Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

Brusel 1. března 2018

Často kladené dotazy

Ve svém sdělení ze září 2017 o boji proti nezákonnému obsahu online se Evropská komise zavázala sledovat pokrok v této oblasti a posoudit, zda jsou zapotřebí další opatření, aby se zajistilo rychlé a proaktivní odhalování a odstraňování nezákonného obsahu na internetu, včetně případných legislativních opatření, která by doplnila stávající regulační rámec. V návaznosti na to Komise dnes doporučila soubor operativních opatření – spolu s nezbytnými zárukami – která mají společnosti a členské státy přijmout k dalšímu zintenzivnění činností předtím, než Komise rozhodne, zda bude nutné navrhnout právní předpis. Tato doporučení se vztahují na všechny formy nezákonného obsahu od teroristického obsahu, podněcování k nenávisti a násilí, materiálů týkajících se pohlavního zneužívání dětí, padělání produktů až po porušování autorských práv.

Teroristický obsah je nejškodlivější v prvních hodinách po zveřejnění, protože se šíří rychle a představuje vážné nebezpečí pro občany a společnost jako celek. S ohledem na naléhavost a výzvy vedoucích představitelů EU a mezinárodních organizací, jako je OSN a skupina G7, klade doporučení na teroristický materiál zvláštní důraz: měl by se odstranit do jedné hodiny poté, co jej platformě oznámily donucovací orgány a Europol.

Základem jsou probíhající práce, které mají ve spolupráci s daným odvětvím prostřednictvím různých dobrovolných iniciativ zajistit, aby se na internetu nezákonný obsah neobjevoval. Zároveň by se měla posílit opatření přijímaná v rámci různých iniciativ.

Co se považuje za nezákonný obsah online?

Co je nezákonné offline, je nezákonné i online. Nezákonným obsahem se rozumí jakékoli informace, které nejsou v souladu s právními předpisy EU nebo právními předpisy členského státu. Patří sem teroristický obsah, materiály týkající se pohlavního zneužívání dětí (viz směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí), nezákonné nenávistné projevy (viz rámcové rozhodnutí o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva), obchodní podvody (viz směrnice o nekalých obchodních praktikách nebo směrnice o právech spotřebitelů) či porušování práv duševního vlastnictví (viz např. směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti).

Teroristickým obsahem je jakýkoli materiál, který je podle směrnice EU o boji proti terorismu nebo podle vnitrostátních právních předpisů teroristickým trestným činem – včetně materiálu, který vyprodukovaly teroristické organizace uvedené na seznamu EU nebo OSN či který lze takovým organizacím připsat.

 

Jaká je souvislost mezi tímto doporučením a pokyny, které Komise předložila v září 2017?

Cílem doporučení je uvést v účinnost politické pokyny stanovené ve sdělení o boji proti nezákonnému obsahu online, které Komise předložila v září 2017. Pokyny zůstávají v platnosti.

Dnešní doporučení tento cíl dále rozvíjí a formálně stanoví operativní opatření, která by měly společnosti a členské státy za účelem odhalování a odstraňování nezákonného obsahu přijmout. Jedná se o reaktivní (tzv. „mechanismus přijímání opatření na základě oznámení“) a proaktivní opatření.

Doporučení obsahuje přesné definice různých aspektů boje proti nezákonnému obsahu online. Představuje další krok v uznávání důvěryhodných oznamovatelů v boji proti nezákonnému obsahu a doporučuje, jak v rámci EU uplatňovat reaktivní a proaktivní opatření, včetně automatizovaných nástrojů, aby se usnadnilo odstraňování nezákonného obsahu. Současně zavádí vhodné záruky, jako je protioznámení, transparentnost a podávání zpráv.

V souvislosti s teroristickým obsahem online připomíná doporučení priority stanovené v rámci internetového fóra EU, které spočívají v odstranění teroristického obsahu z internetu, a vyjasňuje odpovědnost společností a typ a oblast působnosti opatření, která by měly přijmout. Zejména se jedná o reaktivní opatření (tj. úřední oznámení od příslušných orgánů a Europolu), ale i proaktivní opatření.

 

Doporučení stanoví jasné mechanismy podávání a zpracovávání úředních oznámení, aby mohl být teroristický obsah efektivně odhalován a určován, a mechanismy zabraňující, aby se znovu objevil, včetně konkrétních lhůt pro posouzení (do jedné hodiny po oznámení) a následných kroků k odstranění obsahu. Jde například o úřední oznámení podaná jednotkou EU pro oznamování internetového obsahu při Europolu a jednotkami členských států pro oznamování, pro která by měly být stanoveny zrychlené postupy.

Na výzvu vedoucích představitelů EU doporučení uvádí, aby internetové platformy pravidelně podávaly transparentní zprávy o přijatých opatřeních a jejich konkrétních dopadech. To pomůže při posuzování a konsolidaci dosaženého pokroku a ovlivní rozhodování, zda je nutné přijmout dodatečná opatření na zintenzivnění boje proti teroristickému obsahu, jak bylo oznámeno již ve sdělení Komise ze září 2017 a znovu zmíněno v nejnovější zprávě o bezpečnostní unii.

Co Komise v souvislosti s prevencí, odhalováním a odstraňováním všech forem nezákonného obsahu online očekává od online platforem?

Doporučení stanoví mechanismy oznamování nezákonného obsahu online, které by měly online platformy zavést, a také podrobnosti o tom, jak by se měla oznámení nezákonného obsahu zpracovávat (tzv. mechanismus přijímání opatření na základě oznámení). Dále by online platformy měly přijmout proaktivní opatření, aby mohly nedovolený obsah odhalovat a odstraňovat, ve vhodných případech i pomocí automatických prostředků, jako jsou filtry nahrávání obsahu („upload filters“).

Kromě toho doporučení vybízí online platformy, aby spolupracovaly s členskými státy, důvěryhodnými oznamovateli i mezi sebou a sdílely a využívaly osvědčené postupy. Pomůže to v boji proti nezákonnému obsahu menším společnostem.

Doporučení dále od online platforem vyžaduje řadu opatření v oblasti transparentnosti, včetně transparentnosti pravidel týkajících se obsahu, jakož i pravidelné zprávy o tom, jaká opatření v boji proti nezákonnému obsahu přijaly. Regulační orgány tak budou moci lépe posoudit, zda jsou navrhovaná opatření účinná.

 

Proč doporučení rozlišuje mezi teroristickým obsahem a jiným nezákonným obsahem online?

S ohledem na zvlášť naléhavá rizika pro občany a společnost spojená s teroristickým obsahem jsou zapotřebí doplňková doporučení týkající se konkrétně teroristického obsahu. Šíření takového obsahu se používá k radikalizaci a náboru, k získávání finančních prostředků pro teroristickou činnost a k přípravě, instrukcím a podněcování k útokům.

Doporučení řeší potřebu proaktivních opatření a co nejrychlejšího posouzení a zásahu proti teroristickému obsahu, který je obzvláště škodlivý v prvních hodinách po zveřejnění. Je to v souladu s názorem Komise, že ve vhodných a opodstatněných případech by se měly zohledňovat rozdíly mezi jednotlivými sektory.

Doporučení vychází z pokroku, jehož bylo dosaženo v rámci internetového fóra EU, klíčového prvku Evropského programu pro bezpečnost, a upevňuje ho. Současně uznává naléhavou potřebu rychlé

a komplexnější reakce. Tyto závěry byly znovu potvrzeny na zasedání Evropské rady ve dnech 22.–23. června 2017: Evropská rada „ očekává, že podniky […] vyvinou nové technologie a nástroje ke zlepšení automatického odhalování a odstraňování obsahu, jenž podněcuje k teroristickým činům. V nezbytných případech by toto úsilí mělo být doplněno příslušnými legislativními opatřeními na úrovni EU.“ Stejně tak Evropský parlament ve svém usnesení o online platformách z června 2017 vyzval platformy, aby „ zintenzivnily opatření pro boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu“, a zároveň vyzval Komisi, aby předložila návrhy řešení.

Jakým způsobem by se měl teroristický obsah online odstraňovat?

V souladu s kroky dohodnutými v rámci internetového fóra EU uvádí doporučení řadu opatření, jak nahrávání a sdílení teroristické propagandy na internetu účinně zastavit. Opatření zahrnují:

  • Žádný hosting pro teroristický obsah: Společnosti by měly ve svých smluvních podmínkách výslovně uvést, že nebudou poskytovat hosting teroristickému
  • Lepší systém oznamování: Měl by být zaveden zvláštní mechanismus podávání úředních oznámení příslušnými orgány – a také jednotkou Europolu pro oznamování internetového obsahu – a mechanismus následného postupu společně se zrychlenými postupy, jak obsah odstranit do jedné hodiny od jeho oznámení. Zároveň si musí členské státy zajistit potřebné kapacity a zdroje pro odhalování, určování a oznamování teroristického obsahu internetovým platformám.
  • Pravidlo jedné hodiny pro oznámení: Vzhledem k tomu, že teroristický obsah je obzvláště škodlivý v prvních hodinách po zveřejnění na internetu, měly by jej společnosti zpravidla odstranit do jedné hodiny poté, co jej oznámí donucovací orgány a Europol.
  • Rychlejší proaktivní odhalování a účinné odstraňování: Jsou zapotřebí proaktivní opatření, včetně automatizované detekce, která teroristický obsah účinně a rychle odhalí, identifikují a okamžitě odstraní nebo znepřístupní a zabrání jeho opětovnému zveřejnění. Společnosti by měly sdílet a optimalizovat vhodné technologické nástroje a zavést pracovní postupy pro lepší spolupráci s příslušnými orgány, včetně
  • Záruky: Aby bylo možné přesně posoudit oznámený teroristický obsah nebo obsah identifikovaný pomocí automatizovaných nástrojů, musí společnosti zavést nezbytné záruky – včetně lidského přezkumu provedeného předtím, než je obsah odstraněn, – aby zabránily neúmyslnému nebo chybnému odstranění obsahu, který není nezákonný.Je nutné připomenout, že omezení dostupnosti teroristické propagandy je pouze jedna stránka reakce na požadavek úplného vyřešení problému teroristického obsahu na Druhá spočívá v podpoře důvěryhodných hlasů, které budou na internetu šířit pozitivní alternativní argumenty nebo protiargumenty. Za tímto účelem zahájila Komise v rámci internetového fóra EU program na podporu občanské společnosti, v jehož rámci budou budovány kapacity a financováni partneři z řad občanské společnosti, kteří budou vypracovávat takovéto argumenty.

Jaké jsou záruky pro zajištění základních práv?

Je nezbytné, aby jakákoli opatření přijatá k boji proti nezákonnému obsahu online podléhala přiměřeným a efektivním zárukám, aby se zajistilo, že online platformy zabrání neúmyslnému odstranění obsahu, který není nezákonný.

Zaprvé doporučení vyzývá online platformy, aby s provozovaným obsahem zacházely s řádnou a přiměřenou péčí, a to především při zpracování oznámení a protioznámení a při rozhodování o možném odstranění nebo znepřístupnění obsahu, který je považován za nezákonný.

Pokud online platformy používají k odstranění obsahu automatizované postupy, měly by být stanoveny zvláštní záruky, zejména lidský dohled a kontrola (model zapojení lidského faktoru), neboť k tomu, aby bylo možné určit, zda obsah má či nemá být považován za nezákonný, je nutné posoudit relevantní kontext.

Zadruhé doporučení vyzývá online platformy, aby umožnily poskytovatelům obsahu, který byl odstraněn, toto rozhodnutí napadnout podáním protioznámení. Díky tomu bude možné obsah, který byl odstraněn neoprávněně, znovu obnovit.

Zatřetí doporučení vyzývá online platformy, aby pravidelně zveřejňovaly zprávy, v nichž vysvětlí široké veřejnosti, jakým způsobem obsah spravují.

 

Bude se doporučení vztahovat na velké i malé online platformy? Budou moci malé platformy k odstraňování nezákonného obsahu využít nějakou podporu?

Doporučení se vztahuje na všechny platformy, velké i malé, neboť stále více menších platforem se pro nezákonný obsah online, zejména pak teroristický obsah, stává snadným cílem. Doporučení však věnuje zvláštní pozornost malým platformám, pro které Komise požaduje vhodná opatření, protože uznává, že některé platformy mají jen omezené zdroje a odborné znalosti.

Komise doporučuje posílit spolupráci mezi online platformami, aby mohly sdílet zkušenosti a technická řešení, a zejména pomoci malým platformám při provádění doporučení, pokud jde o nezákonný a zejména teroristický obsah.

 

Mění se doporučením směrnice o elektronickém obchodu z roku 2000, která za určitých podmínek zbavuje online zprostředkovatele odpovědnosti za obsah, který spravují?

Ne. Tímto právním textem není dotčena směrnice o elektronickém obchodu ani ustanovení o odpovědnosti, které obsahuje. Komise se ve svém sdělení o online platformách z roku 2016 zavázala zachovat pro online platformy vyvážený a předvídatelný režim odpovědnosti, neboť ústřední regulační rámec je pro zachování digitální inovace na jednotném digitálním trhu zásadní.

Doporučení je nezávazné opatření a nemůže měnit acquis EU. Vychází však z oblasti působnosti stanovené směrnicí o elektronickém obchodu, zejména pokud jde o možnost samoregulace ze strany odvětví nebo možnost, aby členské státy stanovily zvláštní požadavky na odstranění nezákonného obsahu online.

 

Jaká je souvislost mezi doporučením a předpisy EU o audiovizuálních mediálních službách, jejichž cílem je ochrana nezletilých na internetu?

Doporučení se nedotýká současných jednání o revizi směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

Spíše je jejím doplněním, protože revize uvedené směrnice obsahuje zvláštní legislativní opatření na ochranu nezletilých online, která by měla zajistit, aby platformy sociálních médií chránily nezletilé osoby před škodlivým obsahem a všechny občany před nenávistnými projevy. Podrobná opatření zahrnují nástroje, které uživatelům umožní škodlivý obsah nahlásit a označit, a systémy ověřování věku nebo rodičovské kontroly.

 

Jaké jsou další kroky?

Komise bude pozorně monitorovat opatření, která online platformy přijmou v reakci na toto doporučení, a rozhodne, zda jsou zapotřebí další kroky, a to i v oblasti právních předpisů. Komise bude nadále analyzovat dosažený pokrok a v nadcházejících týdnech zahájí veřejnou konzultaci.

Členské státy a podniky musí předložit příslušné informace o odstranění teroristického obsahu do tří měsíců a nezákonného obsahu do šesti měsíců.

V souvislosti s teroristickým obsahem online bude internetové fórum EU pokračovat v dobrovolné spolupráci při provádění svého akčního plánu pro boj proti teroristickému obsahu online, který se zaměřuje na automatizovanou detekci takovéhoto nezákonného obsahu, sdílení souvisejících technologií a nástrojů s menšími podniky, dosažení plné funkčnosti a využívání „databáze hashů“ a podporu občanské společnosti v alternativní argumentaci.

Pokud jde o materiály týkající se pohlavního zneužívání dětí, bude Komise i nadále spolupracovat s členskými státy při provádění směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí a podporovat celosvětovou alianci WeProtect Global Alliance, jejímž cílem je ukončit pohlavní vykořisťování dětí online, i závazky států a partnery odvětví v uvedeném rámci.

V oblasti ochrany spotřebitele Komise v současné době spolupracuje s několika online platformami na zlepšování bezpečnosti produktů prodávaných online. Od online platforem se očekávají další dobrovolné závazky, které by zvýšily bezpečnost jejich produktů nad rámec jejich právních povinností.

Za pomoci organizací občanské společnosti bude Komise i nadále sledovat, jak zúčastněné IT společnosti provádějí kodex chování pro boj proti nezákonným nenávistným projevům online. Cílem je tuto iniciativu rozšířit na další online platformy. Doporučení vychází z pokroku, jehož bylo v rámci kodexu dosaženo, a navíc se zabývá otázkami, jako je transparentnost a zpětná vazba od uživatelů.

Komise předložila balíček opatření v oblasti práv duševního vlastnictví, včetně pokynů týkajících se směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví. Bude rovněž pokračovat v práci na memorandu o porozumění s různými zprostředkovateli, aby byla nalezena konkrétní řešení pro odstranění padělaného zboží z internetu.

 

Další informace

Tisková zpráva: Evropa, která chrání: Komise posiluje reakci EU na nezákonný obsah na internetu Informační        přehled        týkající        se        nezákonného        obsahu        online  Počáteční posouzení dopadů a další užitečné odkazy

Tisková zpráva: Bezpečnostní unie: Komise podniká další kroky proti radikalizaci teroristů

Prohlášení: Odstraňování nezákonného obsahu online: Komise vyzývá k většímu úsilí a rychlejšímu postupu na všech stranách

Tisková zpráva: Bezpečnostní unie: Komise zvyšuje úsilí v boji proti nezákonnému obsahu na internetu Sdělení: Boj proti nezákonnému obsahu on-line – Zvyšování odpovědnosti on-line platforem

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP