[quote]Centrum dopravního výzkumu bude na vybraných místech v Jihomoravském kraji a na Vysočině zjišťovat míru znečištění ovzduší. Na základě výsledků navrhne opatření, jak lze snížit koncentrací škodlivin, a to pro každý kraj zvlášť. Centrum o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.[/quote]

Centrum zahájilo práce na projektu Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků, kdy do této skupiny uhlovodíků patří i jedna z nejproblematičtějších znečisťujících látek v ovzduší – benzo[a]pyren. Jeho hlavním zdrojem je lokální vytápění domácností, především staré kotle na tuhá paliva.

„Naši odborníci na životní prostředí provedou detailní měření a vyhodnocení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků včetně zmíněné karcinogenní látky na vybraných 60 lokalitách Jihomoravského kraje a 60 místech Kraje Vysočina,“ uvedl ředitel odborné divize Centra dopravního výzkumu Roman Ličbinský.

Měření budou pracovníci centra provádět v průběhu dvou topných sezon a jedné netopné. Týkat se bude i dalších znečišťujících látek, například oxidu siřičitého, oxidu dusičitého či prachových částic. „Cílem bude zjistit stav znečištění nejen ve zmíněných problematických lokalitách i v souvislosti s dalšími znečišťujícími látkami, pro které jsou legislativně stanoveny imisní limity pro ochranu zdraví,“ uvedl Radek Vít z Centra dopravního výzkumu.

Projekt pomůže ke zpracování akčních plánů pro oba kraje zvlášť. V nich centrum navrhne opatření, která by měla vést ke snížení koncentrací škodlivin. „Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem patří k hlavním problémům kvality ovzduší v Jihomoravském kraji. Vytápění domácnosti produkuje více jak 96 procent emisí této látky, a to především v menších obcích vytápěných pevnými palivy. Jihomoravský kraj očekává od tohoto projektu získání unikátních dat o skutečné kvalitě ovzduší a vytvoření návrhu opatření pro zlepšení kvality ovzduší v těchto obcích,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast životního prostředí Lukáš Dubec (Piráti).

Centrum dopravního výzkumu je jedinou výzkumnou organizací v působnosti ministerstva dopravy. Sídlí v Brně. Zabývá se obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu či technologie výstavby, řeší ale například i dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí.

 

Zdroj : ČTK

DPP