Zdroj: pixabay.com

[quote]Před prosincovým zasedáním Rady ve složení pro rybolov, na němž budou členské státy schvalovat rybolovné kvóty v Atlantiku a Severním moři, předkládá Komise svůj návrh týkající se udržitelného rybolovu.[/quote]

Komise předložila svůj návrh rybolovných práv v Atlantiku a Severním moři na rok 2018 7.11 . Komise navrhuje kvóty pro 78 populací: v případě 53 populací se rybolovná kvóta buď zvýšila, nebo zůstává na stejné úrovni a u 25 populací je nižší. Rybolovná práva neboli celkové přípustné odlovy jsou kvóty stanovené pro většinu komerčních rybích populací, díky nimž se udržují zdravé populace, zároveň ale odvětví umožňují nejvyšší možné úlovky. Jelikož některé klíčové populace ryb rostou – zejména populace jazyka obecného v Severním moři, štikozubce severního a jižní populace kranase obecného – zvyšuje se i ziskovost odvětví rybolovu. Odhadovaný výnos činí v roce 2017 1,5 miliardy EUR.

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, k tomu uvedl: „Naše loďstvo má stále vyšší zisky a to proto, že některé klíčové rybí populace v EU jsou zdravější a hojnější. Vytrvalost našich rybářů a odpovědná rozhodnutí v oblasti řízení rybolovu jsou důkazem toho, že udržitelnost a ziskovost se vzájemně nevylučují. Nesmíme však podlehnout pocitu sebeuspokojení. Musíme pokračovat ve společném úsilí s cílem obhospodařovat naše moře a oceány způsobem, který prospívá životnímu prostředí a hospodářství a bude přínosem i pro příští generace.“

EU udělala v posledních letech obrovský pokrok – od roku 2009, kdy bylo maximálního udržitelného výnosu dosaženo pouze u 5 populací, jich dnes této úrovně dosahuje 44. Cílem společné rybářské politiky je do roku 2020 dosáhnout udržitelné úrovně rybolovu u všech rybích populací. Při dosahování tohoto záměru se zohledňují socioekonomické a environmentální faktory. Právně závazné lhůty pro cíl do roku 2020 se nezadržitelně blíží, rozpětí pro stanovení kvót, které nejsou udržitelné, se zužuje.
Komise se společně s členskými státy snaží rybáře v této fázi přechodu podporovat. Tento návrh bude předložen, aby mohl být projednán členskými státy. Ty o něm rozhodnou na prosincovém zasedání Rady pro rybolov, jenž se bude konat 11. a 12. prosince v Bruselu. Měl by platit od 1. ledna 2018.

Podrobnosti návrhu
Komise navrhuje rybolovné kvóty na základě nezávislých vědeckých doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES). Návrh se týká jak populací řízených výhradně Evropskou unií, tak populací řízených společně se třetími zeměmi (např. s Norskem) nebo v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu. Mezinárodní jednání ohledně mnohých dotčených populací stále probíhají a k některým dalším populacím mají být vydána vědecká doporučení. Konkrétní údaje ohledně daných populací budou dodány později.
Komise později během podzimu rovněž navrhne některé dodatečné kvóty (tzv. navýšenou kvótu) pro rybolov, jehož se v roce 2018 bude týkat povinnost vykládky, v jejímž rámci se požaduje, aby veškeré úlovky regulovaných komerčních druhů na palubě byly vyloženy a započteny do kvót. Povolená kvóta se tedy navyšuje v zájmu usnadnění přechodu na nový systém bez výmětů. Přesné navýšení pro příslušný druh rybolovu bude určeno na základě vědeckých doporučení. Návrh nezohledňuje nadcházející navýšení celkových přípustných odlovů.
– Navrhované navýšení:
– Komise navrhuje zvýšit celkový přípustný odlov u 19 populací, například humra severského v Severním moři, 4 populací jazyka obecného a 3 populací platýse v severozápadních vodách a pakambaly rodu Lepidorhombus v jihozápadních vodách. Zvýšení rovněž zahrnuje i socioekonomicky významné populace jazyka obecného v Biskajském zálivu, které byly spravovány v rámci plánu řízení vedeného odvětvím a jejich odlov může být nyní zvýšen. Totéž platí pro populaci jazyka obecného ve východní části Lamanšského průlivu a západní populaci kranase obecného, jejichž odlovy lze rovněž zvýšit.
– Populace, které lze lovit stejně jako dříve: 14 populací zůstane na stejné úrovni jako v loňském roce.
– Navrhované snížení: Snížení se navrhuje pro 25 populací. U 15 z nich je navrhované snížení nižší
než 20 %. V případě platýse evropského v Keltském moři a tresky na západě Skotska a v Irském moři je navrhován nulový (celkový přípustný) odlov.
– Návrh zákazu lovu úhoře se zavádí ve všech vodách Unie v reakci na vědecké doporučení, v němž se zdůrazňuje, že je důležité, aby byl zastaven veškerý rybolov zaměřený na ryby ve tření, dokud se jasně nepotvrdí, že se stav populace zlepšuje.
– Populace ryb, pro něž nejsou k dispozici vědecké údaje: V případech, kdy nelze velikost populace kvůli nedostatku údajů řádně odhadnout, se návrh Komise řídí vědeckým doporučením Mezinárodní rady pro průzkum moří, která radí snížit nebo zvýšit celkový přípustný odlov maximálně o 20 %.

Další informace
Podrobnosti o návrzích ze 7.11. pro Atlantik a Severní moře jsou v přiložených tabulkách. („Celkové přístupné odlovy a kvóty“)
Otázky a odpovědi ohledně návrhu Komise týkajícího se rybolovných práv v Atlantiku a Severním moři na rok 2018:
Vědecká doporučení: Celkové přípustné odlovy náležitě zohledňují vědecká doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR).
Na základě konzultačního dokumentu Komise rovněž proběhla konzultace se zúčastněnými stranami
Víceleté plány řízení Mapa rybářských oblastí
[1] stanovené EU pro určitou populaci.

DPP