Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]Evropská komise podle zprávy z 20, června zjistila, že Lucembursko umožnilo dvěma společnostem skupiny Engie vyhnout se placení daní téměř ze všech svých zisků po dobu asi deseti let. To je nezákonné podle pravidel EU pro státní podpory, protože dává společnosti Engie neoprávněnou výhodu. Lucembursku nyní musí vrátit zhruba 120 milionů EUR nezaplacené daně.[/quote]

Komisařka Margrethe Vestager, zodpovědná za politiku hospodářské soutěže uvedla, že

,,Lucembursko poskytlo společnosti Engie neoprávněné daňové výhody. Jeho daňová rozhodnutí schválily dvě složité struktury financování zavedené společností Engie, které s touto transakcí zacházejí nekonzistentním způsobem, a to jako s dluhem, což uměle snížilo daňové zatížení společnosti a v důsledku toho zaplatila Engie efektivní daň z příjmu právnických osob ve výši 0,3 % z některých zisků v Lucembursku po dobu asi deseti let.“

Po důkladném šetření zahájeném v září roku 2016 dospěla Komise k závěru, že dvě sady daňových rozhodnutí, která vydalo Lucembursko, uměle snížily daňové zatížení společnosti Engie v Lucembursku po dobu asi deseti let bez jakéhokoli platného odůvodnění.

V letech 2008 a 2010 společnost Engie realizovala dvě komplexní struktury financování uvnitř skupiny pro dvě společnosti skupiny Engie v Lucembursku, společnost Engie LNG Supply a Engie Treasury Management. Jednalo se o trojstrannou transakci mezi společností Engie LNG Supply a Engie Treasury Management a dvěma dalšími společnostmi skupiny Engie v Lucembursku.

Komise dospěla k závěru, že daňové zacházení s těmito strukturami financování v Lucembursku neodráží hospodářskou realitu. Daňová rozhodnutí vydaná Lucemburskem potvrdila nerovnoměrné zacházení se stejnou transakcí jak s dluhem, tak s vlastním kapitálem. Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že daňová rozhodnutí poskytla společnosti Engie selektivní hospodářskou výhodu tím, že umožnila skupině platit méně daní než jiné společnosti podléhající stejným vnitrostátním daňovým předpisům. Rozhodnutí ve skutečnosti společnosti Engie umožnily vyhnout se placení jakékoli daně z 99 % zisků vytvořených společností Engie LNG Supply a Engie Treasury Management v Lucembursku.

Zotavení

Pravidla EU o státní podpoře vyžadují, aby byla navrácena neoprávněná státní podpora s cílem odstranit narušení hospodářské soutěže způsobené podporou. Neexistují žádné pokuty podle pravidel EU pro státní podporu a zpětné vymáhání neohrozí dotyčnou společnost. Jednoduše obnoví rovné zacházení s jinými společnostmi.

V případě dodávek LNG by veškeré příjmy, které byly převedeny do společnosti Engie LNG Holding, měly být zdaněny buď jako zisk společnosti Engie LNG Supply, nebo jako zisk společnosti Engie LNG Holding se standardní sazbou daně z příjmu právnických osob v Lucembursku ve výši přibližně 29 %. To znamená, že Lucembursko musí nyní získat od společnosti Engie přibližně 120 milionů eur nezaplacené daně plus úroky. Lucemburské daňové úřady musí určit přesnou částku na základě metody uvedené v našem rozhodnutí.

V případě druhé společnosti, společnosti Engie Treasury Management, její zisky nebyly směřovány do společnosti C.E.F. dosud. Budou muset být zdaněni v souladu se standardními lucemburskými daňovými pravidly, jakmile se úvěr převede a budou placeny holdingové společnosti. To budou pečlivě sledovat lucemburské orgány a Komise.

Souvislosti k  Engie

Engie (bývalá společnost GDF Suez) je francouzská elektrárenská společnost. Společnost Engie Treasury Management S.à.r.l., státní pokladna společnosti a společnost Engie LNG Supply, S.A, obchodní společnost pro zkapalněný zemní plyn, jsou součástí skupiny Engie. V listopadu 2017 společnost Total uzavřela smlouvu s firmou Engie o nabytí své činnosti v oblasti LNG, včetně společnosti Engie LNG Supply.

Souvislosti vyšetřování státní podpory Komisí

            Daňová rozhodnutí jako taková nejsou problémem podle pravidel EU pro státní podpory, pokud pouze potvrdí, že daňové dohody mezi společnostmi ve stejné skupině jsou v souladu s příslušnými daňovými předpisy. Avšak daňová rozhodnutí, která přiznávají selektivní daňovou výhodu konkrétním společnostem, mohou narušit hospodářskou soutěž v rámci jednotného trhu EU v rozporu s pravidly EU pro státní podporu.

Od června 2013 Komise provádí individuální daňová rozhodnutí členských států podle pravidel EU pro státní podporu. V prosinci 2014 tento informační dotaz rozšířil na všechny členské státy. V říjnu 2015 Komise dospěla k závěru, že Lucembursko a Nizozemsko udělily selektivní
daňové výhody společnosti Fiat a Starbucks. V lednu 2016 Komise dospěla k závěru, že selektivní daňové výhody poskytnuté Belgií nejméně 35 nadnárodním společnostem, především z EU, v rámci režimu „nadměrného zisku“, jsou podle pravidel EU pro státní podporu nelegální. V srpnu 2016 Komise dospěla k závěru, že Irsko poskytlo společnosti Apple neoprávněné daňové výhody ve výši až 13 miliard EUR. V říjnu 2017 dospěla Komise k závěru, že Lucembursko poskytlo společnosti Amazon neoprávněné daňové výhody až do výše 250 milionů EUR.

Komise rovněž provádí dvě probíhající hloubkové šetření týkající se daňových rozhodnutí vydaných Lucemburskem ve prospěch společností Mc Donald a Inter IKEA a jedno šetření týkající se daňového režimu pro nadnárodní společnosti ve Spojeném království.

Verze rozhodnutí, která není důvěrná, budou zpřístupněna pod číslem spisu SA.44888 v rejstříku státních podpor na internetových stránkách Komise pro hospodářskou soutěž, jakmile budou vyřešeny všechny otázky týkající se důvěrnosti. Nové publikace rozhodnutí o státní podpoře na internetu a v Úředním věstníku jsou uvedeny v elektronické zprávě Týdenní státní podpory.

Podrobnosti obou struktur

Rozhodnutí Komise se týká daňového zacházení ze strany Lucemburska se zisky ze dvou společností ve skupině Engie, konkrétně firmy Engie LNG Supply (která nakupuje, prodává a obchoduje se zkapalněným zemním plynem a souvisejícími produkty v Lucembursku) a Manie Treasury Management (která spravuje vnitřní financování v Engie skupina). Obě společnosti jsou společnostmi založenými v Lucembursku, které jsou plně vlastněny skupinou Engie a nakonec jsou kontrolovány společností Engie S.A. ve Francii.

V roce 2008 společnost Engie vytvořila komplexní strukturu hybridních převoditelných úvěrů mezi třemi společnostmi skupiny Engie. Tato trojúhelníková struktura financovala akvizici Engie LNG Supply společnosti Engie v již existujícím obchodě s plynem v Lucembursku. Zejména:

– Financování poskytla společnost Engie LNG Holding společnosti Engie LNG Supply prostřednictvím zprostředkovatele.

– společnost Engie LNG Supply považovala tuto transakci za dluh: výrazně snížila svůj zdanitelný zisk, jako by jí dlužila úroky z půjčky. Tyto srážky představovaly 99 % zisků společnosti Engie LNG Supply.

– Ve skutečnosti však žádné platby nebyly zprostředkovateli nebo společnosti Engie LNG Holding uskutečněny.

– Místo toho byly tyto zisky ponechávány ve společnosti Engie LNG Supply, dokud se společnost Engie nerozhodla převést úvěr.

– V tomto okamžiku obdržel zprostředkovatel tyto zaparkované zisky ve formě akcií, které pak převedl na společnost Engie LNG Holding.

– společnost Engie LNG Holding poté tyto akcie zrušila, aby získala v hotovosti zisky společnosti Engie LNG Supply.

Tato struktura umožnila zacházet se stejným financováním jak s dluhem (z pohledu společnosti Engie
za dodávku LNG) a jako investice za akcie (z pohledu společnosti Engie LNG Holding). V důsledku toho společnost LNG Supply zaplatila pouze daně ve výši přibližně 1 % svých zisků. Zbývajících 99 % nebylo zdaněno ani na úrovni dodávek LNG, ani na úrovni společnosti Engie LNG Holding, která obdržela tyto zisky ve formě akcií. Výnosy z akcií jsou osvobozeny od daní podle standardního daňového zákona v Lucembursku (stejně jako v mnoha dalších zemích).

Jinými slovy, po dobu asi deseti let byla efektivní daňová sazba společnosti Engie na těchto ziscích v Lucembursku nižší než 0,3 %. Tato struktura byla schválena Lucemburskem na základě daňového rozhodnutí uděleného v roce 2008 (které bylo několikrát změněno).

V roce 2010 Engie vytvořila stejnou strukturu mezi společností Engie Treasury Management a Compagnie Européenne de Finanment (C.E.F). To bylo také potvrzeno Lucemburskem na základě samostatného daňového rozhodnutí.

Hodnocení Komise

Úlohou kontroly státní podpory EU je zajistit, aby členské státy neposkytovaly vybraným společnostem lepší daňové zacházení než jiné prostřednictvím daňových předpisů nebo jinak.
Šetření Komise o státní podpoře dospělo k závěru, že lucemburské daňové předpisy poskytly podniku Engie významnou konkurenční výhodu v Lucembursku. Nezpochybňuje obecný daňový režim Lucemburska.

Komise zejména zjistila, že daňová rozhodnutí potvrzují nesouladné daňové zacházení se stejnou strukturou vedoucí k nezdanění na všech úrovních. Společnost Engie LNG Supply a Engie Treasury Management významně snížila své zdanitelné zisky v Lucembursku odečtením nákladů podobných výplatě úroků z půjčky. Současně společnost Engie LNG Holding a C.E.F. vyhnout se placení jakékoli daně, protože daňové předpisy Lucemburska osvobozují příjmy z kapitálových investic od daní.

Jedná se o výhodnější zacházení než se standardními lucemburskými daňovými pravidly, které osvobozují od daně příjmy získané akcionářem od dceřiné společnosti za předpokladu, že příjmy jsou obecně zdaněny na úrovni dceřiné společnosti.

Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že daňová rozhodnutí vydaná Lucemburskem poskytla selektivní výhodu skupině Engie, která nemohla být odůvodněna. Rozhodnutí Komise proto dospělo k závěru, že daňové zacházení s Anglií, které schvaluje daňové předpisy v Lucembursku, je nezákonné podle pravidel EU pro státní podporu.Konec formuláře