Zdroj: Pixabay.com

[quote]Evropská komise schválila 7. února podle pravidel EU pro státní podpory kapacitní mechanismy elektřiny v Belgii, Francii, Německu, Řecku, Itálii a Polsku. Komise zjistila, že tato opatření přispějí k zajištění bezpečnosti dodávek při současném zachování hospodářské soutěže na jednotném trhu.[/quote]

Komisařka Margrethe Vestagerová, zodpovědná za politiku hospodářské soutěže, uvedla:

,,Mechanismy kapacity mohou pomoci zajistit bezpečnost dodávek elektřiny, ale musí být navrženy tak, aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže na trzích s energií. Jsem ráda, že naše úzká spolupráce s vnitrostátními orgány nám umožnila dnes schválit dobře navržené kapacitní mechanismy v šesti zemích EU, které podpoří konkurenci mezi všemi potenciálními poskytovateli kapacit ve prospěch spotřebitelů a našeho evropského trhu s energií.“

Mechanismy kapacity mají důležitý cíl zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny. Pokud však nejsou dobře navrženy, mohou způsobit vyšší ceny elektřiny pro spotřebitele, poskytnout nepřiměřené výhody některým provozovatelům nebo bránit toku elektřiny přes hranice EU. Proto Komise v úzké spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány posuzovala šest mechanismů v Belgii, Francii, Německu, Řecku, Itálii a Polsku, aby zajistila splnění přísných kritérií podle pravidel EU o státní podpoře, zejména pokynů Komise z roku 2014 o Státní podpoře ochrany životního prostředí a energetiky. V této souvislosti Komise vzala rovněž v úvahu poznatky z jejího šetření o kapacitních mechanismech v roce 2016. Dnešní rozhodnutí doplňují strategii Evropské unie v oblasti energetiky s cílem zajistit bezpečnou, udržitelnou a konkurenceschopnou energii v Evropě.

I když jsou kapacitní mechanismy dobře navrženy, nemohou na vnitrostátní ani evropské úrovni nahradit reformy trhu s elektřinou. Zároveň probíhá důležitá legislativní práce zaměřená na řešení selhání trhu a regulace, které podkopávají pobídky pro provozovatele energie investovat do kapacit výroby elektřiny a udržovat bezpečnost dodávek. Balíček Komise „Čistá energie pro všechny“ z listopadu  roku 2016, klíčový návrh na splnění našich závazků z Pařížské dohody, se v současné době projednávají s evropskými spoluzákonodárci. Tento balíček obsahuje nový návrh trhu s cílem vytvořit správné investiční pobídky a umožnit další rozvoj obnovitelných zdrojů v odvětví elektřiny. Po přijetí budou členské státy muset přizpůsobit všechny stávající opatření státní podpory budoucí legislativě.

Kapacitní mechanismy dnes schválené

Šest schválených kapacitních mechanismů se týká více než poloviny obyvatel EU. Zahrnují řadu různých typů mechanismů, které řeší specifickou potřebu v každém členském státě, a to strategické rezervy, celoplošné mechanismy a opatření specificky podporující reakci na poptávku.

Strategické rezervy

V případě Belgie a Německa povolila Komise strategické rezervy. Strategické rezervy udržují určité výrobní kapacity mimo trh s elektřinou pouze v případě nouze. Mohou být nezbytné k zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny, když trhy s elektřinou procházejí přechodem a reformami a jsou určeny k pojištění proti riziku vážné krize dodávek během těchto přechodů.

Belgie i Německo jednoznačně identifikovaly a vyčíslily rizika týkající se bezpečnosti dodávek, která by měla být řešena rezervami. V případě Belgie je rezervní fond potřebný ke zmírnění rizik dodávek z důvodu vysoké závislosti Belgie na stárnoucí jaderné kapacitě, a to i v případě dovozu elektřiny. V případě Německa je tato rezerva nezbytná k zajištění bezpečnosti dodávek během probíhající reformy německého trhu s elektřinou a ke zvládnutí postupného ukončení výroby jaderné elektřiny.

Obě rezervy jsou dočasné a budou odstraněny, jakmile bude dořešena základní otázka trhu. Strategické rezervy jsou nakonec získávány prostřednictvím pravidelných a konkurenčních výběrových řízení otevřených všem typům včetně reakce na poptávku, s cílem zajistit účinnou hospodářskou soutěž a omezit náklady. Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že obě opatření jsou v souladu s pravidly EU pro státní podpory.

Celostátní kapacitní mechanismus pro celý trh

V případě Itálie a Polska Komise schválila celoevropské kapacitní mechanismy. To může být nezbytné, pokud se trhy s elektřinou potýkají s problémy strukturální bezpečnosti dodávek. V rámci mechanismu celosvětové kapacity mohou poskytovatelé kapacity získat platbu za to, že jsou k dispozici k výrobě elektřiny, nebo v případě provozovatelů reakce na poptávku, že jsou k dispozici ke snížení své spotřeby elektrické energie.

Jak Itálie, tak Polsko jednoznačně identifikovaly a kvantifikovaly rizika týkající se bezpečnosti dodávek, přičemž zohlednily případné dovozy ze sousedních zemí. Itálie prokázala, že z trhu je vyloučen značný objemí kapacit a nové investice jsou nepravděpodobné, protože investoři nemohou získat z jejich prodeje elektřiny dostatečný výnos. Podobně Polsko prokázalo, že čelí selhání trhu s elektřinou, které brání cenám motivovat výrobce elektřiny k tomu, aby udrželi stávající kapacitu na trhu nebo investovali do nových kapacit.

Oba mechanismy v Itálii a v Polsku jsou otevřeny pro všechny typy poskytovatelů kapacit, včetně reakce na poptávku stávajících a nových kapacit, domácí i zahraniční. Dále budou tato opatření udržovat náklady pro spotřebitele pod kontrolou díky pravidelným, konkurenčním aukcím na přidělení kapacitních smluv. Souběžně se Itálie i Polsko zavázaly provádět reformy fungování trhů s elektřinou.

Komise proto shledala, že obě opatření jsou v souladu s pravidly EU pro státní podporu. To vychází ze schválení mechanismů celosvětové kapacity ve Velké Británii, ve Francii a na irském trhu „všech ostrovů“ na základě stejných kritérií.

Schémata reakce na poptávku

V případech Francie a Řecka schválila Komise kapacitní mechanismy specificky podporující reakci na poptávku. Systémy odpovědí na poptávku zaplatí zákazníkům za snížení své spotřeby elektřiny v hodinách, kdy je elektřina omezená. Výhodou těchto systémů je, že operátoři reakce na poptávku mohou být schopni reagovat rychleji než generátory elektřiny. Navíc je obecně šetrnější k životnímu prostředí snížení spotřeby než výroba dodatečné elektřiny a tyto systémy mohou zbytečně stavět výstavbu dalších elektráren.

Francie prokázala, že tento režim je nezbytný k dalšímu posílení sektoru reakce na poptávku v zemi, kde se pravděpodobně vyskytne extrémní poptávka po chladném počasí. V případě Řecka stávající systém hrál důležitou roli při řízení úzkých situací v oblasti elektřiny během chladných období v prosinci 2016 a v lednu 2017 a opatření může být v blízké budoucnosti znovu vyvoláno.

Obě opatření jsou dočasná a podpora bude poskytnuta prostřednictvím pravidelných a konkurenčních výběrových řízení s cílem udržet nižší náklady.

Na tomto základě Komise shledala, že jsou v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Vychází z toho, že Komise v roce 2016 schválila zvláštní systém podpory poptávky v Německu na základě stejných kritérií.

Souvislosti

Vědecké šetření Komise o kapacitních mechanismech v roce 2016 vytvořilo základ pro úzkou spolupráci mezi Komisí a členskými státy EU s cílem zajistit, aby mechanismy kapacity byly dobře navrženy a byly účelné.

Zpráva o odvětvovém šetření potvrdila, že mechanismy kapacity mohou být nezbytné, jestliže selhání trhu a regulace blokuje cenové signály nezbytné pro zachování přiměřené úrovně bezpečnosti dodávek. Zpráva však jasně stanovila, že pravidla EU o státní podpoře jsou důležitá, aby zajistily, že mechanismy kapacity nebudou fungovat jako zadní vrátka subvence pro specifické technologie nebo že způsobí jiné nežádoucí narušení hospodářské soutěže nebo že spotřebitelé elektřiny dostanou příliš vysokou cenu.

Konkrétně odvětvové šetření načrtlo nutnost, aby členské státy nejprve provedly potřebné tržní reformy před zavedením kapacitních mechanismů a aby mechanismy kapacity:

– byly založeny na důkladném posouzení potřeb, které přesahuje hranice států;

– přidělit podporu prostřednictvím konkurenčních nabídek otevřených pro všechny typ poskytovatelů kapacit, neboť to zachovává hospodářskou soutěž mezi poskytovateli kapacit a snižuje náklady spotřebitelů;

– omezit narušení hospodářské soutěže vhodným návrhem;

– omezit zásahy do tvorby cen na trzích s energií; a

– omezit dopad na přeshraniční obchod tím, že se poskytovatelům kapacit v jiných členských státech umožní účastnit se.

Konkrétní odvětvové šetření načrtlo nutnost, aby členské státy nejprve provedly potřebné tržní reformy před zavedením kapacitních mechanismů a aby mechanismy kapacity:

– vycházely z důkladného posouzení potřeb, které přesahuje hranice států;

-přidělily podporu prostřednictvím konkurenčních nabídek otevřených pro všechny typy poskytovatelů kapacit, neboť to zachovává hospodářskou soutěž mezi poskytovateli kapacit a snižuje náklady spotřebitelů;

– omezily narušení hospodářské soutěže vhodným návrhem;- omezit zásahy do tvorby cen na trzích s energií;

– omezily dopad na přeshraniční obchod tím, že se poskytovatelům kapacit v jiných členských státech umožní účastnit se.

Schválením mechanismů kapacity podle pravidel EU o státní podpoře Komisí není dotčeno to, aby tato opatření byla v souladu s budoucími odvětvovými právními předpisy EU, a to i v případě nařízení o elektřině, které podléhá probíhajícímu legislativnímu postupu (viz také KOM / 2016/0861 v konečném znění).