[quote]Komise vítá výraznou podporu Evropského parlamentu 12. září návrhu nového nařízení k bezpečnosti regulace dodávek plynu. Je zaměřena k zabráně potenciální krize dodávek a nadto uplatňuje poprvé princip solidarity.  [/quote]

Nová pravidla budou klást solidaritu poprvé na první místo, pokud jde o řešení důsledků přerušení dodávky plynu. Zajišťují regionálně koordinovaný a společný přístup k bezpečnosti dodávek mezi členskými státy EU. To staví EU do lepší pozice při prevenci a při řízení výpadků plynu, kdyby k němu v krizi došlo. Bude platit zásada solidarity. Členské státy pomohou svým sousedům v případě vážné krize, takže evropské domácnosti nevychladnou.

Zajištění dodávek energie evropským spotřebitelům je jedním ze základních kamenů energetické unie, která je klíčovou prioritou Junckerovy komise.
Místopředseda Evropské komise pro energetickou unii Maroš Ševčovič přivítal proběhlé hlasování Evropského parlamentu zejména proto, že „energetická bezpečnost je jedním z klíčových prvků Energetické unie. V této souvislosti je solidarita, užší regionální spoluprací a průhlednost smluv na dodávky plynu jádrem nové strategie. Zajistili jsme slib daný našim občanům, že se nepotřebují pro budoucno obávat, že budou bez topení, zatím co průmyslu bude zajištěn.

Komisař pro klimatické změny a energetiku Miguel Arias Cañete zdůraznil:

„Hlasování Evropského parlamentu posiluje energetickou bezpečnost v Evropě a zvyšuje solidaritu a spolupráci mezi členskými státy. S novými pravidly jsme lépe schopni předcházet případným plynovým krizím a řešit je. Tím se staneme efektivnější, zajistíme dodávky energie a snížíme náklady pro spotřebitele.“

Hlavní zlepšení

– Zavedení zásady solidarity: v případě vážné plynové krize pomohou sousední členské státy zajistit dodávky plynu domácnostem a základním sociálním službám.

– Užší regionální spolupráce: regionální skupiny usnadňují společné posouzení společných rizik bezpečnosti dodávek a rozvoj a dohodu o společných preventivních a nouzových opatřeních.

– Větší transparentnost: společnosti zabývající se zemním plynem budou muset oznámit dlouhodobé smlouvy, které jsou relevantní pro zabezpečení dodávek (28% roční spotřeby plynu v členském státě¨).

Další kroky

Po schválení ze strany spoluzákonodárců, Evropského parlamentu a Rady ministrů EU bude revidované nařízení o bezpečnosti dodávky plynu zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění.

Souvislosti

Po plynových krizích v letech 2006 a 2009 EU posílila svou bezpečnost dodávek zemního plynu zejména přijetím prvního nařízení o bezpečnosti dodávek plynu v roce 2010. Toto nařízení z roku 2010 již požadovalo, aby členské státy připravily a sdílely plány s vnitrostátními opatřeními pro krizové situace prevence a zmírňování, povinnost společností zajistit dodávky plynu chráněným zákazníkům i v případě přerušení dodávky a předpokládalo instalace úprav pro obousměrné dodávky (reverzní toky).
Evropská strategie energetické bezpečnosti a zátěžové testy odolnosti evropského plynárenského systému ukázaly, že mnohé země EU jsou stále zranitelné v případě  přerušení dodávek. Navíc geopolitický kontext a důvěra EU pokud jde o dovoz plynu zdůraznily, že zajištění dodávek plynu zůstává prioritou. Komise proto dospěla k závěru, že je lepší koordinace mezi členskými státy nejlepším způsobem, jak vyřešit zbývající nedostatky stávajících právních předpisů. Nové nařízení představuje ústřední část balíčku udržitelné energetické bezpečnosti, předloženého Komisí v únoru 2016 (viz IP/16/2094). Spolu s nedávno přijatým revidovaným právním předpisem o mezivládních dohodách (viz IP/16/4311) tento balíček hraje významnou roli při zvyšování transparentnosti na trhu s plynem a při posilování odolnosti EU vůči přerušením dodávky plynu.

Plyn pokrývá přibližně čtvrtinu poptávky po energii v EU. Zdá se, že současná roční poptávka po plynu ve výši přibližně 400 miliard kubických metrů bude v následujících letech relativně stabilní.

Přibližně 65 % plynu EU je dovezeno – jeho hlavními dodavateli jsou Rusko, Norsko a Alžírsko.

More information Security of gas supplies Energy Union

IP/17/3203

Press contacts:

Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)

Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email