Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]Ne každá škoda ohrozí zdravé fungování firmy, ale může nastat situace, kdy velká škoda má pro poškozeného důsledky, které mohou negativně ovlivnit další fungování společnosti. Pro tyto případy je prozíravé mít uzavřeno vhodné pojištění. A slovo vhodné je zde zcela na místě, neboť každé pojištění se sjednává pro jiný případ škody nebo nároku na náhradu škody.[/quote]

To si můžeme ukázat na nedávném případu zřícení mostu v Janově, případu, který zasáhl širokou veřejnost díky rozsahu vzniklé škody jak na životech a zdraví lidí, tak na majetku. Řidič české dopravní firmy měl štěstí v neštěstí a pád svého kamionu přežil.

Jak je to ale se zničeným nákladem, který přepravoval? Komu taková škoda vznikla a kdo škodu poškozenému uhradí? Škoda na nákladu vznikla jeho vlastníkovi, kterým je buď odesilatel jako prodávající nebo příjemce jako kupující. Pokud má sjednáno zbožové pojištění (cargo), pak škodu v plné výši uhradí pojišťovna. Pokud však vlastník zboží spoléhá na to, že každou škodu, která vznikne během přepravy, může uplatnit u dopravce a že náhradu škody dostane od něj resp. od jeho pojišťovny, pak se mýlí. Případy zřícení mostu, stejně jako pád stožáru nebo stromu, sesuv půdy, přírodní katastrofy, apod. patří do příčin škod, za které dopravce není odpovědný a tedy není povinen je hradit, neboť podobnou situaci nemohl předvídat, ovlivnit a následkům zabránit. Pak ani jeho pojišťovna neuzná nárok na náhradu ze strany poškozeného jako oprávněný a neposkytne plnění.

Na tyto případy je pamatováno v čl. 17 odst.2 Úmluvy CMR, která upravuje práva a povinnosti z přepravní smlouvy při mezinárodní silniční nákladní přepravě:

„dopravce je zproštěn odpovědnosti, jestliže ztráta zásilky, její poškození nebo překročení dodací lhůty bylo zaviněno oprávněným, příkazem oprávněného, který nebyl vyvolán nedbalostí dopravce, vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi, které dopravce nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci.“

A jak je na tom Vaše firma? Diskutovali jste rizika Vašeho podnikání s pojišťovacím makléřem specializujícím se právě na transport? Třeba máte pojištění, která nepotřebujete a ba naopak chybí jiná, Vám na míru ušitá. U nás v GFA Insurance Services Praha se výhradně věnujeme pojistné ochraně speditérů, dopravců, exportérů a importérů, spolupracujeme s právníky a odborníky transportní rizika z renomovaných pojišťoven.

 

Zdroj : GFA