Zdroj: Pixabay.com

[quote]Poznámky místopředsedy Dombrovského na tiskové konferenci k podzimnímu balíčku evropského semestru[/quote]

Předtím než přejdeme k balíčku evropského semestru, dovolte mi stručně říct, co jsme dnes ráno diskutovali na našem týdenním zasedání.

Za prvé, komisař Oettinger nás informoval o pokroku v závazku předsedy Junkera, aby se do konce mandátu dostalo alespoň 40 % žen do našeho vedení. Když se tato Komise ujala funkce, 30 % našich manažerů bylo ženy. Dnes jsme na 36 %. Takže naše úsilí přináší ovoce a budeme i nadále usilovně pracovat na odstranění rozdílu mezi ženami a muži v Komisi a v celé EU.

Za druhé po žádosti předsedy Junkera minulý měsíc komisař Christos Stylianides předložil kolegiu svůj návrh na plnohodnotný mechanismus Evropské unie v oblasti civilní ochrany s vlastními operačními kapacitami. Komisař vám to zítra představí sám.

Za třetí jsme byli informováni o současném stavu obchodních jednání se skupinou Mercosur. Jak víte, místopředseda Jyrki Katainen byl nedávno v Argentině a Brazílii, kde se před dvěma týdny uskutečnilo kolo jednání. V současné době se připravujeme na další kolo a Komise je k těmto jednáním plně odhodlána.

A konečně komisař Oettinger nás informoval o návrhu rozpočtu na rok 2018, k němuž byla dosažena dohoda velmi brzy v sobotu ráno.

Rozpočet přispívá k vytváření pracovních míst, zejména pro mladé lidi, k posílení růstu a strategických investic.

Vracíme-li se zpět do Evropského semestru, v dnešním balíčku jsou uvedeny hospodářské a sociální priority Evropské unie pro nadcházející rok. Tím se zahajuje Evropský semestr roku 2018.

To se objevuje na pozadí nejvyššího růstu za desetiletí, což překonává očekávání. Investice se zotavují. Veřejné finance se zlepšují. Nezaměstnanost je téměř na úrovni před krizí a zaznamenáváme vysokou zaměstnanost.

Naše strategie tří priorit hospodářské politiky: – podpora investic, provádění strukturálních reforem a zajištění odpovědné fiskální politiky funguje. Měli bychom zůstat v tomto kurzu, neboť přetrvávají významné problémy. Splatnost vymáhání se v jednotlivých zemích liší. V několika zemích je dědictví krize stále patrné z hlediska vysoké míry nezaměstnanosti, zvýšené nerovnosti a vysoké míry zadlužení.

V našem bankovním systému stále existují kapsy slabosti. Obnova je příležitostí k řešení těchto zbývajících problémů. Musíme využít dobré časy, abychom vytvořili hospodářství, které je méně náchylné na hospodářské šoky a schopnější reagovat na ně. Potřebujeme, aby evropská ekonomika byla více produktivní a odolnější.

Je také důležité, aby byl růst udržitelný a inkluzivní. Potřebujeme spravedlivé a dobře fungující trhy práce. Naše systémy vzdělávání a odborné přípravy by měly vybavit lidi dovednostmi, které odpovídají potřebám trhu práce. Potřebujeme udržitelné a přiměřené systémy sociálního zabezpečení i pro nadcházející desetiletí.

Dámy a pánové, naše vedení politiky podle výročního přehledu růstu v roce 2018 – čerpá také z Evropského pilíře sociálních práv, který byl minulý týden prohlášen na společenském summitu v Göteborgu. Marianne vám poskytne k tomu podrobnosti.

Pokud jde o strukturální reformu, doporučujeme upřednostnit reformy, které zvyšují produktivitu a růstový potenciál. Několik příkladů jsou reformy ke zlepšení institucionálního a podnikatelského prostředí, odstranění překážek investic a podpora vytváření kvalitních pracovních míst.

Otevírání trhů s produkty a službami je často brzděno silnými zájmovými skupinami. Tyto reformy však mohou přinést rychlé a významné výhody z hlediska konkurenceschopnosti našeho hospodářství.

Reformy vyžadují řádnou odbornost pro návrh a realizaci. Proto Komise poskytuje členským státům na požádání cílenou a špičkovou podporu prostřednictvím své služby pro podporu strukturálních reforem. Doposud tato služba podpořila 15 členských států, které uskutečnily přes 150 reforem.

V rámci nového cyklu jsme obdrželi 444 žádostí o podporu od více než 20 členských států a poptávka je v současné době pětkrát vyšší než naše rozpočtová kapacita [1].

Dnes jsme také přijali doporučení pro eurozónu. Pokud jde o fiskální stránku, doporučuje se v eurozóně neutrální fiskální postoj. Je rovněž v souladu s doporučením Evropské rozpočtové rady a odráží nutnost dosažení odpovídající rovnováhy mezi hospodářským růstem a udržitelností veřejných financí.

Pierre podrobně rozpracovává doporučení pro eurozónu. Také jsme přijali fiskální balíček: stanoviska k návrhům rozpočtových plánů a rozhodnutí v rámci Paktu stability a růstu.

 Pokud jde o návrhy rozpočtových plánů, máme jen dvě země eurozóny:- Španělsko a Francie – v postupu při nadměrném schodku, což znamená, že potřebují, aby své rozpočtové schodky snížily pod 3 % HDP

ávrh rozpočtu Španělska, založený na scénáři bez změn politiky, se shoduje s paktem. Naše podzimní prognóza předpokládá, že celkový schodek bude v roce 2018 nižší než 3 % HDP, ale nesplňuje konečný cíl stanovený pro Španělsko.

Francie by tento rok měla odstranit nadměrný schodek, a proto by se od roku 2018 stala předmětem preventivních opatření a za takového scénáře je jeho DBP vystaven riziku nedodržování Paktu. Pokud jde o preventivní rameno, je v letošním roce hodnoceno méně členských států s rizikem nesouladu – 6 ve srovnání s 8 v loňském roce. Šest členských států eurozóny je v souladu s Paktem o stabilitě a růstu: Německo, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Nizozemsko a Finsko. Zdá se, že pět dalších zemí eurozóny v rámci preventivní skupiny je v zásadě v souladu: Estonsko, Irsko, Kypr, Malta a Slovensko.

A pět dalších je ohroženo nesouladem: Rakousko, Belgie, Itálie, Portugalsko a Slovinsko.
Žádáme všechny členské státy, u nichž hrozí nesoulad s Paktem o stabilitě a růstu, aby přijaly nezbytná opatření v rámci vnitrostátního rozpočtového procesu s cílem zajistit, aby rozpočet na rok 2018 byl v souladu s paktem.

Pierre nám vysvětlí rozhodnutí, která jsme přijali v rámci Paktu stability a růstu. Dovolte mi jen zmínit, že Pierre a já jsme poslali dopis italskému ministra financí Padoanovi. Zdůrazňujeme, že přijetí rozpočtu pro rok 2018, aniž by došlo ke zhoršení jeho klíčových ustanovení, bude rozhodující, stejně jako jeho následné přísné provádění, aby bylo dosaženo strukturálního úsilí ve výši alespoň 0,3 % HDP.

Zdůrazňujeme také důležitost dodržování závažných strukturálních reforem, zejména pokud jde o důchody. Tyto reformy podporují dlouhodobou udržitelnost dluhu Itálie. .A v našem dopise oznamujeme záměr Komise přehodnotit splnění kritéria dluhu ze strany Itálie na jaře roku 2018.

Na závěr bych chtěl zmínit, že dnes také navrhujeme využít příležitostí k dalšímu posílení evropské hospodářské a měnové unie. To zahrnuje dokončení bankovní unie a Unie kapitálových trhů. Příští měsíc přijdeme s novými návrhy na další posílení HMU. Je však důležité si uvědomit, že silnější hospodářská a měnová unie staví na silnějších institucích a na řádné rozpočtové, hospodářské a sociální politice na vnitrostátní úrovni.

[1] 30,5 milionu EUR pro rok 2018.

Evropský semestr 2018: vysvětlení podzimního balíčku

V současném balíčku Komise předkládá:

– Roční přehled růstu 2018

– Zprávu o mechanismu varování z roku 2018

– Návrh společné zprávy o zaměstnanosti z roku 2018

– Návrh na změnu hlavních směrů zaměstnanosti

– Doporučení k doporučení Rady o hospodářské politice eurozóny

– Hodnocení návrhů rozpočtových plánů členských států eurozóny v roce 2018: sdělení Komise a individuální stanoviska pro 18 členských států eurozóny (kromě Řecka).

– Řada kroků v rámci Paktu stability a růstu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O RŮSTU (AGS) 2018

Výroční přehled růstu je zaměřen na udržení trvalé hospodářské a sociální konvergence tím, že vychází z virtuálního trojúhelníku podpory investic, provádění strukturálních reforem a zajištění odpovědných veřejných financí. Vychází ze zpráv vycházejících ze zprávy mechanismu varování, návrhu společné zprávy o zaměstnanosti a hospodářských prognóz Komise. Vychází také z principů a práv Evropského pilíře sociálních práv, který je navržen jako kompas pro obnovení konvergence směrem k lepším pracovním a životním podmínkám v Evropě.

Roční přehled růstu v roce 2018 vychází z pozitivního momentu probíhající ekonomické expanze. V návaznosti na předchozí pokyny a při zohlednění různých situací členských států v hospodářském cyklu se důraz klade na reformy zaměřené na podporu investic, včetně lidského kapitálu, a na zlepšení fungování tržních produktů, služeb a trhu práce, které zvýší produktivitu a dlouhodobý růst, jakož i větší sbližování a začleňování podporované lepší kvalitou veřejných výdajů, spravedlivějším zdaněním a moderními veřejnými institucemi. Evropský pilíř sociálních práv je plně integrován prioritními reformami zaměřenými na pomoc pracovní síle.

Roční přehled růstu v roce 2018 vychází z pozitivního momentu probíhající ekonomické expanze.

V návaznosti na předchozí pokyny a při zohlednění různých situací členských států v hospodářském cyklu klademe důraz na reformy zaměřené na podporu investic, včetně lidského kapitálu, a na zlepšení fungování tržních produktů, služeb a trhu práce, které zvýší produktivitu a dlouhodobý růst, jakož i větší sbližování a začleňování podporované lepší kvalitou veřejných výdajů, spravedlivějším zdaněním a moderními veřejnými institucemi. Evropský pilíř sociálních práv je plně integrován prioritními reformami zaměřenými na pomoc pracovní síle k požadovaným dovednostem, podpoře stejných příležitostí na trhu práce, spravedlivé pracovní podmínky, zvyšování produktivity práce na podporu růstu mezd a přiměřených udržitelných systémech podpory.

Existuje řada pozitivních příznaků, že strukturální reformy nyní poskytují hmatatelné výsledky. Ekonomika eurozóny a EU se v posledních 18 měsících neustále rozrůstá a ekonomická expanze dosáhla všech členských států. Zaměstnanost se zvyšuje s rekordními 235,4 miliony lidí v pracovním poměru ve druhém čtvrtletí roku 2017. V Evropské unii bylo vytvořeno 8 milionů dalších pracovních míst, z toho 5,5 milionu v eurozóně od okamžiku, kdy se stávající komise ujala funkce [1]. Nezaměstnanost činí v EU 7,5 % a v eurozóně 8,9 %, nejnižší v devíti a osmi letech. Veřejné finance se výrazně zlepšily a investice se pomalu zotavují. Nyní má EU příležitost znovu oživit hospodářskou a sociální konvergenci uvnitř a uvnitř.

Členské státy dále posilují Evropskou hospodářskou a měnovou unii a zvyšují odolnost jednotlivých ekonomik.

ZPRÁVA O MECHANISMU VÝSTRAHY 2018

Systém „šestibalíčku“ zavedl systém pro sledování širšího hospodářského vývoje, aby se včas odhalily problémy, jako jsou úvěrové a nemovitostní bubliny, otázky týkající se vnější udržitelnosti nebo poklesu konkurenceschopnosti. Tento postup sledování makroekonomické nerovnováhy (MIP) je nedílnou součástí evropského semestru. Zpráva o mechanismu varování (AMR) zahajuje roční cyklus dohledu nad nerovnováhou. Označuje členské státy, u kterých by Komise měla provést hloubkové přezkumy, aby mohla posoudit, zda procházejí makroekonomickou nerovnováhou. Je založen na rozboru tabulek sladěných ekonomických ukazatelů.

Letošní zpráva AMR hodnotí pokrok s korekcí makroekonomických nerovnováh z horizontální perspektivy, zejména pokud jde o eurozónu. Hospodářská expanze pomáhá s nápravou stávajících nerovnováh, podporuje pokračující snižování poměru domácích a zahraničních dluhů, zmiňuje některé přetrvávající problémy ve finančním sektoru a zlepšuje situaci na trhu práce. Nicméně existující nerovnováha se odvíjí jen pomalu a zůstává zdrojem rizik a zranitelností.

Na souhrnné úrovni má eurozóna stále největší přebytek běžného účtu na světě. To je příznakem úsilí o snížení dluhu napříč odvětvími a členskými státy, ale rovněž odkaz na to, že je třeba, aby členské státy s velkými přebytky běžného účtu dále zvyšovaly domácí poptávku a investice.
Výzvy však přetrvávají, neboť vyrovnávání vnějších účtů zůstává mezi členskými státy asymetrické. V některých členských státech přetrvávají velké přebytky. V zemích s čistým dluhem (tj. s negativní čistou zahraniční pozicí) se čisté mezinárodní investiční pozice (NIIP) zrychlují, což odráží rostoucí bilanci běžného účtu a vyšší růst HDP. Záporné ukazatele NIIP zůstávají v těchto zemích i nadále velké a zvýšení konkurenceschopnosti, které dříve podpořilo toto zlepšení, se zastavilo v roce 2016. Vzhledem k tomu, že náklady na jednotku práce se v členských státech s přebytkem a čistými dlužníky podobně vyvíjely, vývoj nákladové konkurenceschopnosti stále méně podporuje hospodářské rebilancování v rámci eurozóny.

Na základě analýzy v oblasti AMR bylo navrženo, aby 12 zemí bylo podrobeno hloubkovému přezkumu v roce 2018. Jedná se o tytéž země, které byly v předchozím kole MDP (Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko). Komise předloží hloubkové přezkumy v rámci svých výročních zpráv o zemi za počátku roku 2018.

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI 2018

Společná zpráva o zaměstnanosti (JER) je klíčovým prvkem správy ekonomických záležitostí EU, který je uložen článkem 148 SFEU. Poskytuje každoroční přehled hlavního vývoje v oblasti zaměstnanosti a sociálního rozvoje v EU jako celku, jakož i reformních opatření členských států v souladu s hlavními směry zaměstnanosti. Kromě toho Společná zpráva o zaměstnanosti 2018 poprvé sleduje výkonnost členských států ve vztahu k evropskému pilíři sociálních práv. Současný návrh verze předložený Komisí bude projednán s Výborem pro zaměstnanost a Výborem pro sociální ochranu s cílem jeho konečného přijetí Radou EPSCO v březnu 2018.

Hospodářská expanze dosáhla všech členských států a odráží se tím trvalé zlepšování trhu práce a sociální situace. Ve druhém čtvrtletí roku 2017 bylo zaměstnáno 235,4 milionu lidí, což odpovídá míře zaměstnanosti 72,3 %. Tímto tempem je dosaženo cíle 75 % míry zaměstnanosti stanoveného ve strategii Evropa 2020. Nezaměstnanost pokračuje v poklesu a v září 2017 činila 7,5 % (8,9 % v eurozóně), nejnižší úroveň od roku 2008. Starší pracovníci na trhu práce pobývají stále více a míra zaměstnanosti žen dosáhla dalšího rekordního maxima.

Současně zůstává nezaměstnanost mladých lidí v EU v roce 2076 stále 16,6 % (18,7 % v eurozóně). Navzdory zlepšení na trhu práce zůstává růst mezd ve většině členských států tlumen v důsledku kombinace nízké inflace, pomalé produktivity a zbytečného uvolnění na trhu práce. I přes zlepšení vytváření pracovních míst a zaměstnanosti je třeba ještě více lidí pracovat a na delší dobu, aby se udržel růst v nadcházejících letech, zejména s ohledem na stárnoucí společnosti. Vedle hospodářského oživení a oživení trhu práce, podíl lidí ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením pokračovalo v roce 2016 ke snížení a dosáhlo úrovně roku 2008. Nerovnost příjmů se v EU také mírně snížila po zvýšení v důsledku krize. Nejbohatší 20 % obyvatel mělo v roce 2016 disponibilní příjem zhruba pětkrát vyšší než ten nejchudších 20 %. Členské státy i nadále modernizují systémy sociální ochrany, včetně zlepšení pokrytí a přiměřenosti výhod, zejména u nestandardních pracovníků, a aktivně podporují účast na trhu práce.

Evropský semestr je základním nástrojem pro plnění pilíře, neboť zohledňuje situaci každého členského státu a řídí politickou orientaci a koordinaci ve třech oblastech, které zahrnují pilíř: rovnost příležitostí a přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky, sociální ochrany a začleňování. Obsah Evropského pilíře sociálních práv se odráží v některých klíčových prvcích evropského semestru.

  1. Roční analýza růstu je začátkem tohoto procesu a letos se tento pilíř postaví na přední místo v oblasti pracovních a růstových politik v nadcházejících měsících.
  2. Společná zpráva o zaměstnanosti přímo sleduje pokrok v terénu, zejména prostřednictvím sociální zprávy. Výkonnost členských států se hodnotí na základě 14 hlavních ukazatelů.
  3. Navrhované hlavní směry zaměstnanosti byly pozměněny tak, aby plně odpovídaly zásadám pilíře. To je také důležité, neboť poskytuje právní základ pro přijetí doporučení pro jednotlivé země v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti Radou.
  4. Pilíř bude hrát ústřední roli jako primární analytický základ pro zprávy o zemích, které budou zveřejněny v únoru 2018.
  5. Doporučení pro jednotlivé země (CSR), která bude navržena v květnu 2018, určí nejnaléhavější výzvy v členských státech.

ZÁSADY ZAMĚSTNANOSTI

Pokyny pro zaměstnanost navržené Komisí a schválené Radou představují společné priority a cíle vnitrostátních politik zaměstnanosti. Konkrétně upravují rozsah a směr koordinace politik členských států a poskytují základ pro doporučení pro jednotlivé země.
Revidované pokyny pro politiky zaměstnanosti členských států byly pozměněny, aby se text přizpůsobil zásadám Evropského pilíře sociálních práv. Části zásad 20 pilířů byly použity k doplnění hlavních směrů zaměstnanosti, například pokud jde o nejisté pracovní podmínky, zneužívání atypických smluv, sociální dialog nebo přístup k odpovídající sociální pomoci na bydlení. Tato revize rovněž představuje příležitost přizpůsobit pokyny pro zaměstnanost jinými způsoby, například prostřednictvím změn souvisejících s jinými politickými iniciativami, jako je iniciativa v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

DOPORUČENÍ O HOSPODÁŘSKÉ POLITICE EUROZÓNY

Doporučení v eurozóně poskytuje členským státům eurozóny na míru poradenství týkající se otázek týkajících se fungování eurozóny jako celku. Je podpořen solidní ekonomickou analýzou útvarů Komise.

Doporučení eurozóny zahrnuje otázky týkající se celé měnové unie, jako jsou politiky související s nápravou makroekonomických nerovnováh, fiskální politikou eurozóny a dokončením hospodářské a měnové unie. Nyní je publikována počátkem semestru, před diskusemi pro jednotlivé země, aby byly projednány, dohodnuty a poté plně zohledněny společné výzvy v akcích specifických pro jednotlivé země.

Doporučení Komise se skládá z pěti částí:

  1. Pokračovat v politikách, které pomáhají udržitelnému růstu podporujícímu začlenění a zlepšují odolnost, vyrovnávání a sbližování. Dosáhnout významného pokroku směrem k dokončení jednotného trhu, zejména v oblasti služeb, včetně finančního, digitálního obchodu, energetiky a dopravy. Vzhledem k pozitivním cyklickým podmínkám by měly všechny členské státy upřednostnit reformy, které zvyšují produktivitu a potenciál růstu, zlepšují institucionální a podnikatelské prostředí, odstraňují překážky investic, podporují vytváření kvalitních pracovních míst a snižují nerovnost. Členské státy s deficitem běžného účtu nebo vysokým zahraničním zadlužením by měly navíc směřovat k omezení růstu jednotkových nákladů práce. Členské státy s velkými přebytky běžného účtu by měly dodatečně podporovat růst mezd a přednostně provádět opatření, která podporují investice, podporují domácí poptávku a usnadňují vyvažování v eurozóně.
  2. Zaměřit se na obecně neutrální fiskální postoj na celkové úrovni eurozóny a vyváženou kombinaci politik. Fiskální politiky by měly nalézt vhodnou rovnováhu mezi zajištěním udržitelnosti veřejných financí, zejména snížením poměru zadluženosti tam, kde jsou vysoké, a podporou hospodářského oživení. Při zajištění účinného fungování vnitrostátních fiskálních rámců by členské státy měly usilovat o fiskální politiky, které respektují Pakt o stabilitě a růstu (SGP) a které podporují investice a zlepšují kvalitu a složení veřejných financí, a to také využitím přezkumu výdajů a přijímáním růstu přátelské a spravedlivé daňové struktury. Členské státy by měly přijmout a zavést opatření ke snížení předpojatosti dluhů v oblasti zdanění a bojovat proti agresivnímu daňovému plánování s cílem zajistit rovné podmínky, poskytovat spravedlivé zacházení s daňovými poplatníky a chránit veřejné finance a stabilitu v rámci eurozóny. To zahrnuje pokračující práci na společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických
  3. Realizovat reformy, které podporují vytváření kvalitních pracovních míst, rovné příležitosti a přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky a podporují sociální ochranu a začlenění. Reformy by se měly zaměřit na: (i) spolehlivé a pružné pracovní smlouvy v kombinaci s odpovídající podporou během přechodů a předcházením segmentace trhu práce; ii) kvalitní, efektivní a celoživotní systémy vzdělávání a odborné přípravy, jejichž cílem je přizpůsobit dovednosti potřebám trhu práce; (iii) účinné politiky trhu práce, které podporují účast na trhu práce; iv) udržitelné a přiměřené systémy sociální ochrany, které reagují na nové typy pracovních a pracovních vztahů; v) hladká pracovní mobilita napříč pracovními místy, sektory a místy; vi) účinný sociální dialog a vyjednávání o mzdách na vhodné úrovni; (vii) přesunutí daní z pracovního poměru, zejména pro osoby s nízkými příjmy a druhé osoby.
  4. V souladu s plánem Rady (ECOFIN) z června 2016 pokračovat v práci na dokončení bankovní unie, pokud jde o snižování rizik a sdílení rizik, včetně Evropského systému pojištění vkladů, čímž se zpřístupní společný zámek pro Fond jednotného řešení krizí evropského rámce dohledu, který zabrání akumulaci rizik. Přijmout opatření k hmatatelnému urychlení snižování úrovně nesplácených úvěrů na základě dohodnutého akčního plánu Rady (ECOFIN) a podpořit řádné snížení zadluženosti v členských státech s velkými rezervami soukromého dluhu. Posílit integraci a rozvoj kapitálových trhů EU s cílem podpořit růst reálné ekonomiky a zároveň zajistit stabilitu finančního trhu.
  5. Učinit rychlý pokrok při dokončení hospodářské a měnové unie, zejména na základě iniciativ Komise zahájených na podzim roku 2017, při plném respektování vnitřního trhu Unie a otevřeným a transparentním způsobem vůči členským státům mimo eurozónu.

STANOVISKA K NÁVRHU ROZPOČTOVÝCH PLÁNŮ

Komise rovněž dokončila své hodnocení souladu návrhů rozpočtových plánů členských států eurozóny s ustanoveními Paktu o stabilitě a růstu s přihlédnutím k nedávné ekonomické prognóze z podzimu roku 2017 a konzultacím s členskými státy. V současné době přijala stanoviska k 18 členským státům (všem kromě Řecku).

Pokud jde o šestnáct zemí v rámci preventivního nástroje Paktu o stabilitě a růstu:
Pro šest zemí (Německo, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Finsko a Nizozemsko) se shledávají DBP v souladu s požadavky pro rok 2018 v rámci Paktu stability a růstu.

U pěti zemí (Estonska, Irska, Kypru, Malty a Slovenska) se shledávají DBP obecně v souladu s požadavky na rok 2018 v rámci Paktu stability a růstu. Pro tyto země by plány mohly vést k určité odchylce od střednědobého cíle každé země nebo od postupu k jejímu přizpůsobení.

V pěti zemích (Belgie, Itálie, Rakousko, Portugalsko a Slovinsko) DBP představují riziko nesplnění požadavků na rok 2018 v rámci Paktu stability a růstu. DBP těchto členských států by mohly vést k významné odchýlení od postupů přizpůsobení se příslušnému střednědobému cíli. V případě Belgie a Itálie se rovněž předpokládá nedodržení referenčního kritéria pro snížení dluhu.

V případě Itálie je přetrvávající vysoký vládní dluh důvodem k obavám. V dopise italským orgánům místopředseda Dombrovskis a komisař Moscovici informovali, že Komise hodlá na jaře roku 2018 přehodnotit dodržování referenčního kritéria snížení dluhu ze strany Itálie na základě ověřených údajů za rok 2017 a s ohledem na konečný rozpočet, který má být přijat italským parlamentem v prosinci 2017.

Pokud jde o dvě země, které zůstávají v nápravné části Paktu o stabilitě a růstu (tj. Podléhají postupu při nadměrném schodku):

V případě Francie, která by mohla být od roku 2018 předmětem preventivních opatření, nebude-li dosaženo včasné a udržitelné korekce nadměrného schodku, bylo zjištěno, že DBP ohrožuje nesplnění požadavků na rok 2018 v rámci Paktu stability a růstu. Ekonomická prognóza Komise z podzimu 2017 předpokládá významnou odchylku od požadované úpravy směrem k dosažení střednědobého cíle a nedodržení referenční hodnoty pro snížení dluhu v roce 2018.

U Španělska je zjištěno, že DBP je v zásadě v souladu s požadavky na rok 2018 v rámci Paktu stability a růstu. Ekonomická prognóza Komise z podzimu roku 2017 předpokládá, že celkový schodek bude v roce 2018 nižší než referenční hodnota ve výši 3% HDP podle Smlouvy, ačkoli se předpokládá, že celkový schodkový cíl nebude splněn a dojde k výraznému poklesu fiskálního úsilí ve srovnání s doporučeným úroveň.

KROKY PODLE PAKTU STABILITY A RŮSTU

Komise rovněž přijala řadu kroků v rámci Paktu stability a růstu:

Spojenému království. Komise doporučuje, aby byl pro Spojené království zrušen postup při nadměrném schodku (EDP). Ekonomická prognóza Komise z podzimu roku 2017 potvrzuje včasnou a trvalou povahu opravy nadměrného schodku Spojeného království během rozpočtového roku 2016-17.

V případě Rumunska Komise zjistila, že v reakci na doporučení Rady z června nebyla přijata žádná účinná opatření a navrhuje, aby Rada přijala revidované doporučení Rumunsku k nápravě jeho významné odchylky od postupu úpravy směrem ke střednědobému rozpočtovému cíli. V červnu roku 2017 Rada vydala doporučení k ročnímu strukturálnímu přizpůsobení Rumunska ve výši 0,5 % HDP v rámci postupu významné odchylky (SDP). Vzhledem k tomu, že Rumunsko v důsledku nedostatku účinných kroků k nápravě své významné odchylky nyní navrhuje Komise revidované doporučení o roční strukturální úpravě nejméně o 0,8 % HDP v roce 2018.

Aktivace strukturálních reforem a investičních doložek je na žádost dotyčných členských států, když jsou splněna všechna kritéria způsobilosti. Žádosti o použití strukturální reformy a investiční klauzule nebyly na podzim roku 2017 podány.

Pokud jde o předchozí žádosti, bylo v Itálii a Finsku uděleno použití strukturálních reforem a investičních doložek v roce 2016 a 2017, zatímco Lotyšsku a Litvě bylo uděleno použití doložky o strukturální reformě v roce 2017.

V této fázi se nepředpokládá, že doložka o neobvyklých událostech (například přírodní katastrofy, náklady na bezpečnost a náklady spojené s uprchlíky) bude uplatňována v roce 2018na jakýkoli členský stát.

V roce 2017 se předpokládá, že příspěvek podle ustanovení o neobvyklých událostech bude poskytnut Belgii, Itálii, Maďarsku, Rakousku, Slovinsku a Finsku. Komise přijme závěrečné hodnocení k přijetí Radou na jaře roku 2018.

[1] Čistá změna zaměstnanosti mezi 3.Q 2014 a 2.Q.2017.