Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

Evropská komise přijala 24.5.rozhodnutí, kterým společnosti Gazprom ukládá řadu povinností. Ty mají rozptýlit obavy Komise z narušování hospodářské soutěže a umožnit volný tok plynu za konkurenční ceny na plynárenských trzích ve střední a východní Evropě. Z rozhodnutí budou profitovat evropští spotřebitelé a podniky.

„Všechny společnosti, které v Evropě podnikají, musí dodržovat evropská soutěžní pravidla – bez ohledu na to, odkud jsou,“ prohlásila komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.„Dnešní rozhodnutí odstraňuje překážky, které Gazprom vytvořil a které stály v cestě volnému toku zemního plynu ve střední a východní Evropě. Ale nejen to – nastavuje zároveň jasné mantinely pro budoucí chování Gazpromu. Ten tak musí podniknout kroky k další integraci trhů se zemním plynem v regionu a přispět k vytvoření skutečného vnitřního energetického trhu v Evropě.A zákazníkům Gazpromu ve střední a východní Evropě dává do rukou účinný nástroj, díky kterému si zajistí konkurenční ceny.

I zde platí, že nerozhodujeme podle původu společnosti. Jde nám o co nejlepší výsledek pro evropské spotřebitele a podniky. A dnešním rozhodnutím věc nekončí – počínaje dneškem začneme plnění závazků Gazpromu kontrolovat.“

Gazprom je v řadě zemí střední a východní Evropy dominantním dodavatelem zemního plynu. V dubnu 2015 mu Komise zaslala prohlášení o námitkách. V něm vyjádřila své předběžné stanovisko, podle něhož společnost svojí obecnou strategií rozdělování trhů se zemním plynem na jednotlivé země porušuje antimonopolní pravidla EU. K tomu mělo docházet v osmi členských státech (kromě Česka také v Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku). Tato strategie by Gazpromu umožnila, aby si v pěti z nich (konkrétně v Bulharsku, Estonsku, Litvě, LotyšskuPolsku) účtoval za plyn vyšší ceny.

Díky dnešnímu rozhodnutí Komise již tyto praktiky Gazpromu nebudou možné. Kromě toho mu Komise stanovila detailní pravidla, která výrazně změní způsob, jakým ve střední a východní Evropě operuje:

 • Konec smluvních překážek bránících volnému toku zemního plynu:Gazprom musí odstranit veškerá omezení, která zákazníkům bránila v přeshraničním přeprodeji plynu.
 • Povinnost usnadňovat toky zemního plynu na izolované trhy a z nich: Gazprom umožní toky plynu do a z částí střední a východní Evropy, které jsou kvůli chybějícím propojovacím plynovodům ještě stále izolované od ostatních členských států. Jde o pobaltské státy a Bulharsko.
 • Strukturovaný proces k zajištění konkurenčních cen plynu: Příslušní zákazníci Gazpromu mají nově v rukou účinný nástroj, díky kterému mohou zajistit, aby jejich cena plynu odrážela cenovou hladinu na konkurenčních plynárenských trzích v západní Evropě, zejména v místech obchodování se zkapalněným plynem.
 • Zákaz zneužívání dominantního postavení v dodávkách plynu:Gazprom nebude využívat výhody spojené s plynárenskou infrastrukturou, které získal od svých zákazníků zneužitím svého dominantního postavení na trhu.

Všechny tyto povinnosti stanovila Komise v návaznosti na své obavy z narušování hospodářské soutěže. Umožňují volný tok plynu ve střední a východní Evropě za konkurenční ceny, o což Komise usilovala.

Komise proto rozhodla, že dá těmto povinnostem (neboli oficiálně „závazkům“) Gazpromu na základě článku 9 antimonopolního nařízení EU č. 1/2003 právně závaznou podobu.

V případě, že společnost některou z těchto povinností poruší, může jí Komise uložit pokutu ve výši až 10 % jejího celosvětového obratu, aniž by musela prokázat porušení antimonopolních pravidel EU.

V obecnější rovině však efektivní hospodářská soutěž na středoevropských a východoevropských trzích se zemním plynem nezávisí pouze na prosazování antimonopolních předpisů EU, ale také na investicích do diverzifikace dodávek plynu a na adresné unijní i vnitrostátní legislativě v oblasti energetiky a jejím důsledném uplatňování. Proto je jednou z klíčových priorit Komise také vybudování evropské energetické unie.

 

 

Podrobné informace o povinnostech Gazpromu

Aby rozptýlil obavy Komise z narušování hospodářské soutěže, musí Gazprom splnit řadu povinností. Ty mají zajistit volný tok plynu za konkurenční ceny v zemích střední a východní Evropy a budou platit po dobu osmi let.

Uložené povinnosti zohledňují odpovědi subjektů v rámci průzkumu trhu, který Komise iniciovala v březnu 2017 ohledně dřívější verze návrhu. Při průzkumu trhu obdržela Komise velký počet odpovědí od širokého spektra subjektů, například od vlád, národních antimonopolních úřadů, velkoobchodníků s plynem, plynárenských asociací a také z akademické sféry. Jejich názory přispěly k vyjasnění konečných povinností a k zajištění jejich účinnosti.

 

1)   Gazprom musí odstranit překážky bránící volnému toku zemního plynu ve střední a východní Evropě

Komise se obávala, že Gazprom ve svých dohodách o dodávkách ukládá velkoobchodníkům a některým průmyslovým odběratelům územní omezení, a to ve všech osmi dotčených členských státech (Bulharsku, České republice, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku). Patří k nim zákazy vývozu a ustanovení, jež vyžadují, aby se zakoupený zemní plyn spotřeboval na vymezeném území (doložky o místě určení) a další opatření, která bránila přeshraničnímu toku plynu.

Komise proto rozhodla, že Gazprom musí všechny tyto smluvní překážky bránící volnému toku zemního plynu na plynárenských trzích ve střední a východní Evropě odstranit, bez ohledu na to, zda přeshraniční prodej zcela znemožňují nebo je v jejich důsledku jen finančně méně zajímavý. Zároveň tyto restrikce nesmí v budoucnu obnovit.

Gazprom musí dále upravit svá smluvní ujednání o sledování a měření plynu v Bulharsku, která bulharský trh se zemním plynem izolovala od trhů sousedních zemí EU. Kontrolu nad těmito činnostmi tak od Gazpromu převezme bulharský provozovatel plynárenské přepravní infrastruktury. V návaznosti na průzkum trhu Gazprom vyjasnil řadu technických bodů, aby tato povinnost byla skutečně účinná.

Tyto povinnosti povedou k odstranění smluvně stanovených překážek, které Gazprom vytvořil a které stály v cestě volnému toku zemního plynu ve střední a východní Evropě.

 

2)   Gazprom musí aktivně přispívat k integraci trhů se zemním plynem ve střední a východní Evropě

Aby zemní plyn mohl v celé střední a východní Evropě skutečně volně proudit, musí existovat infrastruktura pro jeho přepravu, tedy plynovody, které trhy s plynem v jednotlivých členských státech vzájemně propojí. Tato infrastruktura již existuje v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Infrastruktura propojující Bulharsko, Estonsko, Litvu a Lotyšsko s trhy v sousedních zemích EU však ještě není dostačující. Zákazníci Gazpromu tak nemohou plyn z těchto zemí a do nich v plné míře přeprodávat, ani když mají nevyužité objemy.

Gazprom nyní bude chybějící propojení kompenzovat tím, že dá příslušným zákazníkům možnost dodat plyn do těchto zemí a z nich. Zákazníci, kteří koupili zemní plyn původně s dodáním do Maďarska, Polska nebo na Slovensko, si mohou nově zvolit, aby jeho celý objem nebo část dodal Gazprom do Bulharska a/nebo do pobaltských států (a naopak):

 • Možnost swapů získá velký počet zákazníků Gazpromu: Gazprom musí dát tuto možnost zákazníkům, kteří mají (nebo budou mít) smlouvy na dodávky plynu do určitých míst ve střední a východní Evropě. V návaznosti na průzkum trhu se tato možnost bude vztahovat na smlouvy s dobou trvání nejméně 18 měsíců. U kratších smluv by tento mechanismus nemohl fungovat, protože minimální doba trvání u dodávek plynu do nového místa je dvanáct měsíců. Tomu předchází ještě čtyřměsíční lhůta pro oznámení Gazpromu.
 • Swapy musí fungovat v obou směrech, na izolované trhy i z nich:Příslušní zákazníci Gazpromu mají možnost Gazprom požádat, aby zakoupený zemní plyn dodal do Pobaltí a Bulharska, i když si původně sjednali dodání jinam (z Polska nebo Slovenska do Pobaltí a ze Slovenska nebo Maďarska do Bulharska). V návaznosti na průzkum trhu budou tyto swapy možné v obou směrech. Díky tomu bude mechanismus swapů efektivnější a povede k lepší integraci trhů se zemním plynem ve střední a východní Evropě.
 • Fixní a transparentní poplatky za služby spojené s dodáním:Poplatky, které si může Gazprom za tuto službu účtovat, jsou pevně dané a transparentní. V návaznosti na průzkum trhu byly výrazně sníženy, aby byl mechanismus finančně zajímavý.
 • Zákazníci Gazpromu mají při využívání swapů větší flexibilitu:V návaznosti na průzkum trhu si mohou zákazníci Gazpromu tuto možnost vyžádat i u menšího objemu plynu (50 milionů m³) a v kratším předstihu (čtyři měsíce).
 • Méně případů, kdy může Gazprom swap odmítnout:V návaznosti na průzkum trhu může Gazprom provedení swapu odmítnout, jen když není k dispozici přenosová kapacita. Na dodržování této podmínky bude dohlížet nezávislý subjekt.

Díky tomuto mechanismu může plyn proudit do Pobaltí a Bulharska i opačným směrem, jako by již byly se sousedními zeměmi EU propojeny plynovodem. Zákazníci Gazpromu tak budou moci vyhledávat nové obchodní příležitosti, ještě než budou propojovací plynovody postaveny. Z toho budou profitovat spotřebitelé a podniky v Bulharsku a v pobaltských státech.

3)   Gazprom se zavázal ke strukturovanému procesu, který do budoucna zajistí konkurenční ceny zemního plynu ve střední a východní Evropě

Komise se obávala, že si Gazprom mohl v pěti členských státech (Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Polsku) účtovat vyšší ceny.

Rozhodnutí Komise teď dalo zákazníkům Gazpromu, kteří mají v těchto zemích dlouhodobé smlouvy, do rukou účinný nástroj, díky kterému si mohou do budoucna zajistit konkurenční ceny:

 • Zákazníci mohou požadovat nižší cenu, pokud se jejich cena liší od konkurenčních referenčních cen v západní Evropě:Zákazníci Gazpromu budou mít smluvně dané právo požadovat nižší cenu plynu, pokud se cena, kterou platí, liší od konkurenčních referenčních cen v západní Evropě, včetně cen v místech obchodování se zkapalněným plynem. Tuto možnost mohou uplatňovat v pravidelných intervalech (každé dva roky) a jako bonus navíc každých pět let. V návaznosti na průzkum trhu mohou stávající zákazníci toto právo uplatnit okamžitě po rozhodnutí Komise. Gazprom musí toto právo nabídnout také novým zákazníkům.
 • Nová cena plynu musí být stanovena v souladu s cenovou úrovní na konkurenčních kontinentálních západoevropských trzích s plynem:Nová cena musí odrážet konkurenční referenční ceny v kontinentální západní Evropě, včetně cen v místech obchodování se zkapalněným plynem. V návaznosti na průzkum trhu bylo toto vodítko výrazně zlepšeno. Nyní výslovně odkazuje na cenovou hladinu na konkurenčních kontinentálních západoevropských trzích s plynem, včetně cen v nejvýznamnějších místech obchodování se zkapalněným plynem na evropském kontinentu, kterými jsou TTF v Nizozemsku a NCG v Německu. Nová, nižší cena se použije se zpětnou platností od data žádosti o úpravu ceny.
 • Rozhodčí řízení, pokud Gazprom ve vymezené lhůtě nevyhoví požadavku: Pokud se Gazprom a jeho zákazník na nové ceně nedohodnou do 120 dní, může být spor předložen rozhodci. Rozhodce pak určí konkurenční cenu plynu, která plně zohledňuje výše uvedené referenční hodnoty v západní Evropě. Kromě toho se případné rozhodčí řízení musí uskutečnit v EU. Rozhodčí soudy v EU musí dodržovat a uplatňovat unijní soutěžní právo. Komise je oprávněna vystupovat v takových případech jako amicus curiae.

Díky tomu budou ceny plynu v těchto regionech konkurenční a v budoucnosti nebude docházet k tomu, že by se ceny plynu na základě smluv indexovaných podle cen ropy výrazně lišily od konkurenčních referenčních cen. Povinnost se vztahuje na všechny smlouvy s dobou trvání nejméně tři roky, neboť cenový problém v tomto případě vzniká jen u dlouhodobých smluv. U nich totiž může v důsledku nového vývoje v průběhu času dojít k významnému odchýlení od konkurenčních referenčních cen.

 

4)   Zrušit požadavky zavedené v důsledku zneužití dominantního postavení na trhu

V neposlední řadě se Komise také obávala, že Gazprom zneužil svého dominantního postavení na trhu k tomu, aby získal výhody spojené s přístupem k infrastruktuře pro přepravu plynu nebo kontrolou nad ní. V prohlášení o námitkách uvedla obavy týkající se projektu South Stream v Bulharsku a polského plynovodu Jamal.

 • Pokud jde o South Stream, rozhodnutí jasně uvádí, že Gazprom nebude mít prospěch z výhod, které získal. V souvislosti s ukončením tohoto projektu nebude Gazprom od svých bulharských partnerů vymáhat náhradu škod, a to bez ohledu na to, zda by takové nároky vůbec byly oprávněné.
 • Pokud jde o plynovod Jamal, z šetření Komise vyplynulo, že vzhledem k mezivládní dohodě Polska a Ruska nelze situaci tímto antimonopolním řízením změnit. Vztahy mezi Ruskem a Polskem v otázkách zemního plynu jsou totiž založeny na mezivládních dohodách. Polský energetický regulační úřad ve svém rozhodnutí z května 2015 každopádně nepotvrdil domněnku, že by Gazprom v souvislosti s plynovodem Jamal polský trh se zemním plynem uzavřel. Úřad konstatoval, že vlastník plynovodu Jamal, společnost Europolgaz (spoluvlastněná Gazpromem), není schopna investice do plynovodu zdržovat ani blokovat: veškeré investice, například k umožnění zpětných toků z Německa, byly certifikovaným provozovatelem přenosových služeb (Gaz-System) realizovány podle plánu.

Aby byly případy mezivládních dohod napříště lépe ošetřeny, předložila Komise legislativní návrh, podle něhož by tyto dohody, pokud se týkají zemního plynu a ropy, podléhaly jejímu předchozímu posouzení. Tento návrh vstoupil v platnost v roce 2017.

Více informací o dnešním rozhodnutí bude k dispozici na internetové stránce Komise věnované hospodářské soutěži, a to ve veřejném rejstříku pod číslem případu AT.39816.

 

 

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP