Transparentnost v záležitostech vlivu podnikatelských aktivit na životní prostředí (E), sociální vztahy (S) a správu a řízení korporací (G) se stane normou pro velké firmy a kótované malé a střední podniky. EU se stane průkopníkem v globálních standardech podávání zpráv o udržitelnosti podle kritérií ESG. Nová pravidla se budou vztahovat na přibližně 50 000 společností, oproti současným 11 700. Všechny velké společnosti v EU budou muset zveřejnit údaje o dopadu svých činností na lidi a planetu a o všech rizicích udržitelnosti, kterým jsou vystaveny.

Směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), která byla přijata dne 10. listopadu 2022 (525 hlasy pro, 60 hlasy proti a 28 se zdrželo hlasování), zvýší veřejnou odpovědnost podniků tím, že jim uloží povinnost pravidelně zveřejňovat informace o dopadu jejich činnosti na společnost a životní prostředí.

Nové standardy udržitelnosti EU

Tato pravidla řeší nedostatky ve stávající legislativě o zveřejňování nefinančních informací (NFRD), které jsou vnímány jako převážně nedostatečné a nespolehlivé. CSRD zavádí podrobnější požadavky na podávání zpráv o dopadu společností na životní prostředí, lidská práva a sociální standardy na základě společných kritérií v souladu s cíli EU v oblasti klimatu. Evropská komise přijme první soubor norem do června 2023.

Společnosti budou podléhat nezávislému auditu a certifikaci, že poskytují správné, úplné a tedy spolehlivé informace. Finanční výkaznictví a výkaznictví udržitelnosti bude na stejné úrovni a investoři budou mít srovnatelné a spolehlivé údaje. Rovněž bude muset být zaručen digitální přístup k informacím o udržitelnosti.

Rozšíření působnosti

Nové požadavky EU na výkaznictví o udržitelnosti se budou vztahovat na všechny velké společnosti, bez ohledu na to, zda jsou kótovány na akciových trzích či nikoli. Společnosti mimo EU s podstatnou činností v EU (s obratem nad 150 mil. EUR v EU) se budou podřídit. Budou zahrnuty i kotované malé a střední podniky, ale budou mít více času na přizpůsobení se novým pravidlům.

Pro téměř 50 000 společností v EU se shromažďování a sdílení informací o udržitelnosti stane normou ve srovnání s přibližně 11 700 společnostmi, na které se vztahují současná pravidla.

Zpravodaj CSRD v Evropském parlamentu Pascal Durand (Renew, FR) během debaty řekl: „Evropa ukazuje světu, že je skutečně možné zajistit, aby finance v užším slova smyslu neřídily celou globální ekonomiku.“

Další kroky

Rada EU za předsednictví ČR návrh přijala 28. listopadu, poté bude podepsán a zveřejněn v Úředním věstníku EU. Směrnice vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění. Pravidla začnou platit v letech 2024 až 2028:

  • od 1. ledna 2024 pro velké společnosti veřejného zájmu (s více než 500 zaměstnanci), na které se již vztahuje směrnice o nefinančním výkaznictví, s výkazy splatnými v roce 2025;
  • od 1. ledna 2025 pro velké společnosti, které v současnosti nepodléhají směrnici o nefinančním výkaznictví (s více než 250 zaměstnanci a/nebo 40 mil. EUR v obratu a/nebo 20 mil. EUR v celkových aktivech), s hlášeními splatnými v roce 2026;
  • od 1. ledna 2026 pro kotované malé a střední podniky, přičemž zprávy mají být předloženy v roce 2027.

Komise předložila svůj návrh směrnice o výkaznictví o udržitelnosti podniků v dubnu 2021. V roce 2018 Parlament vyzval k revizi dosavadní směrnice NFRD a v roce 2020 předložil svá doporučení týkající se udržitelné správy a řízení společností. CSRD je jedním ze základních kamenů Zelené dohody pro Evropu a Agendy udržitelného financování a součástí širší politiky EU, jejímž cílem je zavázat korporace k dodržování práv zaměstnanců a snížení jejich dopadu na planetu.

Dodržování pravidel je již dnes předpokladem schopnosti podniků zdrojovat „zelené“ finance. I proto již velké železniční podniky v ČR vykazují udržitelnost podle kritérií ESG.

Podrobnosti jsou zde a zde.