Invoitix

[quote]Pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“, v jejímž čele stojí první místopředseda Komise Timmermans, předala 10. 7.svou závěrečnou zprávu předsedovi Komise Jeanu-Claudu Junckerovi.[/quote]

Tato zpráva je reakcí na tři otázky, které předseda Komise položil v listopadu 2017, když pracovní skupinu ustavoval: jak lépe uplatňovat zásady subsidiarity a proporcionality v orgánech EU; jak více zapojit regionální i místní orgány a vnitrostátní parlamenty do tvorby politik EU a jejich provádění a zda existují oblasti politiky, v nichž by mohly být pravomoci postupem času vráceny členským státům.

Předseda Juncker uvedl:

„Chci, aby se Unie více soustředila na věci, jež jsou pro naše občany skutečně podstatné. Z tohoto důvodu je záměrem této Komise být ambiciózní v důležitých věcech a nelpět na těch nepodstatných. A to je důvod, proč jsem ustavil pracovní skupinu pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“, aby bylo zajištěno, že budeme jednat pouze v případech, kdy EU přináší nějakou hodnotu navíc. Rád bych poděkoval panu Fransi Timmermansovi a dalším členům pracovní skupiny z vnitrostátních parlamentů a z Evropského výboru regionů za tuto důležitou zprávu. Unii nelze budovat bez aktivní a vyrovnané účasti mezi místními orgány, orgány EU a všemi úrovněmi veřejné správy. Ve svém projevu o stavu Unie, jejž pronesu v září, vyvodím závěry. Doufám, že vedoucí představitelé ostatních institucí a vnitrostátních orgánů se ke mně připojí a zjištěné postřehy budeme zásadním způsobem promítat do naší práce pro Unii v budoucnu.“

Členové pracovní skupiny prohlásili: 

„Prosazujeme nový způsob práce, který poskytuje silnější hlas místním, regionálním a vnitrostátním orgánům při tvorbě politiky EU s cílem zlepšit kvalitu a účinnost právních předpisů. To znamená plné respektování úlohy jednotlivých orgánů EU, vnitrostátních, regionálních a místních orgánů i vnitrostátních parlamentů. Jako nový přístup navrhujeme „aktivní subsidiaritu“, která zajistí přidanou hodnotou právních předpisů EU i přínos občanům a v členských státech povede k většímu ztotožnění se s rozhodnutími Unie. Svou zprávu jsme předložili předsedovi Junckerovi, který nás ujistil, že bude spolupracovat s ostatními orgány, aby naše doporučení nezůstala jen na papíře“.

Pracovní skupina dospěla k závěru, že nový způsob práce zohledňující subsidiaritu a proporcionalitu je nezbytný k tomu, aby místní i regionální orgány a vnitrostátní parlamenty mohly účinněji přispívat k tvorbě politiky EU a podílet se na přípravě nových právních předpisů. Navrhovaný nový přístup předpokládá, že všechny úrovně státní správy budou subsidiaritu a proporcionalitu posuzovat důsledněji, a to na základě „modelu sítě“, jenž je srovnatelný s kontrolním seznamem subsidiarity a proporcionality.

Pracovní skupina rovněž doporučuje, aby vnitrostátní parlamenty pružně využívaly osmitýdenní lhůty pro předkládání svých stanovisek k návrhům právních předpisů EU, a přichází s návrhem, aby v budoucnu byla tato lhůta prodloužena na dvanáct týdnů. V neposlední řadě pracovní skupina doporučuje, aby se všechny tři orgány dohodly na víceletém programu zaměřeném na podporu opětovné vyváženosti práce EU v některých oblastech politiky usilující spíše o účinnější provádění stávajících právních předpisů, než o zavádění nových právních předpisů. Zmíněné doporučení vychází z toho, že Junckerova Komise předložila mnohem cílenější pracovní programy a výroční společná prohlášení dohodnutá mezi všemi třemi orgány o prioritních tématech, jež mají být v daném roce přijata.

Pracovní skupina je přesvědčena, že nový přístup by se měl uplatňovat na stávající soubor právních předpisů Evropské unie a na všechny nové politické iniciativy. Zúčastněné strany předložily pracovní skupině řadu návrhů týkajících právních předpisů a politik EU, u nichž by se mohlo s přezkumem kritérií subsidiarity a proporcionality začít. Komise v budoucnu tyto návrhy při své práci zohlední.

Souvislosti

Pracovní skupinu pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“ ustavil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v listopadu 2017. Požádal ji, aby se zaměřila na 3 témata: 1) úlohu místních a regionálních orgánů při tvorbě a provádění politik Evropské unie; 2) úlohu subsidiarity a proporcionality při práci orgánů a institucí Unie; 3) zda by odpovědnost za konkrétní oblasti politik měla být přenesena zpět na členské státy.

K projednání těchto tří otázek se pracovní skupina sešla sedmkrát. Na základě těchto jednání, veřejného slyšení a připomínek řady zúčastněných stran předkládá zpráva pracovní skupiny 9 doporučení spolu s konkrétními prováděcími opatřeními. Doporučení jsou určena vnitrostátním parlamentům, vnitrostátním, regionálním i místním orgánům, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému výboru regionů a Evropské komisi.

Pracovní skupinu, jíž předsedal první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, tvoří 3 členové Výboru regionů – předseda Karl-Heinz Lambertz (Belgie), Michael Schneider (Německo) a François Decoster (Francie) – a 3 členové vnitrostátních parlamentů – Toomas Vitsut (Estonsko), Kristian Vigenin (Bulharsko) a Reinhold Lopatka (Rakousko).

Rakouské předsednictví EU v listopadu uspořádá konferenci o subsidiaritě v Bregenzu, na níž bude příležitost k další diskusi o zprávě pracovní skupiny a ke zvážení, jak její doporučení uvést do praxe, a to s ohledem na projev o stavu Unie, jejž předseda Komise pronese 12. září 2018.

 

Příloha 1

Obsah 35 stránkové zprávy

1.Otázky předsedy Junckera

  1. Nový způsob práce

3, Práce pracovní skupiny

3.1 Lepší pochopení subsidiarity a jak na proporcionalitu

  1. 2 Národní parlamenty

3.3 Lepší zapojení národních, regionálních a místních orgánů

3.3.1 Přístup Komise ke konzultacím a zapojení místních a regionálních orgánů a zapojení do svých aktivit a pracovních programů

3.3.2 Posouzení dopadů, návrhy a plány prováděné Komisí

3.4. Legislativní postup

3.5. Účinnější činnost

3.5.1. Hodnocení a zdokonalení stávajících právních předpisů

3.5.2.Větší soustředění na lepší realizační legislativu

6 příloh zprávy

 

Příloha 2

  1. kapitola zprávy

. KLÍČOVÁ ZAMĚŘENÍ: NOVÝ způsob práce

Pracovní skupina (Task Force) „Méně efektivněji“ na svém závěrečném sedmém  jednání  dosáhla pěti zásadních doporučení.

Za prvé, pracovní skupina plně uznala potřebu více inovací. Na evropské úrovni je proto zřejmé, že je zapotřebí přemýšlet o prioritizaci činností a účinnějším využívání zdrojů.

Za druhé, pracovní skupina dospěla k závěru, že mnohem více než identifikaci oblastí, které mají být znovu převáděny na členské státy je nezbytná náprava nedostatků v současném provádění politik. Klíčovým problémem těchto postupů je nedostatečné zapojení vnitrostátních, regionálních a místních orgánů a v důsledku toho nedostatečné osvojení si politiky EU. Pracovní skupina se domnívá, že je to nutné a nezbytné. Parlamenty a místní a regionální orgány se mají podílet na navrhování a provádění politik v souladu se zásadou víceúrovňové správy. To by mělo pomoci rozvinout více „aktivní subsidiarity“; zajistit lepší zhodnocení a přijetí toho, proč jsou politiky prováděny na úrovni EU, a že je zapotřebí v konečném důsledku provádění těchto politik na všech úrovních správy. Mnoho ze 74 regionálních shromáždění Unie s legislativními odpovědnostmi, přibližně 280 regionů a 80 000 obcí se přímo podílí na uplatňování právních předpisů Unie. Jejich znalosti a zkušenosti musí být při uplatňování legislativy Unie využívány.  Tím, že se více angažují v procesu tvorby politik, tito aktéři budou schopni lépe vysvětlit co a proč ně o dělá Unie, vědět, co dělá a proč to dělá Unie.

Za třetí lepší sdílení principů subsidiarity a proporcionality a strukturovanější a důslednější jejich uplatnění v rozhodovacích procesech by mohlo pomoci snížit některé obavy a frustraci s vytvářením názoru, že toho dělá Unie příliš mnoho. Pracovní skupina je názoru, že hodnocení musí být nejen provedeno, ale musí být také nazíráno, že má být provedeno. Ve značném rozsahu to lze dosáhnout plným využíváním současných mechanismů a nástrojů a lepším a názornějším vysvětlováním přidané hodnoty akcí Unie srozumitelnějším způsobem.  Pracovní skupina uznává, že Komise již předkládá analýzy subsidiarity a proporcionality na podporu svých legislativních návrhů, jakož i zřetelnou roli národních parlamentů při prověřování konformity nových legislativních návrhů se zásadou subsidiarity. Avšak uplatnění zásad subsidiarity a proporcionality je sdílenou odpovědností všech příslušných aktérů-národních parlamentů, Rady, Výboru regionů a Evropské komise. Pracovní skupina poznamenala že přesná definice subsidiarity již ve Smlouvách o EU po revizi příslušného protokolu Amsterdamské smlouvy není. Hájí proto sdílené a pragmatické pojetí k hodnocení subsidiarity a proporcionality využitím společného posuzován, aby se podpořilo společné porozumění a vytvořilo se účinnější uplatňování těchto zásad všemi orgány a institucemi při přípravě nových právních předpisů.

Za čtvrté pracovní skupina zastává názor, že právní předpisy EU v některých oblastech se staly příliš „husté“ nebo složité. V případě směrnic již není ponechán dostatečný prostor pro rozhodování na všech ostatních úrovních, nebo dostatečná pružnost realizace se zřetelem na národní specifika. Pracovní skupina si byla vědom, že je řada důvodů, proč to může být případ nedostatečné důvěry mezi členskými státy samými a mezi členskými státy a institucemi Unie. To také přispívá k snížení důvěry v uznávání různých národních pojetí efektivnosti k společnému pojetí jako nástroje efektivní politiky.  Pracovní skupina si byla vědoma faktu, že tu jsou důležité kompromisy. Na zajištění souladu s právními předpisy Unie a vytváření rovných podmínek na vnitřním trhu může být nezbytná spíše normativní legislativa s omezenou flexibilitou nejen pro místní a regionální orgány, ale i pro podniky, může být nezbytné zajistit soulad s unijní legislativou a vytvoření rovného hracího pole na vnitřním trhu, s využitím  společné hodnotící soustavy s cílem podpořit společné porozumění a zajistit  účinnější uplatňování těchto zásad všemi orgány a institucemi při přípravě nových právních předpisů.

Za páté, pracovní skupina zastávala názor, že právní předpisy EU v některých případech například lpějí na striktních účetních pravidlech pro výdaje podle výdajových programů Unie. Jakýkoliv pokus řešit problém regulační hustoty doplňkovou legislativou by proto měl být opatrně kalibrován a prováděn v souladu s lepšími regulačními zásadami včetně konzultací jejich dosahu a zdravého zajištění, že věci budou srozumitelné.  Pracovní skupina proto doporučuje, aby Komise ověřila postup předem, s možností stavět na existujícím programu REFIT k zjednodušení legislativy a snížení nikoliv nezbytných regulačních břemen. K zahájení úvah o tomto procesu upozorňuje pracovní skupina na návrhy na taková hodnocení, která, které byly zjištěny členy pracovní skupiny a jí předloženy od různých zainteresovaných stran. To by mohlo nakonec vést ke revizi nebo zrušení stávajících právních předpisů tam, kde je to vhodné. Po přezkoumání této otázky však pracovní skupina dospěla k závěru, že ve všech stávajících oblastech činnosti je přidaná hodnota EU, a proto neidentifikovala žádné kompetence ani politické oblasti, které by měly být definitivně přeneseny, a to zcela nebo zčásti členským státům. Pracovní skupina jako taková si nemyslí, že tento aspekt scénáře Bílé knihy o budoucnosti Evropy je nejvhodnější cestou

Posléze pracovní skupina věří, že její závěry by neměly být koncem procesu, ale spíše začátek aktivnějšího zapojení do otázek subsidiarity a proporcionality všemi orgány EU a vnitrostátními, regionálními a místními orgány budováním a pokračováním v doporučeních a akcích pracovní skupiny uvedené v této zprávě. Těší se na to předseda Evropské komise, K dalším úvahám o těchto otázkách dojde za rakouského předsednictví na konferenci v Bregenzu v listopadu 2018 a na evropské konferenci Summit regionů a měst v Bukurešti v březnu 2019

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP