidané hodnoty (DPH) nevybralo přibližně 152 miliard eur, upozorňuje nová studie Evropské komise, zveřejněná 28.9. Tento obrovský rozdíl mezi očekávaným a skutečným výběrem DPH (označovaný jako mezera nebo výpadek ve výběru DPH) znovu ukazuje, že je zapotřebí systém zásadně zreformovat, aby státům EU plynuly do rozpočtu veškeré příjmy z DPH. Výběr DPH se sice částečně zlepšuje, ovšem výpadky jsou i nadále nepřijatelně vysoké.[/quote]

Jen krátce po zveřejnění studie předloží Komise návrhy, kterými chce systém DPH zmodernizovat.

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici uvedl:

 „Členské státy EU by se s tak závratným únikem příjmů z DPH neměly smířit. Komise jednoznačně podporuje snahy o zlepšení výběru v celé EU. Musíme si však uvědomit, že současná pravidla pro DPH pochází z roku 1993 a jsou zastaralá. Brzy předložíme návrh na jejich přepracování, pokud jde o přeshraniční prodej. Reforma, kterou navrhneme, přispěje ke snížení přeshraničních podvodů s DPH o 80 % a přinese do státních pokladen potřebné prostředky.“

V průměru za celou EU se sice výběr DPH zlepšuje, ovšem mezi jednotlivými státy jsou veliké rozdíly. Největší mezeru ve výběru DPH vykazuje Rumunsko (37,2 %), následované Slovenskem (29,4 %) a Řeckem (28,3 %). Na druhé straně pomyslného žebříčku je Španělsko s výpadkem pouhých 3,5 % a Chorvatsko s 3,9 %. V absolutním vyjádření měla nejvyšší mezeru Itálie (35 miliard eur). Celkově se mezera ve většině států EU snížila, přičemž nejvýraznější zlepšení zaznamenaly Malta, Rumunsko a Španělsko. V sedmi zemích EU došlo k malému zhoršení. Jde o Belgii, Dánsko, Irsko, Řecko, Lucembursko, Finsko a Spojené království.

V říjnu předloží Evropská komise návrhy na největší změnu evropských pravidel pro DPH za posledních 25 let. Měly by zjednodušit boj proti podvodům s DPH a zajistit efektivnější výběr daně. Média v poslední době informovala také o souvislosti mezi rozsáhlými podvody s DPH a organizovaným zločinem, včetně terorismu. Řešení tohoto problému lze nalézt pouze prostřednictvím spolupráce států EU.

Je pravda, že země EU již proti výpadkům DPH podnikly kroky. Ovšem nejlepším způsobem, jak zajistit budoucnost jednotného trhu, je systém DPH zmodernizovat a zvýšit jeho odolnost proti masivním podvodům. Reforma stávajícího systému DPH by měla rovněž přispět k rozvoji jednotného digitálního trhu a doplnit agendu Komise zaměřenou na vytvoření spravedlivějšího a efektivnějšího daňového systému v EU.

Souvislosti

Studii o výpadcích příjmů z DPH financovala Evropská komise. Výsledky studie poprvé zohledňují příjmy plynoucí z nových pravidel pro DPH z přeshraničního prodeje elektronických služeb, která vstoupila v platnost 1. ledna 2015 a která vycházejí z návrhu Komise.

V dubnu 2016 přijala Komise akční plán v oblasti DPH nazvaný Směrem k jednotné oblasti DPH v EU. Plán obsahuje okamžitá a naléhavá opatření proti únikům DPH i strategická dlouhodobá řešení k potírání podvodů a zlepšení výběru daně v celé EU. Popisuje kroky k vytvoření jednotné oblasti DPH v EU a také to, jak systém DPH přizpůsobit realitě vnitřního trhu a digitální ekonomiky a potřebám malých a středních podniků.

Na podzim Komise předloží legislativní návrhy, které obnoví zásadu vyměřování DPH z přeshraničního obchodu v rámci EU. V důsledku přeshraničních podvodů se v EU každý rok vybere na DPH o 50 miliard eur méně. Díky novému systému by se měly přeshraniční podvody snížit o 80 %. Příjmy států by se tak měly zvýšit o přibližně 40 miliard eur. Komise také doufá, že se státy EU rychle dohodnou na nových pravidlech pro zlepšení DPH v oblasti elektronického obchodu, která navrhla v roce 2016.

Jelikož se jedná o oblast daní, k přijetí navrhovaných změn bude zapotřebí jednomyslný souhlas všech států EU.

Příloha: Odhad ztrát za rok 2015 v České republice je 2444 mil. €

Členské státy v Evropské unii ztrácejí příjmy z daně z přidané hodnoty (DPH) miliardy eur z důvodu daňových podvodů a nedostatečných systémů výběru daní. Rozdíl v DPH, který je rozdílem mezi očekávanými výnosy z DPH a skutečně vybíranou DPH, poskytuje odhad ztráty příjmů z důvodu daňových podvodů, daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, ale také z důvodu bankrotu, finanční neschopnosti nebo nesprávného výpočtu.

 Jaké jsou hlavní závěry zprávy o DPH z roku 2017?

Na základě dostupných údajů o sběru DPH se celková částka ztráty DPH v EU-27 v roce 2015 odhaduje na 151,5 miliard EUR. To představuje ztrátu ve výši 12 % z celkových očekávaných příjmů z DPH.
Přečtěte si celou studii

Celková daňová odpovědnost za DPH (VTTL) pro členské státy EU vzrostla v roce 2015 o zhruba 4,2 %, zatímco inkasované výnosy z DPH vzrostly o 5,8 %. V důsledku toho celkový rozdíl v DPH v členských státech EU zaznamenal pokles absolutních hodnot přibližně o 8,7 miliardy EUR, a to až na 151,5 miliardy EUR. Celková škoda v oblasti DPH se snížila o 2,1 % na 12,7 %.

V roce 2015 se odhadované rozdíly v DPH mezi členskými státy pohybovaly od -1,4 % ve Švédsku až po 37,18 % v Rumunsku. Celkově se ve většině členských států snížila daňová sazba v oblasti DPH, přičemž největší snížení zaznamenaly Malty, Rumunsko a Španělsko a zvýšily se pouze o 7 – Belgie, Dánsko, Irsko, Řecko, Lucembursko, Finsko a Spojené království.

Co způsobuje takové rozdíly v rozdílu v DPH mezi členskými státy?

Rozdíly v odhadech rozdílů v DPH mezi členskými státy odrážejí stávající rozdíly v členských státech, pokud jde o dodržování daňových předpisů, podvody, vyhýbání se daňovým povinnostem, konkurzům, insolventnostem a správě daní. Nabízí údaje o výkonnosti vnitrostátních daňových správ, ale neměla by být zkoumána izolovaně.
Další okolnosti jako je hospodářský vývoj by mohly mít vliv na velikost rozptylu v oblasti DPH.