Invoitix

Společnost FM Logistic na konci roku 2021 zveřejnila plán s názvem Powering 2030, jehož cílem je udržitelná transformace dodavatelských řetězců, dosažení uhlíkové neutrality všech provozů a vyřešení výzev v oblasti vícekanálové a městské logistiky.

Po uplynutí jednoho roku lze konstatovat, že společnost postupuje na cestě k udržitelnosti podle plánu, a to i díky rostoucímu objemu nákupů a výroby udržitelné energie v rámci skupiny.

Zpráva o společenské odpovědnosti informuje v souladu s iniciativou Supply Chain o pokroku, kterého bylo dosaženo na cestě k udržitelnému rozvoji, a to na základě tří priorit, jimiž jsou péče o zaměstnance, změna dopadu činnosti společnosti na životní prostředí a společné budování udržitelného dodavatelského řetězce.

„Rozvoj naší firmy stavíme na budování důvěry, environmentálně odpovědném podnikání a naslouchání potřebám společnosti. Udržitelná logistika je součástí naší DNA. Společenská odpovědnost naší společnosti vychází od samotných zakladatelů firmy, pro něž jsou vždy v centru pozornosti u všech projektů zájmy lidí,“ říká předseda FM Logistic Jean-Christophe Machet.

Péče o 28 600 zaměstnanců

Pro společnost FM Logistic je zajištění bezpečných a rovných pracovních podmínek prioritou. Pro příští rok je hlavním cílem společnosti dosažení nejvyššího možného hodnocení bezpečnosti a předcházení úrazů ve všech zemích. Skupina využívá ke zvýšení bezpečnosti a zdraví při práci svých zaměstnanců inovativní řešení, jako je virtuální realita a s ní spojené pracovní vybavení. Ve Francii spolupracuje FM Logistic s technickou univerzitou v Compiègne na vývoji ochranného skeletonu Ergoskel, jehož nošení zabraňuje vzniku onemocnění pohybového ústrojí při práci s balíky. Společnost plánuje počátkem roku 2023 distribuovat mezi své zaměstnance 150 těchto ergoskeletonů.

Cílem společnosti je být v každé zemi, kde působí, hodnocena jako vynikající zaměstnavatel. Spokojenost zaměstnanců dosahuje nyní 74 %. Společnost byla zahrnuta do seznamu nejlepších zaměstnavatelů časopisu Forbes pro rok 2022, což je důkazem toho, že se naplno věnuje kvalitě pracovního prostředí.

Společnost FM Logistic umožňuje zaměstnancům rozvíjet dovednosti a podporuje jejich mobilitu a rozvoj prostřednictvím vlastní univerzity. Společnost věří, že diverzita původu a získaných zkušeností je pro společnost obohacující, a proto vytváří inkluzivní pracovní prostředí. Index genderové rovnosti Egapro společnosti je 94/100, což dokazuje, že se společnosti daří odstraňovat rozdíly v odměňování mužů a žen. V rámci závazku zajištění rovných příležitostí pro zaměstnance s postižením společnost také dále rozvíjí svou síť provozů vhodných pro postižené osoby, mezi něž se budou řadit i čtyři nové provozy, které budou v nejbližší době otevřeny ve Francii.

Změna dopadu aktivit společnosti na životní prostředí

V oblasti životního prostředí je cílem společnosti dosažení uhlíkové neutrality všech provozů do roku 2030. Prvním krokem ke splnění plánu úspor energií je výstavba environmentálně udržitelných budov. Logistické platformy jsou navržené tak, aby optimalizovaly provoz a spotřebu energií v rámci celého procesu od návrhu po uvedení do provozu. Od roku 2021 je každá nově vybudovaná logistická platforma držitelem certifikátu LEED® a HQE™, který je udělován za nízkou energetickou náročnost. V účetním roce 2021/22 snížila společnost FM Logistic emise uhlíku ve svých skladech o 25 %, čímž překročila plánovaný cíl ve výši 20 %.

Společnost zároveň pracuje na zvýšení vlastní výroby energie. Fotovoltaické panely instalované na logistických platformách po celém světě produkují solární energii o objemu 27 838 MWp. Skupina také vyrábí zelený vodík a jejím cílem je vytvoření dekarbonizovaného energetického koloběhu a dodávání energií do skladů z vlastních zdrojů. První jednotka na výrobu vodíku byla již instalována ve španělském závodě ve městě Illescas, což dokládá, že společnost FM Logistic je ve svém oboru průkopníkem v dekarbonizaci.

Se zvyšujícím se objemem provozů je nutné do procesu dekarbonizace zahrnout také dopravu. Společnost FM Logistic potvrdila svůj cíl snížit emise skleníkových plynů generovaných dopravou o 30 %. Tohoto cíle plánuje skupina dosáhnout primárně optimalizací dopravy prostřednictvím spojování dodávek, plánováním počtu odbavených vozidel, optimalizací velikosti přepravovaných balíků a maximálním využitím nízkoemisních vozidel. Například ve Francii jezdí 20 kamionů společnosti na Oléo 100, což je ve Francii vyráběné biopalivo, jehož úspora emisí CO2 oproti naftě činí 65 %. K dnešnímu dni jsou 3/4 objemu zakázek přepravovány vozy splňujícími emisní normu Euro 5 a vyšší.

Společné budování udržitelného dodavatelského řetězce

Pro vyřešení výzev v environmentální a společenské oblasti a v oblasti etiky je nutné, aby všechny složky dodavatelského řetězce úzce spolupracovaly. Společnost FM Logistic využívá kolektivních zkušeností všech zainteresovaných subjektů od zákazníků a dodavatelů přes místní podnikatele a komunity, startupy a spotřebitele až po dodavatele služeb a výzkumná centra.

Skupina podporuje své zákazníky v procesu přechodu k udržitelnosti poskytováním udržitelnějších řešení v oblasti logistiky, která jsou navržena na míru jejich potřebám a cílům. Společnost realizuje pilotní projekty v oblasti velkoobjemových komodit pro několik maloobchodních řetězců ve Francii. Cílem společnosti je, aby do roku 2050 nabízela ve všech oblastech podnikání udržitelná řešení. Ta v současné době tvoří 13 % obratu. Plán pro roky 2022/23 je zvýšení na 20 %.

Skupina vyvinula soubor ukazatelů, který měří dopad skladování a dopravy na životní prostředí a díky němuž si zákazníci mohou změřit svou uhlíkovou stopu a identifikovat možné oblasti zlepšení. Soubor ukazuje dopad logistických služeb na zákazníka a na provoz přepočítaný na CO2 spolu se třemi zásadními dopady na společnost, mezi něž se řadí podpora zaměstnanosti a výkonu firmy, uhlíková stopa a znečištění ovzduší. Aktuálně má většina našich zákazníků udržitelné skóre.

„Naše oblasti podnikání se během let mění, ale náš cíl zůstává stejný – podporovat naše zákazníky prostřednictvím vytváření udržitelného prostředí a spolupráce se zainteresovanými subjekty. Věříme, že můžeme přispět k tomu, aby naši zákazníci optimalizovali své dodavatelské řetězce, které budou robustnější, udržitelnější a budou lépe vyhovovat jejich požadavkům,“ dodává Jean-Christophe Machet.

Zdroj  :MF Logistic

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP