Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]V návaznosti na evropský pilíř sociálních práv Evropská komise přijala návrh nové směrnice, jejímž smyslem je posílit transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek v celé EU. Návrh Komise doplňuje a aktualizuje stávající povinnost informovat každého pracovníka o jeho pracovních podmínkách. Návrh navíc zavádí nové minimální standardy, které mají zajistit, aby se všichni pracovníci, včetně těch s atypickými pracovními smlouvami, mohli těšit předvídatelnějším a jasněji stanoveným pracovním podmínkám.[/quote]

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis zodpovědný za euro a sociální dialog, finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů uvedl:

„Konzultace se sociálními partnery potvrdily potřebu posílit transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek v celé EU. Tento návrh zohledňuje závazek posílit jistotu zaměstnání v rámci současných a budoucích typů pracovních úvazků, zajišťuje flexibilitu a zaručuje rovné podmínky. Plně přitom také respektuje vnitrostátní postupy pro sociální dialog, neboť sociálním partnerům umožňuje provést nové minimální požadavky týkající se pracovních podmínek prostřednictvím kolektivních smluv.“

Marianne Thyssen, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, doplnila:

„Návrhem směřujeme k posílení transparentnosti a předvídatelnosti pracovních podmínek. Svět práce se rychle mění; roste počet nestandardních pracovních míst a smluv. To znamená, že stále více lidí je vystaveno riziku, že se na ně přestanou vztahovat základní práva, počínaje právem znát podmínky, na nichž pracují. Posílená transparentnost a předvídatelnost bude přínosem pro pracovníky i podniky.“

Komise odhaduje, že návh ve srovnání se stávajícími právními předpisy poskytne ochranu 2 až 3 milionům dalších pracovníků s atypickými pracovními smlouvami. Současně se také návrhem zavádějí opatření, která ušetří zaměstnavatele přílišné administrativní zátěže, neboť budou mít kupříkladu možnost předkládat požadované informace elektronicky. Nová pravidla rovněž vytvoří rovné podmínky pro společnosti, a pro zaměstnavatele tak zajistí spravedlivější hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, kde bude méně mezer v právních předpisech. Transparentnější a předvídatelnější pracovní podmínky jsou také důležitým faktorem pro zvýšení motivace a produktivity pracovníků.

Komise chce konkrétně snížit riziko nedostatečné ochrany pracovníků tím, že:

  • uvede pojem pracovník do souladu s judikaturou Evropského soudního dvora. V rámci stávajících pravidel se definice mohou různit a některé kategorie pracovníků jsou v důsledku toho vyloučeny. Směrnice by použitím pojmu pracovník z judikatury Soudního dvora zajistila, že budou zahrnuty stejné široké kategorie pracovníků.
  • Zajistí, aby do oblasti působnosti směrnice spadaly formy zaměstnání, které jsou nyní vyloučeny. Patří mezi ně domácí pracovníci, pracovníci v nestandardním pracovním poměru na částečný úvazek nebo pracovníci s velmi krátkou pracovní smlouvou, přičemž budou zahrnuty i nové formy zaměstnání, jako jsou pracovníci na vyžádání, pracovníci na základě poukazu a pracovníci platforem.
  • Zaručí, aby byl pracovníkům hned na začátku zaměstnání poskytnut aktualizovaný a rozšířený soubor informací, a to od prvního dne a nikoli až po dvou měsících, jak je tomu v současnosti.
  • Zavede nová minimální práva, jako je právo na větší předvídatelnost práce pro osoby s převážně proměnlivou pracovní dobou, možnost podat žádost o přesun do stabilnější formy zaměstnání, na niž musí obdržet písemnou odpověď, či právo na povinnou odbornou přípravu bez srážky z
  • Posílí prostředky prosazování a domáhání se práv jako krajní řešení neshod v případech, kdy nestačí

Navrhovaná směrnice by musela být přijata Evropským parlamentem a Radou Evropské unie a provedena členskými státy, buď prostřednictvím právních předpisů nebo na základě kolektivních dohod sociálních partnerů. Významnou roli hraje sociální dialog, a proto by sociální partneři měli mít možnost minimální práva, která směrnice navrhuje, přizpůsobovat za předpokladu, že by zůstala zachována v ní navržená všeobecná úroveň ochrany.

Tato iniciativa je jedním z kroků Komise k provedení evropského pilíře sociálních práv, který byl vyhlášen na sociálním summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu dne 17. listopadu 2017 v Göteborgu. Konkrétněji směrnice přispívá k provedení zásady č. 5 týkající se bezpečného a adaptabilního zaměstnání a zásady č. 7 týkající se informací o pracovních podmínkách a ochrany v případě propuštění.

Souvislosti

Návrhem Komise týkajícím se směrnice o předvídatelných a transparentních pracovních podmínkách se aktualizuje a nahrazuje směrnice o písemném prohlášení (91/533/EHS) z roku 1991, která dává lidem nastupujícím do nového zaměstnání právo na písemné informace o podstatných náležitostech jejich pracovního poměru. Tato směrnice po více než 25 letech od svého vstupu v platnost již neodráží proměňující se situaci na trhu práce, zejména pokud jde o nové formy práce, které vznikly v posledních letech. Zvýšená flexibilita trhu práce a narůstající rozmanitost forem práce vytvořily nová pracovní místa a daly více lidem možnost profesního uplatnění. Zviditelnily však také některé nedostatky, pokud jde o ochranu pracovníků, a v některých případech týkajících se i zranitelných pracovníků přispěly ke vzniku nových forem nejistoty.

Iniciativa byla ohlášena v dubnu 2017 společně s evropským pilířem sociálních práv. Tvoří součást pracovního programu Komise na rok 2018 a opírá se o dvě etapy konzultace se sociálními partnery. Sociální partneři do jednání nevstoupili, aby navrhli svoji vlastní dohodu. Komise se proto rozhodla jednat v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie.

Iniciativa rovněž reaguje na usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv, které požaduje rámcovou směrnici o důstojných pracovních podmínkách ve všech formách zaměstnání, a ze dne 4. července 2017 o pracovních podmínkách a nejistém zaměstnání, které vyzývá k revizi směrnice z roku 1991 s cílem zohlednit nové formy zaměstnání.

Evropská rada na svém zasedání ve dnech 14.–15. prosince vyzvala normotvůrce EU k rychlému pokroku u probíhajících iniciativ v sociální oblasti na úrovni EU, také s odkazem na iniciativy, které Komise ohlásila v rámci svého pracovního programu, jež zahrnují i tuto směrnici.

Navrhovaná směrnie byla vypracována na základě cílené veřejné konzultace a rozsáhlého hodnocení stávajících právních předpisů, jejichž výsledky jsou shrnuty v posouzení dopadů.

Další postup

V souladu s běžným legislativním postupem nyní tento návrh přezkoumá Evropský parlament a Rada. Další informace

ZPRÁVA: Návrh Komise na zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti pracovních podmínek – otázky a odpovědi

Záložka Aktuality s odkazy na právní dokumenty na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost Marianne