Zdroj: Freeimages.com

[quote]Méně než dva týdny potom, co se 17. listopadu v Göteborgu konal sociální summit, jeho dva hostitelé – předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a švédský premiér Löfven – představují 28. listopadu jeho výsledky.[/quote]

V příloze zveřejněná závěrečná zpráva má sloužit jako vodítko pro opatření vyplývající ze summitu, která začínají na prosincovém zasedání Evropské rady. Diskuse mezi hlavami států a předsedy vlád na summitu ukázaly, že existuje široká shoda na tom, že Evropská unie potřebuje silnou a hmatatelnou sociální dimenzi. V budoucnosti bude nejdůležitější řešit problémy trhů práce a důraz na vývoj v ekonomické i sociální oblasti. Summit byl prvním milníkem v debatě o budoucnosti Evropy, o níž hovoří Junckerův plán na vybudování jednotnější, silnější a demokratičtější Unie. Představoval také první zastávku na cestě k setkání vedoucích představitelů EU v Sibiu dne 9. května 2019.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil:

„Sociální summit byl v debatě o budoucnosti Evropy zlomovým momentem. Vyslal jasný signál, že k vybudování silnější, demokratičtější a spravedlivější Unie jsou nezbytná spravedlivá pracovní místa, růst podporující začlenění a rovné příležitosti. Vyhlášením Evropského pilíře sociálních práv se všechny instituce EU a političtí představitelé přihlásili ke společné odpovědnosti – hájit práva našich občanů v rychle se měnícím světě. Nyní je třeba zajistit výsledky. Začátkem bude prosincové zasedání Evropské rady. Můžete si být jisti, že Evropská komise se bude na tomto úsilí výrazně podílet – zejména svými doporučeními pro jednotlivé členské státy v rámci evropského semestru.“

Švédský premiér Stefan Löfven k tomu dodal:

„Nastal čas pro sociální Evropu. Musíme zlepšit pracovní a životní podmínky občanů a současně zvýšit naši konkurenceschopnost v globální ekonomice.“

Účastníci summitu se znovu přihlásili ke své společné odpovědnosti za řešení problémů, s nimiž se na všech úrovních potýkají naše pracovní trhy. Evropský parlament, Rada a Evropská komise na summitu vyhlásily Evropský pilíř sociálních práv, jenž je symbolem tohoto společného závazku. V tomto duchu se účastníci summitu shodli na tom, že o sbližování našich ekonomik a společností by měli usilovat aktéři na všech úrovních, včetně sociálních partnerů. Měly by být podniknuty další kroky ke zlepšení přístupu na trh práce, aby se zvýšily počty zaměstnaných mužů i žen. Investicemi do lidí, beroucími ohled na rozmanitost sociálních tradic v Evropě, je nutné zajistit spravedlivé zaměstnání a pracovní podmínky a podporovat přechod mezi jednotlivými zaměstnáními.

Na summitu byla připomenuta nezbytnost toho, aby lidé byli na prvním místě. K tomu je nutné společné úsilí na všech úrovních a další rozvoj sociální dimenze Unie na základě sdíleného závazku a stanovených pravomocí. Mezi nejbližší příští kroky patří následující:

V prosinci se Evropská rada k göteborskému summitu vrátí a v diskusi o budoucnosti Evropy se bude věnovat jejímu sociálnímu rozměru. Evropská komise bude jako jeden z hostitelů sociálního summitu vtěchto diskusích nadále hrát svou roli. Hlavním rámcem pro budoucí diskuse o sociální dimenzi by měl být evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik.

Souvislosti

Na sociálním summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu, který uspořádala švédská vláda a Evropská komise, se v Göteborgu 17. listopadu 2017 sešly hlavy států a předsedové vlád zemí EU s institucemi EU, sociálními partnery, občanskou společností, studenty a předními odborníky.

Summit, konaný osm měsíců po oslavách 60. výročí Římských smluv, představoval pro politiky a zainteresované subjekty mimořádnou příležitost k diskusi o tématech, která se týkají každodenního života občanů. Přispěl tak k debatě o budoucnosti EU, jež byla zahájena na bratislavském summitu a kterou utváří bílá kniha Evropské komise a pět navazujících diskusních dokumentů, zejména pak dokument o sociálním rozměru Evropy, jenž byl představen dříve v tomto roce.

Summit se zaměřil na to, jak podpořit růst podporující začlenění, vytvářet spravedlivá pracovní místa a prosazovat rovné příležitosti pro všechny muže a ženy, s ohledem na společné problémy a na bohaté zkušenosti v celé Evropě. Diskuse probíhaly v jedinečném, otevřeném a interaktivním formátu. Díky tomu mohly být představeny rozdílné perspektivy a mohla být projednána různá řešení, jež všechny zohledňovaly společné problémy a specifickou vnitrostátní situaci a priority jednotlivých zemí. Živé přenosy umožnily občanům v celé Evropě sledovat debaty v reálném čase. Na summitu byl také společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise vyhlášen Evropský pilíř sociálních práv. Byla to důrazná zpráva o jednotě a politickém odhodlání.

Další informace

Závěrečná zpráva ze sociálního summitu

Texty pro tři pracovní skupiny summitu na téma podpory spravedlivých pracovních míst a budoucího růstu

Informační přehledy Komise k sociálnímu summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu Internetové stránky Evropského pilíře sociálních práv

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z GOTEBORGU

Evropské hlavy států a předsedové vlád se sešli v Göteborgu dne 17. listopadu 2017 s institucemi EU, sociálními partnery, občanskou společností, studenty a předními odborníky na společném summitu o spravedlivých pracovních příležitostech a růstu, který pořádala švédská vláda a Evropská komise. Osm měsíců po oslavě 60. výročí Římských smluv představoval summit mimořádnou příležitost pro vůdce a zúčastněné strany, aby diskutovali o tématech, které se týkají každodenního života občanů. Jako taková přispěla k debatě o budoucnosti EU, která byla zahájena na bratislavském summitu a byla formována bílou knihou Evropské komise a pěti následujícími reflexními dokumenty, zejména o evropském sociálním rozměru, který byl představen počátkem tohoto roku. Sociální summit o spravedlivých pracovních příležitostech a růstu se zaměřil na to, jak podpořit růst podporující začlenění, vytvářet spravedlivé pracovní příležitosti a podporovat rovné příležitosti pro všechny muže a ženy a zároveň uznává společné výzvy a bohaté zkušenosti v Evropě. Diskuze proběhly v jedinečném, otevřeném a interaktivním formátu, který vedl k tomu, že se slyšely různé perspektivy a diskutovaly se o různých řešeních, které berou v úvahu společné výzvy a specifika národního kontextu a priorit. Živé proudy informací umožnily občanům v celé Evropě sledovat diskuse v reálném čase. Summit byl příležitostí znovu potvrdit společnou odpovědnost za řešení problémů, kterým čelí naše trhy práce na všech úrovních. Zdůraznil, že zaměstnanost a sociální pokrok se v první řadě vytvářejí v praxi. Bohatá sdílená zkušenost bude sloužit jako inspirace pro vlády a zúčastněné strany, jak navrhnout a zavést politiky v budoucnu. Potřeba podporovat konvergenci našich ekonomik a společností by měla být uspokojena úsilím na všech úrovních, včetně sociálních partnerů. Při zohlednění rozmanitosti společenských tradic v celé Evropě by měly být podniknuty další kroky ke zlepšení přístupu na trhy práce, k zajištění spravedlivého zaměstnání a pracovních podmínek ak podpoře přechodů mezi pracovními místy. Na summitu Evropský pilier sociálních práv vyhlásil Evropská komise, Evropský parlament a Rada Evropské unie. To odráží společnou odpovědnost a potřebu společného úsilí všech úrovní vlády, sociálních partnerů a občanské společnosti o dosažení silné sociální Evropy. Pilíř vyjadřuje zásady a práva, které jsou zásadní pro spravedlivé a dobře fungující trhy práce a sociální systémy v Evropě 21. století. Před summitem se sociální partneři na úrovni EU dohodli na společném prohlášení, které podrobně popisuje, jak mohou v budoucnu přispět ke spravedlivým pracovním místům a růstu. Ve světle prosincového zasedání Evropské rady a v rámci celkové diskuse o budoucnosti Evropy se v diskusích ukázalo, že Evropa musí mít silný a hmatatelný sociální rozměr. V budoucnu bude zásadní hospodářský i sociální rozvoj.

Summit připomněl, že je potřeba nejprve nalézt lidi prostřednictvím společného úsilí na všech úrovních a dále rozvíjet sociální rozměr Unie na základě společného závazku a zavedených kompetencí. Jako první krok bychom měli pokračovat: – uplatňovat zásady a práva stanovené v Evropském pilíři sociálních práv, zejména prostřednictvím evropského semestru koordinace politik a národních programů reforem členských států v roce 2018; – usnadnění dobře fungujícího sociálního dialogu na všech úrovních, včetně „nového začátku sociálního dialogu“ na úrovni EU; – rychle pokročit v dosud nevyřešených společenských spisech na úrovni EU, a to i v oblasti vysílání pracovníků, koordinace sociálního zabezpečení, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a evropským zákonem o přístupnosti, a zároveň je připravena rychle zvážit budoucí iniciativy, které Komise oznámila v rámci svého pracovního programu 2018; – sledování priorit akčního plánu EU 2018-2019 na řešení rozdílů v odměňování žen a mužů; a – dále rozvíjet novou evropskou agendu dovedností se zvláštním zaměřením na provádění doporučení Rady o zdokonalování cest, určeného pro osoby s nejvíce potřebnými dovednostmi v roce 2018.

Společná odpovědnost za lidi

Účinky hospodářské krize zanechaly jizvy v jednotlivých životech a v našich společnostech jako celku. Trhy práce a sociální výsledky se stále značně liší v rámci jednotlivých zemí i v rámci jednotlivých zemí. Příjmové nerovnosti přetrvávají spolu s rozdílnými pracovními poměry mezi muži a ženami a přetrvávají potíže starších pracovníků, migrantů a osob se zdravotním postižením. Ve všech členských státech dochází k rychlým a hlubokým změnám v důsledku demografického a společenského vývoje. Globalizace, technologie a digitalizace mění také způsob, jakým žijeme a spolupracujeme, vytváříme nové příležitosti i výzvy. Diskuse ukázaly, že to, co nás spojuje, je nutnost zajistit, aby jednotlivci a společnosti byly pro budoucnost dobře připraveny, stejně jako potřebu přizpůsobit naše sociální modely současným a budoucím výzvám. Bylo uznáno, že existuje společná potřeba jednat a že bychom měli využít současný nárůst v evropském hospodářství a pokles nezaměstnanosti za účelem vybudování inkluzívnější, prosperující a sociální Evropy pro naše občany, nejprve nastolit spravedlivé zaměstnání a růst. Byla uznána podpora dobře fungujícího sociálního dialogu a jeho význam pro zajištění spravedlivých pracovních míst a růstu. Byl zdůrazněn mluvením se zúčastněnými stranami, a nikoliv pouze o zúčastněných stranách, a v diskusích mládeží k vzdělání. Byla uznána důležitá role Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů, stejně jako zásadní příspěvek mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní organizace práce a Rada Evropy.

Potřebujeme více mužů a žen v zaměstnání, abychom k tomu zajistili snadnější přístup na trh práce. Zlepšení přístupu na evropské trhy práce vyžaduje řešení klíčových výzev, jako je lepší sladění pracovního a soukromého života, podpora znevýhodněných skupin a odstranění překážek vytváření pracovních míst. Vzhledem k tomu, že se globalizace, technologický pokrok a demografické změny ustálí, více a lepší dovednosti určí zaměstnatelnost. Proto je nezbytné zaměřit se na osoby s nízkou kvalifikací, které čelí nejzávažnějším obtížím. Posílení úsilí vybavit mladé lidi příslušnými dovednostmi je důležité pro podporu inkluzivního růstu a rovných příležitostí. Byly sdíleny některé výmluvné postupy, zejména o tom, jak zvýšit účast žen na trhu práce, jak usnadnit vstup mladých lidí, nově příchozích osob a zranitelných skupin a jak co nejvíce využít zkušenosti starších lidí. V diskusi byly nastoleny strukturální a sociální reformy zaměřené na rovné příležitosti, zvýšenou mobilitu, celoživotní učení, odbornou přípravu a učňovské vzdělání, přístup k bezplatné péči o děti a iniciativy zaměřené na rychlou integraci přistěhovalců. Příspěvek malých a středních podniků a osob samostatně výdělečně činných k evropskému hospodářskému růstu byl zdůrazněn. Bylo uznáno, že podnikatelské a soft skills byly často získávány mimo formální vzdělávací struktury. Kromě záruky pro mládež byly zmíněny i některé iniciativy na úrovni EU v rámci programu Nové dovednosti. Mezi ně patří doporučení Rady o zdokonalení cest a program modernizace odborného vzdělávání a přípravy.

Potřebujeme spravedlivé zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Musíme zajistit důstojné pracovní podmínky a spravedlivé pracovní podmínky pro všechny pracovníky, bez ohledu na jejich pracovní poměr. Nové formy práce a potřeba nabízet flexibilitu a bezpečnost pracovníkům a podnikům představují nové výzvy. Musíme se také zabývat dopadem na klepání, pokud jde o produktivitu a mzdy, pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost při práci, jakož i přístup k blahu a sociální ochraně. Zvláštní pozornost by měla být věnována přetrvávajícím rozdílům mezi muži a ženami v oblasti zaměstnanosti, pracovních podmínek, profesních příležitostí, odměňování a důchodů. Byl také diskutován vliv stárnoucí populace a automatizace / digitalizace. Byly sdíleny různé postupy, od sdílené rodičovské dovolené až po odpovídající sociální ochranu pro všechny typy smluv, opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, práva pracovníků vyžadovat flexibilní pracovní podmínky. Úloha sociálních partnerů byla mnohými zdůrazněna jako důležitá pro řešení problémů spojených s spravedlivou zaměstnaností a dobrými pracovními podmínkami. Dobře fungující dialog může být například účinným nástrojem při hledání řešení pro otázky flexibility a bezpečnosti jak pro pracovníky, tak pro podniky. Stávající iniciativy na úrovni EU zahrnují modernizaci legislativního rámce v oblasti zdraví a bezpečnosti, revizi směrnice o písemných prohlášeních a iniciativu na zlepšení přístupu k sociální ochraně.

Musíme investovat do lidí, abychom usnadnili přechody mezi pracovními místy
Je třeba pokračovat v úsilí o usnadnění přechodu mezi pracovními místy. Jedná se o rekvalifikaci a upskilling, zachování práv na sociální ochranu po celý život, jakož i veřejné služby zaměstnanosti a aktivační podpora, která pomůže přizpůsobit se rychlým ekonomickým úpravám a déle a různorodější kariéře. Přechody ze školy do práce a z rodičovské dovolené zpět do zaměstnání jsou důležité a náročné krokové cesty. Byly sdíleny některé významné postupy, kdy digitalizace a automatizace vytvořily nové podmínky a výzvy pro globální konkurenceschopnost EU. Byla zdůrazněna odborná příprava a přístup k celoživotnímu učení, který se zaměřuje na nové dovednosti, které udržují krok s technologickým rozvojem a usnadňují přechody z jednoho zaměstnání do druhého.

Úloha sociálních partnerů je v tomto ohledu zvlášť důležitá. Jsou zapotřebí investice s uvedením jak národních, tak fondů EU. Důležitá byla rovněž intenzivní spolupráce s univerzitami a sociálními partnery. Existuje společný názor, že sociální model EU by měl být chráněn a zachován a že by se EU měla vyhýbat závodu na dno jak v rámci Unie, tak na celosvětovém trhu. Ochrana zaměstnanců, ochrana pracovníků byla považována za klíčovou. Existuje několik iniciativ na úrovni EU zaměřených na spravedlivou mobilitu, jako je revize pravidel týkajících se vysílání pracovníků a koordinace sociálního zabezpečení, jakož i návrh na zřízení Evropského úřadu práce.

Další akce

V prosinci bude Evropská rada navazovat na summit v Göteborgu; bude se zabývat sociální dimenzí v diskusi o budoucnosti EU. Jako spoluorganizátor celospolečenského summitu o spravedlivých pracovních místech a růstu bude Evropská komise nadále hrát svou roli v následných jednáních. Evropský semestr pro koordinaci politik by měl být hlavním rámcem, který umožní vést diskuse o sociálním rozměru. Evropská komise předá své priority v rámci evropského semestru, který začíná ročním průzkumem růstu v roce 2018. Summit byl svědkem společného prohlášení Evropského pilíře sociálních práv Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí. Toto poslalo silné poselství jednoty a politického závazku. Evropský pilíř sociálních práv stanoví 20 principů blízkých každodennímu životu evropských občanů a znovu potvrzuje závazek sdílených hodnot. Soustředění se nyní musí zaměřit na dodržování těchto zásad a práv, aby se zajistilo, že jsou realitou pro všechny muže a ženy. Jedná se o společný úkol a vyžaduje společné úsilí mezi institucemi EU a členskými státy, sociálními partnery a občanskou společností

Summit byl prvním mezníkem v debatě o budoucnosti Evropy na cestě k setkání vedoucích představitelů EU v Sibiu dne 9. května 2019. Spolupořadatelé se těší na pokračující úsilí estonského, bulharského a rakouského předsednictví o pokračování práci na sociálním rozměru Evropy v rámci osmnáctiměsíčního programu Rady Evropské unie (červenec 2017–prosinec 2018), jakož i další práci Evropského parlamentu v této oblasti před volbami do Evropského parlamentu na jaře roku 2019.