Zdroj: Pixabay.com

[quote]Podle zprávy Eurostatu z 22. listopadu hospodářské účty zemědělství ukazují, že celková zemědělská produkce v Evropské unii činila v roce 2016 405,0 miliardy € v základních cenách, což je o 2,8 % méně než v roce 2015. V roce 2016 byl ekvivalent 59 % hodnoty vyrobené zemědělské produkce vynaložen na mezispotřebu (vstupní zboží a služby), zatímco hrubá přidaná hodnota (tj. hodnota výstupu mínus hodnota mezispotřeby) odpovídala 41 % (nebo 165,7 mld.€).[/quote]

S celkovou výší produkce 70,3 miliardy € (17 % z celkového objemu EU v roce 2016 připadal nevyšší podíl na Francii.  Následovaly Itálie (53,4 mld. €; 13 %), Německo (52,9 miliardy €; 13 %), Španělsko (46,8 miliardy €; 12 %), Spojené království (27,9 miliardy €, 7 %, Nizozemí (27,0 mld. €, tj. 7 %), Polsko (22,4 mld. €; 6 %) a Rumunsko (15,4 mld. €, 4 %)

Nejvyšší vzestup zemědělské produkce na Slovensku, největší pokles v Estonsku

V roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 hodnota zemědělské produkce vycházela z kontrastních vzorů mezi členskými státy EU. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán na Slovensku (+ 10,7 %), před Polskem (+ 4,6 %), Maďarskem (+ 4,1 %), Českou republikou (+ 3,5 %) a Chorvatskem (+ 3,4 %). Naopak největší pokles byl zaznamenán v roce 2016 v Estonsku (– 19,8 %). Litvě (-8,3 %), Francii (- 6,5 %), Dánsku (- 5,4 %), Slovinsku (- 5,2 %).

Výrazné snížení hodnoty obilovin, produkce mléka a skotu

Hodnota zemědělské produkce je ovlivněna změnou ceny nebo změnou objemu (nebo kombinací obou). Snížení zemědělské produkce EU o 2,8 % v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 může být především poklesem hodnoty produkce zvířat (o 3,3 %), a to především vlivem poklesu cen (o 4,9 %), částečně kompenzovaného zvýšením v objemu (o 1,7 %). Toto celkové snížení hodnoty živočišné výroby je způsobeno zejména poklesem o 5,2 % u mléka a o 3,6 % u skotu.

Hodnota produkce plodin se v EU snížila o 2,5 %, přičemž ceny poklesly o 1,8 % a objem poklesl o 0,7 %. Snížení o 13, 5 % u obilovin bylo částečně kompenzováno zvýšením o 23,5 % u brambor, o 4,5 % u pícnin a o 2,7 % u průmyslových plodin.

Náklady na zemědělské vstupy EU (mezispotřeba) se snížily o 3,4 %. To bylo částečně způsobeno poklesem o 8,6 % u hnojiv a zlepšení půdy, o 7,8 % u energií a maziv, o 5,1 % při údržbě budov a o 2,7 % u krmiv.

Metody a definice

Konečné údaje uvedené v této zprávě byly sestaveny vnitrostátními orgány v členských státech Evropské unie v souladu s metodikou Hospodářské účty pro zemědělství (nařízení (ES) č. 138/2004) ve znění pozdějších předpisů, která je v blízkosti metodiky národních účtů, ale zahrnuje řadu změn, které zohledňují zvláštní rysy zemědělské činnosti.

Hodnota zemědělské produkce zahrnuje hodnoty rostlinné výroby, živočišné výroby a „jiných položek“, tj. zemědělských služeb (např. Zpracování zemědělských produktů nebo práce v zemědělství) a neoddělitelných vedlejších než zemědělských činností (např. některé agroturistické činnosti).
Hodnoty v základních cenách jsou hodnoty v cenách výrobců, z nichž byly odečteny daně z produktů a byly přidány dotace na produkty. Pokud není uvedeno jinak, všechny hodnoty jsou vypočítávány pomocí běžných cen a směnných kurzů.

Hodnota zemědělské produkce odráží jak objem výroby, tak cenu produktu. Proto musí být každá změna hodnoty přiřazena změně ceny nebo změně objemu nebo kombinaci těchto dvou hodnot.

Aby se eliminoval vliv pohybů směnných kurzů, vypočítá se procentní změna roku n versus roku n-1 pro jednotlivé země používající údaje v národní měně

DPP