Invoitix

[quote]Evropská komise aktualizuje evropská pravidla o právech cestujících v železniční dopravě, aby lépe ochránili cestující v případě zpoždění, zrušení spoje nebo diskriminace. Železniční cestující by měli být plně chráněni bez ohledu na to, kde v EU cestují. Komise chce také zaručit odpovídající informace o cestujících a výrazně zlepšit práva cestujících se zdravotním postižením nebo se sníženou pohyblivostí. Zároveň je návrh Komise přiměřený a uznává, že provozovatelé železnic mohou být za přísných okolností osvobozeni od povinnosti kompenzovat cestující v případě zpoždění.[/quote]

Komisařka pro dopravu Violeta Bulc uvedla:

,,Díky cestě EU mají cestující v celé EU plný počet práv bez ohledu na to, kde v EU cestují. Přesto je stále příliš mnoho evropských cestujících a dojíždějících cestujících, kteří nejsou řádně informováni o svých právech. To je to, co chceme s novým návrhem opravit. Jsem přesvědčena, že naše iniciativa posílí odvětví a nastolí správnou rovnováhu mezi ochranou cestujících a konkurenceschopností železničního odvětví. „

Návrh Komise aktualizuje stávající pravidla týkající se práv cestujících v železniční dopravě v pěti klíčových oblastech:

  • Jednotné uplatňování pravidel: dálkové vnitrostátní a přeshraniční městské, příměstské a regionální služby již nemohou být vyňaty z uplatňování pravidel o právech cestujících. V současné době platí pouze 5 členských států (Belgie, Dánsko, Itálie, Nizozemsko a Slovinsko), zatímco jiné zavedly různé stupně výjimek. To výrazně zbavuje cestujících práv.
  • Informace a nediskriminace: lepší poskytování informací o právech cestujících, např. Jejich tiskem na jízdenku. Cestující, kteří používají související služby se samostatnými jízdenkami, musí být informováni o tom, zda se jejich práva vztahují na celou cestu nebo pouze na různé segmenty. Diskriminace na základě státní příslušnosti nebo bydliště je zakázána.
  • Lepší práva pro osoby se zdravotním postižením nebo se sníženou pohyblivostí: povinné právo na pomoc při všech službách a plné odškodnění za ztrátu nebo opravu vybavení pro mobilitu. Relevantní informace musí být poskytnuty v přístupných formátech a pracovníci v železniční dopravě musí absolvovat školení zaměřené na zvyšování povědomí o zdravotním postižení.
  • Vynucování, postupy při vyřizování stížností a ukládání sankcí: jasné lhůty a postupy pro vyřizování stížností a jasné odpovědnosti a pravomoci vnitrostátních orgánů odpovědných za uplatňování a prosazování práv cestujících.
  • Proporcionalita a právní spravedlnost: doložka o „vyšší moci“ osvobodí železniční společnosti od povinnosti platit náhradu v případě zpoždění způsobeného přírodními katastrofami, které nemohly ani předvídat ani zabránit. Podle stávajících pravidel musí železniční společnosti vyplácet náhradu i v případě, že čelí takovým událostem.

Návrh Komise musí nyní před svým vstoupením v platnost přezkoumat a přijmout Evropský parlament a Rada (tj. Členské státy EU).

Jednotný trh pro osobní železniční dopravu se v současné době rozvíjí s plánovaným zavedením hospodářské soutěže na domácí trhy. Vysoká kvalita železničních služeb a ochrana práv uživatelů jsou zásadní pro splnění cíle zvýšení podílu železniční dopravy ve srovnání s jinými druhy dopravy.

Celý článek v originálním znění si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: eurologport.eu

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP