DPP

[quote]Komise oznámila 27.10, jak vynaloží 30 miliard eur z programu EU pro financování výzkumu a inovací Horizont 2020 v období 2018 až 2020, včetně částky 2,7 miliard eur na zahájení činnosti Evropské rady pro inovace.[/quote]

Horizont 2020 – program EU pro financování výzkumu a inovací s rozpočtem 77 miliard eur – podporuje špičkovou vědeckou činnost v Evropě a přispívá k důležitým vědeckým průlomům, jako je např. objev exoplanet a gravitačních vln. V příštích třech letech bude Komise usilovat o to, aby její financování výzkumu mělo významnější dopad, přičemž se zaměří na méně témat, avšak s klíčovým významem, jako je migrace, bezpečnost, klima, čistá energie a digitální ekonomika. Program Horizont 2020 bude navíc lépe vybaven k tomu, aby mohl podporovat průlomové inovace vytvářející tržní příležitosti.

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas uvedl:

„Ať už jde o umělou inteligenci, genetiku nebo řetězce, základem současných nejslibnějších průlomových inovací je věda. Evropa zaujímá v oblasti vědy a technologií vedoucí postavení a při prosazování inovací bude hrát důležitou roli. Komise se společně s dalšími aktéry – včetně Evropské rady pro inovace, jež dnes zahajuje svoji činnost, – snaží poskytnout evropským inovátorům odrazový můstek, který jim pomůže stát se předními světovými společnostmi.“

Podpora průlomových inovací vytvářejících tržní příležitosti

Junckerova Komise od počátku svého mandátu usilovně pracuje na tom, aby pro velký počet inovativních podnikatelů v Evropě vytvořila co nejvhodnější podmínky, které jim umožní růst. Komise nyní zahajuje první fázi činnosti Evropské rady pro inovace. V letech 2018 až 2020 Komise vynaloží 2,7 miliardy eur z programu Horizont 2020 na podporu vysoce rizikových a současně vysoce ziskových inovací s cílem vytvořit trhy budoucnosti. Horizont 2020 přitom lépe využije svých cen udílených za „nalezení východiska“ na podporu průlomových řešení naléhavých technologických problémů, jimž občané čelí.

Důraz na politické priority

Pracovní program na období 2018–2020 se zaměří na méně témat s větším rozpočtem a přímo podpoří politické priority Komise:

  • Budoucí nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu: 3,3 miliardy eur
  • Oběhové hospodářství: 1 miliarda eur
  • Digitalizace a transformace evropského průmyslu a služeb: 1,7 miliardy eur
  • Bezpečnostní unie: 1 miliarda eur
  • Migrace: 200 milionů eur

2,2 miliardy eur bude vyčleněno na projekty zaměřené na čistou energetiku, a to ve čtyřech vzájemně propojených oblastech: obnovitelné zdroje, energeticky účinné budovy, elektromobilita a řešení umožňující skladování elektrické energie, včetně 200 milionů eur na podporu vývoje a výroby elektrických baterií nové generace v Evropě.

Podpora základního výzkumu

Horizont 2020 bude i nadále financovat „výzkum motivovaný zvídavostí“ (často označovaný jako„základní výzkum“ nebo „hraniční výzkum“). V srpnu přijatý pracovní program Evropské rady pro inovace na rok 2018 počítá s podporou pro vynikající výzkumné pracovníky ve výši 1,86 miliardy eur. Celkovou částkou 2,9 miliardy eur budou během tří let podpořeny akce „Marie Curie-Skłodowska“, které financují stipendia pro výzkumné pracovníky ve všech fázích jejich profesní dráhy.

Posílení mezinárodní spolupráce

Nový pracovní program rovněž posiluje mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. V jeho rámci bude více než 1 miliarda eur investována do 30 stěžejních iniciativ v oblastech společného zájmu. Jako příklad lze uvést spolupráci s Kanadou v oblasti personalizované medicíny, s USA, Japonskem, Jižní Koreou, Singapurem a Austrálií v oblasti automatizace silniční dopravy, s Indií v otázkách souvisejících s vodou a s africkými zeměmi v oblasti potravinového zabezpečení a obnovitelné energie.

Šíření excelence

V období 2018 až 2020 bude z programu Horizont 2020 přiděleno 460 milionů eur konkrétně na pomoc členským státům a přidruženým zemím, které se tohoto programu ještě plně neúčastní. Cílem je využít „ohniska špičkové kvality“ v Evropě i mimo ni. Kromě toho program i nadále podporuje těsnější součinnost s evropskými strukturálními a investičními fondy.

Další zjednodušení pravidel pro účast

Novinkou je rovněž zavedení pilotního projektu paušálního financování, což je nový a jednodušší přístup k poskytování finanční podpory účastníkům. Při kontrolách ex-ante bude kladen hlavní důraz na vědeckotechnický obsah projektů, a nikoli na finanční záležitosti.

Otevřená věda

Program představuje zásadní změnu v prosazování otevřené vědy – poznatky by se měly sdílet v dřívější fázi výzkumu, než je uveřejňování jeho výsledků ve vědeckých časopisech. Na otevřenou vědu budou uvolněny 2 miliardy eur a 600 milionů eur bude vyčleněno na evropský cloud pro otevřenou vědu, evropskou datovou infrastrukturu a vysoce výkonnou výpočetní techniku.

Souvislosti

Horizont 2020 je dosud největším rámcovým programem EU pro výzkum a inovace a disponuje rozpočtem 77 miliard eur na období sedmi let (2014–2020). Přestože většina činností v oblasti výzkumu a inovací stále ještě probíhá nebo teprve začne, program již přináší výsledky.

Výzkumní pracovníci podporovaní z programu Horizont 2020 přispěli k významným objevům, jako jsou exoplanety, Higgsův boson a gravitační vlny, a přinejmenším devatenáct nositelů Nobelovy ceny obdrželo před jejím udělením nebo po něm finanční prostředky na výzkum z EU.

Z programu Horizont 2020 bylo od října 2017 uděleno více než 15 000 grantů v celkové výši 26,65 miliardy eur, z čehož téměř 3,79 miliardy eur obdržely malé a střední podniky. V rámci nástroje „ InnovFin – finanční prostředky EU pro inovátory“ program rovněž poskytl podnikům, zejména malým a středním, přístup k rizikovému financování ve výši 17 milionů eur. Kromě toho 3 143 hlavních výzkumných pracovníků Evropské rady pro výzkum v hostitelských organizacích obdrželo granty ve výši téměř 4,87 miliardy eur a 10 176 vědeckých pracovníků účastnících se akcí „Marie Curie- Skłodowska“ granty ve výši téměř 2,89 miliardy eur.

Souběžně s přijetím pracovního programu pro Horizont 2020 na období 2018–2020 byl přijat pracovní program Euratomu na rok 2018, který plánuje investovat 32 milionů eur do výzkumu týkajícího se nakládání s radioaktivním odpadem a jeho likvidace. Rovněž bude vypracován plán výzkumu pro bezpečné vyřazování jaderných elektráren z provozu s cílem snížit dopad na životní prostředí a náklady.

Výkonnost v oblasti výzkumu a inovací a účasti země v rámci programu Horizont 2020 – Česká republika (Pracovní překlad)

Evropský semestr, roční cyklus koordinace hospodářských politik Komise, podporuje strukturální reformy členských států v různých oblastech politiky s cílem zvýšit zaměstnanost, růst a investice. Výzkum a inovace hrají v této souvislosti klíčovou úlohu. Proto Komise doporučuje a úzce spolupracuje s členskými státy na zvýšení výkonnost svých vnitrostátních výzkumných a inovačních systémů.

Vybrané projekty

Tento seznam obsahuje 20 nedávno publikovaných článků o projektech, které mají partnera v České republice

Všichni na palubě pro pokročilé železniční signalizační a automatizační systémy

Řízení, komunikace, kybernetická bezpečnost – rozvoj flexibilního, inteligentního systému řízení železničního provozu a podpory rozhodování v reálném čase bude zahrnovat inovace v těchto a mnoha dalších oblastech. Projekt financovaný EU, který je určen pro signalizační a automatizační systémy, napomáhá rozvoji potřebného výzkumu a vývoje.

Doma v extrémních prostředích: první prostorový analogový habitat v Evropě

Jaké by to bylo žít na Marsu? Možná stejně jako na Zemi ve vhodném okamžiku – ale průkopníci, kteří tam jednoho dne vyrazí, budou při příjezdu čelit hluboce nepřátelskému prostředí. Výzkumní pracovníci financovaní EU vyvinuli stanoviště pro simulované kosmické mise na vhodně náročných místech tady na Zemi. Projekt může také podporovat výzkum v extrémních podmínkách.

Hlubší potápění hledající odpovědi na klimatické otázky

Výzkumní pracovníci financovaní EU rekonstruují, jak se chemické složení světové mořské vody vyvinulo pomocí brachiopodových skořepin. Jejich zjištění by měla zlepšit pochopení nedávných změn klimatu.

Barvení bez odpadu

Továrna v Belgii se specializuje na barvení tkanin. Každý rok se obarví asi 12 000 kilometrů textilních materiálů. A na to je zapotřebí miliony litrů vody. Po použití je voda plná barviv, chemikálií a solí.

Přijetí dětí narozených z války

Válka končí, zahraniční vojáci odjíždějí a někteří možná opouštějí děti … Ať už je otec přítelem nebo nepřítelem, místní ženy, jimž se tyto děti narodí, často v obtížných situacích hledají pomoc. Výzkumný projekt financovaný EU osvětluje věky starý fenomén s cílem poskytnout informace, které by mohly sloužit do politik, které jim pomohou.

Vybavení prvních responderů na ochranu občanů

Bohužel mnoho evropských měst je vystaveno riziku chemických, biologických a radiologických teroristických útoků. Projekt IF REACT financovaný EU vyvinul inovativní osobní ochranné pomůcky (PPE), aby zajistily lepší připravenost prvních responderů. Nové zařízení lze vyrábět, jakmile začnou příjezdy.

Předpovědi produkce ryb pro udržitelný rybolov

Projekt ClimeFish financovaný EU bude společně s průmyslem vytvářet projekce produkce a distribuce ryb. Projekt pomůže zajistit, že v oblastech a u druhů, kde existuje potenciál udržitelného růstu, dojde v budoucnu k nárůstu produkce mořských produktů.

Tekuté sklo v oknech, které by mohly poskytnout energii

V Lichtenštejnsku projekt rozvíjí okna, která by mohla být zdrojem energie. Vnější strana okna je schopna sbírat sluneční záření a přeměňovat je na energii a vnitřní plocha je schopna ochladit nebo ohřívat prostor uvnitř nádoby.

Konopné rostliny vykazují potenciál jako alternativa udržitelných vláken.

Konopí je zdrojem materiálů, vláken a textilií po tisíciletí. Projekt financovaný EU nyní využívá nejmodernější genomové přístupy k podpoře produkce konopí, ke zlepšení kvality a pokrokovému vědeckému porozumění plodin. Výzkum vedl k novým odrůdám a procesům, které poskytují udržitelnou alternativu k syntetickým vládám a širokému spektru dalších biologických produktů.

Jak inženýři z EU vytvářejí stabilitu na trhu s obnovitelnou energií

Skupina inženýrů financovaných EU z celého kontinentu vytvořila systém, který pomůže stabilizovat elektrizační soustavy v celé Evropě a zajistí trvalé zásobování energií po celá desetiletí.

Zlepšení zdraví srdce pomocí jedné pilulky

Projekt financovaný EU uskutečňuje první klinickou studii starších pacientů se srdečními chorobami z nové léky na léky na prevenci recidivujících infarktů, zlepšení účinnosti péče a záchranu životů.

Poznatky o vazbě kostních buněk na revmatoidní artritidu

Projekt financovaný EU vytvořil nové poznatky o příčinách a vývoji revmatoidní artritidy a zaměřil úsilí na dřívější detekci, prevenci a myšlenku vyvolat toleranci k této chronické a invalidní nemoci. Následné vyhledávání zahrnuje nové studie, které dále prozkoumají tuto výzvu „tolerance“ a pokrok v novém zařízení pro detekci protilátek.

Uvádění méně známých obilovin na stůl

Malé druhy obilovin, jako je kláskování, oves a žito, by mohly evropským spotřebitelům poskytovat zdravé a výživné potraviny, které se udržitelně vyrábějí. Projekt financovaný z prostředků EU usiluje o to, aby tyto nedostatečně využívané plodiny z farmy na stůl zlepšily svou genetickou a komerční životaschopnost. 15

Elektronika připravená k opotřebení

Vědci ve výzkumném zařízení v erlíně sní o oblečení, které produkuje energii, když kráčíme. Kombinovaly velmi odlišné nanomateriály do takzvaných energetických harvestorů. 16

Reflektování kulturní opozice vůči komunismu

Projekt COURAGE, financovaný EU, sestavuje a analyzuje sbírky kulturní opozice v bývalých socialistických zemích, díky nimž jsou sbírky přístupnější pro vzdělávací a výzkumné účely a zdůrazňují jejich význam jako svědectví protikomunistické opozice v Evropě. 17

Roboti k záchraně při obnově po katastrofách

Po průmyslových nehodách nebo přírodních katastrofách je shromažďování informací klíčové a roboti mohou být cennými spojenci, kteří s tím mohou pomoci. 18

Přijmout nejmodernější avioniku pro další úroveň

Využitím technologie Distributed Modular Electronics v příští letecké generaci využívají výzkumníci projektem ASHLEY financovaným EU evropskou pozici světového lídra v oblasti letecké inovace. 19

Budoucnost letectví je elektřina a její možnosti

Slibné elektrotechnické systémy vyvinuté pro letadla příští generace mají za cíl podle výzkumných pracovníků financovaných EU změnit evropskou oblohu, snížit spotřebu paliva a emise skleníkových plynů a zvýšit konkurenceschopnost. 20

Magnetická výzva technologie jaderné syntézy

Jaderná syntéza by mohla potenciálně řešit energetické problémy jednou provždy, ale zatím nejsme dosud. Z výzkumu však již využíváme výhody. Vývoj technologií pro ITER například vytváří nové know-how s možnými aplikacemi v průmyslu. Inspirovala špičkovou inovaci pro typ analytických přístrojů. 21

Mladí lidé postupují k výzvám vědy SciChallenge

Co vede mladé lidi k vzrušení z vědy? Vědečtí pracovníci financovaní z prostředků EU zjišťují, jak podpořit více mladých lidí, aby sledovali kariéru v oblasti vědy, techniky, strojírenství nebo matematiky. 22