Dne 5. listopadu se uskuteční 8. ročník konference s mezinárodní účastí BETONOVÉ VOZOVKY 2020. Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením proběhne konference v online formě. Účastníci konference budou mít možnost o odborném tématu diskutovat prostřednictvím chatu a k dispozici bude rovněž networkingová platforma.

Na konferenci vystoupí 6 českých a 7 zahraničních přednášejících. Jejich přednášky budou věnovány praktickým zkušenostem s realizací a provozováním betonových vozovek a informacím o dalším vývoji, jehož cílem je zvýšení životnosti cementobetonových krytů při dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí a bezpečnostních předpisů. Bude zajištěno tlumočení zahraničních příspěvků do češtiny a českých vystoupení do angličtiny.

Program konference je rozdělen do 4 tematických bloků:

– Životnost betonových vozovek

– Budoucnost betonových vozovek a diagnostika

– Opravy, údržba – nové technologie a materiály

– Další možnosti využití cementobetonových krytů.

Problematice životnosti betonových vozovek se budou věnovat odborníci z Ředitelství silnic a dálnic ČR, zástupci stavebních firem, výzkumných ústavů a vysokých škol. Účastníci budou informováni o stavu cementobetonových krytů vozovek ve správě ŘSD a o některých hlavních nedostatcích, které se při výstavbě a opravách CB krytů objevují a návrhů opatření na prodloužení jejich životnosti. Pro zatížené dálniční úseky je cementobetonový kryt jednoznačnou volbou, svou tuhostí a únosností vyhovuje silnému provozu a při dodržení všech technických a technologických předpisů zajistí vysokou životnost.

Jedním z témat bude i nově zaváděná metoda úpravy povrchu cementobetonového krytu, tzv. grindingu. Jedná se o negativní texturu vzniklou vybroušením diamantovými řeznými kotouči vždy s jednou hlubší drážkou a několika mělkými drážkami v podélném směru. Tato úprava zajišťuje tišší povrch s dobrými protismykovými vlastnostmi a jedná se tedy o alternativu k úpravě povrchu s obnaženým kamenivem, která je dnes používána při výstavbě a všech opravách a rekonstrukcích dálničních krytů v ČR. Hlučnosti bude věnována i jedna samostatná přednáška, která shrnuje výsledky měření na různých površích vozovek v ČR. Další zahraniční příspěvek bude věnován belgickým zkušenostem s betonovými vozovkami v tunelech, jejich výhodám a doporučením pro návrh a konstrukci.

Velmi zajímavá a inspirující bude přednáška německého autora, která shrnuje aktuální situaci ve výstavbě dálniční sítě, prognózu dalšího vývoje a možná opatření pro vypořádání se s negativními vlivy na výstavbu a provoz pozemních komunikací, jakými jsou vzrůstající zatížení těžkými vozidly a s tím související růst kolon, rostoucí požadavky na ochranu klimatu, protesty obyvatel proti novým dálnicím a jejich rekonstrukcím i nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

V programu konference jsou dále přednášky o nových technologiích oprav cementobetonových krytů. Představena bude metoda oprav cementobetonových krytů pomocí prefabrikovaných betonových desek, která byla použita v Německu a dále metoda whitetoppingu, která byla v letošním roce aplikována v České republice při opravě povrchu asfaltového krytu odpočívky na dálnici D 52 u Rajhradu. Principem této metody je překrytí původní asfaltové vozovky novou poměrně tenkou vrstvou cementobetonového krytu, která je buď spojena s podkladem, nebo je spojení záměrně zabráněno.

Dalším tématem konference bude využití cementobetonových krytů a válcovaného betonu na vozovkách nižších tříd, polních cestách a jiných dopravních plochách. Český příspěvek se bude věnovat použití cementobetonového krytu pokládaného finišerem pro kolejové polní cesty. Pro zdařilé provedení betonových ploch mají rozhodující význam především detaily konstrukce a účelné uspořádání spár s odpovídající geometrií desek. Proto bude velmi přínosný zahraniční příspěvek, který se zabývá novými předpisy a návody vydanými v Německu, jež se týkají projektování, konstrukcí a stavbou betonových dopravních ploch. Tyto předpisy jsou zaměřeny na použití cementobetonových krytů pro okružní křižovatky, autobusové dopravní plochy, odpočívky, městské a silniční komunikace ve volné krajině a kontejnerové a logistické plochy. Přednášky odborníků ze Španělska a Rakouska přiblíží zkušenosti s využitím válcovaného betonu jako krytu pro vozovky nižších tříd.

 

Základní informace o konferenci Betonové vozovky 2020:

Datum konání: 5. listopadu 2020

Online konference

Záštita nad konferencí: Ing. Radek Mátl, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pořadatelé: STRABAG a.s., Skanska a.s., Svaz výrobců cementu ČR a EUROVIA CS, a.s.

Organizátor: Výzkumný ústav maltovin Praha

 

Kontakt:

Ing. Stanislava Rollová, rollova@vumo.cz

www.betonovevozovky.cz