Zdroj: Freeimages.com
DPP

[quote]Evropská komise uvedla 24. listopadu 2017, že podle třetí zprávy o stavu energetické unie vyplývá, že přechod Evropy na nízkouhlíkovou společnost se v EU stává novou realitou. Díky pokroku v roce 2017 je EU na dobré cestě k realizaci projektu energetické unie a k vytvoření nových pracovních míst, růstu a investic. Zavádějí se opatření na podporu sociálně spravedlivého přechodu na čistou energii.[/quote]

Nyní nastal čas, aby se zmobilizovala celá společnost – občané, města, venkovské oblasti, společnosti, akademická obec, sociální partneři – a přijala za energetickou unii plnou odpovědnost, pomohla jí pokročit vpřed a aktivně se zapojila do vývoje řešení pro budoucnost.

Třetí zpráva o stavu energetické unie, která byla 24. listopadu zveřejněna, sleduje pokrok dosažený za poslední rok od zveřejnění druhé zprávy o stavu energetické unie v únoru 2017 a prezentuje očekávání na nadcházející rok.

Třetí zpráva o stavu energetické unie rovněž potvrzuje, že energetická transformace není možná, pokud se infrastruktura nepřizpůsobí potřebám budoucího energetického systému. Energetické, dopravní a telekomunikační infrastruktury jsou navzájem stále více propojeny. Místní sítě budou mít pro každodenní život evropských občanů, kteří budou stále více přecházet na elektromobilitu, decentralizovanou výrobu energie a řešení reagující na poptávku, čím dál tím větší význam. Bylo již dosaženo značných úspěchů, ale nedostatky přetrvávají zejména v oblasti elektřiny. Komise dnes k vyřešení tohoto problému přijala sdělení týkající se 15% cíle propojení elektroenergetických soustav do roku 2030. Schválila rovněž třetí seznam projektů společného zájmu.

V reakci na tuto zprávu Maroš Šefčovič, místopředseda Komise odpovědný za energetickou unii, uvedl:

Energetická unie bude úspěšná pouze tehdy, pokud všichni potáhneme za jeden provaz. Cílem je splnit závazek dokončit energetickou unii do konce současného mandátu Komise. V roce 2019 již energetická unie nesmí být jen politickou vizí, ale každodenní realitou, z níž budou mít prospěch všichni evropští občané. To bude vyžadovat větší zapojení všech částí společnosti. Příští rok tedy považuji za rok angažovanosti.“

Miguel Arias Cañete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky,dodal:

„Evropská energetická transformace je v plném proudu, o čemž svědčí rekordní úrovně energie z obnovitelných zdrojů a rychle klesající náklady. Aby se však tato transformace plně podpořila, musí se evropská energetická infrastruktura vyvíjet stejným směrem a stejnou rychlostí. Proto navrhujeme, aby byl nový seznam projektů zaměřen na klíčové propojení elektroenergetických soustav a inteligentní sítě. Dnešní opatření na podporu budování infrastruktury pro čistou energii představují další významný krok směrem k větší udržitelnosti, konkurenceschopnosti a bezpečnosti naší energetické soustavy, tak aby poskytovala skutečnou evropskou přidanou hodnotu.“

Klíčová zjištění

Dříve než tři roky od zveřejnění rámcové strategie pro energetickou unii předložila Komise ve svém sdělení „ Čistá energie pro všechny Evropany“ téměř všechny návrhy potřebné pro naplnění zásady „energetická účinnost v první řadě“, podporu celosvětového vedoucího postavení EU v oblasti klimatu a energie z obnovitelných zdrojů a zajištění spravedlivých podmínek pro spotřebitele energie.

Konkrétními kroky v procesu dokončení projektu energetické unie je soubor iniciativ v odvětví dopravy„ Evropa v pohybu“ z března letošního roku, jejichž cílem je zachovat si konkurenceschopnost v době sociálně spravedlivého přechodu na čistou energii a digitalizaci, jakož i „ Balíček opatření v oblasti čisté mobility“, který byl předložen v listopadu a jenž představuje rozhodující krok ke splnění cíle závazného snížení domácích emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030, k němuž se EU zavázala v Pařížské dohodě.

Dokončení energetické unie vyžaduje zapojení a úzkou spolupráci Komise, členských států a společnosti jako celku. Právě z tohoto důvodu budou muset členské státy na počátku roku 2018 dokončit návrh integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu na období po roce 2020. Předložení těchto návrhů do začátku roku 2018 je rovněž důležité k tomu, aby se demonstrovalo vedoucí postavení Unie na světové scéně.

V důsledku geopolitických událostí zůstává oblast energetiky a klimatu na předním místě pořadu jednání v roce 2017. Záměr americké vlády odstoupit od Pařížské dohody přiměl EU k tomu, aby se ujala vedení a reagovala posílením synergií mezi svými diplomatickými činnostmi v oblasti klimatu a energetiky. EU bude nadále stát za svým závazkem bojovat proti změně klimatu na celosvětové úrovni a posilovat svá stávající globální partnerství.

Ve zprávě o stavu Unie se rovněž zdůrazňuje, že i když celosvětové změny ve výrobě energie představují pro Evropu vážnou výzvu, vytváří rovněž jedinečnou příležitost k tomu, aby Evropa posílila svou úlohu světového lídra v oblasti přechodu na čistou energii a současně zajistila bezpečnost dodávek energie pro všechny své občany. Základním předpokladem pro přilákání investic do modernizace celého hospodářství EU ve prospěch občanů je prokázat ambice v otázkách, jako jsou obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, opatření v oblasti změny klimatu a inovace v oblasti čisté energie, jakož i zajistit správné cenové signály na trhu.

Energetická unie už prokázala svou užitečnost, ale ke splnění zbývajících úkolů má klíčový význam nepolevit v angažovanosti. K veškerým legislativním návrhům souvisejícím s energetickou unií, které Komise předložila, musí Evropský parlament i Rada přistupovat jako k prioritě.

Co bylo dnes přijato

  • Třetí zpráva o stavu energetické unie a příloha 1: Aktualizovaný plán energetické unie; příloha 2:

Poznámky k politice; příloha 3: Aktuální stav příprav na vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu; příloha 4: Pokrok při urychlení inovací v oblasti čisté energie; Přehled pro 28 členských států energetické unie:

  • Třetí seznam projektů společného zájmu,
  • Sdělení o infrastruktuře (o provádění 15 % cíle propojení elektroenergetických soustav),
  • Zpráva o pokroku v oblasti energetické účinnosti,
  • Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem,
  • Zpráva o Paktu starostů a primátorů,
  • Zpráva o trendech a prognózách Evropské agentury pro životní prostředí,
  • Studie o výrobcích-spotřebitelích energie pro domácnosti.

 

Státní podpora: Komise schvaluje mechanismus společné kapacity pro Irsko a Severní Irsko
Evropská komise oznámila 24. listopadu, že schválila podle pravidel EU pro státní podporu nový kapacitní mechanismus pro společně provozovaný irský a severoirský trh s elektřinou. Mechanizmus pomůže zajistit bezpečnost dodávek elektřiny při zachování hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Komisařka Margrethe Vestager, zodpovědná za politiku hospodářské soutěže, uvedla:

,,Společný irský a severní irský kapacitní mechanismus pomůže zajistit bezpečnost dodávek elektřiny v nadcházejících letech. Myslím si, že je dobré, že tento mechanismus je provozován přes státní hranice a podporuje hospodářskou soutěž mezi všemi potenciálními poskytovateli kapacit ve prospěch spotřebitelů. „

V rámci kapacitního mechanismu získají elektrárenští a jiní poskytovatelé kapacity na trhu „všech ostrovů“ platbu za to, že jsou k dispozici pro výrobu elektřiny, nebo v případě reakce provozovatelů na poptávku, že jsou připraveni snížit svou spotřebu elektřiny, aby pomohly vyvážit poptávku s napájením. Pomáhá zajistit dostatečnou kapacitu k uspokojení poptávky po elektřině v Irsku a Severním Irsku.

Poskytovatelé kapacity budou vybráni na základě pravidelných, konkurenčních aukcí. První aukce se má konat v prosinci 2017.

Komise posoudila opatření podle pokynů pro státní podporu na ochranu životního prostředí a energie z roku 2014. Jak požadují pokyny, Irsko a Severní Irsko prokázaly nutnost opatření zajistit jako cíl zabezpečení dodávek na základě důkladné analýzy trhu. Komise dospěla k závěru, že mechanismus kapacity je v souladu s pravidly EU pro státní podporu, a to zejména proto, že je otevřen všem potenciálním typům poskytovatelů kapacit, včetně reakce na poptávku. Dále bude opatření udržovat náklady pro spotřebitele pod kontrolou díky pravidelným, konkurenčním aukcím na přidělování kapacitních smluv.

Společný irský a severoirský kapacitní mechanismus má také zvláštní rys, aby zajistil jeho účinnost: pokud ceny elektřiny dosáhnou velmi vysokých úrovní (tj. Více než 500 EUR za MWh), spustí povinnost, aby elektrárny vybrané v dražbách zaplatily některé státní podpory. Mohou financovat tuto zálohu z výnosů, které přinášejí z prodeje elektřiny. Kapacitní mechanismus proto nejen zajišťuje, že kapacita je k dispozici, ale také dává elektrárnám pobídku k tomu, aby využily tuto kapacitu k tomu, aby nabízely svoji elektřinu na trhu, když je nedostatek.

Souvislosti

Společný mechanismus pro kapacitu v Irsku a Severním Irsku tvoří součást souboru tržních reforem, který se nazývá integrovaný jednotný trh s elektřinou (I-SEM). Je určen k zahájení v květnu 2018.

Komise nedávno zhodnotila další opatření zaměřená na zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny v různých členských státech. V červenci 2014 a ve Francii v listopadu roku 2016 schválila mechanismy celosvětové kapacity. Kromě toho provedla Komise v 11 členských státech šetření v oblasti státní podpory týkající se kapacitních mechanismů. Docházela k závěru, že mechanismy kapacit mohou být vhodným nástrojem k zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny, pokud jsou dobře navrženy a zaměřeny na základní selhání trhu.

Verze rozhodnutí, která není důvěrná, bude zveřejněna v rejstříku státní podpory na internetových stránkách pro hospodářskou soutěž pod čísly SA.44464 a SA.44465 po vyřešení případných otázek důvěrnosti. Týdenní e-zprávy o státní podpoře uvádějí nové publikace rozhodnutí o státní podpoře na internetu a v Úředním věstníku EU.