Zdroj: Pixabay.com
DPP

Odstranění nezákonného obsahu online: Komise požaduje větší úsilí a rychlejší pokrok ze všech stran
Dne 9. ledna 2018 se pět členů Evropské komise sejde v Bruselu se zástupci on-line platforem, aby diskutovali o pokroku dosaženém v boji proti šíření nezákonného obsahu online, včetně online teroristické propagandy a xenofobní, rasistické nebo nenávistné mluvy, jakož i porušování práv duševního vlastnictví.

Schůzka bude dobrou příležitostí k upřímné a otevřené výměně o dosaženém pokroku a získaných zkušenostech. Místopředseda Andrus Ansip, komisaři Dimitris Avramopoulos, Elżbieta Bieńkowska, Věra Jourová, Julian King a Marija Gabriel před zahájením schůzky uvedli:
„Teroristická propaganda a obsah zpráv, který podněcuje násilí a nenávist on-line, je vážným ohrožením bezpečnosti, bezpečnosti a základních práv. Požaduje kolektivní reakci – od všech aktérů, včetně internetového průmyslu.

V posledních letech výrazně zvýšily prostředky na online platformy, které je vynaložily na co nejrychlejší odstranění násilného a extrémistického obsahu, a to i automatizovaným odstraněním.
To začíná dosahovat výsledků. Nicméně, i když byly odstraněny desítky tisíc kusů nezákonného obsahu, stále tam jsou stovky dalších. Odstranění musí být rychlé: delší nelegální materiál zůstane on-line, čím větší jeho dosah, tím více se může šířit a růst. Na základě současného dobrovolného přístupu je zapotřebí více úsilí a pokroku.“

Komise počítá s online platformami, aby urychlila a urychlila své úsilí o rychlé a komplexní řešení těchto hrozeb, včetně užší spolupráce s vnitrostátními a donucovacími orgány, většího sdílení know-how mezi účastníky opatření na internetu a dalších opatření proti opětovnému získání nezákonného obsahu.

Budeme i nadále podporovat spolupráci se společnostmi sociálních médií s cílem odhalit a odstranit teroristický a jiný nezákonný obsah on-line a v případě potřeby navrhnout právní předpisy, které doplní stávající právní rámec. “

Souvislosti

I když on-line platformy hrají klíčovou roli v inovaci a růstu v digitální ekonomice, nesou také významnou společenskou odpovědnost z hlediska ochrany uživatelů a společnosti jako celku, zejména při předcházení zločincům, teroristům a dalším osobám zapojeným do porušování využívání svých služeb.

Internetové fórum EU bylo zahájeno v prosinci 2015 Evropskou komisí. Sdružuje ministry EU pro vnitřní věci, internetový průmysl a další zainteresované strany, aby spolupracovaly na dobrovolném partnerství při řešení této složité otázky a při ochraně občanů EU.
V prosinci roku 2016 internetové fórum EU oznámilo vytvoření společné „databáze Hashes“, aby bylo možné lépe odhalit potenciální obsah terorismu na sociálních médiích a zabránit tomu, aby se znovu objevily na jiných platformách. Hlavní platformy stále více vyvíjejí automatické nástroje pro detekci a odstraňování teroristického obsahu online. V prosinci 2017 se třetí ministerské zasedání internetového fóra EU snažilo o automatické zjištění teroristické propagandy.

V květnu 2016 Evropská komise a čtyři hlavní platformy sociálních médií (Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft) oznámily Kodex chování v boji proti nezákonnému on-line projevu nenávisti.
Hodnocení provedené nevládními organizacemi a veřejnými subjekty ve 24 členských státech, které byly zveřejněny v červnu roku 2017 ukázalo, že společnosti dosáhly významného pokroku v plnění svých závazků. V 59% případů IT společnosti reagovaly na oznámení o nelegální řeči nenávisti odebráním obsahu. To je více než dvojnásobek úrovně zaznamenané před šesti měsíci. Další hodnocení bude zveřejněno v nadcházejících týdnech.

V červnu roku 2017 Evropská rada dále vyzvala průmyslu k vývoji nových technologií a nástrojů pro zlepšení automatického zjišťování a odstraňování obsahu, který podněcuje k teroristickým činům, a pokud je to nutné, doplní příslušná legislativní opatření na úrovni EU.

V návaznosti na tuto výzvu Komise v září 2017 stanovila pokyny a zásady pro online platformy s cílem zvýšit proaktivní prevenci, odhalování a odstranění nezákonného obsahu online.
V říjnu 2017 Komise přijala svůj pracovní program pro rok 2018, který se zavázal pokračovat v podpoře spolupráce se společnostmi sociálních médií s cílem odhalit a odstranit teroristický a jiný nezákonný obsah on-line.

 

Strategie EU pro Irák: nový návrh na posílení podpory irackému lidu

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská komise  přijaly  8.ldna společné sdělení, v němž navrhly strategii EU pro Irák, aby se vypořádala s mnoha výzvami, kterým země čelí po územní porážce Da’eshu. Návrh načrtává jak průběžnou, tak dlouhodobou podporu EU země, přičemž plně zohledňuje priority irácké vlády.

Federica Mogherini, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyně Evropské komise, uvedla: „Irák je na křižovatce své historie po teritoriální porážce Da’esh s velkou obětí. nyní je klíčové rychle jednat a obnovit zemi za účasti všech složek irácké společnosti, prosazovat a chránit základní práva a právní stát v každé oblasti: pouze inkluzivita může zaručit skutečné smíření, aby se Iráčané jednou a navždy zavřeli to vyžaduje mezinárodní podporu a jsme připraveni přispět tak, abychom irackému lidu a vládě nadále podporovali v těchto výzvách pro lidi v zemi a regionu. “

Komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Christos Stylianides, který několikrát navštívil Irák k posouzení projektů pomoci EU v terénu, uvedl: „EU od samého počátku poskytuje konfliktu iráckou pomoc nouzovou pomoc. Viděl jsem z první ruky utrpení v místech, jako je Mosul a Fallujah, a je důležité, aby veškeré snahy o pomoc byly i nadále nestranné a neutrální. Je nezbytné podporovat všechny irácké obyvatele, kteří potřebují pomoc dnes i zítra, neboť jak dlouho to potrvá. “

Komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica dodal: „Vzhledem k tomu, že Irák podniká kroky směrem k stabilnější budoucnosti, EU je odhodlána být klíčovým partnerem při obnově, stabilizaci a dlouhodobém udržitelném rozvoji. Iráckým lidem v celé řadě oblastí, podporovat hospodářský růst, řádnou správu věcí veřejných a posílit soudní systém, jakož i podporovat vzdělávání.” “
Strategie se zaměřuje na poskytování pokračující humanitární pomoci EU iráckému lidu a usnadnění stabilizace oblastí osvobozených od Da’esh, přičemž tři miliony vysídlených Iráčanů se stále nemohou vrátit domů. Rovněž se snaží řešit dlouhodobé reformy, snahy o obnovu a usmíření, které musí Irák usilovat o upevnění míru a vybudování sjednocené demokratické země, ve které všichni občané mohou plně využívat svých práv v větší prosperitě.

Podpora EU se zaměřuje na tyto strategické cíle:

– zachování jednoty, svrchovanosti a územní celistvosti Iráku a podpory irackého úsilí o vytvoření vyváženého, ​​odpovědného a demokratického systému vlády;

–  podpora udržitelného hospodářství založeného na znalostech a inkluzivního hospodářství;
– posílení irácké národní identity a usmíření mezi jejími rozmanitými komunitami;
– podpora efektivního a nezávislého soudního systému;

– řešení problémů migrace,

– Podporovat dobré vztahy Iráku se všemi svými sousedy.

Činnosti navrhované ve společném sdělení budou projednány s členskými státy EU na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 22. ledna as Evropským parlamentem a přispějí k nové strategii EU pro Irák.

Souvislosti

Poslední strategie Evropské unie týkající se Iráku byla přijata v březnu 2015 jako součást regionální strategie EU pro Sýrii a Irák, stejně jako hrozby ISIL / Da’esh. Toto společné sdělení je přirozeným příštím krokem v angažovanosti EU, který přesahuje územní boj proti Da’eshu. Odpovídá na žádost Rady pro zahraniční věci EU ze dne 19. června 2017 o vysokou představitelku
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropskou komisi, aby předložila novou strategii zaměřenou na způsoby, kterými může EU přispět k řešení konkrétních problémů, kterým Irák nyní čelí.

Při provádění navrhované strategie bude EU úzce spolupracovat s iráckou vládou, ale také s členskými státy EU, s Organizací spojených národů (OSN), s globální koalicí proti Da’esh, s Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Světovou bankou (WB) jakož I dalšími regionálními a mezinárodními partnery.

S cílem přispět ke konsolidaci regionální a mezinárodní účasti na podpoře Iráku hodlá EU v únoru 2018 spolu s iráckou vládou, Kuvajtem, Organizací spojených národů, Světovou bankou a dalšími partnery uspořádat konferenci o obnově a rozvoji Iráku. Konferenci bude hostit Kuvajt a bude zahrnovat všechny klíčové dárce i země v sousedství Iráku.

EU předpokládá, že po dvou letech bude tato navrhovaná strategie přezkoumána, aby zhodnotila dopad opatření popsaných v ní a případně provedla úpravy.
Více informací Společná komunikace: Prvky strategie EU Informace o Iráku – EU a Irák Delegace Evropské unie v Iráku Mezinárodní spolupráce a rozvoj – Irák Humanitární pomoc a civilní ochrana.