Invoitix

[quote]Evropská komise představila v Bruselu 7.9. zásady pro politický dialog o Irsku a Severním Irsku v rámci jednání o brexitu. V dokumentu se uvádí, že i po vystoupení Spojeného království z Evropské unie by měly být nadále chráněny a posilovány všechny části Velkopáteční dohody. Rovněž by mělo být uznáno pokračování společného prostoru cestování, který usnadňuje vzájemné vztahy mezi lidmi v Irsku a ve Spojeném království.[/quote]

K hlavním úkolům patří nutnost zajistit, aby nadále fungovaly vzájemně propojené politické orgány ve Velké Británii a v Irsku zřízené podle Velkopáteční dohody, aby byla chráněna spolupráce (zejména spolupráce mezi oběma částmi irského ostrova, tedy mezi Irskem a Severním Irskem) ve všech příslušných odvětvích a aby bylo plně zohledněno nezadatelné právo osob narozených v Severním Irsku hlásit se buď k britské, nebo irské národnosti a případně k obojí. Vzhledem ke specifické situaci Irska v jednáních o brexitu bude zapotřebí výjimečné řešení.

V první fázi jednání o brexitu chce EU dosáhnout se Spojeným královstvím shody ohledně důsledků jeho vystoupení z EU pro Velkopáteční dohodu a společný prostor cestování. Jakmile bude v otázce zásad stanovených v dnešním dokumentu dosaženo dostatečného pokroku, bude možné přejít do druhé fáze jednání, jejímž cílem je nalézt flexibilní a kreativní řešení a vyhnout se tak vzniku „tvrdé“ hranice uprostřed irského ostrova. Tato řešení musí respektovat řádné fungování vnitřního trhu a celní unie a také úplnost a účinnost právního řádu EU. Jelikož rozhodnutí vystoupit z EU učinilo Spojené království, je na něm, aby navrhlo řešení těchto otázek.

Michel Barnier, hlavní vyjednavač Evropské komise, k tomu uvedl:

„Dnes předložený dokument o Irsku a Severním Irsku je stručný, avšak úplný text, který byl vypracován v úzké spolupráci s irskou vládou. Naším cílem je minimalizovat dopad rozhodnutí Spojeného království opustit EU na irský ostrov. Protože však rozhodnutí vystoupit z EU učinilo Spojené království, je na něm, aby předložilo řešení výzev, jimž v jeho důsledku tento ostrov čelí.“

Dokument navazující na pokyny Evropské rady, na nichž se dne 29. dubna 2017 shodlo 27 hlav států a předsedů vlád, a na směrnice Rady pro jednání ze dne 22. května 2017. Oba tyto texty uznávají „výjimečné okolnosti na irském ostrově“ a nutnost hledat „flexibilní a inovativní řešení“, která by respektovala integritu právního řádu Evropské unie. Jedinečné postavení a zvláštní situaci irského ostrova uznává rovněž usnesení Evropského parlamentu z dubna 2017.

Souvislosti

Dne 20. dubna 2017 přijala Evropská rada soubor politických pokynů, v nichž se mimo jiné uvádí:

„Unie vždy důsledně podporovala cíl zakotvený ve všech částech Velkopáteční dohody, kterým je mír a usmíření, a pokračující podpora a zachování pozitivních výsledků, výhod a závazků mírového procesu bude mít mimořádný význam i v budoucnu. Specifická situace irského ostrova bude vyžadovat flexibilní a inovativní řešení, mimo jiné s cílem vyhnout se „tvrdé“ hranici, přičemž je třeba respektovat celistvost právního řádu Unie. V této souvislosti by Unie měla rovněž uznat stávající dvoustranné dohody a ujednání mezi Spojeným královstvím a Irskem, které jsou slučitelné s právními předpisy EU.“

Dne 19. června 2017 se vyjednavači EU a Spojeného království dohodli na zahájení politického dialogu o Irsku a Severním Irsku. Cílem tohoto dialogu je dosáhnout politické dohody se Spojeným královstvím za účelem ochrany tzv. Velkopáteční dohody (jíž je Spojené království podle mezinárodního práva společným garantem) a všech jejích částí, jakož i zachování společného prostoru cestování, který pochází z doby před vstupem Irska a Spojeného království do EU.

Samotná jednání budou vedena vždy podle pokynů Evropské rady a směrnic Rady pro jednání a s ohledem na usnesení Evropského parlamentu z 5. dubna 2017.

 

 

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP