Zdroj: Pixabay.com

[quote]Unie bezpečnosti: Komise vítá přijetí Evropského informačního a autorizačního systému pro cestování (ETIAS) Evropským parlamentem a silnější agenturou EU-LISA[/quote]

Evropský parlament přijal 5. července konečnou dohodu o vytvoření evropského Informačního a autorizačního systému (ETIAS) a k posílení mandátu EUu-LISA, Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Legislativní návrhy pro ETIAS a EU-LISA byly zveřejněny v listopadu 2016 a v červnu 2017 a byly přijaty jako politické priority podle společného prohlášení o legislativních prioritách EU pro roky 2018-2019. Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos a komisař pro bezpečnost Julian King přijetí uvítali. Komisař Avramopoulos uvedl: „Na počátku naší Komise jsme se zavázali poskytnout Unii, která brání a dnes jsme udělali velmi důležitý krok k tomuto cíli. Silnější EU-LISA chce být nervovým centrem našich informačních systémů pro hranice Každý, kdo představuje migrační nebo bezpečnostní riziko, bude identifikován, než dorazí na hranice EU, cestující bona fide to bude mít snazší. ch bez víz Cestovatelé chtějí být usnadněni „Chci poděkovat oběma zpravodajům za jejich vedení a odhodlání budovat bezpečnější Unii pro naše občany“. Komisař King dodal: „ETIAS chce návštěvníky před vízovou obrazovkou pro případné bezpečnostní problémy, zatímco posílená EU LISA chce „pokračovat v modernizaci celoevropských informačních systémů pro vymáhání práva a správu hranic“.

Povolení ETIAS není vízum. Jakmile bude fungovat, chce zajistit bezvízový přístup do schengenského prostoru. Při příjezdu na hranice EU budou cestující muset mít platný cestovní doklad a povolení ETIAS.
• Cenově dostupný, jednoduchý a rychlý: Všichni bezvízoví ​​cestující požádají o povolení ETIAS před jejich návštěvou schengenského prostoru. Dokončení on-line žádosti by nemělo trvat déle než 10 minut s automatickým schválením ve více než 95 % případů. Cestující zaplatí jednorázový poplatek 7 EUR (pro cestující ve věku 18 až 70 let) a vydané povolení bude platit po dobu tří let.

  • Křížové kontroly informačních systémů EU: ETIAS chce křížovou kontrolu údajů cestujícím osvobozeným od víz informačními systémy EU pro hranice, bezpečnost a migraci, včetně Schengenského informačního systému (SIS), vízového informačního systému (VIS) Eurodac, Europol a Interpol. Pokud se křížově ověřené údaje shodují s databázemi EU, bude žádost ověřena ručně ústřední jednotkou ETIAS spravovanou Evropskou agenturou pro hraniční a pobřežní stráž.
  • Jasná pravidla pro zamítnutí: V případech, kdy je povolení odmítnuto, bude příslušný vnitrostátní orgán vyhledávat další informace do 96 hodin. Pokud jsou poskytnuty dodatečné informace, musí vnitrostátní orgán přijmout rozhodnutí do čtyř týdnů od data prvního podání žádosti. V případě odmítnutí mají žadatelé vždy právo odvolat se.

Modernizace agentury EU-LISA, agentury EU pro správu rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, chce agentuře poskytnout kapacity a nástroje, které potřebuje k zajištění centralizovaného provozního řízení informačních systémů EU pro migraci , bezpečnost a správa hranic.
Evropská unie hraje zásadní úlohu při vývoji a udržování nových informačních systémů pro migraci, bezpečnost a správu hranic, zejména: Systém vstupu a výstupu (EES) a Evropský systém pro informace a autorizaci cestujících (ETIAS).

  • modernizace stávajících systémů: Agentura proto bude v lepší pozici pro zachování a modernizaci stávajících systémů, například Schengenského informačního systému (SIS), vízového informačního systému (VIS) a Eurodac, za které je již zodpovědná.
  • Zajištění interoperability: Zesílená agentura chce mít na starosti zavádění technických řešení.
    Další kroky

Oba schválené texty musí nyní být přijaty Radou. Předseda Evropského parlamentu a předsednictví Rady zamýšlí podepsat texty. Po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (EUR-Lex), budou pravidla vstoupí v platnost 20 dní poté, umožní EU-LISA agentuře EU začít stavět na evropské informace o cestování a autorizační systém (ETIAS) a provést syntézu nového informační systémy fungující do konce roku 2021.

Souvislosti

Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2016 předseda Juncker zdůraznil, že je důležité překonat nedostatky v oblasti správy dat a zlepšit interoperabilitu stávajících informačních systémů. Oznámil také, by Komise mohla navrhnout vytvoření evropských cestovních informací a autorizačního systému – do plně automatizovaného systému s předběžnou kontrolou bezpečnosti a nepravidelné kontroly migrace, při plném respektování základních práv a ochrany osobních údajů, a vydávat povolení k osvobození od víz cestujícím o schengenského prostoru. K tomu Komise předložila legislativní návrhy na zřízení Evropského Informačního a autorizačního systém (ETIAS) v listopadu 2016 a na posílení mandátu EU-LISA Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých IT  informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a justice v červenci 2017. Obě spisy byly identifikovány jako politické priority podle společného prohlášení pro roky 2018-2019.

Plénum přijímá texty politické dohody dosažené v rámci třístranných rozhovorů mezi Evropským parlamentem a Radou. Politická dohoda o agentuře ETIAS byla dosažena dne 25. dubna a dne 24. května v rámci EU-LISA, prohlášení Komise o obou spisech jsou k dispozici online.

Antimonopolní politika: Komise konzultuje pokyny týkající se vnitrostátních norem týkajících se hospodářských škod způsobených kartelovými dohodami

Evropská komise vyzvala 5.7. k připomínkám k návrhu směrnic k pomoci národním soudům při odhadu podílu zvýšení cen vyvolaných kartelem zaměřených na nepřímé kupující a konečné spotřebitele. Komise vyzývá k názoru a připomínkám návrhů pokynů do 4. října 2018. Směrnice o porušení antimonopolních pravidel pomáhá občanům a společnostem, pokud jsou oběťmi porušení antitrustových pravidel EU. To platí nejen pro přímé zákazníky v rámci kartelové dohody, ale také pro nepřímé zákazníky a konečné spotřebitele. Mohou to být také poškozeni, pokud jsou přímí zákazníci schopni projít dodavatelským řetězcem dolů k zásobovacím řetězcům.

Je na vnitrostátních soudech, aby rozhodly o výši náhrady, a to případ od případu. Přesné množství nadhodnocených pro nepřímé zákazníky. přebíjených prostředků však může být obtížné. Z tohoto důvodu směrnice o náhradě škody předpokládá, že se Komise neuplatní.

Cílem těchto pokynů je poskytnout právní a ekonomické pokyny vnitrostátním a dalším zúčastněným stranám. Návrh pokynů popisuje procesní nástroje, které mají k dispozici vnitrostátní soudy při posuzování existence nadměrných poplatků, jakož i pravomoc vnitrostátních soudů odhadnout výši přirážky. Pokyny jsou proto zaměřeny na doplnění Praktické příručky pro vyčíslení škod, která byla vydána v roce 2013.

Odpovědi na konzultaci lze předložit až do 4. října 2018. Komise pečlivě přezkoumá všechny vstupy před finalizací pokynů.Konzultační dokument je k dispozici na internetových stránkách Komise.

Souvislosti

Porušení právních předpisů EU o hospodářské soutěži jako celku nebo v důsledku dominantního postavení na trhu způsobuje vážné poškození nejen hospodářství jako celku, ale také jednotlivým podnikům a spotřebitelům. Mohou utrpět škody například kvůli vyšším cenám nebo ztrátám z důvodu uzavření trhu.

Tyito oběti mají nárok na náhradu za tuto škodu. Mohou získat požadování náhrady tím, že o žalobě na náhradu škody u vnitrostátního soudu. Směrnice o porušení antimonopolních pravidel, která má dne 27. prosince 2016, usnadňuje obětem protisoutěžních praktik získat škody.

V příloze je výčet všech opatření všech členských států v této oblasti

 

DPP