[quote]Na začátku zasedání člen Evropské rady zastupující členský stát, který zastává šestiměsíční předsednictví Rady, poskytl přehled pokroku při provádění předchozích závěrů Evropské rady.[/quote]

MIGRACE 

Přístup členských států a orgánů EU k zajištění úplné kontroly vnějších hranic přináší výsledky a musí být konsolidován. Celkově se migrační toky značně snižují a počet úmrtí na moři se snížil.

Evropská rada je odhodlána pokračovat ve svém komplexním, pragmatickém a rozhodném přístupu a uplatňovat jej, kdykoli je to nutné. To znamená:

 • bdělost na všech migračních trasách a připravenost reagovat na nové trendy;
 • pragmatické, flexibilní a koordinované využívání všech dostupných nástrojů EU a členských států;
 • podpora pro přímo postižené nebo zapojené členské státy, a to i prostřednictvím pokračující podpory agentur EU;
 • silná spolupráce s mezinárodními partnery, jakož i se zeměmi původu, tranzitu a výjezdu
 • snížení pobídek pro nelegální migraci prostřednictvím efektivních návratů;
 • přiměřené finanční a jiné zdroje

K upevnění a prohloubení tohoto přístupu na všech migračních trasách Evropská rada dále vyzývá:

 • prokázat plné odhodlání spolupracovat s Tureckem na migraci a podpoře západního Balkánu;
 •  plné a nediskriminační provádění dohody o zpětném přebírání mezi EU a Tureckem se všemi členskými státy;
 • zajištění výrazného zvýšení efektů prostřednictvím opatření na úrovni EU i členských států, jako jsou účinné dohody a ujednání o zpětném přebírání osob; Evropská agentura pro hraniční a pobřežní stráž by měla být dále posílena a měla by mít větší roli při organizaci návratů;
 • zajistit, aby mise a operace SBOP byly plně obsazeny a aby jejich mandáty byly přizpůsobeny tak, aby pomohly v boji proti obchodníkům s migrací a pašerákům a pomohly by narušit jejich obchodní model; podpora akcí našich partnerů z G5 Sahel;
 • uplatňování dobrovolných programů znovu usídlení a jejich rozvíjení společně s mezinárodními partnery, zejména UNHCR;
 • posílení sdílení informací a údajů v rámci EU, mezi členskými státy, agenturami SVV, misemi a operacemi SBOP, jakož i s mezinárodními partnery; v této souvislosti vyzývá Evropská rada, aby byly společné vyšetřovací týmy rozšířeny na příslušné země;
 • vytváření a uplatňování potřebného vlivu pomocí všech příslušných politik, nástrojů a nástrojů EU, včetně rozvoje, obchodu a víz, s cílem dosáhnout měřitelných výsledků, pokud jde o předcházení nelegální migraci a návratu nelegálních migrantů

Pokud jde o trasu centrálním Středomořím. Evropská rada:

 • uznává značný přínos Itálie na této cestě;
 • žádá, aby EU pokračovala v úsilí a podporovala členské státy, aby zastavily toky a zvýšily návraty, a aby vybudovaly silnou spolupráci se zeměmi původu, tranzitu a odjezdu;
 • opakovaně připomíná důležitost spolupráce s libyjskými orgány a všemi sousedy Libye s cílem zlepšit kapacitu správy hranic a zdůrazňuje naléhavost podpory rozvoje místních komunit v Libyi na migračních trasách;
 • povzbuzuje a vyzývá k podpoře úsilí UNHCR a IOM v Libyi, Sahelu a regionu i finančně, včetně dalšího zjednodušení dobrovolného návratu a přesídlení a zlepšení podmínek přijímání ve spolupráci s libyjskými orgány, aby se zajistilo humánní zacházení s migranty;
 • zavázala se zajistit dostatečné a cílené financování, mimo jiné prostřednictvím severoafrického okna svěřeneckého fondu EU pro Afriku, s cílem podpořit nezbytné činnosti související s migrací v severní Africe a financovat všechny relevantní projekty v roce 2017 i mimo ni s včasným vyplacením prostředků. Jejím úkolem je, aby Rada, za pomoci Komise, zahájila bezprostřední operační kroky, aby zajistila plnění tohoto závazku před prosincovou Evropskou radou;
 • vyzývá k většímu úsilí o rychlé vytvoření trvalé přítomnosti EU v Libyi s přihlédnutím k podmínkám v terénu

Evropská rada vyzývá k pečlivému sledování situace na východních a západních středomořských trasách s ohledem na nedávné zvýšení migračních toků.

Evropská rada připomíná, že řešení hlavních příčin migrace a poskytování hospodářských a sociálních příležitostí v zemích tranzitu a původu jsou součástí dlouhodobého přístupu k migraci. V této souvislosti Evropská rada vítá nedávné zahájení Evropského fondu pro udržitelný rozvoj, který podporuje investice do afrických a sousedských zemí. Rovněž vítá provádění Iniciativy pro hospodářskou odolnost Evropské investiční banky (EIB), která mobilizuje investice do sousedních zemí. Těší se na diskusi o spolupráci s africkými partnery na nadcházejícím summitu Africké unie a Evropské unie.

Evropská rada znovu zdůrazňuje svůj závazek vůči schengenskému systému a vyjadřuje záměr vrátit se zpět k Schengenu co nejdříve, přičemž plně zohlední přiměřené bezpečnostní zájmy členských států.

Evropská rada vítá dosavadní pokrok dosažený při reformě společného evropského azylového systému a vyzývá k dalšímu sbližování směrem k dohodě, která nastolí správnou rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou a zajistí odolnost vůči budoucím krizím v souladu s jejím červnem 2017 závěry. Evropská rada se k této záležitosti vrátí na svém zasedání v prosinci a bude se snažit dosáhnout konsenzu v první polovině roku 2018.

DIGITÁLNÍ EVROPA

Digitální summit v Tallinnu dne 29. září 2017 vyslal silnou zprávu o potřebě silnější a soudržnější digitální Evropy. Závěry premiéra Ratase po summitu poskytují vynikající základ pro další práci na všech úrovních.

Digitalizace nabízí obrovské možnosti pro inovace, růst a pracovní místa, přispěje k naší globální konkurenceschopnosti a podpoří tvůrčí a kulturní rozmanitost. Zachycení těchto příležitostí vyžaduje kolektivní řešení některých výzev, které přináší digitální transformace a revize politik postižených digitalizací. Evropská rada je připravena dělat vše, co je potřeba, aby byla Evropa digitální.

Aby mohla Evropa úspěšně vybudovat digitální Evropu, potřebuje zejména:

 • aby vlády a veřejný sektoru, které jsou plně zapojeny do digitálního věku, byly příkladem: elektronická vláda a zavádění nových technologií, přístupnost, jedno místo styku a jednotná zásada a digitalizovaný veřejný sektor jsou klíčem k transformaci naší společnosti a podpoře čtyř svobod EU. Evropská rada vyzývá k uplatnění ministerského prohlášení z Tallinu o elektronické správě;
 • regulační rámec orientovaný na budoucnost: dokončení strategie digitálního jednotného trhu ve všech jejích prvcích do konce roku 2018 zůstává zásadním úkolem. Navzdory značnému pokroku je třeba urychlit práci v této oblasti, aby bylo možné tento termín splnit. Za tímto účelem by měla dodatečná Rada pro telekomunikace a telekomunikace dne 24. října projednat, jak urychlit a upřednostnit práci na jednotném digitálním trhu. Do konce roku 2017 by měla být dosažena dohoda mezi spoluzákonodárci o geoblokování, audiovizuálních mediálních službách a dodávkách balíků. Do června 2018 by spoluzákonodárci měli také souhlasit s volným tokem návrhů týkajících se neosobních údajů a kód elektronické komunikace. Evropská rada zdůrazňuje, že je důležité, aby se v obchodních dohodách s třetími zeměmi zajistily odpovídající pravidla týkající se toků údajů, aniž by byla dotčena právní úprava EU. Kromě toho by měla být přednostně usilována o vyjednávání o autorských právech a o směrnici o digitálním obsahu. Evropská rada rovněž zdůrazňuje nutnost větší transparentnosti postupů a použití platforem;
 • prvotřídní infrastrukturní a komunikační síť: to vyžaduje spolupráci na úrovni EU, mimo jiné s cílem dosáhnout v celé EU vysoce pevných a mobilních sítí (5G) světové třídy a zvýšit koordinovanou dostupnost spektra do roku 2020 za konzistentních regulačních a ekonomických podmínek; to zase vyžaduje vyhrazení všech potřebných legislativních zdrojů, včetně dostatečného počtu trialogů, k dosažení dohody o elektronickém komunikačním kódu, včetně nezbytných ustanovení o spektru
 • společný přístup k kybernetické bezpečnosti: digitální svět vyžaduje důvěru a důvěru lze dosáhnout pouze tehdy, pokud zajistíme proaktivnější zabezpečení návrhu ve všech digitálních politikách, poskytneme přiměřenou bezpečnostní certifikaci výrobků a služeb a zvýšíme schopnost zabránit, detekovat a reagovat na kybernetické útoky. Za tímto účelem by měly být návrhy Komise v oblasti kybernetické bezpečnosti vypracovány holistickým způsobem, předány včas a přezkoumány
 • boj proti terorismu a online zločinu: úsilí v tomto směru by mělo být zintenzivněno, jak stanovila Evropská rada ve svých závěrech z června 2017. Evropská rada vítá sdělení Komise o řešení nezákonného obsahu on-line a opakuje svou připravenost v případě potřeby podpořit vhodná opatření na úrovni EU;
 • trhy práce, vzdělávací a vzdělávací systémy vhodné pro digitální věk: je třeba investovat do digitálních dovedností, posilovat a umožňovat všem Evropanům;
 • odhodlané úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a investic: podpora nových forem podnikání a podpora a podpora digitální transformace průmyslových odvětví a služeb. Nástroje EU, jako jsou rámcové programy EU, včetně programu Horizont 2020, evropských strukturálních a investičních fondů a Evropského fondu pro strategické investice, mohou pomoci dosáhnout tohoto cíle. EU by také měla prozkoumat způsoby, jak vytvořit vhodné struktury a financování na podporu průlomových inovací;
  • pocit naléhavosti při řešení nově vznikajících trendů: zahrnuje otázky jako umělá inteligence a blokové technologie a současně zajišťuje vysokou úroveň ochrany údajů, digitálních práv a etických norem. Evropská rada vyzývá Komisi, aby do počátku roku 2018 předložila evropský přístup k umělé inteligenci a vyzývá Komisi, aby předložila nezbytné iniciativy na posílení rámcových podmínek s cílem umožnit EU, aby prozkoumala nové trhy prostřednictvím radikálních inovátorů a znovu potvrdit vedoucí úlohu svého odvětví;
 • účinný a spravedlivý systém zdanění, který je vhodný pro digitální éru: je důležité zajistit, aby všechny společnosti platily spravedlivý podíl daní a zajistily celosvětové rovné podmínky v souladu s pracemi, které v současné době probíhají v OECD. Evropská rada vyzývá Radu, aby pokračovala v přezkumu sdělení Komise o této otázce, a očekává příslušné návrhy Komise do začátku roku 2018.

Naším cílem musí být vytvoření integrovanějšího jednotného trhu a zajištění praktických výhod pro evropské občany a podniky. Evropská rada bude pozorně sledovat vývoj v této oblasti a poskytne potřebné pokyny. Vyzývá orgány, aby zintenzivnily legislativní práci a aby členské státy provedly příslušné právní předpisy EU a přijaly veškerá nezbytná opatření v rámci svých pravomocí, aby vytvořily novou digitální éru. Evropská rada se na své úrovni bude zabývat otázkami, které nelze vyřešit na úrovni Rady.

 

BEZPEČNOST A OBRANA

Evropská rada připomíná své závěry z června roku 2017. Vítá významný pokrok, který členské státy dosáhly při přípravě oznámení o stálé strukturované spolupráci (PESCO) se společným seznamem závazků a řízení PESCO. Vybízí ty členské státy, aby tak učinily, aby o tom rychle informovaly Radu a vysokou představitelku o svých záměrech účastnit se programu PESCO. To by umožnilo zahájení PESCO do konce roku s cílem rychle uskutečnit závazky, včetně zahájení prvních projektů. Evropská rada vítá práci, kterou doposud provedli spoluzákonodárci ohledně návrhu Komise na program evropského obranného průmyslového rozvoje (EDIDP). Vyzývá k dosažení dohody v Radě do konce roku s cílem co nejdříve uzavřít jednání s Evropským parlamentem, aby byly financovány první projekty týkající se kapacit v roce 2019.

Evropská rada vyzývá členské státy, aby v rámci Evropského obranného fondu vytvořily flexibilní a řádné mechanismy financování, které umožní společné zadávání kapacit a / nebo jejich společnou údržbu a jako způsob, jak zlepšit přístup k nejmodernějším schopnostem. Cílem je poskytnout schopnosti, zajistit konkurenceschopnou, inovační a vyváženou základnu pro evropský obranný průmysl v celé EU, a to i prostřednictvím přeshraniční spolupráce a účasti malých a středních podniků, a přispět k větší evropské obranné spolupráci prostřednictvímvyužívání synergií a mobilizace podpory EU kromě financování ze strany členských států. Evropský obranný průmyslový rozvoj bude také vyžadovat podporu EU pro malé a střední podniky a střednědobé investice v oblasti bezpečnosti a obrany. Vybízí EIB, aby prozkoumala další kroky s cílem podpořit investice do aktivit výzkumu a vývoje v oblasti obrany. Vítá zahájení zkušebního řízení Koordinovaného výročního přezkumu obrany (CARD), který by měl přispět k posílení posílené spolupráce v oblasti obrany mezi členskými státy.

Evropská rada zdůrazňuje, že je třeba, aby se PESCO, Evropský obranný fond a CARD vzájemně posilovaly, aby se zlepšila spolupráce v oblasti obrany mezi členskými státy.

Evropská rada se k této otázce vrátí v prosinci 2017 a zhodnotí pokrok dosažený ve všech aspektech programu pro vnější bezpečnost a obranu, který byl stanoven v prosinci 2016.

VNĚJŠÍ VZTAHY 

Evropská rada uspořádala debatu o vztazích s Tureckem.

Evropská rada vyzývá KLDR, aby plně a bezpodmínečně splnila své závazky vyplývající z rezolucí Rady bezpečnosti OSN a aby zcela a nevratně zanechala své programy jaderných zbraní a balistických raket. Nedávné chování KLDR je nepřijatelné a představuje významnou hrozbu pro Korejský poloostrov i za jeho hranicemi. Evropská rada zdůrazňuje, že trvalý mír a denuklearizace Korejského poloostrova musí být dosaženo prostřednictvím mírových prostředků prostřednictvím věrohodného a smysluplného dialogu. Režim sankcí EU vůči KLDR byl dále posílen autonomními sankcemi EU přijatými Radou pro zahraniční věci dne 16. října 2017. Evropská rada zváží další reakce v těsné konzultaci s partnery a EU bude i nadále zasahovat do třetích zemí, plné uplatňování sankcí OSN.

Evropská rada znovu potvrzuje svůj plný závazek vůči iránské jaderné dohodě a schvaluje prohlášení Rady pro zahraniční věci ze dne 16. října 2017.

 

Závěry Evropské rady z 20. 10 k Brexitu

EUCO XT 20014/17

Poznámka: V návaznosti na znění článku 50 Smlouvy o EU se člen Evropské rady zastupující vystupující členský stát nezúčastní na jednání Evropské rady ani v rozhodnutích, která se jej týkají.

Ve světle prvních pěti kol jednání s přihlédnutím k posouzení předloženému vyjednavačem Unie a znovu potvrzující pokyny ze dne 29. dubna 2017 Evropská rada:

 • vítá pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti práv občanů, a vyzývá vyjednavače, aby stavěl na dosažené konvergenci tak, aby poskytl potřebnou právní jistotu a záruky všem dotčeným občanům a jejich rodinným příslušníkům, kteří budou moci přímo uplatňovat svá práva vyplývající z práva EU a chráněna dohodou o odstoupení od smlouvy, a to i prostřednictvím řádných a jednoduchých správních postupů a úlohy Soudního dvora Evropské unie;
 • bere na vědomí, že pokud jde o Irsko, došlo k určitému pokroku v oblasti sbližování zásad a cílů v oblasti ochrany dohody z Velkého pátku a zachování společné cestovní oblasti a vyzývá vyjednavače Unie, aby pokračoval v dalším zdokonalování těchto zásad, hlavní výzvy, kterou stažení Spojeného království představuje, a to i pokud jde o vyhýbání se obtížné hranici, a proto očekává, že Spojené království bude prezentovat stanovska a zavázat se k pružným a nápaditým řešením, které požaduje jedinečná situace v Irsku
 • konstatuje, že zatímco Spojené království uvedlo, že bude plnit své finanční závazky přijaté v průběhu svého členství, dosud k tomu nebylo dosaženo pevného a konkrétního závazku Spojeného království
 • na svém příštím zasedání v prosinci Evropská rada přehodnotí stav pokroku v jednáních s cílem určit, zda bylo dosaženo dostatečného pokroku v každé ze tří výše uvedených otázek. Pokud ano, přijme další pokyny týkající se rámce pro budoucí vztahy a možných přechodných opatření, která jsou v zájmu Unie a jsou v souladu s podmínkami a hlavními zásadami pokynů ze dne 29. dubna 2017. Vzhledem k tomu, Evropská rada vyzývá Radu (článek 50) společně s vyjednavačem Unie, aby zahájila interní přípravné jednání.