[quote]Evropská komise zahájila 25. září další rozhovory s odbory a organizacemi zaměstnavatelů na úrovni EU o tom, jak modernizovat pravidla týkající se pracovních smluv, aby tyto smlouvy byly spravedlivější a předvídatelnější pro všechny typy pracovníků.[/quote]

S touto iniciativou Komise nadále rozšiřuje „Evropský pilíř sociálních práv“, jehož cílem je vytvořit konvergenci mezi členskými státy směrem k lepším pracovním a životním podmínkám.

Valdis Dombrovskis, místopředseda Evropské komise odpovědný za euro, sociální dialog, finanční stabilitu, finanční služby a Unii kapitálových trhů, uvedl:

,,Úloha sociálních partnerů má zásadní význam pro posun vpřed s „Evropským pilířem sociálních práv“. pokud jde o řešení problémů souvisejících s novými formami zaměstnanosti a poskytováním vhodných pracovních podmínek v atypických formách zaměstnání. Jedná se o jasná pravidla a společné spravedlivé standardy zaměstnanosti, které mohou nakonec chránit podniky, které zaměstnancům poskytují přiměřené informace o pracovních podmínkách potřebu vyvážit základní ochranu pro zaměstnance s možností podniků vytvářet pracovní místa a inovace na trhu práce. To obsahuje náš návrh.“

Marianne Thyssen, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a mobilitu práce, dodala:

,,Pracovníci mají právo být na začátku pracovního poměru informováni o svých právech a povinnostech, ale miliony Evropanů pracujících na základě nestandardních pracovních smluv si nejsou svými právy jistí. Chci, aby pro všechny pracovníky v celé EU byla jasná základní pravidly, nezávisle na jejich zaměstnaneckém postavení, ať už se jedná o pracovníky v oblasti informačních technologií nebo dělníky. O to se snažíme dosažením „Evropského pilíře sociálních práv“, který jak doufám, bude vyhlášen na nejvyšší politické úrovni během summitu o spravedlivých pracovních místech a růstu v Göteborgu dne 17. listopadu.“

Směrnice o písemných prohlášeních existuje od roku 1991; dává zaměstnancům, kteří začínají nové zaměstnání, právo dostat písemně základní aspekty pracovního poměru. Cílem této směrnice je zajistit, aby si pracovníci byli vědomi svých práv.

Svět práce se rychle mění a vznikly nové formy práce. V důsledku toho se stávající směrnice již nevztahuje na všechny typy pracovních poměrů. V rámci evropského pilíře sociálních práv zahájila Komise proto konzultaci sociálních partnerů s cílem přezkoumat směrnici tak, aby odrážely změny na trhu práce.

Navíc Komise dosud vyhodnotila, že řada pracovníků v EU nedostává písemné potvrzení o svých pracovních podmínkách nebo nedostane včas veškeré informace, které potřebují. Patří sem domácí pracovníci a ti, kteří provádějí pracovní pohotovost. Navíc bez ohledu na úroveň informací poskytovaných pracovníkům mohou některé praktiky v některých nejistých pracovních vztazích poškodit pracovníky, zejména pokud jde o příležitostnou práci: Podle zprávy Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) příležitostná práce (například smlouvy s nultou hodinou) vyvolávají zvláštní obavy z pracovních podmínek a jsou charakterizovány nízkou úrovní bezpečnosti práce a příjmů.

Jsou zohledněny tři oblasti činnosti.

Za prvé by bylo možné objasnit rozsah působnosti směrnice, který by zahrnoval všechny zaměstnance, včetně těch, kteří mají krátkodobé úvazky nebo osoby s novými a atypickými pracovněprávními vztahy.

Za druhé, revize by mohla posílit zásadu psaných informací o platných pracovních podmínkách a aktualizovat seznam požadovaných prvků, například pracovní rozvrhy, podmínky zkušební doby nebo přesčasy.

Za třetí, mimo řádné písemné informace včas, modernizovaná pravidla by také mohla stanovit některé základní zásady, jako je právo na předvídatelnost práce pro pracovníky s velmi flexibilními smlouvami nebo právo na maximální trvání zkušební doby.

Jak je stanoveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie podle článku 154 SFEU, má Komise povinnost konzultovat evropské sociální partnery před předložením jakéhokoli legislativního návrhu v sociální oblasti. Konzultace musí probíhat podle povinného dvoufázového postupu. V první fázi Komise konzultuje sociální partnery o možném směru iniciativy. Ve druhé fázi se zaměřuje na obsah iniciativy. Tento proces dává evropským sociálním partnerům možnost být přímo zapojeni a ovlivňovat přípravu sociálních návrhů. Sociální partneři navíc mohou pozastavit iniciativu Komise a zároveň rozhodnout o zahájení samotných jednání. Pokud k tomu nedojde, může Komise přezkoumat stávající směrnici. Komise hodlá navrhnout revizi této směrnice do konce roku.

První fáze konzultací se sociálními partnery ukázala odlišné názory organizací pracovníků a organizací zaměstnavatelů. Zatímco organizace pracovníků souhlasily s potřebou zvýšit účinnost směrnice o písemných projevech a cílem zlepšit pracovní podmínky pro zranitelné pracovníky, velká většina organizací zaměstnavatelů tyto myšlenky odmítla. Proto sociální partneři nebyli schopni formálně zahájit společný proces vyjednávání stanovený v článku 155 SFEU. Vyhradili si však možnost, že tak učiní v kontextu druhé fáze konzultací.

Dne 26. dubna 2017, souběžně s prezentací Evropského pilíře sociálních práv, předložila Komise řadu iniciativ týkajících se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, informací o pracovnících, přístupu k sociální ochraně a pracovní době. Všechny se zaměřují na různé aspekty pilíře. Součástí balíčku je zejména legislativní návrh směrnice o rovnováze mezi pracovním životem a rodičovstvím a pečovatelstvím, aby se rodiny mohly skutečně rozhodnout, kdy být při narození dítěte nebo blízkého příbuzného, ​​který potřebuje péči, kdy je nutná pružnější pracovní úprava

Cílem navrhovaných opatření je zejména zvýšit možnosti, aby muži převzali rodičovskou činnost a péči. To bude přínosem pro děti a pomůže zvýšit účast žen na trhu práce, čímž se sníží rozdíl v zaměstnání mezi muži a ženami, který v roce 2015 zůstal na úrovni 11,6 % a v případě rodin malých dětí mladších 6 let stoupá až na 30 %. Tento návrh se nyní projednává v Evropském parlamentu a v Radě.
Pokud jde o směrnici o písemném prohlášení a přístup k sociální ochraně, zahájila Komise konzultace se sociálními partnery a zároveň poskytla právní směrnici o směrnici o pracovní době v souladu s rostoucím počtem judikatury. Rovněž budou podporovány vnitrostátní reformy prostřednictvím politického vedení a koordinace v rámci evropského semestru. To bude podpořeno novým sociálním ukazatelem, který byl předložen v balíčku dne 26. dubna. Tento monitorovací nástroj nahradí současnou hodnotící tabulku klíčových ukazatelů zaměstnanosti a sociálních ukazatelů za účelem lepšího sledování společenského pokroku.

Většina nástrojů k naplnění pilíře je v rukou místních, regionálních a vnitrostátních orgánů, jakož i sociálních partnerů a občanské společnosti jako celku. Evropská unie-a zejména Evropská komise-mohou pomoci tím, že budou působit v oblastech, kde sdílí kompetence, stanovením rámce, poskytováním směrů a vytvářením rovných podmínek, při plném respektování specifických situací v jednotlivých státech a institucionálním uspořádáním.

Jako první krok Komise při prezentaci Evropského pilíře sociálních práv zahájila konzultaci se sociálními partnery, aby shromáždila jejich názory na možné směřování činnosti EU, aby lidé ve všech formách zaměstnání měli odpovídající přístup k sociálním ochraně a zaměstnanosti. Komise učiní další krok tím, že brzy na podzim zahájí druhou fázi konzultací.

Dne 26. dubna 2017 Komise předložila „Evropský pilíř sociálních práv“ ve dvou právních formách s totožným obsahem: doporučení Komise s účinností od tohoto data a návrh společného prohlášení Parlamentu, Rady a Komise. Konečný nástin evropského pilíře sociálních práv, který se skládá z 20 zásad a práv, jejichž cílem je dosažení konvergence směrem k lepším pracovním a životním podmínkám v celé EU. S ohledem na prioritu plnění pilíře předložila Komise souběžně konkrétní legislativní návrh, zejména návrh na zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a opatrovníků, a zahájil první fázi dvou konzultací sociálních partnerů – jedné konzultaci s cílem modernizovat pravidla o pracovních smlouvách a další konzultaci o přístupu k sociální ochraně pro všechny. Od 26. dubna do 23. června 2017 měli sociální partneři příležitost vyjádřit své názory na obě témata. Nyní začala druhá fáze konzultace o modernizaci pravidel pracovních smluv a brzy bude následovat přístup k sociální ochraně

Junckerova Komise stanovila od svého samého počátku jednu ze svých priorit sociálnější Evropu, jak se odráží v jejích “Politických pokynech” z července 2014. V září 2015 u příležitosti první zprávy předsedy Junckera o stavu EU, předseda Juncker řekl:

,,Musíme posílit práci na spravedlivém a skutečně celoevropském trhu práce. (…) V rámci tohoto úsilí budu chtít vytvořit evropský pilíř sociálních práv, který bude zohledňovat měnící se skutečnosti evropských společností a svět práce. „Ve své poslední zprávě o stavu Unie, Dne 13. září 2017 prezident potvrdil závazek Komise učinit pokrok s pilířem jako zásadním prostředkem k vytvoření hlubšího, spravedlivějšího a sociálnějšího vnitřního trhu: „Pokud chceme zabránit sociální fragmentaci a sociálnímu dumpingu v Evropě, pak členské státy by měl co nejdříve souhlasit s Evropským pilířem sociálních práv nejpozději na listopadovém summitu v Göteborgu. Národní sociální systémy budou i nadále rozmanité a oddělené po dlouhou dobu, ale přinejmenším bychom měli pracovat pro sociální standardy Evropské unie, v níž budeme mít společné chápání toho, co je společensky spravedlivé. Evropa nemůže fungovat, jestliže se zbaví pracovníků.“

Sociální summit o spravedlivých pracovních místech a růstu se uskuteční ve švédském Goteborgu dne 17. listopadu 2017.