Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

Komise vydala soubor nástrojů, který vnitrostátním a regionálním orgánům pomůže vypracovat strategie a projekty na integraci migrantů a zvolit si k tomu dostupné zdroje EU. Účelem nového nástroje je přispět k vytyčení místních integračních strategií podporovaných z prostředků EU, které budou synergicky využity ve stávajícím rozpočtovém období 2014–2020.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Investovat dnes do integračních politik znamená zajistit, aby i do budoucna zůstala Evropa prosperující, soudržnou a inkluzivní společností. To bude v nadcházejících letech naše priorita. Aby byla migrace skutečnou příležitostí pro všechny, to znamená pro naše občany, pro migranty a uprchlíky a pro naši společnost obecně, musí ji doprovázet úspěšná integrace.“

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssen k tomu dodala: „Optimální čerpání prostředků z fondů EU, jako je Evropský sociální fond, hraje důležitou úlohu při podpoře integrace osob z přistěhovaleckého prostředí. Zároveň znamenají tyto prostředky další investice do stávající pracovní síly EU. Mimo to jsme zřídili nástroj pro tvorbu

dovednostního profilu, který pomáhá státním příslušníkům třetích zemí prezentovat jejich dovednosti na evropském trhu práce.“

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețu uzavřela: „EU má ambici proměnit problém migrace v příležitosti pro naše společnosti a ekonomiky a nová příručka je kamínkem do této mozaiky. Bude napomáhat úspěšné integraci migrantů na místní úrovni, a to s podporou EU a při využití jejích prostředků.“

Příručka určuje pět priorit pro ucelené a účinné dlouhodobé integrační strategie: přijímání, vzdělávání, zaměstnání, bydlení a přístup k veřejným službám. V rámci těchto priorit uvádí nejnaléhavější výzvy a navrhuje odpovídající podpůrná opatření navázaná na příslušný fond EU. Například v oblasti vzdělávání lze pro dosažení větší inkluzivnosti a řešení segregace na školách kombinovat různé fondy EU: z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) mohou být financována modernizovaná a přístupná zařízení. Evropský sociální fond (ESF) a Azylový, migrační a integrační fond mohou podpořit speciální odbornou přípravu pro pedagogy, která jim pomůže řešit problem s přerušenou školní docházkou, a Fond evropské pomoci nejchudším osobám může poskytnout materiální pomoc studentům v nouzi.

Členské státy a regiony mají k dispozici širokou škálu finančních nástrojů EU, které mohou podporovat různé druhy projektů v oblasti integrace, ať už jde o zajištění zdravotní péče a jazykových kurzů po příjezdu, nebo pomoc migrantům při hledání zaměstnání, bydlení a místa ve společnosti. Financovat lze tyto projekty z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy), Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Souvislosti:

Přestože za záležitosti v oblasti integrace primárně odpovídají členské státy, EU v akčním plánu pro integraci z roku 2016 zavedla opatření, která mají členským státům při začleňování státních příslušníků třetích zemí do společnosti pomáhat. Patří mezi ně i finanční prostředky a nástroje určené na podporu hospodářské a sociální soudržnosti v jednotlivých členských státech.

Kromě toho jedno z opatření v rámci nové agendy dovedností pro Evropu zahrnuje zavedení nástroje EU pro vytvoření dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí. Nástroj funguje online i offline a umožňuje lidem ze zemí mimo EU prezentovat dovednosti, kvalifikaci a zkušenosti způsobem přístupným pro zaměstnavatele, vzdělávací a školící subjekty a organizace pracující s migranty v celé Evropské unii.

V přezkumu rozpočtového rámce 2014–2020 v polovině období navrhla Komise zavést v rámci stávajícího nařízení o politice soudržnosti novou investiční prioritu, která se zaměřuje výhradně na integraci migrantů. Cílem je usnadnit úpravu programů politiky soudržnosti, tak aby mohly být finanční prostředky přesměrovány na nové priority vyplývající z problému migrace.

 

 

 

 

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP