DPP

[quote]Komise předložila 25. května reformu pravidel, kterými se řídí spotřební daň z alkoholu v EU. Měla by vytvořit příznivější podnikatelské prostředí, malým podnikům z tohoto odvětví snížit náklady a lépe ochránit zdraví spotřebitelů.[/quote]

Jedna ze změn, jež dnes byly oznámeny, spočívá v tom, že malé podniky a řemeslní výrobci alkoholu (poprvé i včetně malých nezávislých výrobců cidru) budou moci využít nový celounijní systém certifikace, na základě kterého se na ně budou v celé Unii vztahovat nižší sazby daně. V zájmu ochrany zdraví spotřebitelů návrh dále obsahuje zvláštní opatření, jež mají zabránit nezákonnému používání od daně osvobozeného denaturovaného lihu k výrobě padělaných nápojů. Nově se též bude moci uplatňovat snížená sazba i na nízkoalkoholické pivo s o něco vyšším obsahem alkoholu.

Eurokomisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici v této souvislosti uvedl: 

,,Společná pravidla EU týkající se struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, která byla zavedena před více než 25 lety, volají po aktualizaci, aby mohla zohlednit výzvy a příležitosti, jež přinášejí nové technologie a vývoj na trhu, a aby nám umožnila lépe ochránit veřejné zdraví. Vyzývám proto členské státy, aby při posuzování návrhu jednaly rázně.“

Konkrétně to znamená, že se dnešním návrhem EU:

  • Zavede jednotný certifikační systém, který budou uznávat všechny země EU a který umožní stvrdit status malých nezávislých výrobců z Unie. Drobným výrobcům se tak sníží administrativní náklady a náklady související s povinností dodržovat související předpisy a budou za určitých podmínek moci uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně.
  • Zajistí přesnou a jednotnou klasifikaci jablečného vína (cidru) v EU. Absence takové klasifikace doposud představovala pro drobné producenty cidru značnou překážku, protože jim znemožňovala uplatňování snížené sazby, kterou využívají ostatní malí výrobci piva a lihovin.
  • Ujasní výrobní postupy a podmínkypoužívání denaturovaného lihu v EU. Tento alkoholový roztok, který se používá při výrobě čistidel, kapalin do ostřikovačů, parfémů a nemrznoucích směsí, je od spotřební daně osvobozen. Osvobození mohou zneužívat bezohlední výrobci, kteří denaturovaný líh používají k výrobě a prodeji potenciálně nebezpečných padělaných nápojů, přičemž neodvádějí daň a ohrožují zdraví spotřebitelů. Dnešní návrh povede k vytvoření moderního systému, který umožní nahlašování případů zneužití některých alkoholových směsí, aby je již nebylo možné použít jako denaturační činidlo.
  • Dojde k modernizaci informačních systémů. Nová pravidla nahradí zastaralé postupy a papírové formuláře používané doposud v některých případech ke sledování pohybu denaturovaného lihu a zavede povinnost využívat systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním (EMCS). Systém usnadní sledování pohybu těchto vysoce rizikových výrobků v reálném čase, omezí zneužívání daňové výjimky a lépe ochrání spotřebitele.
  • Dojde dále ke zvýšení prahové hodnoty u piva s nízkým obsahem alkoholu. Nově se bude moci uplatňovat snížená sazba i u piva s obsahem alkoholu do 3,5 % objemu. Dosavadní limit byl 2,8 %.Tato změna může být pro pivovary pobídkou k inovacím a vytváření nových produktů. To by mělo spotřebitele motivovat k tomu, aby si dopřávali spíše alkoholické nápoje s nízkým obsahem alkoholu, čímž by se mohla v důsledku konzumace alkoholu celkově snížit.

Dnešní návrhy zahrnují též opatření týkající se obecných pravidel uplatňování spotřební daně. Jejich účelem je odstranit překážky, kterým čelí malé a střední podniky. Umožní jim využívat moderní informační systémy, pokud projeví zájem, a zruší jejich stávající povinnost zaměstnávat daňového zástupce. V současnosti mohou členské státy trvat na tom, aby obchodníci, kteří prodávají zboží podléhající spotřební dani na dálku, zaměstnávali daňového zástupce, což může poctivým obchodníkům ohrozit finanční životaschopnost jejich podnikání.

Souvislosti

Spotřební daně jsou nepřímé daně z prodeje nebo spotřeby určitých výrobků, jako je například alkohol, a obvykle se uplatňují jako částka na určité množství produktu, např. na 1 000 litrů. Veškeré příjmy ze spotřebních daní plynou do vnitrostátních rozpočtů a představují zhruba za 5–18 % celkových daňových příjmů a tedy asi 2–5 % HDP členských států. Členské státy EU mají možnost stanovit vnitrostátní       sazby dle vlastního uvážení, za předpokladu, že dodrží minimální celounijní prahové hodnoty.

Stávající pravidla EU o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů byla přijata v roce 1992 (směrnice 92/83/EHS). Ta stanoví společné definice alkoholických výrobků, na něž se daň vztahuje, a zajišťuje, aby všechny členské státy uplatňovaly na téže výrobky stejná pravidla. Rovněž stanoví metodu pro výpočet daně z alkoholických výrobků a kritéria pro výrobky, u kterých lze uplatnit sníženou sazbu nebo osvobození od daně. Druhým právním předpisem upravujícím tuto oblast, který byl dnes navržen na přepracování, je směrnice 2008/118/ES. Ta stanoví společné podmínky pro všechny výrobky podléhající spotřební dani: alkohol, tabák a energie.

Revize obou směrnic je součástí programu REFIT Evropské komise. Rada rovněž požádala Komisi o provedení nezbytné studie a konzultace, aby mohla předložit návrh na revizi obou směrnic. V rámci toho v roce 2017 proběhla veřejná konzultace. Respondenti označili návrh ujasnit stávající pravidla jako přidanou hodnotu i uvítali možnost snížit administrativní náklady a zátěž.

Legislativní návrhy budou nyní předloženy Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ke konzultaci a Radě k přijetí.

Další informace

Internetové stránky GŘ TAXUD věnované spotřebním daním z alkoholu