DPP

[quote]Systém rychlého varování pro potraviny a krmivo (RASFF) vznikl před téměř čtyřmi desetiletími, v roce 1979 .Je to je především informační nástroj určený k rychlé výměně informací mezi vnitrostátními orgány o zdravotních rizicích spojených s potravinami a krmivem.[/quote]

Členská země sítě, která identifikuje ohrožení zdraví, informuje zbytek sítě systému o dotyčném produktu a o opatřeních přijatých k řešení rizika. Mezi opatření patří: zadržení, odvolání, zadržování nebo odmítnutí výrobků. Tato rychlá výměna informací umožňuje všem členům RASFF v reálném čase zkontrolovat, zda jsou ovlivněny, a je-li nutná naléhavá akce. Orgány postižených zemí jsou odpovědné za přijetí nezbytných nouzových opatření, včetně přímého informování veřejnosti, stažení výrobků z trhu a provádění kontrol na místě.

Členové programu RASFF musí Komisi okamžitě informovat prostřednictvím systému, pokud mají informace o závažném zdravotním riziku pocházejícím z potravin nebo krmiva. Specifická kritéria, která vedou k oznámení, jsou stanovena v právních předpisech [1].
Členy RASFF jsou:
– všechny členské státy EU
– země EHP (Norsko, Lichtenštejnsko a Island) a sekretariát EZVO koordinující vstup zemí EHP
– Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a
– Evropská komise jako správce systému.

Na základě dohody, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2009, je Švýcarsko částečným členem systému, pokud jde o odmítnutí produktu živočišného původu na hranicích.

RASFF podporuje rychlou výměnu informací mezi veřejnými zdravotními orgány o rizicích souvisejících s potravinami a krmivy. Tento nástroj umožňuje všem členům programu RASFF provádět koordinovaná, soudržná a souběžná opatření s cílem zajistit nejvyšší možnou úroveň ochrany spotřebitele.

Vše začíná oznámením člena sítě RASFF o existenci vážného, ​​přímého nebo nepřímého rizika pro veřejné zdraví, souvisejícího s potravinami nebo krmivem. Tyto informace se dostanou do Evropské komise (jako správce systému), který ověřuje oznámení a okamžitě jej předá ostatním členům sítě.

Společná šablona slouží k poskytnutí všech relevantních a užitečných informací, včetně identifikace produktu, zjištěného nebezpečí, provedených opatření a informací o sledování produktu.

Po obdržení informací ostatní členské státy zkontrolují, zda se jich týkají. Pokud je výrobek na svém trhu, je schopen ho sledovat pomocí informací v oznámení. Zpráva o tom, co zjistily, a o opatřeních, která přijaly za transparentní a vzájemné informování všech členů RASFF. V případě výrobků z EU členský stát, ze kterého produkt pochází, také podává zprávu o výsledku svých šetření s ohledem na původ, distribuci a příčinu zjištěného problému. To umožňuje ostatním členským zemím přijmout rychlé kroky, pokud je to nutné.

Navíc, po oznámení člena RASFF umožňuje systém členským zemím požadovat vyjasnění, pokud jde o načasování, rozsah nebo povahu oznámení. Například pokud existují důkazy o tom, že incident mohl být oznámen dříve, je možné požádat oznamující zemi o vysvětlení.

Přibližně polovina oznámení se týká kontrol na vnějších hranicích EHP [2], na místech vstupu nebo hraničních inspekčních stanicích, kdy zásilka nebyla přijata k dovozu (označena jako „hraniční kontrola-zadržená zásilka“) nebo kdy byl odebrán vzorek Analýza na hranici (označena jako „screening“) znamená, že zásilka byla propuštěna (označena jako „hraniční kontrola – zásilka byla propuštěna“).
Ověřují se oficiální kontroly vnitřního trhu.

Konečně další oznámení mohou vyplývat ze stížnosti spotřebitelů, společnosti, která o výsledku kontroly provedené na vlastní účet oznamují, nebo incidentu otrava potravinami. Pokud členský stát EU neoznámí případ včas, může Komise zahájit proti tomuto členskému státu řízení pro nesplnění povinnosti za nesplnění povinností vyplývajících z právních předpisů EU.

Po zjištění problému je úkolem vnitrostátních orgánů pro potraviny a krmiva, aby podnikly patřičné kroky. To zahrnuje jakákoli opatření nezbytná k okamžitému řešení rizika, ale také k tomu, aby se podobné riziko nezopakovalo. Celá škála akcí se provádí a hlásí zpět prostřednictvím systému RASFF: stažení nebo stažení produktů a jejich možné zničení, informace pro veřejnost, zpětné odeslání do původního stavu atd. Pokud je v EU nutná nouzová (ochranná) opatření Komise a členské státy EU mohou rozhodnout o těchto opatřeních pomocí rychlého postupu [3]. Taková opatření jsou závazná s okamžitým účinkem.

Síť EU proti podvodům v oblasti potravin může být zmobilizována, aby umožnila rychlou a účinnou spolupráci v případech přeshraničního porušování právních předpisů. Vytvořeno v červenci roku 2013 po skandálu u koní, FFN se skládá z kontaktních míst členských států EU v oblasti potravinových podvodů a Islandu, Norska, Švýcarska a Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin.
To se zabývá potenciálními případy podvodu u potravin, vyplývajících z oznámení o RASFF, nebo po úřední kontrole členem RASFF, pokud existují náznaky, že by mohla probíhat případná porušení požadavků potravinového práva, která jsou motivována perspektivou ekonomického nebo finančního zisku. Národní kontaktní místa FFN (Food Fraud Network); Síť kontroly podvodných potravin) a Evropské komise jsou v trvalém kontaktu.

Od srpna 2016 nástroj IT podporuje FFN tím, že poskytuje členským zemím prostředky k rychlému potvrzení podezření z podvodu. Díky tomuto nástroji mohou příslušné orgány vzájemně (nebo multilaterálně) spolupracovat, aby získaly informace, aby mohly vytvořit případ, který by vedl k případným správním sankcím nebo soudnímu řízení.

RASFF je klíčovým nástrojem k zajištění přeshraničního toku informací, který rychle reaguje, pokud jsou v potravinovém řetězci zjištěna rizika pro veřejné zdraví, zatímco Síť podvodů v oblasti potravin (FFN), usnadněná IT nástrojem pro administrativní pomoc a spolupráci (AAC) umožňuje členským zemím bilaterálně (nebo multilaterálně) spolupracovat, aby rychle potvrdily podezření z podvodu.
V rámci programu RASFF má Komise za úkol ověřit oznámení RASFF a informovat třetí země, zatímco síť pro podvody s potravinami je primárně prostředkem, který členským státům umožňuje vyměňovat si informace, které jim pomohou vytvořit případ, který by vedl k případným správním sankcím nebo soudnímu řízení.

Pokud jde o FFN, Komise v obvyklých případech nezasahuje do dvoustranných výměn informací prostřednictvím AAC (Administrative Assistance and Cooperation). Jejím úkolem je usnadnit používání nástroje IT prostřednictvím helpdesku, školení, zajištění důkladných odpovědí od členských států a řádného uzavírání případu, když věc byla předložena do konce, a to zejména s ohledem na aspekty ochrany osobních údajů. Rovněž je třeba poznamenat, že případy podvodu jsou mnohem obtížnější a řada překážek by mohla vést k delšímu časovému rámci pro reakci členů.

Co je to IRASFF?
IRASFF je nová on-line aplikace, pomocí níž všechny členské státy RASFF (celkem 32 členských států) mohou předávat nová oznámení o produktech, které představují riziko, nebo provádět následné kroky k dříve předávaným oznámením jinými členy. Funguje jako online interaktivní platforma a má specifický pracovní postup, který umožňuje členům sítě spolupracovat na oznámeních transparentním způsobem. Je navržena tak, aby fungovala jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Další výhodou je, že spojuje oznámení systému RASFF s jinými systémy, jako je obchodní a kontrolní systém (TRACES) a informační systém v oblasti potravinových podvodů, efektivněji.

Od roku 2014 vznikl portál spotřebitele.
Spuštění portálu spotřebitelů RASFF, k němuž došlo dne 13. června 2014, poskytuje praktické a včasné informace získané z oznámení RASFF o oznámeních o odvolání spotřebitelů a o varováních veřejnosti, které vydaly orgány pro bezpečnost potravin a hospodářské subjekty. Doplňuje informace zveřejněné v oznámeních RASFF-což je ve skutečnosti jen malá část informací přenášených v síti.
[1] Článek 50 nařízení (ES) č. 178/2002, Úř. Věst. L 60, 1.3.2002, s. 1. 70-80
[2] Od roku 2009 je součástí Švýcarska.
[3] Článek 53 nařízení (ES) č. 178/2002, Úř. Věst. L 60, 1.3.2002, s. 1. 70-80