Invoitix

 Dr. Galea, Dr.Szocska, významní členové konsorcia CHRODIS PLUS, milí přátelé, Je mi opravdu potěšením, abych s vámi mohl mluvit k zahájení druhé evropské společné akce na prevenci a řešení chronických onemocnění – CHRODIS PLUS.

Jsem velmi potěšen, že jsem se připojil k ministrovi, když mě vítá zpět do mé vlasti.
Zde v této místnosti jsme si dobře vědomi toho, že chronické nemoci každoročně zabíjejí podle nedávných dat OECD v EU půl milionu dospělých Mnozí z nás si ani nevšimnou, jak a odkud přecházíme od „zdravé“ osoby na někoho trpícího chronickým onemocněním, protože jsme pomalu, ale postupně byli ovlivňováni rizikovými faktory kolem nás a vlastním nezdravým životním stylem. Někdy je stále možné řídit kola do zdravějšího směru života. Ale někdy je také pozdě. A je to škoda, protože chronickým nemocem, které způsobují našim občanům tolik utrpení; a zabraňují lidem v práci a přispívání ke společnosti, je z velké části možné předcházet. Navíc představují také velkou zátěž pro evropské zdravotní systémy, protože představují 70 % až 80 % rozpočtu na zdravotní péči.

Evropská komise je odhodlána podporovat členské státy, aby dosáhly cílů týkajících se nepřenosných nemocí, stanovených Organizací spojených národů a Světovou zdravotnickou organizací. Mnoho z nich se týká řešení rizikových faktorů: snížení spotřeby tabáku, konzumace alkoholu a příjmu soli, zlepšení úrovně fyzické aktivity-a nakonec snížení úmrtnosti způsobené souvisejícími chronickými nemocemi.

Mnohé z nich se také týkají včasné prevence, diagnostiky a včasné léčby. Všechny země v Evropě se musí více zaměřit na udržování co nejdéle zdravých lidí v dobrém zdravotním stavu tím, že řeší tyto rizikové faktory. Investování do podpory dobrého zdraví v celém životním cyklu, proaktivní sledování zdraví lidí a prevence nemocí: to je můj předpis pro lepší zdraví; více lidí v práci; nižší náklady na zdravotní péči

Navíc potřebujeme oslovit ty nejzranitelnější ve společnosti ve svém úsilí o podporu dobrého zdraví. Abychom uspěli, potřebujeme pracovat napříč všemi politikami, abychom vytvořili podmínky, které lidem umožňují zdravé volby. Například, aby byly zdravé potraviny – nebo sportovní centra – snadno dostupné a cenově přijatelná pro všechny.
Velmi očekávám, že naše společná akce CHRODIS PLUS bude důležitým pilířem tohoto procesu. Světová zdravotnická organizace nedávno analyzovala dosavadní pokrok při dosahování cílů, které jsem zmínil – a vítám přítomnost zdejší evropské WHO. Na pozitivní straně mě těší, že celkově klesá úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění, rakovinu, cukrovku a chronické respirační onemocnění.

Současně jsem hluboce znepokojen tím, že nerovnosti v oblasti zdraví se rozšiřují. V této souvislosti je nepravděpodobné, že by Evropa splnila cíle zastavit vzrůstající cukrovku a obezitu a dosáhnout 30 % relativního snížení užívání tabáku. Proto je tak důležité, abyste v rámci této nové společné akce všichni úzce spolupracovali.

Jak název napovídá, CHRODIS PLUS staví na svém předchůdci, CHRODIS: Jeho cílem je využít a implementovat výsledky z CHRODISu-například v oblasti podpory zdraví.
To se odráží v mých slovech povzbuzení na konferenci CHRODIS v únoru loňského roku; a jsem potěšen, že země, které se účastní této nové akce, plánují tolik konkrétních činností na místní a regionální úrovni. To skutečně změní život nejen pacientů, ale i zdravých občanů.
Toto zaměření velmi dobře odpovídá naší práci na úrovni EU. Zřídil jsem řízenou řídící skupinu zaměřenou na podporu zdraví a prevenci a zvládání nemoci, která se skládá ze zástupců členských států. Tato skupina poskytne poradenství k tomu, jak zavést osvědčené postupy a také vybrat nejlepší postupy pro budoucí provádění v členských státech.

Mým cílem je pomoci členským státům, aby se inspirovaly úspěšnými praktikami rozvinutými v jiných členských státech a pilotovali tyto postupy doma. Domnívám se, že nastal čas přejít z prostého „výměny osvědčených postupů“ směrem k „přenosu a rozšíření osvědčených postupů“. Naším cílem je přeměnit slova na akce a konkrétní zlepšení na místě. Společnost CHRODIS PLUS to bude vést a já se těším na vaše zkušenosti. Například bych chtěl vidět, jak Andalusie ve Španělsku přijme správné postupy z Lombardie v Itálii, aby podpořila zdravé stravování, fyzickou aktivitu, odvykání kouření a snížení spotřeby alkoholu. Mám také zájem o to, jak Litva přijímá akci „Aktivní školní vlajka“ z Irska na podporu tělesné aktivity ve školách.

Chtěl bych také slyšet z Islandu, jak se doma přizpůsobuje holandský program „JOGG“ zaměřený na obezitu dětí a mládeže. A protože zdravý životní styl začíná při narození, budu se chtít dozvědět, jak Malta implementuje řecký projekt „ToyBox“ pro zdravé občerstvení a tělesnou aktivitu v mateřských školách. Konečně jsem také zvědav, jak bude v praxi fungovat model péče o multimorbiditu, který se vyvinul v CHRODISu.

Naše pilotní zkušenosti v Itálii, Španělsku a Litvě nám poskytnou návod pro širší zavedení. Dovolte mi, abych za tuto příležitost srdečně poděkoval Španělskému zdravotnímu institutu „Carlosovi 3“ za koordinaci společnosti CHRODIS PLUS. Děkuji také litevskému ministerstvu zdravotnictví a Vilniuské univerzitní nemocnici Santarosu Klinikos za to, že jsme dnes byli u nich hosty. Jsem vděčný za to, že jste přijali vědecké vedení společnosti CHRODIS PLUS, předsedali správní radě a zajišťovali její sekretariát. Je důležité, aby novější členské státy EU převzaly vedoucí úlohu v rámci společných akcí. A velmi se těším na výsledky politických dialogů CHRODIS plus na úrovni jednotlivých států a EU. Tyto vnitrostátní dialogy se mohou dobře promítnout s dobrovolnými dialogy, které se předpokládají jako součást cyklu „Stav zdravotnictví v EU“.

Chtěl bych vás také vyzvat, abyste v této souvislosti usilovali o spolupráci s OECD a Evropským střediskem pro sledování zdravotní politiky a systémů; a využívali profily jednotlivých zemí, které představíme v listopadu tohoto roku. Jsem také potěšen, že společnost CHRODIS PLUS směřuje mimo zdravotnictví a bude se zabývat otázkou zaměstnávání lidí trpících chronickými nemocemi. Tato práce přispěje k iniciativě Evropského pilíře sociálních práv, která se snaží připravit cestu pro sociálnější, inkluzívnější a spravedlivější Evropskou unii, aniž by někdo zůstal pozadu.Velmi vítám, že v oblasti primární péče budete ve Španělsku a Bulharsku zavádět nástroj zdravotnictví vyvinutý v Německu.

Jak víte, Komise má zájem rozvíjet potenciál řešení elektronického zdravotnictví a předloží sdělení o transformaci zdraví a zdravotní péče na jednotném digitálním trhu.
V současné době probíhá veřejná konzultace o digitálních inovacích pro lepší zdravotní péči  v Evropě – a chtěl bych vás všechny povzbudit k účasti na této konzultaci, která končí dne 12. října.
Právě začínáme novou akci – ale je důležité od začátku plánovat, kdy společná akce skončí.Jsem potěšen, že CHRODIS PLUS plánuje vydat konsensuální prohlášení o přidané hodnotě EU v rámci spolupráce mezi zeměmi, aby se zabránilo chronickým chorobám a udržitelnosti výsledků této společné akce. Dobrým příkladem je plánované začlenění shromážděných „osvědčených postupů“ do portálu osvědčených postupů, který Komise nyní rozvíjí. To pomůže zajistit udržitelnost dobré práce. Podporuji také konsorcium CHRODIS PLUS k zajištění aktivní účasti organizací občanské společnosti kromě přítomných osob.
Občanská společnost významně přispívá k zdraví lidí a může poskytnout cenný pohled z pohledu pacientů, zdravotníků nebo akademiků. Přeji vám plodné a inspirativní zahajovací setkání. Těším se, že tato společná akce přinese pro naše občany konkrétní výsledky. Držte se dobré práce!

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP