Invoitix

          Vedoucí představitelé Evropské unie 17. listopadu na sociálním summitu o spravedlivých pracovních místech  a růstu ve švédském Göteborgu oficiálně vyhlásili zřízení evropského pilíře sociálních práv. Plán na jeho vytvoření poprvé oznámil předseda Juncker ve své zprávě o stavu Unie v roce 2015 a v dubnu 2017 jej představila Komise. Dnes jej společně podepsali Jean-Claude Juncker za Evropskou komisi, předseda Evropského parlamentu Tajani a estonský premiér Ratas za Radu Evropské unie. Předseda Juncker u této příležitosti prohlásil:

          Toto je pro Evropu přelomový okamžik. Unie byla v jádru vždy sociálním projektem. Je víc než jen jednotným trhem a jde v ní o víc než o peníze než o euro. Jde v ní o naše hodnoty a o to, jak chceme žít. Evropský sociální model se ukázal jako úspěšný a Evropa je díky němu skvělým místem pro život a práci. Dnes naše společné hodnoty potvrzujeme a zavazujeme se dodržovat 20 zásadních principů a práv. Od práva na spravedlivou mzdu po právo na zdravotní péči, od celoživotního vzdělávání přes lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem či rovnost žen a mužů po minimální příjem – prostřednictvím evropského pilíře sociálních práv bude EU hájit práva svých občanů v rychle se měnícím světě.

Vyhlášení pilíře na sociálním summitu v Göteborgu přichází v klíčový okamžik, aby silný sociální rozměr pevně ukotvilo v budoucnosti Evropské unie. Načasování bylo zvoleno zcela záměrně, neboť sociální rozměr Evropy je prvním velkým krokem, než zasedneme v Sibiu.

V časech zásadních změn, ať už životních či politických, se zcela přirozeně vracíme k tomu, co nás definuje a drží pospolu. Jsem proto rád, že jsme se všichni dokázali na evropském pilíři sociálních práv shodnout, a to necelého půl roku ode dne, kdy jej Evropská komise navrhla. Je to společný závazek, který jasně ukazuje jednotu Evropy.

Pilíř – a sociální rozměr Evropy jako takový – bude jen tak silný, jak mu dovolíme. Odpovědnost za něj neseme společně. Začíná na vnitrostátní, regionální a místní úrovni a nejdůležitější úlohu v něm mají sociální partneři a občanská společnost. Nyní tedy, s plným respektem a přijetím nejrůznějších postojů napříč Evropou, musíme všichni přeměnit své závazky v činy. Nic menšího si Evropané nezaslouží.

 

Další informace: Internetové stránky evropského pilíře sociálních práv

Oficiální dokument o evropském pilíři sociálních práv

 

Oficiální dokument o evropském pilíři sociálních práv

Dodržování zásad a práv definovaných v rámci Evropského pilíře sociálních práv je společnou odpovědností členských států, sociálních partnerů, Evropské unie a dalších zúčastněných stran. EU pomůže: podporou evropského pilíře sociálních práv

▶ Od rozsáhlé veřejné konzultace a její prezentace Komisí v roce 2017 získal pilíř širokou podporu Evropského parlamentu a Rady, jakož i od sociálních partnerů a občanské společnosti. Pilíř bude slavnostně vyhlášen Evropským parlamentem, Radou a Komisí na společném summitu o spravedlivých pracovních místech a růstu ze dne 17. listopadu 2017 ve švédském Goteborgu. Aktualizace a doplnění právních předpisů EU v případě potřeby

▶ Pilíř je doplněn řadou legislativních a nelegislativních návrhů, mezi něž patří návrh na pomoc pracujícím rodičům a opatrovníkům řídit jejich rodinný život a profesní kariéru, aktualizovat právní předpisy EU v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti a iniciativy týkající se spravedlivých pracovních smluv a přístupu k sociální ochraně. Zlepšení prosazování práva EU

▶ Kromě nových legislativních iniciativ se evropský pilíř sociálních práv soustřeďuje na skutečné provádění právních předpisů. Například Komise zveřejnila objasnění směrnice o pracovní době s cílem pomoci členským státům uplatňovat pravidla tak, aby byla zajištěna ochrana pracovníků v souvislosti s pracovní dobou. Komise rovněž předloží návrh na vytvoření Evropského úřadu práce na jaře roku 2018. Podpora sociálního dialogu v EU

▶ Od zahájení svého mandátu Komise prosazovala sociální dialog jako nástroj ke zlepšení politiky a legislativy EU. Sociální partneři hrají klíčovou roli při budování Evropského pilíře sociálních práv a budou to i nadále dělat při jeho provádění. Monitorování pokroku koordinace hospodářské politiky v rámci evropského semestru

▶ Sociální úvahy byly začleněny a posíleny od počátku této komise v evropském semestru. Analýza a doporučení semestru budou i nadále klást důraz na sociální úvahy a následné kroky vztahující se k pilíři.

▶ Realizace pilíře bude rovněž podporována on-line společenskými tabulkami pro sledování trendů a výkonů v celé EU. To přispěje k evropskému semestru koordinace hospodářské politiky a poslouží k posouzení pokroku směrem k „společenskému trojitému A“ pro Evropu. Poskytování finanční podpory z rozpočtu EU

▶ Evropské fondy, zejména Evropský sociální fond, podporují provádění Evropského pilíře sociálních práv v členských státech. V období 2014-2020 disponuje Evropský sociální fond téměř 90 miliardami EUR na podporu přístupu k zaměstnání, sociálnímu začlenění a vzdělávání. Nad rámec roku 2020 bude evropské financování nadále poskytovat klíčové investice do sociálního a lidského kapitálu v celé EU.

 

Zahajovací projev předsedy Evropské komise Jeana-Claude Junckera na sociálním summitu pro spravedlivou práci a růst 17. listopadu v Göteborgu

Nejprve jsem čekal, než přednesu svůj projev, až Francie v březnu uskuteční změny. Jsem velmi šťasten, že jsem tady. Protože si vzpomínám, jak jsem hostil první Evropský sociální summit, nazvaný summit zaměstnaní. Jsem v této místnosti s několika výjimkami jediný, který pamatuje tuto významnou událost. Protože jako člen Evropské rady moc dobře vím, že jsme nikdy neuplatnili závěry. A v závěru bylo řečeno, že bychom měli mít jeden summit k zaměstnanosti nejméně jednou ročně. Trvalo to 20 let, než jsme mohli uplatnit vlastní závěry.

Je to výborný nápad, byl to výborný nápad mého dobrého přítele Štěpána (švédského premiéra) pozvat všechny ty, kteří jsou tady; nejen lídři, ale také poslanci, sociální partneři, evropské instituce, tzv. „menší“ instituce, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů. Všichni tito lidé hrají důležitou roli, pokud jde o sociální politiku.

Tento summit se skutečně odehrává v době, kdy Evropa cítí vítr. Ekonomicky jsme mnohem lepší, což je třeba uvítat. Od listopadu 2014 jsme v Evropě vytvořili 9 milionů pracovních míst. To není zásluha Komise, ale kdybychom ztratili 9 milionů pracovních míst, bylo by to samozřejmě odpovědností Komise. Pravděpodobně se nám do roku 2019 podaří do evropské zaměstnanosti přidat několik milionů pracovních míst, pravděpodobně vytvoříme 13 milionů pracovních míst. Míra zaměstnanosti v Evropě je tak vysoká, jaká kdysi existovala, a od roku 2008 vidíme, že míra nezaměstnanosti, která zůstává skandálně vysoká zejména u mladých lidí, se koriguje směrem dolů. To je přesně okamžik, kdy jsme se rozhodli zveřejnit, podepsat a diskutovat o pilíři sociálních práv.

Když jsem nastoupil do úřadu, jednou z deseti priorit, kterou jsem předložil Parlamentu, bylo vytvořit základy minimálních sociálních práv, které nyní nazýváme sociální práva. Je to dlouhý seznam záměrů, přesvědčení a zásad. Ale já bych nechtěl, aby to, co jsme se dohodli, bylo považováno za krásné myšlenky, které jsou čtivé jako báseň. Není to báseň, je to program: v zásadě první program, za nímž následuje akce.

Už jsme začali hodně v předběžné poslušnosti. Této komisi, paní komisařko Thyssenová, jsme předložili návrh na rodičovskou dovolenou. Předložili jsme návrhy na péči o děti a v prosinci tohoto roku přijmeme další návrhy, včetně evropské pracovní smlouvy.

Chtěl bych zvýšit rozpočet na program Erasmus +. Při přípravě programu Erasmus + by neměly být přijímány žádné škrty. Byl jsem před 30 lety u toho, když bylo z 15 vlád 12 proti. Nyní je to jejich vynález. A protože je to jejich vynález, musíme se ujistit, že rozpočet, který potřebujeme, bude zaveden. Potřebujeme více mladých lidí, více učňů, více profesorů a více učitelů, kteří se stanou součástí tohoto programu, a dnes mobilizovalo 9 milionů mladých lidí.

A mimochodem, je to žádoucí a přitažlivé, má to libido. Protože to říkají z programu Erasmus některé odvozené odhady.

Celkem se narodilo 1,1 milionu dětí. To je největší úspěch Evropské komise. A chtěl bych to rozšířit.
Takže jsme tady dnes-Stefan, moji přátelé a kolegové, jiní, všichni – na začátku pokroku. Nezapomínejme na tento den. Göteborg si zaslouží dopadnout lépe než Lucemburk před 20 lety.

 

 

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP