DPP

[quote]Vážení čtenáři, opět Vám přinášíme Snídani s osobností z vysokoškolského soudku. Dnes s námi Snídani stráví děkan Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích, doc. Ing. Libor Švadlenka Ph.D. S panem Švadlenkou jsme si popovídali o tom, co přesně obnáší studium na fakultě, na co se zde klade důraz nebo jak si absolventi po dostudování stojí na trhu práce.[/quote]

1) Mohl byste krátce představit fakultu?

V obecnější rovině je Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice multioborovou fakultou poskytující komplexní vzdělávání v oblasti dopravy, s cílem připravit odborníky pro soukromé i státní dopravní společnosti a podniky; výrobní, stavební i obchodní společnosti; výzkumné a projektové organizace; státní správu i školství. Neméně významnou činností naší fakulty je výzkum, a to opět ve všech oblastech dopravy, tzn. ekonomika a řízení dopravy, technologie dopravy, dopravní prostředky, dopravní stavby, elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika v dopravě a také informatika v dopravě. Naším cílem byla vždy maximální snaha o těsnou spolupráci s praxí jak v oblasti vzdělávání (zadávání závěrečných studentských prací, přednášky odborníků z praxe pro studenty, workshopy řízené zástupci podniků z praxe, organizace stáží pro studenty v podnicích apod.), tak výzkumu (spolupráce s praxí při podávání a následném řešení jak mezinárodních, tak národních výzkumných projektů, řešení výzkumných úkolů přímo pro podniky apod.) a dnes mohu tvrdit, že je to naše velmi silná stránka.

2) Co se studenti zde mohou naučit?

Naši studenti získají na DFJP odborné znalosti napříč jednotlivými druhy dopravy s přesahem do souvisejících oblastí podle zaměření toho kterého studijního programu (např. ekonomika, strojírenství, stavitelství apod.). Například studenti, kteří studují obor Dopravní management, marketing a logistika absolvují též základní technické předměty z oblasti konstrukce dopravních prostředků, dopravního stavitelství apod.

3) Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?

Po podání přihlášky je samozřejmě nezbytné doložit úspěšné ukončení příslušného předchozího stupně vzdělání, podle typu studia, na které se uchazeč hlásí (bakalářské, navazující magisterské nebo doktorské). Příjímací zkoušky (písemné ani ústní) se nedělají. Uchazeči jsou hodnoceni podle průměru z maturitní zkoušky a studijního průměru ze všech předmětů druhého pololetí posledního ročníku střední školy. Na DFJP navíc uchazeče bonifikujeme za společnou „státní“ maturitní zkoušku z předmětu matematika nebo za společnou profilovou zkoušku z předmětu matematika+.

4) Jaké je uplatnění studentů na trhu práce po dokončení studia?

Naši studenti po úspěšném absolvování studia nemají problém s uplatněním na trhu práce. To potvrzují výsledky dosahované v rámci soutěže „Doporučeno zaměstnavateli“, kde se naše fakulta pravidelně umísťuje mezi deseti fakultami, které nejlépe připravují své absolventy na budoucí zaměstnání. Většina studentů má již ve vyšších ročnících jasno, do které společnosti půjdou pracovat, protože od ní např. pobírají stipendium, účastní se některého z nabízených trainee programů nebo s ní spolupracují v rámci svých závěrečných prací na řešení konkrétních problémů. Naši absolventi jsou schopni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technické, technologické, ekonomické a informační procesy v dopravních, zasilatelských, poštovních a kurýrních systémech, řídit a provádět konstrukční a stavební činnost v oblasti dopravních prostředků a dopravní infrastruktury, navrhovat hnací a elektronické systémy dopravních prostředků, zajišťovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury a zjišťovat jejich vliv na životní prostředí. Velká část absolventů nachází uplatnění v logistických procesech jednotlivých společností i v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce.

5) Čím by se mohla fakulta pochlubit?

Naše fakulta se může pochlubit již zmíněnou vysokou úrovní vzdělávací činnosti a s tím související vysokou mírou uplatnění našich absolventů v praxi. Ve výzkumné činnosti pak dosaženými výsledky v rámci národních i mezinárodních projektů, řešených zejména ve spolupráci s podnikatelskou sférou. Naší velkou chloubou je nedávno vybudované Výukové a výzkumné centrum v dopravě, kde máme špičkové zázemí pro výuku technických předmětů a naši studenti se zde mohou při výuce seznámit s těmi nejnovějšími technologiemi.

6) Které další studijní obory fakulta dále nabízí?

Mimo již zmíněný obor Dopravní management, marketing a logistika, lze u nás studovat i obor Technologie a řízení dopravy. Studenti, kteří mají zájem studovat technický obor, si mohou vybrat mezi obory Dopravní prostředky (zaměření na kolejová nebo silniční vozidla), Elektrotechnická a elektronická zařízení v dopravě, či Dopravní stavitelství. Podrobné informace k profilu absolventů jednotlivých výše uvedených studijních oborů lze nalézt na https://dfjp.upce.cz/dfjp/studium/uchazeci.html

7) Je něco, na co jsme se nezeptali, ale k čemu byste se chtěl vyjádřit?

V současné době fakulta intenzivně připravuje nové studijní programy, které by měly ještě více reflektovat aktuální potřeby potenciálních zaměstnavatelů našich absolventů. V rámci dalšího rozvoje fakulta uvažuje o rozšíření nabídky studijních specializací v oblasti letecké dopravy.