Evropské silnice zůstávají nejbezpečnějšími na světě: v roce 2017 v EU bylo 49 úmrtí na silnicích na milion obyvatel, zatímco celosvětově bylo 174 úmrtí na milion obyvatel. Podle údajů Světové zdravotnické organizace [1] každoročně zemře kolem 1,3 milionu lidí na světových silnicích, z nichž 25300 v minulém roce ztratilo své životy v EU.

Díky rozhodujícím činnostem na místní, národní a evropské úrovni dosáhla EU v posledních desetiletích impozantního pokroku. Míra pokroku se však v poslední době zpomalila. Po dvou letech stagnace (v letech 2014 a 2015) byl počet smrtelných silnic v roce 2016 snížen o 2 % a v roce 2017 o dalších 2 %.

Zatímco v posledních dvou letech vzniká určitý optimismus, bude pro EU velice náročné dosáhnout ambiciózního cíle snížit počet úmrtí na silnicích v letech 2010 až 2020 o polovinu [2]. Proto musí všichni aktéři vynaložit další úsilí na zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

Na každou osobu zabitou při dopravních nehodách připadá pět dalších s vážnými zraněními a následky, které mění život. Vážná zranění jsou pro společnost kvůli dlouhodobé rehabilitaci a potřebám zdravotní péče často nákladnější. Komise odhaduje, že na evropských silnicích je každoročně vážně zraněno 135 000 osob [3] Většina z nich jsou zranitelní účastníci silničního provozu, tj. chodci, cyklisté a řidiči motorových dvoukolových vozidel. Jejich poměr je ještě vyšší v městech.
Jako celkový trend se výkonnostní propast mezi členskými státy EU každoročně snižuje. Po výrazném rozporu v záznamech o bezpečnosti silničního provozu členských států v sedmdesátých a devadesátých letech začala v roce 2000 jasná konvergence. V loňském roce pouze dva členské státy EU zaznamenaly úmrtnost vyšší než 80 úmrtí na milion obyvatel, zatímco v roce 2010 jich bylo sedm. V roce 2017 měla většina členských států úmrtnost na silnici pod 60 úmrtí na milion obyvatel a osm z nich se dostalo pod 40 úmrtí na milion obyvatel.

           V roce 2017 měly nejlepší výsledky v oblasti bezpečnosti silničního provozu Švédsko (25) a Spojené království (27), následované Nizozemskem (31), Dánskem (32), Irskem (33) a Estonskem (36). Členské státy s nejvyšší mírou úmrtnosti byly Rumunsko (98) a Bulharsko (96). Zatímco průměrné snížení počtu úmrtí na silnicích v Evropě v letech 2016 až 2017 bylo pouze 2 %, některé země dosáhly mnohem většího pokroku, jako e Estonsko -32 % a Slovinsko -20% . V letech 2010-2017 zaznamenalo Řecko největší pokles počtu úmrtí na silnicích (-41%), následovalo Estonsko (-39%), Lotyšsko (-38%) a Litva (-36%). Během stejného období činil průměr EU -20 %.

 

V roce 2017 zranitelní účastníci silničního provozu představovali téměř polovinu obětí silničního provozu. 21 % lidí zabitých na silnicích byli chodci, 25 % připadlo na dvojkolová vozidla (14 % motocyklistů, 8 % cyklistů a 3 % jezdců mopedů). Úhyny pěších a cyklistů se snížily pomaleji než ostatní úmrtí (o 15 % a 2 % od roku 2010 do roku 2016 ve srovnání s celkovým poklesem úmrtnosti o 20%).

Více než 3 000 mladých lidí zemře každoročně při silničních nehodách v EU. Téměř 14 % osob usmrcených na silnicích EU je ve věku od 18 do 24 let, zatímco spadá do této věkové skupiny pouze 8 % populace. Mladí lidé se mnohem pravděpodobněji stanou obětí dopravních nehod než jakákoli jiná věková skupina. Vzhledem k demografickým změnám v evropských společnostech vzrostl v posledních letech i podíl starších osob z (22 % v roce 2010 na 27 % v roce 2017).

Členské státy EU jsou stále hlavními činiteli ve zlepšování bezpečnosti silničního provozu, neboť největší část politik bezpečnosti silničního provozu spadá pod zásadu subsidiarity (např. stanovení maximální povolené rychlosti). Proto se členské státy vyzývají, aby zintenzivnily akce, zejména se zaměřením na prosazování dopravních pravidel, jakož i vzdělávání a zvyšování povědomí. Komise podporuje členské státy v těchto snahách:

– spojením tvůrců politik, odborníků, nevládních organizací a průmyslu na několika fórech, jako je skupina na vysoké úrovni pro bezpečnost silničního provozu, odborné výbory, semináře a evropské události v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

– Prostřednictvím Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, rozsáhlé platformy, kterou spravuje Komise, dnes s více než 3500 členy. Charta mobilizuje veřejné a soukromé subjekty i občanskou společnost ve všech 28 zemích EU pro dobrovolné závazky týkající se akcí v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

– Evropský den bez smrti, který byl organizován společně s Evropskou dopravní policejní sítí během Evropského týdne mobility, je celoevropská kampaň k zvyšování povědomí o rizicích bezpečnosti silničního provozu.

– Prostřednictvím studií a projektů spolufinancovaných EU. Výzkumný projekt SafetyCube, financovaný z programu H2020, vyvinul nový informační zdroj založený na webu pro tvůrce politik v oblasti bezpečnosti silničního provozu a zúčastněné strany.

Další kroky na úrovni EU

Valletská deklarace o bezpečnosti silničního provozu schválená na ministerské konferenci v březnu 2017 a přijatá jako závěry Rady označuje dalekosáhlé závazky členských států, zejména v případě vážných zranění s novým cílem snížení o 50 % mezi roky 2020 a 2030. S podporou tohoto silného politického signálu Komise nyní pracuje na ambiciózním novém politickém poli pro bezpečnost silničního provozu na období let 2020-2030. Cílem je lépe reagovat na nové výzvy tím, že se zaměří na užší spolupráci všech aktérů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, lepší monitorování a cílené financování. Tento nový politický rámec bude doprovázen řadou konkrétních opatření přispívajících k bezpečnějším silnicím a se silnou přidanou hodnotou EU. Uvažované akce zahrnují:
– bezpečnost vozidel: zohlednit nejnovější technologický vývoj, jako jsou asistenční systémy řidiče, aby se zabránilo nehodám a chránili chodce a cyklisty.

– Řízení bezpečnosti infrastruktury: zvýšení transparentnosti postupů a usilování o dosažení rovných úrovní bezpečnosti infrastruktury.

– Spolupráce, propojená a autonomní mobilita: zaručující bezpečný přechod k těmto technologiím, které nabízejí potenciál při snižování chyb řidiče (odpovědných za přibližně 90 % nehod), ale také vytvářejí nové výzvy, jako je bezpečná interakce s ostatními účastníky silničního provozu.
Komise plánuje tyto iniciativy předložit na jaře roku 2018.

Informace o konkrétních zemích
Rakousko: Rakouská výkonnost v oblasti bezpečnosti silnic se od začátku desetiletí zlepšila více než je průměr EU a v roce 2017 se snížila na 47 úmrtí na milion obyvatel.
Belgie: Počet úmrtí na silnicích na milion obyvatel v Belgii je dnes mírně nad průměrem EU, ale od roku 2016 do roku 2017 se zlepšil o 3%.
Bulharsko: Počet smrtelných silničních nehod na milion obyvatel v Bulharsku (96) je druhý nejvyšší v EU, ve srovnání s předchozím rokem o 4%.
Chorvatsko: Po dobrém pokroku při snižování počtu úmrtí na silnicích z roku 2010 (-22%) se počet úmrtí na silnicích v Chorvatsku zvýšil v roce 2017 o 8% (80 na milion obyvatel).
Kypr: Jeho dopravní bezpečnostní skóre se zhoršilo od roku 2016 do roku 2017 (62 úmrtí na milion obyvatel v roce 2017 ve srovnání s 54 v roce 2016). Vzhledem k malé velikosti země se však údaje od roku do roku mění.
Česká republika: Počet úmrtí na silnicích na milion obyvatel je nad průměrem EU, ale od minulého roku se snížil z 58 na 54.
Dánsko: Dánsko zlepšilo dále své vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti silničního provozu a v roce 2017 dosáhlo 32 úmrtí na milion obyvatel, což je značně pod průměrem EU.

Finsko: Výsledky finské bezpečnosti silničního provozu jsou lepší než průměr EU. Míra úmrtnosti se snížila z 47 na milion obyvatel v roce 2016 na 39 v roce 2017. Vzhledem k tomu, že Finsko je poměrně řídce osídlená země, čísla se rok od roku mění.

Francie: Ve Francii je počet osob, kteří zemřeli při silničních nehodách (na milion obyvatel), mírně nad průměrem EU, přičemž v roce 2017 bylo 53 úmrtí na milion obyvatel.

Německo: Německo dosahuje lepšího průměru pokud jde o bezpečnost silničního provozu, než je průměr EU. V roce 2016 zaznamenalo malý pokles z 39 úmrtí na milion obyvatel v roce 2016 na 38.
Řecko: Řecko dosáhlo impozantních zlepšení v oblasti bezpečnosti silničního provozu od roku 2010 (- 41%). Počet úmrtí na silnicích v Řecku je ale stále výrazně vyšší než průměr EU: 69 na milion obyvatel v roce 2017.

Maďarsko: Účinnost bezpečnosti silničního provozu v Maďarsku je pod průměrem EU. V roce 2017 zemřelo na maďarských silnicích 64 osob na milion obyvatel, ve srovnání s průměrem EU 49.
Irsko: Irská výkonnost v oblasti bezpečnosti silničního provozu je lepší než průměr EU a dále se zlepšila od roku 2016 do roku 2017 (-15%) a dosáhla 33 úmrtí na milion obyvatel.
Itálie: Prozatímní údaje ukazují na mírné zhoršení svého skóre bezpečnosti silničního provozu v roce 2017 dosahujícího 56 úmrtí na milion obyvatel ve srovnání s 54 v roce 2016.

Lotyšsko: V roce 2017 se Lotyšsku podařilo snížit počet smrtelných úrazů na svých silnicích na 70 na milion obyvatel (průměr EU: 49), s výrazným snížením o 38 % oproti roku 2010. Jeho výkonnost v oblasti bezpečnosti silničního provozu je však stále třeba zlepšit směrem k průměru EU (49).
Litva: Výkonnost v oblasti bezpečnosti silnic v Litvě se v roce 2017 mírně zhoršila ve srovnání s předchozím rokem. Počet úmrtí na silnicích na milion obyvatel (67) je stále značně nad průměrem EU (49).
Lucembursko: Počet úmrtí na cestách na milion obyvatel v Lucembursku se v porovnání s předchozím rokem zlepšil o 13 % na 47 na milion obyvatel v roce 2017. Vzhledem k malému rozměru země mají čísla tendenci kolísat od roku k roku.

Malta: V roce 2017 Malta zaznamenala 43 úmrtí na silnici na milion obyvatel, což je pod průměrem EU. Vzhledem k malému počtu obyvatel má tento údaj tendenci kolísat od roku k roku.
Polsko: Polsko zaznamenalo neustálý pokrok, ale stále hlásí vyšší počet úmrtí na silnicích než je průměr EU (75 na milion obyvatel ve srovnání s průměrem EU 49).

Portugalsko: Portugalsko dosáhlo od roku 2010 výrazného snížení počtu úmrtí na silnicích na milion obyvatel, avšak míra úmrtí se v letech 2016 až 2017 zvýšila o 14% na 62 úmrtí na milion obyvatel.
Rumunsko: Výkonnost silniční bezpečnosti v Rumunsku se mezi roky 2016 a 2017 nezlepšila. Celková míra snížení 19 % od roku 2010 se však velmi blížila průměru EU (20%).

Slovensko: Slovensko zlepšilo svou výkonnost v oblasti bezpečnosti silnic od roku 2010
2017 zaznamenal 12% nárůst počtu úmrtí na silnicích a dosáhl 57 úmrtí na milion obyvatel.
Slovinsko: Slovinsko nedávno dosáhlo dobrého pokroku ve své výkonnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu, přičemž se nyní pohybuje velmi blízko průměru EU s 50 úmrtími na milion obyvatel. Vzhledem k malému rozměru země mají čísla tendenci rok od roku kolísat.

Španělsko: Španělsko se dobře drží v oblasti bezpečnosti silničního provozu, udrželo si svou pozici mezi dobrými s loňským počtem 40 úmrtí na milion obyvatel.
Švédsko: Švédsko bylo nejlepším výkonem v oblasti bezpečnosti silničního provozu v roce 2017 s 25 úmrtími na milion obyvatel. Přestože patří mezi nejvýkonnější již několik let, podařilo se dále snížit počet úmrtí v letech 2016 až 2017.
Nizozemsko: Během posledních let si Nizozemsko udrželo velmi dobré výsledky v oblasti bezpečnosti silničního provozu s 31 úmrtími na milion obyvatel, což je značně pod průměrem EU 49.
Spojené království: Spojené království pokračovalo v užívání vynikajících záznamů o bezpečnosti silničního provozu s 27 úmrtnostmi na milion obyvatel v roce 2017 a 5% snížení oproti předchozímu roku.

Spojené království: Spojené království pokračovalo v užívání vynikajících záznamů o bezpečnosti silničního provozu s 27 úmrtnostmi na milion obyvatel v roce 2017 a 5% snížení oproti předchozímu roku.

Výhled do budoucna

V návaznosti na ministerskou deklaraci o bezpečnosti silničního provozu z března 2017 Komise

v současné době připravuje nový rámec bezpečnosti silničního provozu na období 2020–2030, a to spolu s řadou konkrétních opatření, která by měla bezpečnost na silnicích zvýšit. Tato opatření budou pravděpodobně zahrnovat revizi evropských předpisů týkajících se bezpečnosti vozidel a řízení bezpečnosti infrastruktury a také iniciativu pro bezpečný přechod na spolupracující, propojenou a autonomní mobilitu.

Komise by měla zmíněná opatření předložit na jaře letošního roku.

Příloha

Počet úmrtí v důsledku dopravní nehody na milion obyvatel Předběžné statistiky jednotlivých států za rok 2017 [2]

2010                2016                2017                2016–2017     2010–2017

 

elgie 77 56 55 -3 % -26 %
Bulharsko 105 99 96 -4 % -12 %
Česká republika 77 58 54 -6 % -28 %
Dánsko 46 37 32 -13 % -28 %
Německo 45 39 38 -1 % -13 %
Estonsko 59 54 36 -32 % -39 %
Irsko 47 39 33 -15 % -25 %
Řecko 112 76 69 -10 % -41 %
Španělsko 53 39 40 2 % -25 %
Francie 64 54 53 -1 % -13 %
Chorvatsko 99 73 80 8 % -22 %
Itálie 70 54 56 3 % -18 %
Kypr 73 54 62 15 % -12 %
Lotyšsko 103 80 70 -14 % -38 %
Litva 95 66 67 0 % -36 %
Lucembursko 64 56 47 -13 % -25 %
Maďarsko 74 62 64 3 % -16 %
Malta 31 51 43 -17 % 46 %
Nizozemsko 32 31 31 0 % -1 %
Rakousko 66 50 47 -5 % -25 %
Polsko 102 80 75 -6 % -28 %
Portugalsko 80 54 62 14 % -31 %
Rumunsko 117 97 98 1 % -19 %
Slovinsko 67 63 50 -20 % -25 %
Slovensko 65 51 57 12 % -13 %
Finsko 51 47 39 -18 % -22 %
Švédsko 28 27 25 -6 % -5 %
Spojené království 30 28 27 -5 % -7 %
EU 63 50 49 -2 % -20 %
DPP