[quote]Evropská komise a OECD zveřejnily 18. dubna zprávu k hlavním problémům integrace migrantů spolu s doporučeními konkrétních opatření v reakci na tyto problémy. Na základě osvědčených příkladů z praxe velkých evropských měst, mimo jiné Amsterodamu, Atén, Berlína, Paříže a Říma, zpráva zdůrazňuje dvanáct nejvýznamnějších prvků, které by místní, regionální a národní tvůrci politik a aplikující odborníci měli při koncipování a provádění lokálních integračních programů zvážit.[/quote]

Doporučení se zaměřují na různé sektory politiky (zdravotnictví, práce, bydlení a vzdělávání), počínaje lepším slaďováním dovedností migrantů s potřebami místního trhu práce po vytváření sdílených prostor, kde se lidé z různých komunit mohou setkávat a navazovat kontakty.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl:

„Po prudkém nárůstu počtu uprchlíků, kteří přišli v letech 2015 a 2016 do Evropy, a našich úspěšných snahách snížit počet nových nelegálních vstupů na území Unie, nastal čas přesunout pozornost na účinnou integraci osob, kterým byla poskytnuta ochrana. Je v zájmu nás všech poskytnout těm, kdo mají právo zde zůstat, podporu při jejich integraci do společnosti. Bude to přínosem jak pro sociální soudržnost, tak pro hospodářskou konkurenceschopnost.“

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețu dodala:

„Migrace je do značné míry lokální a městskou realitou. Tato zpráva je skutečným kontrolním seznamem veřejných opatření. Jejím cílem je s podporou fondů politiky soudržnosti usnadnit místním orgánům integraci migrantů. Očekávám, že politika soudržnosti bude do budoucna v tomto ohledu hrát ještě významnější úlohu.“

Zástupkyně generálního tajemníka OECD Mari Kiviniemi doplnila:

„Úsilí o integraci migrantů musí začít ihned po jejich příchodu a pokračovat průběžně. Místní činitelé vědí, kde jsou pro nově příchozí nejlepší příležitosti a jakým přínosem mohou migranti být pro společnost – od zaplnění mezer na trhu práce po vytvoření rozmanitějšího kulturního prostředí, které je přínosem pro všechny obyvatele. Pro zajištění úspěšné integrace migrantů musí vládní instituce v jednotlivých zemích spolupracovat s místními činiteli hned od počátku.“

Zpráva analyzuje situaci migrantů v zemích OECD: kde se usazují, jak účinné jsou způsoby jejich integrace a jakým překážkám musí čelit, například v přístupu na místní trh práce. Rovněž navrhuje řešení k odstranění roztříštěnosti vnitrostátních integračních politik a na podporu větší koordinace na všech úrovních – celostátní, regionální a místní. Zpráva zdůrazňuje potřebu lepšího monitorování a dospívá k závěru, že nejlépe ho lze dosáhnout zapojením nevládních organizací, partnerů z řad podniků a samotných migrantů prostřednictvím participativních hodnocení a průzkumů. Na závěr zpráva popisuje, jak získat lepší přístup k finančním zdrojům, jako jsou fondy EU, na rozvoj integračních programů.

Souvislosti

V roce 2016 se do zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) natrvalo přistěhovalo přes pět milionů osob. Ačkoli za integraci migrantů jsou především odpovědné jednotlivé státy, jedná se rovněž o jednu z nejsložitějších otázek, které budeme muset v nadcházejících desetiletích coby Unie řešit. Zásadní úlohu v úspěšném procesu integrace na místní úrovni mají evropská města. Podle průzkumu Eurobarometru z dubna 2018 se 69 % Evropanů domnívá, že integrační opatření jsou v dlouhodobém horizontu nutnou investicí, a přibližně stejná část respondentů považuje integraci za dvousměrný proces jak pro migranty, tak i hostitelské společnosti. Tato zpráva, kterou zadala Evropská komise, je součástí širšího úsilí na podporu sociálního a profesního začleňování migrantů do společnosti v EU. OECD v ní zkoumala, jak účinně se devět velkých evropských měst (Amsterodam, Atény, Barcelona, Berlín, Glasgow, Göteborg, Paříž, Řím a Vídeň) a menší německé město Altena vyrovnaly s touto výzvou – jaké kroky byly podniknuty, co fungovalo a co mohlo být uděláno lépe. OECD provedla rovněž průzkum 61 dalších měst a sdružení měst, například Eurocities, a vytvořila databázi charakteristických prvků nedávné migrace do měst OECD, a to na nižší než celostátní úrovni.

Ve sdělení z roku 2015 o evropském programu pro migraci Evropská komise zdůraznila, že migrační politika bude úspěšná, pouze pokud bude vycházet z účinné politiky integrační. V akčním plánu pro integraci z roku 2016 zavedla EU opatření, která mají členské státy motivovat k integraci státních příslušníků třetích zemí do společnosti a pomáhat jim v této oblasti. Patří mezi ně i finanční prostředky a nástroje určené na podporu hospodářské a sociální soudržnosti v jednotlivých členských státech. Nedávno představila soubor nástrojů, který zemím EU pomůže vypracovat strategie a projekty na integraci migrantů a zvolit si k tomu dostupné zdroje EU.