Zdroj: Freeimages.com
Invoitix

[quote]Komise navrhla 2. května praktický a moderní dlouhodobý rozpočet na období od roku 2021 do roku 2027. Jde o upřímnou odpověď na dnešní realitu, v níž se od Evropy očekává, že bude hrát větší úlohu při zajišťování bezpečnosti a stability v nestabilním světě v době, kdy Brexit zanechá citelnou díru v našem rozpočtu. Dnešní návrh na tuto dvojí výzvu reaguje snížením výdajů a ve stejné míře i novými zdroji.[/quote]

Finanční prostředky vyčleněné na nové a hlavní priority Unie budou buď zachovány na stejné úrovni, nebo navýšeny, což si nutně vyžádá určité škrty v jiných oblastech. V sázce je mnoho a je na čase začít se chovat odpovědně. Návrh rozpočtu proto cílí na konkrétní opatření a je realistický. Návrh Komise staví rozpočet Unie do jedné linie s politickými prioritami – jak je uvedeno v pozitivní agendě, kterou předložil ve svém projevu o stavu Unie předseda Komise Jean-Claude Juncker dne 14. září 2016 a na které se dohodli vedoucí představitelé EU-27 dne 16. září 2016 v Bratislavě a dne 25. března 2017 v Římském prohlášení. A protože se tento rozpočet zaměřuje na oblasti, kde činnost Unie přináší ve srovnání s činností jiných aktérů lepší výsledky, je rozpočtem pro Evropu, která chrání, posiluje a brání.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil:

Dnešek je pro Unii významným dnem. Nový rozpočet představuje příležitost k utváření budoucnosti nové ambiciózní Unie s 27 členskými státy, které navzájem spojuje solidarita. Dnešním návrhem představujeme praktický plán, jak toho s méně zdroji zvládat více. Svěží vítr v hospodářských plachtách nám sice umožňuje volně dýchat, ale neochrání nás před nutností v některých oblastech šetřit. Prostřednictvím vůbec prvního mechanismu právního státu zajistíme řádné finanční řízení. Právě to máme na mysli, když hovoříme o odpovědném nakládání s penězi našich daňových poplatníků. Teď jsou na tahu Parlament a Rada. Pevně věřím, že bychom dohody mohli dosáhnout ještě před volbami do Evropského parlamentu v příštím roce.

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger uvedl:

„Předložený návrh rozpočtu je skutečně o přidané hodnotě EU. Investujeme ještě více do oblastí, kde jeden členský stát nemůže jednat sám nebo kde je účinnější jednat společně, ať již jde o výzkum, migraci, hraniční kontroly či obranu. A pokračujeme ve financování tradičních – ale modernizovaných – politik, jako jsou společná zemědělská politika a politika soudržnosti, protože my všichni máme prospěch z vysoké kvality našich zemědělských produktů a regionů, které hospodářsky dohánějí ostatní.

1.  Cílený rozpočet: ambice v souladu s finančními prostředky

Evropská unie s 27 členy stanovila své politické priority a nyní potřebuje, aby jim odpovídaly finanční prostředky. Celkově Komise navrhuje na období od roku 2021 do roku 2027 dlouhodobý rozpočet ve výši 1 135 miliard eur v prostředcích na závazky (vyjádřeno v cenách roku 2018)[1], což odpovídá 1,11 % hrubého národního důchodu (HND) EU-27 (viz příloha 2; všeobecný informativní přehled). Tato výše závazků se promítá do 1 105 miliard eur (nebo 1,08 % HND) v prostředcích na platby (v cenách roku 2018[2]). To zahrnuje začlenění Evropského rozvojového fondu – hlavního nástroje EU pro financování rozvojové spolupráce se zeměmi v Africe, Karibské oblasti a Tichomoří, který je v současnosti mezivládní dohodou – do rozpočtu Unie. S přihlédnutím k inflaci je výše rozpočtu srovnatelná se stávajícím rozpočtem na období 2014–2020 (včetně Evropského rozvojového fondu).

Aby mohly být financovány nové a naléhavé priority, bude třeba zvýšit stávající úrovně financování. Investice do oblastí, jako je výzkum a inovace, mladí lidé, digitální ekonomika, správa hranic, bezpečnost a obrana, přispějí k prosperitě, udržitelnosti a bezpečnosti v budoucnu. Bude například zdvojnásoben rozpočet na program Erasmus + a Evropský sbor solidarity. Komise zároveň kriticky zhodnotila, kde by bylo možno dosáhnout úspor a kde zvýšit účinnost. Komise navrhuje mírně omezit finanční prostředky na společnou zemědělskou politiku a politiku soudržnosti – v obou případech asi o 5 % –, aby odrážely novou realitu Unie s 27 členy. Tyto politiky budou modernizovány, aby bylo stejných výsledků dosahováno s menšími náklady a aby tyto politik zároveň sloužily i novým prioritám. Politika soudržnosti bude například muset sehrávat stále větší roli při podpoře strukturálních reforem a dlouhodobé integraci migrantů.

Výsledkem těchto změn bude obnovení rovnováhy rozpočtu a větší důraz na oblasti, kde může mít rozpočet EU největší dopad.

2.  Moderní, jednoduchý a flexibilní rozpočet

Rozpočet EU je ve srovnání s velikostí evropského hospodářství a s rozpočty členských států malý, ale přesto může skutečně změnit životy občanů a situaci podniků – za předpokladu, že bude investován do oblastí, které může Unie ovlivnit více, než by tomu bylo v případě financování na úrovni členských států, a kde může přinést skutečnou evropskou přidanou hodnotu. Mezi příklady lze uvést špičkové výzkumné projekty, na nichž se podílejí nejlepší výzkumní pracovníci z celé Evropy, velké infrastruktury nebo projekty zaměřené na digitální transformaci nebo vybavení Unie nástroji, které potřebuje pro ochranu a obranu svých občanů. Je to nezbytné v dnešním rychle se měnícím světě, v němž se Evropa potýká s demografickými problémy, nestabilitou v sousedních regionech a s mnoha dalšími naléhavými otázkami, které překračují hranice jednotlivých států.

Komise proto navrhuje moderní, jednoduchý a flexibilní rozpočet:

Moderní: Nová Unie s 27 členy potřebuje nový, moderní rozpočet, z něhož je zřejmé, že se Evropa poučila z minulosti. Znamená to dále snížit administrativní zátěž pro příjemce finančních prostředků a řídicí orgány tím, že se předpisy sjednotí na základě jednotného souboru pravidel. Dále bude třeba stanovit jasnější cíle a zaměřit se více na výkonnost. Díky tomu pak bude snazší sledovat a měřit výsledky a v případě potřeby provést změny.

Jednoduchý: Struktura rozpočtu bude jasnější a bude více odpovídat prioritám Unie. V současné době jsou finanční prostředky rozděleny na příliš mnoho programů a nástrojů, a to jak v rámci rozpočtu, tak i mimo něj. Komise proto navrhuje snížit počet programů o více než třetinu (ze současných 58 na budoucích 37) například tím, že rozptýlené finanční zdroje spojí do nových integrovaných programů a radikálně zjednoduší využívání finančních nástrojů, mimo jiné prostřednictvím fondu InvestEU.

Flexibilní: Nedávné problémy – zejména migrační a uprchlická krize v roce 2015 – zřetelně ukázaly limity flexibility v současném rozpočtu EU, pokud jde o dostatečně rychlou a účinnou reakci. Návrh Komise proto obsahuje větší flexibilitu v rámci programů i mezi nimi navzájem, posílení nástrojů pro řešení krizí a vytvoření nové „unijní rezervy“ na řešení nepředvídaných událostí a reakci na mimořádné situace v oblastech, jako je bezpečnost a migrace.

3.  Rozpočet EU a zásady právního státu: řádné finanční řízení

Hlavní novinkou navrhovaného rozpočtu je posílení vazby mezi financováním EU a zásadami právního státu. Dodržování této zásady je základním předpokladem pro řádné finanční řízení a efektivní financování z EU. Komise proto navrhuje nový mechanismus, který ochrání rozpočet EU před finančními riziky spojenými s všeobecnými nedostatky týkajícími se dodržování zásad právního státu v členských státech. Nově navrhované nástroje by Unii umožnily pozastavit, omezit nebo zakázat přístup k finančním prostředkům EU způsobem, který je přiměřený povaze, závažnosti a rozsahu nedostatků při dodržování zásad právního státu. Toto rozhodnutí by navrhla Komise a přijala Rada hlasováním obrácenou kvalifikovanou většinou [3].

4.  Rozpočet EU pro silnou a stabilní hospodářskou a měnovou unii

Stabilní eurozóna je nezbytným předpokladem pro vytváření pracovních míst, hospodářský růst, investice a sociální spravedlnost v Unii jako celku. V prosinci 2017 Komise v rámci svého plánu prohloubení evropské hospodářské a měnové unie stanovila, jak by mohly být koncipovány nové rozpočtové nástroje v rámci veřejných financí v EU, aby se podpořila stabilita eurozóny a konvergence na cestě do eurozóny. V novém víceletém finančním rámci jsou navrhovány dva nové nástroje:

  • nový program na podporu reforem, který s celkovým rozpočtem ve výši 25 miliard eur bude poskytovat technickou a finanční podporu všem členským státům při uskutečňování prioritních reforem, zejména v rámci evropského semestru. Kromě toho bude členským státům mimo eurozónu na jejich cestě k připojení se ke společné měně poskytovat zvláštní podporu konvergenční nástroj;
  • evropská funkce investiční stabilizace, která bude pomáhat zachovat úrovně investic v případě velkých asymetrických otřesů. Svoji činnost zahájí v podobě úvěrů „ back-to-back“ ve výši až 30 miliard eur z rozpočtu EU v kombinaci s finanční pomocí pro členské státy na pokrytí úrokových nákladů. Úvěry budou představovat zvláštní finanční podporou v době, kdy budou veřejné finance napjaté a bude třeba zachovat prioritní

5.  Moderní zdroje financování pro rozpočet EU

Nové priority si žádají nové investice. Právě proto Komise navrhuje financovat je kombinací čerstvých peněz (přibližně 80 %), přerozdělování prostředků a úspor (přibližně 20 %).

V návaznosti na doporučení skupiny na vysoké úrovni uvedené ve zprávě „Budoucí financování EU“ Komise navrhuje modernizovat a zjednodušit stávající celkový systém financování – „vlastní zdroje“ – a diverzifikovat zdroje příjmů rozpočtu.

Nové zdroje financování dlouhodobého rozpočtu

Komise navrhuje zjednodušit stávající vlastní zdroj z daně z přidané hodnoty (DPH) a zavést soubor nových vlastních zdrojů, který je propojen s našimi politickými prioritami.

Navrhovaný soubor nových vlastních zdrojů zahrnuje:

  • 20 % příjmů ze systému obchodování s emisemi,
  • 3 % paušální sazbu uplatněnou na nový společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (který se začne postupně zavádět po přijetí nezbytných právních předpisů),
  • vnitrostátní příspěvek vypočtený podle množství nerecyklovaných plastových obalových odpadů v jednotlivých členských státech (0,80 eur za 1 kg).

Tyto nové vlastní zdroje budou představovat přibližně 12 % celkového rozpočtu EU a mohly by přispět na financování nových priorit částkou až 22 miliard eur ročně.

Slevy

  • Vystoupení Spojeného království z EU nabízí příležitost, jak řešit složitý systém slev, a dokonce „slev ze slev“. Komise navrhuje zrušit všechny slevy a snížit částku, kterou si členské státy ponechávají při výběru příjmů z cel (což je jeden z vlastních zdrojů) pro rozpočet EU, z 20 % na 10 %. Obě opatření přispějí k jednoduššímu a spravedlivějšímu rozpočtu
  • Aby se předešlo náhlému a prudkému zvýšení příspěvků u některých členských států, navrhuje Komise rušit stávající slevy postupně během období pěti

Co bude nyní následovat?

V návaznosti na dnešní návrhy Komise předloží v příštích týdnech podrobné návrhy na budoucí finanční programy v konkrétních oblastech (viz příloha 1).

Rozhodnutí o budoucím dlouhodobém rozpočtu EU bude poté příslušet Radě, která rozhodne jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Čas je zásadním faktorem. Jednání o stávajícím dlouhodobém rozpočtu EU trvala příliš dlouho. V důsledku toho byly klíčové finanční programy zpožděny a projekty, které mohly skutečně urychlit hospodářské oživení, odloženy.

Jednání by tedy měla mít nejvyšší prioritu a dohody by mělo být dosaženo ještě před volbami do Evropského parlamentu a summitem v Sibiu dne 9. května 2019. Komise podnikne vše, co je v jejích silách, aby umožnila rychlé dosažení dohody.

Další informace

  • Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: otázky a odpovědi ( května 2018)
  • informativní přehledy a právní texty ( května 2018): o sdělení včetně přílohy popisující jednotlivé programy

o nařízení o víceletém finančním rámci (2. května 2018)

o nařízení o plnění rozpočtu v souladu se zásadami právního státu

o interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení

o rozhodnutí o vlastních zdrojích, prováděcí návrhy a související pracovní dokument útvarů Komise

o nařízení, prováděcí nařízení, změna nařízení č. 1553/89

o konečná jednotná úprava výběru vlastních zdrojů vycházejících z DPH (nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89) o pracovní dokument útvarů Komise o přezkumu výdajů

  • Vyjádřeno v běžných cenách (s přihlédnutím k inflaci), šlo by o částku 1 246 miliard eur v prostředcích na platby.

(3) Při hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou se návrh Komise považuje za přijatý

Radou, pokud Rada nerozhodne o zamítnutí návrhu Komise kvalifikovanou většinou.

Z příloh

Proč je zdravé řízení a vláda zákona prioritou

EU je společenství založené na zásadách právního státu. Nezávislým soudům na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU jsou svěřeny dohledy nad dodržováním společně dohodnutých pravidel a předpisů a jejich zavádění ve všech členských státech. Podle stávajících předpisů jsou členské státy povinny prokázat, že jejich pravidla a postupy pro finanční řízení finančních prostředků EU jsou robustní a že finanční prostředky jsou dostatečně chráněny před zneužitím nebo podvody. V současné době však neexistuje žádný mechanismus na ochranu peněz daňových poplatníků EU v případě nedostatků týkajících se právního státu v členském státě. Pouze nezávislý soud, který podporuje právní stát a právní jistotu ve všech členských státech, může nakonec zaručit, že peníze z rozpočtu EU jsou dostatečně chráněny. Komise navrhuje nová pravidla na ochranu rozpočtu EU před finančními riziky spojenými se všeobecnými nedostatky, pokud jde o právní stát.

Nová pravidla navržená (nařízení) 2. května zajistí, aby Unie ochránila svůj rozpočet, pokud slabé stránky právního řádu poškozují, nebo by mohly narušit řádné finanční řízení nebo finanční zájmy Unie. Podle těchto návrhů by Unie mohla pozastavit, omezit nebo omezit přístup k finančním prostředkům EU způsobem, který je přiměřený povaze, závažnosti a rozsahu nedostatků. Mohlo by se toho dovolávat, když obecný nedostatek právního státu v členském státě ohrožuje:

–   správné fungování orgánů provádějících rozpočet Unie,

– správné fungování vyšetřování a stíhání podvodu nebo korupce související s rozpočtem,
účinná soudní kontrola nezávislými soudy,

– předcházení a postihování podvodů, korupce nebo jiných porušení právních předpisů EU týkajících se rozpočtu, nebo

– efektivní a včasná spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům a s Evropskou prokuraturou.

Postup

Na základě hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou se návrh Komise považuje za přijatý Radou, pokud Rada kvalifikovanou většinou nerozhodne o návrhu Komise.

Balíček víceletého finančního rámce po roce 2020 (včetně mechanismu právního státu pro rozpočet EU) má harmonogram projednávání na 5 zasedáních Evropské rady v roce 2018 a 2 zasedáních v roce 2019 v březnu květnu

Podle návrhu nová omezující opatření začnou fungovat, když se Komise bude domnívá, že podmínky pro uplatnění tohoto mechanismu jsou splněny. Komise informuje dotyčný členský stát. Členský stát má stanovenou lhůtu, která nesmí být kratší než jeden měsíc k zaslání vysvětlení. Rozhodnutí o uložení takových ochranných opatření přijme Komise

Rada bude muset přijmout rozhodnutí hlasováním obrácenou kvalifikovanou většinou
Opatření budou zachována, dokud nepřestanou existovat nedostatky v oblasti právního státu.

Nařízení by se mělo vztahovat na:

-základ daně z příjmů právnických osob;

– 20% podíl na dražebním příjmu Evropského systému obchodování s emisemi;

– vnitrostátní příspěvek na základě množství nerecyklovaných plastových odpadů z obalů v každém členském státě.

-Odstranění slev, ale postupné snižování po dobu 5 let, aby se zabránilo náhlému zvýšení příspěvku některých členských států.

Zvýšit strop vlastních zdrojů EU27

umožnit vyšší podíl hrubého národního důchodu EU-27 jako vlastního zdroje na pokrytí výdajů rozpočtu EU. Na základě návrhů Komise by dosáhly nové vlastní zdroje v průměru 22 miliard EUR ročně, což odpovídá přibližně 12 % celkových příjmů rozpočtu EU.

Předpokládá se modernizace vlastní zdrojů, ostatních příjmů, daně z přidané hodnoty jako společného konsolidovaného daňového základu, menší podíl hrubého národního důchodu, státní příspěvek založený na nerecyklovaných plastových odpadech s rozložením úprava na 5 let

 

Z tabulek

Věda, výzkum, inovace

Položka Mil. eur Poznámky
Horizont Evropa 97600*  
Euratom: výzkum a školení 2400 3,5 mld. € z Invest fondu EU a 10 mld.€ výzkum a inovace potravin, zemědělství, bioekonomiky
Celkem 100 000
Z toho ITER-elektřina z jaderné fúze 6070  

 

Investfond EU, běžné ceny, miliony euro

Položka Rozpočtové záruky Odhad mobilizovaných investic
Udržitelná infrastruktura 11500 185000
Výzkum a inovace 11250 200000
Sociální investice a kvalifikace 4000 50000
Malé a středně velké podniky 11250 215000
Celkem 38000 650000

V synergii s Nástrojem propojování Evropy, Horizont Evropy, Programem digitální Evropa a programem Jednotného trhu Evropy

Jednotný trh, inovace a digitalizace

Položka Mil. eur Poznámky
Celkem 2021-2027 15725* Včetně 1 mld.€ očekávaných prostředků ze současného finančního financování
Podpory ze záručního fondu 15200*

 

Inovace

Položka Mil. eur Poznámky
Celkem 2021-2027 42265 Specifické synergie s ostatními nástroji inovací jako European Institute of inovation and Technology, podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje, digitalizaci doplňuje Evropský sociální fond a Erasmus + k vyplnění mezery mezi poptávkou a nabídkou expertů na novou digitální technologii
Digitalizace 3000
Energetika 8650
Doprava 30615
Z toho celkové (obecné) zdroje 12830
Příspěvek z kohezního fondu 11285
Podpora mobility ozbrojených sil 6500

Rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnost

Položka Mil. eur Poznámky
Celkem 2021-2027 6089*  
Z toho konkurenceschopnost a malé a střední podniky (COSME) 3000*  

 

Bezpečnost potravin 1680 Sem patří 2 mld. eur alokovaných z fondu InvestEU
Statistika  552
Finanční služby 528
Spotřebitel 188
Konkurence 140

Současné protikorupční nástroje doplní protikorupční program k zajištění rozvoje ochrany finančních zájmů EU v synergii s kanceláří Evropského veřejného žalobce, s celkem 181 mil. eur

 

Co k tomu dodat? V ranných dobách našeho členství jeden český představitel údajně řekl příslušnému místopředsedovi Evropské komise, ať nám dají částku peněz, kterou si rozdělíme podle svých potřeb. Místopředseda reagoval na trapnost výroku, že to skutečně dobrý vtip. Teď by se to mohlo pokládat za neomalenost, protože se návrh rozpočtu soustřeďuje na přidanou unijní hodnotu. Finanční zdroje umožní třeba lehce dohnat zaostávání české dopravní infrastruktury, protože dnešní Evropský fond strategických investic EFSI se ještě rozvine a levný soukromý kapitál v důsledku veřejných zdrojů jako záruky efektivnosti, návratnosti a obezřetnosti může navýšit podíl levných soukromých zdrojů za fér podmínek v nebývalé míře.

Jen mít připravené a projednané projekty s výkupem pozemků podle současné cenové mapy během měsíců i s odvoláním. Je ještě maličkost: zajistit dostatek pracovních sil ze států EU s vysokou nezaměstnaností a řízenou migrací; není dobré trvale zaměňovat nezaměstnané za neaktivní na trhu práce. 

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP