[quote]Evropský účetní dvůr již podesáté v řadě vystavil 28.9. účetní závěrce EU kladný posudek a potvrdil, že podává věrný a poctivý obraz účetnictví EU.[/quote]

Oproti minulosti zjistil Účetní dvůr ve všech výdajových oblastech méně chyb a celková míra chyb za rok 2016 je podstatně nižší, než byla rok předtím. U zhruba poloviny výdajů EU nedosáhla ani hranice, kterou Účetní dvůr považuje za významnou. Na příjmové straně rozpočtu pak nenalezl žádné chyby. Vůbec poprvé tak mohl ohledně plateb vydat o stupeň lepší výrok „s výhradou“.

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger k tomu prohlásil:

„Zpráva Evropského účetního dvora dokazuje, že naše úsilí přináší ovoce – výdaje EU jsou, ku prospěchu občanů a podniků, čím dál efektivnější. U toho ale samozřejmě nezůstane – spolu s členskými státy a příjemci finančních prostředků budeme dál usilovně pracovat, protože každé euro z rozpočtu EU se počítá.“

Evropský účetní dvůr ve své dnes zveřejněné výroční zprávě za rok 2016 vyzdvihl důležitost pozitivních změn ve způsobu, jakým se prostředky z rozpočtu EU utrácejí. Vyzval také Komisi, aby se dál zaměřovala na výkonnost a zjednodušování předpisů, čímž ji v její zvolené cestě podpořil.

Zjednodušování – způsob, jak dosáhnout lepší výkonnosti

Jednodušší pravidla snižují míru chyb a zvyšují účinnost financování EU. Komise v září 2016 představila ambiciózní návrh na zjednodušení svých finančních předpisů. O konečném souboru předpisů se momentálně jedná v Evropském parlamentu a Radě a přepokládá se, že bude brzy přijat.

Zde však práce/iniciativa Komise nekončí. V návaznosti na diskusní dokument o budoucnosti financí EU, který byl zveřejněn letos v červnu, se nyní v rámci jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu hovoří zejména o dalším zjednodušování předpisů. Do této debaty již letos vstoupila také skupina nezávislých oborníků v čele s bývalým evropským komisařem Siimem Kallasem, která předložila další návrhy, jak v budoucnu zjednodušit přístup k fondům EU.

Přidaná hodnota výdajů EU

Důležitým způsobem, jak zaručit větší efektivitu výdajů EU, je zajistit, aby každé euro z rozpočtu EU přineslo přidanou hodnotu. V době, kdy EU pracuje intenzivněji než kdykoli před tím, aby ochránila a bránila své občany a dala jim nové příležitosti navzdory tomu, že její zdroje jsou již delší dobu razantně kráceny, je to dokonce klíčové. Jak vyšší přidanou hodnotu EU vytvářet je proto v diskuzi o budoucnosti financí EU jednou z hlavních otázek. Možné odpovědi se Evropská komise pokusila najít na konferenci, kterou na toto téma uspořádala 25. září 2017.

Intenzivní spolupráce s členskými státy

Výdaje z rozpočtu EU z 80 % spravují členské státy a Komise s nimi úzce spolupracuje, aby se zaručilo, že prostředky budou utraceny účelně a efektivně. Komise sdílí osvědčené postupy, vydává pokyny a pořádá školení pro vnitrostátní orgány, které v praxi prostředky z fondů EU čerpají. Účelem je vyhnout se chybám – tím, že členské státy včas odhalí, oznámí a napraví jakékoliv nedostatky, a nehrozí jim tak, že by o prostředky, na které by měly nárok, přišly.

Vracení nesprávně vynaložených prostředků EU

Pokud se přesto stane, že byly prostředky EU vynaloženy nesprávně, podnikne Komise kroky k tomu, aby je získala zpět – v roce 2016 tak vyinkasovala 3,4 miliardy eur. Ve své výroční zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2016 Komise odhadovala, že vezme-li se v úvahu dopad budoucích oprav a prostředků získaných zpět, bude skutečně riziková částka představovat méně než 2 % celkových příslušných výdajů.

Souvislosti

Zveřejněním výroční zprávy Evropského účetního dvora začíná každoroční udílení absolutoria rozpočtu EU. Komise pro tento proces v červenci tohoto roku připravila půdu přijetím své výroční zprávy o řízení a výkonnosti čerpání rozpočtu EU za rok 2016. Zpráva potvrzuje, že rozpočet EU v roce 2016 pomohl naplnit politické priority Evropské unie, vytvořil přidanou hodnotu pro občany EU a byl čerpán v souladu s předpisy EU.

Předpokládaná míra chyb není ukazatelem podvodů, neefektivnosti nebo plýtvání. Je pouze odhadem výše prostředků, které byly z rozpočtu EU vyplaceny i přes nesplnění určitých pravidel.