DPP

Drážní úřad uveřejnil výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích v roce 2021. Počet železničních dopravců ke konci roku narostl na číslo 134, počet provozovatelů dráhy zůstal na čísle 8. V roce 2021 obdržel Drážní úřad od Drážní inspekce 17 bezpečnostních doporučení, na jejichž základě přijal odpovídající bezpečnostní opatření. Ze statistik vyplývá, že v České republice stále přetrvává vysoký počet železničních nehod, střetů na přejezdech i projetých návěstidel. Společné kroky jednotlivých subjektů železničního systému průběžně směřují k vylepšení tohoto stavu.

I přes přetrvávající omezení způsobená pandemií covid-19 vykonal Drážní úřad v roce 2021 celkem 614 státních dozorů se zaměřením na plnění povinností dopravců, provozovatelů a vlastníků drah.

„Státní dozory byly věnovány kontrolám vnitřních předpisů, systémů bezpečnosti, odborné a zdravotní způsobilosti strojvedoucích a ostatních osob, kontrolám bezpečného provozování drážních vozidel z hlediska systému údržby, dále železničním přejezdům, označení železničních stanic a zastávek, zveřejňování jízdních řádů nebo zjišťování zdrojů ohrožení dráhy. Při kontrolách nebyly zjištěny zásadní nedostatky, které by měly vliv na ohrožení bezpečnosti železniční dopravy,“ řekl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Na základě závěrů z šetření mimořádných událostí byla přijata bezpečnostní opatření, která v praxi znamenala například úpravy v provozních předpisech, vylepšení defektoskopických metod ke zjišťování skrytých poruch na infrastruktuře nebo zvýšení zabezpečení určitých přejezdů,“ dodal.

S rostoucími požadavky na úroveň bezpečnosti i s postupnou aplikací předpisů Evropské unie do činnosti sektoru narůstá i rozsah agendy Drážního úřadu. Kromě toho se v roce 2021 o 15 % na celkových 6 219 ks zvýšil počet vydaných průkazů způsobilosti pro určená technická zařízení.

Navyšuje se i počet strojvedoucích, kterých bylo ke konci roku 2021 již 10 048. V roce 2021 proběhlo 59 zkoušek k získání licence strojvedoucího s celkovým počtem 484 zkoušených s 67 % úspěšností. Na jejich základě bylo vydáno celkem 337 licencí strojvedoucích. Drážní úřad vydal také 863 ks průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce a 65 ks průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla na lanové dráze, a to včetně změn a duplikátů. Oproti roku 2020 byl v počtu vykonaných zkoušek k získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce zaznamenán pokles. Ten je dán změnou zákona o dráhách, která spočívala v tom, že licence strojvedoucího platí nejen na dráze celostátní a regionální, ale nově i na vlečce.

Naplno se v roce 2021 rozběhl proces certifikací subjektů odpovědných za údržbu železničních vozidel (ECM), která byla povinně rozšířena z nákladních vozů i na vozy ostatní. V rámci certifikačních i průběžných auditů byl zjištěn především fakt, že je často chybně a nedostatečně praktikován proces analýzy a řízení rizik a firmy nechápou dostatečně jeho význam.

Vydaná výroční zpráva vychází z údajů dopravců a provozovatelů celostátních a regionálních drah i Drážního úřadu. Předkládána je Evropské železniční agentuře (ERA), která shromažďuje veškeré výroční zprávy od národních bezpečnostních úřadů členských zemí EU a využívá je k analýzám bezpečnosti a dalšímu plánování v evropském železničním prostoru.

Zdroj : DÚ