Invoitix

Česká obchodní inspekce pravidelně porovnává a vyhodnocuje kvalitu pohonných hmot. Na základě výsledků kontrol provedených v prvních šesti měsících letošního roku lze proti loňsku podle úřadu konstatovat zlepšení.

Česká obchodní inspekce (ČOI) posuzovala jakost vzorků pohonných hmot odebraných v první polovině roku 2021 se vzorky ze stejného období roku 2022. Výsledky ukázaly, že kvalita pohonných hmot z letoška je oproti prvnímu pololetí roku 2021 výrazně lepší. Konkrétně, letos nevyhovovalo 6 oproti loňským 16 vzorkům. Jedná se o nejlepší výsledek v historii kontrol.

Nepatrné zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty, v poměru 4:6 ve prospěch roku 2022; u LPG pro pohon potom v letošním roce neprošel 1 proti 7 vzorkům z předchozího roku. Co se týká automobilových benzinů a CNG, ty zůstávají na stejné úrovni.

ČOI za první pololetí roku 2022 uložila ve dvou případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami.

Opatření bylo vydáno celkem na 19 826,91 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 768 047,17 korun. Z toho šlo o 14 006,91 litrů motorové nafty v úhrnu 642 917,17 korun a 5 820,00 litrů LPG ve výši 125 130,00 korun.

Vzorky alternativního paliva FAME a ethanolu E85 nebyly vzhledem k aktuálnímu vývoji na trhu s pohonnými hmotami odebrány.

Kontrolou prošla také biopaliva v pohonných hmotách. Kontroloři přezkoumali obsah metylesterů mastných kyselin u 616 vzorků motorové nafty a obsah ethanolu v automobilových benzinech u 522 vzorků. Laboratorní rozbory nezjistily překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Zdroj : COI

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP