[quote]Podle údajů Eurostat z 20.července byl v prvním čtvrtletí roku 2017 sezónně očištěný poměr deficitu vládního sektoru k HDP v eurozóně 0,9 %, což ve srovnání s 1,1% ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 představuje pokles. V EU28 poměr schodku k HDP dosáhl 1,0 %, což je pokles oproti v předchozím čtvrtletí o 1,2 %.[/quote]

Vládní příjmy a výdaje za eurozónu a EU28
V prvním čtvrtletí roku 2017 činily celkové vládní příjmy v eurozóně 46,5 % HDP, což představuje nárůst oproti 46,3 % ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016. Celkové vládní výdaje v eurozóně činily 47,4 % HDP, stabilní v porovnání s předchozím čtvrtletím.
V EU28 činily celkové příjmy státu v prvním čtvrtletí roku 2017 45,2 % HDP ve srovnání se 45,1% ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016. Celkové vládní výdaje v EU28 představovaly 46,2 % HDP oproti 46,3% v předchozím čtvrtletí.

Sezónně očištěný * vládní přebytek / schodek v eurozóně a v EU

Metody a definice
Údaje za agregáty eurozóny a EU jsou kalendářní a sezónně očištěné Eurostatem s použitím nepřímého přístupu (podle zemí) pro celkové příjmy a celkové výdaje. Příjmy i výdaje vykazují jasný sezónní charakter. Přebytek (+) / deficit (-) je odvozen z výše uvedených transakcí. Pro poměry k HDP se používá kalendářně a sezónně očištěný HDP. Několik zemí poskytuje Eurostatu své vlastní odhady kalendářních a sezónně očištěných údajů o celkových příjmech a celkových výdajích vládních institucí dobrovolně a umožňuje Eurostatu zveřejnit tyto odhady. Podrobná metadata o sezónních úpravách jsou k dispozici ve statistikách.
Čtvrtletní nefinanční účty vládního sektoru jsou plně v souladu s metodikou stanovenou v Evropském systému účtů (ESA 2010), stejně jako koncepce schodku / přebytku veřejných financí použitého v kontextu postupu při nadměrném schodku . Údaje o ročním postupu při nadměrném schodku, které členské státy oznámí v říjnu 2017, jsou předmětem důkladného ověření ze strany Eurostatu.
Čtvrtletní údaje o HDP jsou nejaktuálnějšími údaji předávanými členskými státy EU. Zatímco sezónně neočištěné čtvrtletní údaje o schodku veřejných financí a přebytku jsou v souladu s ročními údaji, mohou se u agregátů EU a eurozóny v důsledku změn kurzů projevit rozdíly mezi součtem čtvrtletních sezónně neočištěných údajů a ročních údajů. Rozdíly mezi ročními sezónně očištěnými údaji a ročními údaji se vyskytují z technických důvodů. Rovněž se vyskytují rozdíly mezi čtvrtletním a ročním údajem o HDP.
Rozdíly mezi změnou celkových příjmů a celkovými výdaji a změnou přebytku (+) / schodku (-) jsou způsobeny zaokrouhlováním.

Poznámka k zemi: Portugalsko
Čistá výpůjčka (schodek) za 1. čtvrtletí roku 2017 neobsahuje žádný dopad rekapitalizace společnosti Caixa Geral de Depósitos (CGD). Rekapitalizace CGD se odhaduje na 4 874 milionů EUR (4 444 milionů EUR se vyskytlo v prvním čtvrtletí roku 2017), z toho 3 944 milionů EUR bylo provedeno portugalským státem, což představuje 2,1 % předpokládaného ročního HDP. Vzhledem ke složitosti této operace probíhá průběžná výměna informací a dialog mezi statistikou Portugalsko a Evropskou komisí (Eurostatem), pokud jde o její zaznamenávání do národních účtů. Očekává se, že tato diskuse bude uzavřena v září 2017.

  Sezonně upravený* přebytek/ schodek podle členských států