DPP

Evropská komise sdělila 30. listopadu, že shledala irský režim podpory ve výši 10 milionů EUR, který by usnadnil restrukturalizace malých a středních podniků v Irsku, aby byly v souladu s pravidly EU pro státní podpory. Schéma pomůže malým a středním podnikům ve finančních obtížích obnovit svou konkurenceschopnost a zároveň zachovávat pravidla hospodářské soutěžena společném jednotném trhu EU.

Komisařka Margrethe Vestagerová, zodpovědná za politiku hospodářské soutěže, uvedla: „Společnosti typu malých a středních podniků jsou páteří naší ekonomiky a je dobré, že jsme mohli podpořit Irský program na podporu malých a středních podniků, které se dostaly do potíží. Tyto menší společnosti zaměstnávají spoustu lidí a tato schéma by měla pomoci zachovat jim pracovní místa bez přílišného narušení hospodářské soutěže. „

Podle plánu, který bude platit do roku 2020, Enterprise Ireland, irská vládní agentura odpovědná za podporu podnikání bude mít právo nabízet podporu na restrukturalizaci malým a středním podnikům
ve finančních potížích. Program bude zejména poskytovat podporu při selhání společnosti s pravděpodobnou ztrátou pracovních míst. Cílem je vyhnout se situacím, kdy vytváření hodnot a životaschopné malé a střední podniky s potenciálem obnovit svou konkurenceschopnost nemají přístup k finančním prostředkům
z úvěrových trhů.

Podpora bude mít formu kapitálových investic a bude dostupná pro malé a střední podniky působící ve všech odvětvích hospodářství, s výjimkou odvětví oceli, uhlí a financí. Program požaduje, aby potenciální příjemci podpory na restrukturalizaci:

– předložili dobrý restrukturalizační plán, který zajistí jejich dlouhodobou životaschopnost;
– tržně přispívali na náklady na restrukturalizaci až na 40 % těchto nákladů v případě středních podniků (až 250 zaměstnanců) nebo až 25 % těchto nákladů v případě malých podniky (do 50 zaměstnanců). Cílem těchto příspěvků je ukázat trhu důvěru v budoucnost společnosti, která obdrží podporu, a rovněž snížit náklady na podporu pro veřejný rozpočet

Irsko oznámilo své plány na zavedení režimu podpor dne 31. října 2017. Komise posoudila v rámci pokynů pro záchranu a restrukturalizaci z roku 2014, které umožní společnostem v obtížích státní podporu pouze za určitých přísných podmínek. Komise zjistila, že veřejná podpora bude transparentní a omezená v čase a rozsahu že irský systém je slučitelný s pravidly EU pro státní podporu.

Souvislosti

Pokyny Komise z roku 2014 o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků
podniky v nesnázích umožňují režimy podpory pro malé a střední podniky. Zahrnují jak (i) středně velké podniky, které zaměstnávají méně než 250 lidí a jejichž roční obrat je nižší než 50 milionů EUR a / nebo
roční bilanční suma pod 43 milionů EUR; a (ii) malé podniky, které zaměstnávají méně než 50 osoba mají roční obrat a / nebo roční rozvahu nižší než 10 milionů EUR.V důsledku schválení režimu Komisí Irsko nemusí oznámit Individuální žádosti o pomoc, ale musí posoudit, zda příslušné podmínky
v pokynech jsou v každém případě splněny. Pokyny vyžadují, aby příjemci vytvořili řádný plán restrukturalizace, který by jim umožnil dosáhnout dlouhodobé životaschopnosti na základě realistických předpokladů, aby bylo možné zajistit, že nebudou nadále hledat veřejnou pomoc místo konkurence na trhu samy o sobězásluhy. Společnost může obdržet pomoc na záchranu a restrukturalizaci pouze jednou za deset let.
Další informace budou k dispozici pod číslem spisu SA.49040 ve veřejném registru případů
na internetových stránkách Komise pro hospodářskou soutěž po vyřešení všech otázek důvěrnosti. Stát
Týdenní e-News pomáhá zveřejňovat nové publikace o rozhodnutích o státní podpoře na internetu a v Úředním věstníku.

V týdnu od 27. listopadu se konalo v Abidjanu 6. podnikatelné fórum EU-Afrika

V zahajovacím projevu zdůraznil místopředseda Evropské komise Ansip základní problém zajistit v Africe dostatečný počet pracovních míst s udržitelnou kvalitou a inkluzivním růstem; tu může zajistit vedle podpůrných fondů EU soukromý sektor.

Do roku 2035 bude mít subsaharská Afrika podle Mezinárodního měnového fondu více lidí v produktivním věku než ostatní regiony světa. Tak rychlý růst by měl být pro tento region povzbudivý. Ale jak vytvořit dostatek pracovních míst absorbujících rostoucí pracovní sílu se stovkami milionů nových pracovníků? Nemluvíme pouze o počtu pracovních míst.  Podle Mezinárodní organizace práce je kvalita pracovních míst hlavním problémem zejména v rozvíjejících se a rozvojových zemích. Pokud se nedodrží, zaměstnání se stává zranitelným. Lidé si myslí, že budou hledat lepší život jinde s lepšími podmínkami.
Zahajované podnikatelské fórum se zaměří na oblasti, kde by se situace mohla zlepšit. Nejen, jak vytvořit nejlepší podmínky pro dlouhodobé soukromé investice, ale také jak podporovat práci pro mladé lid; zejména ženy.

Existuje dlouhý seznam toho, jak může soukromý sektor pomoci. Více přístupu k finančním prostředkům, zlepšení finančních a obchodních poradenských služeb, odborné přípravy, mentorství;   jen proto, aby se mohlo začít. Externí investiční plán EU řeší mnoho otázek týkajících se Afriky. Určuje prioritní oblasti investic, včetně podpory pro podniky všech velikostí, včetně mikropodniků. Zaměřuje se na tři z našich oblastí diskuse: udržitelná energie, zemědělství a digitální ekonomika.

Udržitelná energie má Afrika obrovský potenciál. V současné době je její největší zdroj výroby elektřiny založen na fosilních palivech, přestože je to nejdražší způsob výroby energie na světě.

Význam zemědělství pro africkou ekonomiku je dobře znám. Pokud zahrnujete činnosti po sklizni, odvětví související se zemědělstvím představuje téměř polovinu veškeré ekonomické aktivity v subsaharské Africe. Afrika má obrovské množství plodné a nevyužité půdy. Každoročně ale vynakládá miliardy eur na dovoz potravin.

Digitalizace přetváří Afriku, kde má polovina populace kontinentu nyní mobilní telefon.
V některých zemích má více lidí přístup k mobilnímu telefonu než k čisté vodě, bankovnímu účtu nebo elektřině. Výbuch mobilních plateb vedl k většímu finanční začlenění než kdykoli dříve.
Ale je tu ještě dlouhá cesta. A právě Evropa může pomoci s DSM a naší iniciativou D4D investovat do digitální infrastruktury, rozvíjet správné dovednosti, pomáhat rozvíjejícím se novým technologiím a rozšiřovat je; podporovat meziodvětvové digitální služby, jako je elektronická správa, elektronické zdravotnictví a elektronické zemědělství. Takto můžeme vytvořit digitální partnerství mezi evropskými a africkými digitálními podnikateli. Abychom uspěli ve všech těchto oblastech, potřebujeme zapojení a angažovanost investorů a podnikatelské komunity. Jsou těmi, kteří využívají příležitosti. Ale především: rizika.
To vyžaduje politický závazek vlád a rozhodovacích orgánů vytvořit stabilní a předvídatelné prostředí založené na spravedlivé hospodářské soutěži. Toto podnikatelské fórum je příležitostí najít nejlepší způsob, jak společně pracovat, budovat naše ekonomiky a vytvářet více pracovních míst pro naši mládež – na obou kontinentech

V dalším vystoupení na konferenci o digitální ekonomice uvedl, že dnes přibližně 7 % HDP Afriky připadá na digitální ekonomiku a tento podíl zřejmě poroste. Pro rok 2017 Světová banka předpovídá, že nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě bude Etiopie. Předpokládá se, že její HDP vzroste ročně o 8,3 %, zatímco prognóza globálního růstu činí 2,7 %.

Růst HDP v Tanzanii se odhaduje na 7,2 % a v dalších pěti zemích: Pobřeží slonoviny, Senegalu, Ghaně, Burkina Faso a Rwandě v rozmezí 6 až 7 %: Digitální technologie může pomoci rozvíjet ekonomiku a rozvíjet podniky, vytvářet hospodářský růst a příležitosti, vytvářet pracovní místa a snižovat sociální nerovnosti. Evropa se může z afrických zkušeností hodně naučit. Ve skutečnosti, pokud jde o digitalizaci, naše dva kontinenty čelí mnoha stejným výzvám a překážkám. Obě strany potřebují rozsáhlý přístup ke konektivitě, získat více lidí online, učit více digitálních dovedností a podporovat startování technologií, protože usilují o zvýšení investic. V Evropě uznáváme dopad digitálních technologií a služeb ve všech zemích, společnostech a ekonomikách.

Proto jsme učinili digitální technologii za nedílnou součást rozvojové politiky EU: pomáhat vytvářet zaměstnanost a stimulovat růst. Tato politika se zaměřuje na čtyři oblasti, které kombinují digitální inovace se širšími rozvojovými cíli EU.

Častý názor hledat v segmentu digitalizace vztahující se vztahu k veřejné správě jako projev nedůvěry by byl  tedy i v Africe unikátní

 

Spravedlivé zdanění: Komise předložila návrh nových opatření proti podvodům v oblasti DPH

Evropská komise představila 30. listopadu nové nástroje, jimiž by se měla zvýšit odolnost evropského systému DPH proti podvodům a jež by odstranily právní mezery, které umožňují rozsáhlé podvody v této oblasti. Nová pravidla mají zvýšit vzájemnou důvěru mezi členskými státy ke sdílení většího objemu informací a prohloubit spolupráci mezi vnitrostátními daňovými orgány a donucovacími orgány.

Podle těch nejmírnějších odhadů může podvodná činnost v oblasti DPH členským státům EU každoročně způsobit ztráty příjmů přesahující 50 miliard EUR. Jde o peníze, které by se jinak mohly investovat do veřejných služeb, jako jsou nemocnice, školy či dopravní infrastruktura. V kauze tzv. Paradise Papers opět vyšlo najevo, jak mohou podniky a zámožní lidé zneužít určité způsoby vyhýbání se daňové povinnosti a obejít pravidla EU pro platbu DPH, a příslušnou daň tak vůbec neodvádět. Z nedávno vydaných zpráv vyplynulo, že lze tyto typy podvodné činnosti dokonce využít k financování zločineckých organizací, včetně teroristických.

Na základě dnes představených opatření by si členské státy mohly snáze vyměňovat příslušné informace a lépe spolupracovat při potírání těchto aktivit.

          Valdis Dombrovskis, místopředseda pro euro a sociální dialog, uvedl: „Přeshraniční podvodná činnost v oblasti DPH je hlavní příčinou ztráty příjmů do rozpočtu EU i jednotlivých členských zemí. Dnešní návrh má za cíl posílit spolupráci mezi evropskými orgány a úřady působícími na vnitrostátní úrovni, aby mohly tuto problematiku řešit společně, a tudíž i účinněji, a zajistily efektivnější výběr daní.

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, k tomu dodal: „Kauza Paradise Papers opět jasně ukázala, že jsou někteří lidé schopni zneužít poněkud nedůsledného uplatňování  pravidel DPH v EU k tomu, aby odváděli méně DPH než ostatní. Navíc dobře víme, že podvody v oblasti DPH mohou být zdrojem financování trestné činnosti, dokonce i terorismu. Chceme-li tyto praktiky potírat, potřebujeme k tomu efektivnější výměnu informací mezi příslušnými vnitrostátními orgány – a právě to by umožnila dnes navrhovaná opatření. Tak například odborníci z celoevropské sítě pro boj proti podvodům Eurofisc by získali přístup k údajům o registraci vozidel z jiných členských zemí, čímž by se zamezilo častému zneužívání rozdílů v sazbě DPH, jež se odvádí u nových a ojetých automobilů.

Výměna informací mezi úřady daňové správy jednotlivých členských zemí Unie již funguje. Sdílejí se například informace o podnicích a přeshraničních tržbách. Tato spolupráce však do velké míry spoléhá na manuální zpracování informací. Informace o DPH a skupinách podílejících se na těch nejzávažnějších případech organizovaném zločinu v této oblasti ale nejsou systematicky sdíleny s donucovacími orgány EU. V neposlední řadě je třeba zmínit, že nedostatečná koordinace vyšetřování těchto případů, které provádějí daňové a donucovací orgány na vnitrostátní i celoevropské úrovni, má za následek, že tato rychle se rozvíjející činnost není v současné době adekvátně sledována a dostatečně rychle se neřeší.

Na základě dnes předložených návrhů by se posílila spolupráce mezi členskými státy a umožnilo by se jim, aby podvodnou činnost v oblasti DPH řešily rychleji a účinněji, a to včetně podvodů probíhajících online. Všechna navrhovaná opatření by zásadně zlepšila naši schopnost vysledovat osoby dopouštějící se daňového úniku a subjekty, které si daňové příjmy přisvojují k vlastnímu užitku.

Navrhovaná legislativa se zaměřuje na tyto základní otázky:

Posílení spolupráce mezi členskými státy:

K podvodu v oblasti DPH může dojít velice snadno a rychle, a proto musí mít členské státy k dispozici odpovídající nástroje, aby byly schopné zareagovat co nejrychleji. Dnešní návrh předpokládá zřízení online systému pro sdílení informací v rámci stávající sítě „ Eurofisc“, která sdružuje odborníky EU na boj proti podvodům. Tento systém by členským státům umožnil zpracovávat, analyzovat a kontrolovat údaje o přeshraničních činnostech a vyhodnocovat tak riziko podvodu co nejrychleji a nejpřesněji. Schopnost členských států kontrolovat přeshraniční dodávky by se posílila společnými audity, které by úředníkům ze dvou či více daňových orgánů umožnily vytvořit v zájmu potírání podvodné činnosti jediný tým auditorů, což je zvláště důležité u podvodů v odvětví elektronického obchodu. Nové pravomoci by  připadly celoevropské síti Eurofisc, která by přeshraniční vyšetřování koordinovala.

Spolupráce s donucovacími orgány:

Na základě nově přijatých opatření by se mezi daňovými orgány a orgány pro prosazování práva EU vytvořily nové možnosti komunikace a výměny informací o podezřelých přeshraničních aktivitách, které by potenciálně mohly vést k podvodu v oblasti DPH. K uvedeným evropským orgánům patří úřad OLAF, Europol a nově vzniklý Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Spolupráce s evropskými orgány by umožnila kontrolu a porovnání vnitrostátních informací s trestními záznamy, databázemi a jinými informacemi, jimiž

Europol a OLAF disponují, a tím by bylo snadnější identifikovat skutečné pachatele podvodné činnosti a jejich sítě.

Výměna zásadních informací o dovozech ze zemí mimo EU:

Díky sdílení informací mezi daňovými a celními orgány by se zvýšila účinnost určitých celních režimů, které v současné době usnadňují podvodnou činnost v oblasti DPH. V rámci zvláštního režimu se zboží, které pochází ze země mimo EU a jeho konečnou destinací je některý z členských států, může na území EU dostat přes jiný členský stát a dále pokračovat v tranzitu bez DPH. DPH je pak placena až v okamžiku, kdy zboží dorazí do konečné destinace. Tento prvek systému DPH v EU má za cíl usnadnit obchodování pro poctivé podniky, nicméně může být zneužit tak, že se zboží přesměruje na černý trh a platba DPH vůbec neproběhne. Podle nových pravidel by se informace o dováženém zboží sdílely mezi daňovými a celními orgány všech členských zemí a prohloubila by se jejich spolupráce.

Sdílení informací o automobilech:

Obchodování s automobily bývá rovněž předmětem podvodné činnosti, a to v důsledku rozdílů v sazbách DPH u nových a ojetých aut. Nová nebo téměř nová auta, u nichž se DPH uplatňuje na plnou cenu, mohou být prodávána jako použité zboží, u kterého se odvádí DPH pouze ze ziskového rozpětí. V zájmu potírání tohoto typu podvodů by byl pracovníkům sítě Eurofisc umožněn přístup k údajům o registraci vozidel, které mají k dispozici jiné členské země.

Tyto legislativní návrhy budou nyní předloženy Evropskému parlamentu ke konzultaci a Radě k přijetí.

Souvislosti

Navrhovaná opatření navazují na tzv. základní zásady pro dokončení jednotného prostoru DPH v EU,

které byly navrženy v říjnu 2017, a na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU, jenž byl představen v dubnu 2016.

Společný systém DPH hraje na evropském jednotném trhu důležitou roli. Je významným zdrojem rostoucích příjmů v EU a jeho prostřednictvím se v roce 2015 vybral téměř 1 bilion eur, tedy 7 % unijního HDP. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU.

Navzdory veškerým minulým reformám není však současný systém DPH s to udržet krok s výzvami dnešní globalizované, digitální a mobilní ekonomiky. Stávající systém pochází z roku 1993 a byl koncipován jako přechodný. Není jednotný a pro rostoucí počet podniků zapojených do přeshraniční činnosti je příliš složitý. Kromě toho otevírá prostor podvodům. Domácí a přeshraniční plnění jsou zdaňována odlišně a zboží i služby lze na jednotném trhu pořídit i bez DPH. Komise se vždy důsledně zasazovala o reformu tohoto systému. Podniky, které obchodují v rámci celé EU, musí kvůli zastaralému systému DPH dodnes brát v úvahu vnitrostátní hranice. Pravidla pro DPH jsou jednou z posledních oblastí práva EU, která není v souladu s principy jednotného trhu.

Další informace

Časté dotazy týkající se navrhovaných nástrojů pro boj proti podvodům v oblasti DPH

Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU

Tisková zpráva o reformě pravidel platby DPH v EU

Časté dotazy týkající se reformy pravidel platby DPH v EU

Informační přehled k reformě pravidel platby DPH v EU

Časté dotazy týkající se DPH v elektronickém obchodu

Zatím stále chybí zmínka, zda byla zavedena statistika pohybu výnosů přes hranice nadnárodních společností k snížení daňové zátěže.