dig
DPP

[quote]Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo  31. 1. 2019 výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci této první výzvy u tohoto programu bude 90 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 30 % ze způsobilých výdajů projektu.[/quote]

 

Potenciálními příjemci podpory budou zejména vlastníci či provozovatelé přepravních jednotek. Žádost o podporu v rámci informačního systému IS KP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 14. 2. 2019 a od 28. 2. 2019 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání žádostí je 15. 5. 2019.

 

Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou investice na pořízení hmotného majetku – nových přepravních jednotek schválených pro kombinovanou dopravu, a to:

  1. intermodálních návěsů;
  2. výměnných nástaveb;
  3. vnitrozemských kontejnerů (nikoliv však námořních kontejnerů ISO);
  4. speciálních přepravních jednotek, včetně nových technologií, pro kontinentální kombinovanou dopravu, jež nelze zahrnout mezi jednotky uvedené pod písmeny a) až c).

 

Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastním dokumentu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu www.OPD.cz v sekci výzev. Přímý odkaz na dokumentaci výzvy: http://www.opd.cz/stranka/vyzva-73

Zdroj : MD