Zdroj: Pixabay.com

MIGRACE

 1. Evropská rada znovu potvrzuje, že předpokladem fungující politiky EU je komplexní přístup k migraci spojující účinnější ochranu vnějších hranic EU, posílenou vnější činnost a vnitřní aspekty, v souladu s našimi zásadami a hodnotami. Takovýto úkol je výzvou nejen pro členské státy jednotlivě, ale i pro Evropu jako celek. Od roku 2015 byla zavedena řada opatření k dosažení účinné ochrany vnějších hranic EU. V jejich důsledku tak oproti říjnu 2015, kdy migrační krize vrcholila, klesl počet zjištěných případů nedovoleného překročení hranic do EU o 95 %, i když byl v nedávné době zaznamenán nárůst migračních toků na trasách přes východní a západní Středomoří.
 2. Evropská rada je odhodlána v této politice pokračovat a posílit ji, aby se již nemohly opakovat nekontrolované migrační toky z roku 2015 a aby bylo důrazněji zamezováno nelegální migraci na všech stávajících i nově vznikajících trasách.
 3. Pokud jde o trasu přes centrální Středomoří, je třeba dále zintenzívnit úsilí směřující k zastavení činnosti převaděčů, kteří působí z území Libye či odjinud. EU bude v tomto ohledu nadále stát po boku Itálie a dalších členských států v přední linii. Zvýší podporu poskytovanou pro oblast Sahelu, libyjskou pobřežní stráž, pobřežní komunity a komunity v jižních oblastech, podporu zaměřenou na humánní podmínky přijímání a dobrovolné humanitární navracení a posílí spolupráci s dalšími zeměmi původu a tranzitu, jakož i dobrovolné přesídlování. Všechna plavidla působící ve Středozemním moři musejí dodržovat platné zákony a nesmějí bránit operacím libyjské pobřežní stráže.
 4. Co se týče trasy přes východní Středomoří, je třeba vyvinout další úsilí s cílem dosáhnout úplného provedení prohlášení EU a Turecka, zabránit novému překračování hranic z Turecka a zastavit migrační toky. Dohoda o zpětném přebírání osob mezi EU a Tureckem, jakož i dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob by měly být prováděny v plném rozsahu a způsobem, který nediskriminuje žádný členský stát. Je naléhavě třeba vyvinout větší úsilí, aby bylo zajištěno urychlené navracení a aby se předešlo vzniku nových námořních či pozemních tras. V zájmu výměny informací o migračních tocích, zamezení nelegální migraci, zvýšení kapacit v oblasti ochrany hranic a zlepšení postupů v oblasti navracení a zpětného přebírání osob je i nadále nezbytné spolupracovat s partnery v oblasti západního Balkánu a podporovat je. S ohledem na nedávný nárůst migračních toků v západním Středomoří podpoří EU finančními i jinými prostředky veškeré úsilí, jež vyvíjejí členské státy, především Španělsko, a země původu a tranzitu, zejména Maroko, aby zamezily nelegální migraci.
 5. Aby byl s konečnou platností rozbit operační model převaděčů, a zabránilo se tak tragickým ztrátám na životech, je nezbytné odstranit motivaci k těmto nebezpečným cestám. To vyžaduje nový přístup k vylodění osob, které jsou zachráněny při pátracích a záchranných operacích, jenž bude založen na společných nebo doplňkových opatřeních členských států. V tomto ohledu Evropská rada vyzývá Radu a Komisi, aby se urychleně zabývaly koncepcí regionálních platforem pro vylodění, a to v úzké spolupráci s příslušnými třetími zeměmi, Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM). Při provozování těchto platforem by se mělo rozlišovat mezi jednotlivými situacemi daných osob, při plném dodržování mezinárodního práva, a aniž by docházelo k vytvoření podněcujícího faktoru.
 6. Na území EU by v souladu s mezinárodním právem mělo být o zachráněné osoby postaráno na základě sdíleného úsilí, a to jejich přemístěním v rámci kontrolovaných středisek zřízených v členských státech, výlučně na dobrovolném základě, kde by rychlé a bezpečné zpracování umožnilo za plné podpory ze strany EU odlišit nelegální migranty, již budou navráceni, od osob, které potřebují mezinárodní ochranu, na něž by se vztahovala zásada solidarity. Všechna opatření v kontextu těchto kontrolovaných středisek, včetně relokace a přesídlování, budou dobrovolné povahy a nebude jimi dotčena reforma dublinského nařízení.
 7. Evropská rada se dohodla na zahájení druhé tranše nástroje pro uprchlíky v Turecku a zároveň na převedení 500 milionů EUR z rezervy 11. ERF do svěřenského fondu EU pro Afriku. Členské státy se kromě toho vyzývají, aby do svěřenského fondu EU pro Afriku poskytly další příspěvky za účelem jeho doplnění.
 8. K řešení samotné podstaty problému migrace je nutné partnerství s Afrikou, jehož cílem bude zásadní socioekonomická transformace afrického kontinentu na základě zásad a cílů vytyčených africkými zeměmi v jejich Agendě 2063. Evropská unie a její členské státy se k této výzvě musí postavit čelem. Rozsah a povahu naší spolupráce s Afrikou musíme posunout na novou úroveň. K tomu nepostačí jen navýšení finančních prostředků v oblasti rozvoje, ale bude třeba činit i kroky vedoucí k vytvoření nového rámce, jenž umožní výrazný nárůst soukromých investic, a to ze strany afrických i evropských investorů. Zvláštní pozornost by měla být věnována oblastem vzdělávání, zdravotnictví, infrastruktury, inovací, řádné správy a posilování postavení žen. Afrika je naším sousedem a tato skutečnost se musí projevovat v intenzivnějších výměnách a kontaktech mezi národy obou kontinentů na všech úrovních občanské společnosti. Důležitým prvkem našich vztahů je spolupráce Evropské unie a Africké unie. Evropská rada vyzývá k jejímu dalšímu rozvoji a podpoře.
 9. V souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem Evropská rada zdůrazňuje potřebu flexibilních nástrojů, které umožní rychlé vyplácení prostředků s cílem bojovat proti nelegální migraci. Fondy v oblasti vnitřní bezpečnosti, integrované správy hranic, azylu a migrace by proto měly obsahovat specializované, významné složky pro řízení vnějšího rozměru
 10. Evropská rada připomíná, že je třeba, aby členské státy za finanční a materiální podpory EU zajistily účinnou ochranu vnějších hranic EU. Rovněž zdůrazňuje, že je nutné výrazně posílit účinné navracení nelegálních migrantů. V obou těchto ohledech by měla být dále posílena podpůrná úloha agentury FRONTEX, a to i v rámci spolupráce se třetími zeměmi, prostřednictvím navýšení zdrojů a posílení mandátu. Evropská rada vítá záměr Komise předložit legislativní návrhy na účinnější a soudržnější evropskou návratovou
 11. Pokud jde o situaci uvnitř EU, existuje nebezpečí, že druhotný pohyb žadatelů o azyl mezi členskými státy ohrozí integritu společného evropského azylového systému a schengenského acquis. Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná vnitřní opatření legislativní i administrativní povahy, jež budou zaměřena na boj proti tomuto jevu, a měly by za tímto účelem navzájem úzce spolupracovat.
 12. Pokud jde o reformu směřující k novému společnému evropskému azylovému systému, díky neúnavnému úsilí bulharského předsednictví i jeho předchůdců bylo dosaženo značného pokroku. Několik legislativních návrhů se blíží do finální fáze. Je třeba dosáhnout konsensu ve věci dublinského nařízení, jehož reforma musí být založena na rovnováze mezi odpovědností a solidaritou, a to se zřetelem na osoby, jejichž vylodění je výsledkem pátracích a záchranných operací. Další posouzení si vyžaduje i návrh azylového řízení. Evropská rada zdůrazňuje, že je nutno otázku celého balíčku urychleně vyřešit, a vybízí Radu, aby pokračovala v práci a završila ji co nejdříve. Během říjnového zasedání Evropské rady bude předložena zpráva o

BEZPEČNOST A OBRANA

Evropa musí převzít větší odpovědnost za vlastní bezpečnost a upevnit svou úlohu věrohodného a spolehlivého aktéra a partnera v oblasti bezpečnosti a obrany. Unie proto přijímá kroky na upevnění evropské obrany, a za tímto účelem navyšuje investice do obrany a posiluje rozvoj schopností a operační připravenost. Uvedené iniciativy zvyšují strategickou autonomii Evropy a současně doplňují a posilují činnosti NATO, v souladu s předchozími závěry. Evropská rada:

 • vyzývá ke splnění závazků v rámci PESCO a k dalšímu rozvoji počátečních projektů a institucionálního rámce, a to za plného dodržování koordinovaného každoročního přezkumu v oblasti obrany a revidovaného plánu rozvoje schopností, který přijala Evropská obranná agentura. Další soubor projektů bude schválen v listopadu roku 2018. Evropská rada vyzývá Radu, aby rozhodla o podmínkách účasti třetích států v projektech stálé strukturované spolupráce;
 • vítá pokrok, kterého bylo dosaženo v otázce vojenské mobility v rámci PESCO a spolupráce mezi EU a NATO, očekává, že nyní dojde k finalizaci vojenských požadavků podle akčního plánu EU o vojenské mobilitě, a vyzývá členské státy, aby do roku 2024 zjednodušily a standardizovaly příslušná pravidla a postupy. Tyto činnosti, které by měly plně respektovat svrchovanost členských států, vzájemně se posilovat a řídit se přístupem zahrnujícím všechny vládní politiky, budou každoročně posuzovány na základě zprávy předkládané Komisí a vysokým představitelem, přičemž poprvé se tak stane na jaře roku 2019;
 • vyzývá k urychlenému provedení Evropského programu rozvoje obranného průmyslu a k dosažení dalšího pokroku ve věci výzkumného i schopnostního okna Evropského obranného fondu;
 • vítá práci vykonanou v zájmu posílení civilní SBOP a vyzývá k tomu, aby bylo do konce tohoto roku dosaženo dohody o paktu pro civilní SBOP, čímž bude zajištěn nový rámec EU pro civilní řešení krizí a mise SBOP, a aby byly na úrovni EU i členských států přijaty ambiciózní závazky. Připomíná, že vojenské i civilní aspekty je nutné řešit na základě komplexního přístupu a se zaměřením na konkrétní výsledky;
 • vítá společné sdělení o odolnosti Evropy vůči hybridním a chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným hrozbám a vyzývá k tomu, aby byl co nejdříve přijat nový režim EU v oblasti omezujících opatření zaměřený na používání a šíření chemických zbraní. V návaznosti na mimořádnou konferenci smluvních stran Úmluvy o chemických zbraních se EU zavazuje, že bude podporovat provádění jejích výsledků;
 • vyzývá vysokou představitelku a Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy a v souladu se závěry Evropské rady z března roku 2015 předložily do prosince roku 2018 akční plán obsahující konkrétní návrhy koordinované reakce EU na výzvu, již představuje šíření dezinformací, včetně patřičných mandátů a dostatečných zdrojů pro příslušné týmy ESVČ pro strategickou komunikaci;
 • zdůrazňuje, že je třeba posílit schopnosti zaměřené na boj proti hrozbám v oblasti kybernetické bezpečnosti majícím původ mimo EU, a žádá orgány i členské státy, aby zavedly opatření uvedená ve společném sdělení, včetně práce na určování původců kybernetických útoků a praktického využívání souboru nástrojů pro diplomacii v oblasti kybernetiky;
 • v zájmu snížení hrozby vyplývající z nepřátelských činností zpravodajských služeb vyzývá k další koordinaci mezi členskými státy a popřípadě i na úrovni EU a za konzultace s NATO;
 • vyzývá k dalšímu prohlubování spolupráce mezi EU a NATO, při plném zohlednění zásad inkluzivnosti, reciprocity a samostatnosti rozhodovacích procesů EU, mimo jiné prostřednictvím nového společného prohlášení, jež bude vycházet z pokroku dosaženého při provádění společného prohlášení z roku 2016 a souvisejících návrhů opatření;
 • vítá záměr Komise předložit legislativní návrh v zájmu zlepšení odhalování a odstraňování obsahu, jenž podněcuje k nenávisti a k páchání teroristických činů.

ZAMĚSTNANOST, RŮST A KONKURENCESCHOPNOST

 1. Evropská rada potvrzuje integrovaná doporučení pro jednotlivé země ve znění projednaném Radou, což umožňuje uzavřít evropský semestr 2018. Stávající dobrá hospodářská situace by se měla využít k posílení tempa
 2. Klíčovou prioritou zůstává i nadále zajištění spravedlivého a účinného zdanění. V této souvislosti je nezbytné důrazně bojovat proti vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým únikům a podvodům, a to jak na celosvětové úrovni (zejména v rámci OECD), tak i v rámci EU. Zároveň je skutečně zapotřebí přizpůsobit naše systémy zdanění digitálnímu věku. Rada by proto měla pokročit v práci na návrzích, které v oblasti zdanění digitální ekonomiky předložila Komise. Rovněž by měla pokračovat práce věnovaná způsobům zajištění účinného výběru DPH, přičemž by mimo jiné mělo být urychleně dosaženo pokroku ve věci návrhů Komise týkajících se krátkodobých opatření.
 3. V souvislosti s rostoucím napětím v oblasti obchodu zdůrazňuje Evropská rada význam zachování a prohloubení mnohostranného systému založeného na pravidlech. EU je odhodlána pracovat na jeho modernizaci a apeluje na všechny partnery, aby se podíleli na dosažení tohoto cíle. Evropská rada vyzývá Komisi, aby společně se stejně smýšlejícími partnery navrhla v zájmu zajištění rovných podmínek komplexní přístup ke zlepšení fungování WTO v klíčových oblastech, jako jsou i) pružnější jednání, ii) nová pravidla řešící stávající problémy, a to i v oblasti průmyslových subvencí, duševního vlastnictví a nucených transferů technologií, iii) snížení obchodních nákladů, iv) nový přístup k rozvoji, v) účinnější a transparentnější řešení sporů, včetně Odvolacího orgánu, s cílem zajistit rovné podmínky, a vi) posílení WTO jakožto instituce, a to i pokud jde o její funkci v oblasti transparentnosti a dohledu.
 4. EU bude v rámci své pozitivní obchodní agendy pokračovat v jednáních o ambiciózních, vyvážených a oboustranně výhodných obchodních dohodách s klíčovými partnery na celém světě, při čemž bude šířit své hodnoty a normy. K zajištění rovných podmínek přispěje nařízení o modernizaci nástrojů na ochranu obchodu, které bylo nedávno přijato. Evropská rada vyzývá k co nejrychlejšímu přijetí legislativního návrhu o prověřování přímých zahraničních
 5. Evropská rada v reakci na rozhodnutí Spojených států uvalit na EU cla z výrobků z oceli a hliníku, která nejsou odůvodnitelná na základě národní bezpečnosti, plně podporuje vyrovnávací opatření, případná ochranná opatření pro naše vlastní trhy a právní řízení v rámci WTO zahájené z podnětu Komise. EU musí reagovat na všechna opatření zjevně protekcionistické povahy včetně těch, které zpochybňují společnou zemědělskou politiku.

INOVACE A DIGITÁLNÍ PROBLEMATIKA

 1. Evropa musí pokračovat v rozvoji svého vysoce kvalitního výzkumu v celé EU a zužitkovat jeho výstupy v podobě nových produktů, služeb a obchodních modelů. V zájmu posílení revolučních inovací vytvářejících tržní příležitosti a aby bylo možno poskytovat komplexní podporu podnikům s průlomovým potenciálem, která jim umožní úspěšný vstup na světové trhy, a to i malým a středním podnikům, potřebujeme silnější a inkluzivní ekosystém inovací.
 2. Zásadní důležitost má dokončení práce na zbývajících legislativních návrzích týkajících se jednotného digitálního trhu ještě před koncem stávajícího legislativního cyklu. K vybudování evropské ekonomiky založené na datech je třeba podniknout další kroky s cílem zlepšit účinné využívání údajů v celé EU a posílit důvěru prostřednictvím přísných norem pro ochranu údajů a plného uplatňování a přiměřeného prosazování obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud jde o všechny hospodářské subjekty působící na našem jednotném trhu. Vysoce kvalitní údaje jsou nezbytně nutné pro rozvoj umělé inteligence. Evropská rada vybízí spolunormotvůrce k urychlenému projednání nejnovějšího balíčku právních předpisů týkajících se údajů. Vyzývá Komisi, aby na základě svého nedávného sdělení spolupracovala s členskými státy na koordinovaném plánu v oblasti umělé
 3. Evropská rada v souladu s neformální diskusí vedoucích představitelů v Sofii trvá na potřebě zlepšit přístup podniků k financování, mimo jiné prostřednictvím lepší koordinace režimů a nástrojů financování výzkumu a inovací na úrovni EU i jednotlivých států, zajistit příznivé regulační prostředí, jež podpoří větší ochotu riskovat, a podporovat digitální dovednosti a propojení mezi akademickou obcí, průmyslem a vládami. Je třeba podporovat spolupráci mezi výzkumem, inovacemi a vzděláváním, a to i prostřednictvím iniciativy týkající se Evropských univerzit.
 1. Evropská rada vyzývá Komisi, aby ve zbývajícím období programu Horizont 2020 zahájila novou pilotní iniciativu zaměřenou na průlomové inovace. V zájmu určení a rozšíření revolučních a přelomových inovací bude v kontextu příštího víceletého finančního rámce zřízena Evropská rada pro

 

JINÉ OTÁZKY

 1. Evropská rada s potěšením vítá a podporuje dohodu dosaženou mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie a Řeckem ohledně otázky názvu. Tato skutečnost, spolu s dohodou mezi Bulharskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o Smlouvě o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci, je pro celý region výborným příkladem posilování dobrých sousedských vztahů.
 2. Evropská rada potvrzuje závěry o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení přijaté Radou přijala dne 26. června
 3. Evropská rada znovu potvrzuje svoji plnou podporu rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2166 týkající se sestřelení letu MH-17. Vyzývá Ruskou federaci, aby přijala svou odpovědnost a plně spolupracovala v rámci veškerého úsilí vyvíjeného s cílem zjistit pravdu, zajistit spravedlnost a určit odpovědnost za tento čin.
 4. Evropská rada bere na vědomí balíček návrhů týkajících se víceletého finančního rámce na období 2021–2027, který Komise představila dne 2. května 2018, jakož i odvětvové legislativní návrhy programů na podporu evropských politik, které byly od té doby předloženy. Vyzývá Evropský parlament a Radu, aby se těmito návrhy komplexně a co nejdříve zabývaly.

Zasedání Evropské rady (článek 50) (29. června 2018) 

(Po oznámení učiněném podle článku 50 SEU o vystoupení z EU se člen Evropské rady, který zastupuje vystupující členský stát, nepodílí na jednáních ani rozhodnutích Evropské rady, která se jej týkají, Spojené království se proto nezúčastnilo).

 1. Evropská rada vítá s ohledem na informace poskytnuté vyjednavačem Unie o aktuálním stavu jednání další pokrok práce na částech právního znění dohody o vystoupení. Evropská rada nicméně bere na vědomí, že další důležité aspekty musí být ještě dohodnuty, včetně územní působnosti dohody o vystoupení, zejména pokud jde o
 2. Evropská rada je znepokojena skutečností, že dosud nebylo dosaženo podstatného pokroku, pokud jde o dohodu na záložním řešení („backstop“) pro Irsko / Severní Irsko. Připomíná závazky učiněné Spojeným královstvím v tomto ohledu v prosinci roku 017 a březnu roku 2018 a trvá na potřebě vyvinout intenzivnější úsilí, aby bylo možné dohodu o vystoupení, včetně ustanovení týkajících se přechodu, uzavřít co nejdříve, a tato dohoda tak mohla nabýt účinku ke dni vystoupení. Připomíná, že jednání mohou pokročit jedině tehdy, budou-li plně dodržovány všechny dosud přijaté závazky.
 3. Musí se také urychlit práce za účelem přípravy politického prohlášení o rámci pro budoucí vztahy. K tomu je zapotřebí, aby ohledně budoucích vztahů Spojené království upřesnilo svůj postoj a předložilo realistické a proveditelné návrhy. Evropská rada znovu potvrzuje zásady stanovené ve svých pokynech a postoj vymezený v březnu 2018. Připomíná, že dojde-li k vývoji postojů Spojeného království, bude Unie připravena znovu posoudit svůj návrh v souladu se zásadami uvedenými v pokynech ze dne 29. dubna a 15. prosince 2017, jakož i v pokynech ze dne 23. března 2018.
 4. Evropské rada opětovně vyzývá členské státy, orgány Unie a všechny zúčastněné strany, aby zintenzivnily práce na své připravenosti na všech úrovních a s ohledem na všechny scénáře.
DPP